logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
Jet Spuitstraal
Journal astap / tap
junction Aansluiting
Juncture Verbinding
Juvenile onset diabetes Jeugddiabetes
Keyhole limpet Napjesslak; Fissurella apertura
Kink resistance Knikbestendigheid
Knitted reaction coil Gewikkelde reactiebuis
Known (in the art; known in itself) Volgens bekende werkwijzen/ op zich goed bekend
Lagomorpha Lagomorpha (haasachtigen)
Laminar flow hood Zuurkast met laminaire luchtstroming
Lathe Draaibank
Lead engagement mechanism Bevestigingsmechanisme voor de voedingsdraad
Lead guideGeleider voor de voedingsdraad; Voedingsdraadgeleide
Lead head Voorste uiteinde van de voedingsdraad
Lead head engagement portionBevestigingsgedeelte voor het voorste uiteinde van de voedingsdraad
Lead introducerIntroductiekatheter voor de voedingsdraad
Lead management featuresBesturingsfunctionaliteiten voor de voedingsdraad
Lead wire Voedingsdraad (bij elektrofysiologie, anders: voerdraad)
Leaving group af te splitsen groep
Lenticula Nucleus lentis (kern van de ooglens) lenskern
Leukocyte adhesion deficiency LAD deficiënte leukocytadherentie
Ligand Ligand
limb bud Knop waaruit zich ledemaat ontwikkelt
liner Voering
Linkage (covalent linkage) binding (covalente binding)
Linoleic Linolzuur
Lipid medium lipide transportvehikel
Lipidic barriers lipide barrières (bijv. huid, celmembranen)
Lipofection Lipofectie
Liposomal transfer Overdracht met liposomen
Liposphere core Liposfeer kern?
Load at peak Piekbelasting, maximale belasting
Locking structure In elkaar grijpende structuur
Locking tab In elkaar grijpende lipjes
Logarithmic spacing Logaritmische afstand
Long chain … langketen-
Long-pass filter Hoog doorlaatfilter
Loop reactor Lusreactor
low gradient strength (NMR)Gering concentratieverschil
Low melt strength Lage smeltsterkte
Low pass filter Onderdoorlaatfilter; laagdoorlaatfilter laagdoorlatend filter
Lower-alkylene lager alkyleen
Low-meltingLaagsmeltend
Luer nutvrouwelijke of luer moer
LuerlockLuerlock
Lumenbuisje (v.e. katheter)
Luminal deviceHolle instrument (van lumen)
Luthenium Lutetium
Lyophilisationlyofilisatie (vriesdroog)
Magnesium turnings Magnesium draaisel
Magnetic flux density magnetische fluxdichtheid
maintain in stand houden
maintenance instandhouding
Major depression vitale depressie
Mandrelo.a.: doorn; Kopspil
ManifoldSpruitstuk
map law Laten staan
Mapping electrodekarteringselektrode
Mapping lead karteringsdraad
Marker Merkteken
mating die sections op elkaar passende (in elkaar grijpende) matrijsdelen
MEMethyleenchloride
Meal als chemische opslagstof plantenSchroot
measured in radial direction gemeten in radiale richting
mechanical ram mechanische pers
Meldola Blue (7-dimethylamino-1,2-benzofenoxazine) Meldolablauw
Melt flow rateSmeltstroomsnelheid
Melt index temperature Smeltpunt
Melt strength Smeltsterkte
Mesh Maas, zeefmaas, ook: rastergrootte; netwerk
Metal die Metaalverf
Metallocene derivatives Metalloceenderivaten
Micelles micellen
misalignment of joints luxatie van gewricht
Modulus Modulus
Moieties groepen
Moiety Helft, gedeelte, groep (-CH2- moiety)
Molecular sieve Moleculaire zeef
Monolayer Eenlagig
Monolithic Uit één stuk (ook: monolithisch)
Morpholine Morfoline
Morpholino Morfolino
Mother liquor Moederloog
Mould Gietvorm, ingietmal
mounting blocksMontageblokken
bevestigingsblokken
Mucosal mucosaal
Multichannel electrode arrayMultikanaal/meerkanalen elektrodenmatrix/elektrodenarray
Multilayer Meerlagig
Murine Muriene (muisachtigen)
MW molecular weight Molecuulgewicht
Naive (immune system)naief immuunsysteem
Native promoter Soorteigen promotor
Native tissuesLichaamseigen weefsels
Neatonverdunde oplossing
Needle electrode Naaldelektrode
Neointima Binnenbekleding van bloedvaten nieuw gevormd, dus: neo-intima
NephelometryNephelometrie
nerve growth factor (NGF) Laten staan
neural crest neurale kam/lijst
nick-translations nick-translatie' of 'random
primed labeling'
Nile Blue Nijlblauw
Nitration Nitrering
node-fibril Configuratie van knopen en vezels; Vezel van de nodus
Node-fibril microstructure Microstructuur van knopen en vezels
Noise rejectionruisrejectie
Nominal size Geïndiceerde grootte
Non leachableNiet-uitloogbaar
Non-corroding Niet-corroderend of niet-corrosief (kan allebei)
Non-peptide component Niet-peptide component
Non-polarapolair
Non-protic solvent Oplosmiddel dat geen protonen afstaat
Non-separation (assay) niet-scheidings
N-terminal region (van polypep) N-terminale regio
Nub Ascentrum
Nucleating agent Nucleatiekern
Nucleator/clarifier additive Additief voor nucleatie/klaring
Obscured (van spectraalmeting) verstoord
Off-scaleTe hoge meting voor de meetapparatuur
Offset Afstand / interval
Offset gebogen, excentrisch
oil-body specific Oil body
Oilseed, rapeseed Raapzaad, lijnzaad
Oleic acid Oliezuur
Opacifying agent Troebelingsmiddel
Operably associated with (gen is op. ass. with) Voor zijn werking gerelateerd aan, voor zijn werking afhankelijk van
Operatively engaging Voor de meting in contact brengen
Optical density optische dichtheid
Ordinate Verticale as
Organometallic Metaalorganisch, organometalllisch
Organometallic compounds Metaalorganische verbindingen, organometaalverbindingen
Ostium ostium
Outflow (of genes) verontreiniging van wilde planten met gemodificeerde genen>
Overpotential Overmatige potentiaal
Ovine Schapen