terug naar de Taalvlinder

Medische termen - anatomie

a   b  c  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

ab buikkspier
abdomen (onder)buik/abdomen
abdominal buikspier
abdominal aorta buikaorta
abdominal cavity buikholte
abdominal cavity wall buikholtewand
abdominal membrane peritoneum/buikvlies
abdominal muscle buikspier
abdominal organs buikorganen
abdominal rectus rechte buikspier
abdominal region buikstreek
abdominal ribs valse ribben
abdominals buikspieren
abdominal vein buikvene
abdominal viscera buikorganen
abdominal wall buikwand
abducens (nerve) buitenste oogspierzenuw
abducent nerve afvoerende zenuw/hersenzenuw VI/nervus abducens
abductor abductor/afvoerder (spier)
abductor of the hallux afvoerder van de grote teen
abs (abdominals) buikspieren
accelerator accelerator/acceleratorspier; acceleratorzenuw
accessory nerve elfde hersenzenuw/hersenzenuw XI/nervus accessorius
accessory organs adnexa (b.v. van oog of uterus)
accessory sinus of nose neusbijholte
acetabulum (mv: acetabula) heupkom
Achilles tendon achillespees
acinus (mvmv: acini) klierblaasje
ACL (anterior cruciate ligament) voorste kruisband
acoustic apparatus gehoororgaan
acoustic duct gehoorgang/gehoorbuis
acoustic meatus gehoorgang/gehooropening
acoustic nerve gehoorzenuw
acoustic system gehoorsysteem
acra ledematen/extremiteiten
acromion schoudertop/acromion
Adam's apple adamsappel
adductor (muscle) adductor/aanvoerder (soort spier)
adeniform appendage kliervormig aanhangsel
adenohypophysis hypofysevoorkwab/adenohypofyse
adenoid(s) neusamandel(en)
adipose tissue vetweefsel
adnexa de adnexa
adrenal bijnier
adrenal cortex bijnierschors
adrenal gland bijnier(klier)
adrenal medulla bijniermerg
adrenergic nerve adrenergische zenuw
afferent (zn) aanvoerende zenuw
afferent arteriole aanvoerend(e) arteriole/(slag)adertje
afferent nerve(s) aanvoerende zenuw(en)
afferent neuron afferente/aanvoerende neuron/zenuw
afterbrain achterhersenen
agonist agonist (spier die zelfstandig werkt)
air passage(s) luchtweg(en)
air sac luchtzak/luchtcel (in long)
air tube luchtpijp
air way(s) luchtweg(en)
ala (mv: alae) vleugel
ala (of (the) nose) neusvleugel
alimentary canal spijsverteringskanaal
alimentary system spijsverteringsstelsel
alveolar(s) tandkas(sen)
alveolar arch boventandkassen/alveolen van de bovenkaak
alveoli (pulmonis) longblaasjes
alveolus longblaasje
amnion vruchtvlies/lamsvlies/amnion
amniotes amniota
ampulla ampul (verwijd eind van lichaamskanaal)
ampulla of fallopian tube verwijd deel van de eileider
amygdala/amygdaloid body amandelkern (in hersenen)
anal body zone anale lichaamszone
anal cleft anaalspleet/bilnaad
anal groove anaalspleet/bilnaad
anal pore anus
anal region anaalstreek
anal sphincter sluitspier
anconeus (muscle) elleboogspier/anconeus
angle of anterior (eye) chamber oogkamerhoek
angle of the mouth mondhoek
angular gyrus gyrus angularis (hersengedeelte dat te maken heeft met taalfuncties)
ankle enkel
ankle bone sprongbeen/kootbeen/talus
ankle joint enkelgewricht
annular ligament (anterior/posterior) ringband
annulus fibrosus tussenwervelschijfwand (bindweefselring die twee wervellichamen met elkaar verbindt)
ANS (autonomous nervous system) het autonome zenuwstelsel
ansa of Henle lus van Henle
antagonist antagonist (spier)
antebrachium onderarm
anterior cerebrum voorhersenen
anterior chamber voorste oogkamer/voorkamer van het oog
anterior chamber of cloaca voorste kamer van de cloaca
anterior cruciate ligament voorste kruisband
anterior crural nerve dijbeenzenuw
anterior horn voorhoorn (in grijze stof)
anterior lobe (of pituitary gland) hypofysevoorkwab/adenohypofyse
anterior nares neusgaten
anterior notch voorste inkeping (in oorschelp)
anterior opening of stomach pylorus/maagpoort
anterior part of hypophysis hypofysevoorkwab/adenohypofyse
anterior pituitary adenohypofyse/hypofysevoorkwab
anterior tibial (muscle) voorste scheenbeenspier
anterior tibial artery voorste scheen(been)slagader
antihelix antihelix/binnenrand (richel in oorschelp)
antitragus antitragus (oor)
antrum beenderholte/lichaamsholte/holte/antrum
anus anus/aars
anvil aambeeld(sbeentje)/incus (in het oor)
aorta aorta/lichaamsslagader
aortic arch aortaboog
aortic artery aorta/lichaamslagader
aortic valve aortaklep
apex idem
apex cordis hartpunt
apex of the lung longtop
apocrine gland apocriene klier
apocrine sweat gland apocriene zweetklier
aponeurosis aponeurose (deel van spier dat verandert in pees)
apophysis apofyse (uitsteeksel dat d.m.v. kraakbeen aan het bot is verbonden)
apparatus organen
appendicular skeleton appendiculair skelet
appendix appendix (aan blindedarm)/wormvormig aanhangsel
appendix vermiformis idem/wormvormig aanhangsel
aqueduct kanaal
aqueous humour oogvocht/kamerwater
arachnoid zie arachnoid membrane
arachnoid(al) membrane spinnenwebvlies/arachnoïde
arbor bronchialis idem/bronchiaalboom
arbor vitae witte massa/arbor vitae/levensboom (van kleine hersenen)
arch boog; voetboog
archenteron archenteron/oerdarm(middelste holte van de gastrula)
arch of (the) aorta aortaboog
arch of Corti archicortex (deel van binnenoor)
arch of (the) foot voetboog
arch of (the) foot artery voetboogslagader
arcuate nucleus nucleus arcuatus (zenuwen tussen kleine en grote hersenen)
arcus aortae idem/aortaboog
arcus vertebrae idem/wervelboog
areola (mammae) tepelhof/areola
arm arm
arm bone(s) armbeen(deren)
arm muscle armspier
armpit oksel(holte)
armpit hair okselhaar
arm vein armader
arrector pili muscle haarspiertje
arteria idem/arterie/slagader
arteria carotis communis idem/halsslagader
arteria carotis interne idem (aftakking van de halsslagader die de schedel induikt)
arteria cerebri idem/hersenslagader
arteria femoralis idem (slagader in het dijbeen)
arteria coronaria idem/kransslagader
arteria iliaca idem (slagader in het bekken)
arteria poplitea idem (slagader in de kniekuil)
arteria pulmonalis idem/longslagader
arteria radialis idem/polsslagader
arteria renalis idem/nierslagader
arteria subclavia idem/ondersleutelbeenslagader
arteria vertebralis idem/wervelslagader
arteriola arteriool/arteriole/slagadertje (kleine slagader direct voor de capillair)
artery slagader/arterie/arteria
artery wall slagaderwand
arthrodia (or gliding joint) kogelgewricht
articular capsule gewrichtskapsel
articular cavity gewrichtsholte
articular disk meniscus
articular muscle(s) gewrichtsspier(en)
articular process gewrichtsuitsteeksel
articular surface gewrichts(opper)vlak
articulatio idem/gewricht
articulatio coxae idem/heupgewricht
articulatio cubiti/cubitalis elleboog(sgewricht)
articulatio humeri idem/schoudergewricht
articulation gewricht
articulatio temporomandibularis kaakgewricht
arytenoid (cartilage) bekerkraakbeentje/bekervormig kraakbeen
ascending aorta aorta ascendens
asternal ribs valse ribben
atlanto-axial joint atlanto-axiaal gewricht
atlanto-occipital joint atlanto-occipitaal gewricht
atlas atlas (bovenste/eerste halswervel/CI)
atomy atoom; (vero.) skelet/geraamte
atrial spetum atriumseptum
atrioventricular node atrioventriculaire knoop (hartspiercellen)
atrioventricular valve tricuspidalis/AV-klep
atrium atrium (voorkamer van het hart)/(hart)boezem
attachment of a muscle spierkop
auditive organ gehoororgaan
auditory apparatus gehoororgaan
auditory canal/channel gehoorgang/gehoorbuis
auditory capsule gehoorkapsel
auditory cortex auditieve cortex (hersenen)
auditory duct gehoorgang
auditory meatus gehoorgang/gehooropening
auditory nerve gehoorzenuw
auditory organ gehoororgaan
auditory ossicle gehoorbeentje/ossiculum
auditory passage gehoorgang
auditory system gehoorsysteem
auditory tube buis van Eustachius
auditory vestibular vooroorportaal
auricle uitwendig oor/oorschelp; hartoor (niet vertalen met 'hartboezem')
auricula oorschelp/auricula; hartoor (verlengde van de hartboezem)
auricular finger pink
auricular nerve oorzenuw
auricular tube gehoorgang
auris externa uitwendig oor
auris interna binnenoor
auris media middenoor
autonomic bladder neurogene blaas
autonomic/autonomous nervous system autonoom zenuwstelsel
axial skeleton as-skelet
axil(la) oksel(holte)
axillary artery okselslagader
axillary nerve okselzenuw
axis draaier (tweede halswervel/CII/C2); as (van het lichaam)
axon axon/zenuwvezel (mv: axonen)
axon hillock/hillus axonheuvel
B
baby tooth (vnl. AE) melktand
back rug
backbone ruggengraat/wervelkolom
back of the hand handrug
back of the head achterhoofd
backside zitvlak/achterste
balance nerve(s) evenwichtszenuw(en)
balancing organ evenwichtsorgaan
Balbiani ring ring van Balbiani
ball bal (van voet); muis (van hand); oogbol/oogappel
ball and socket joint kogelgewricht
ball of the eye oogbol/oogappel
ball of the foot bal (van de voet)
ball of the hand muis (hand)
ball of the thumb duimmuis
barba baardhaar
baroreceptor baroreceptor
Bartholin's gland de klier van Bartholin
basal ganglion(mv: ganglia) basale ganglion/ganglia
base of the nose neuswortel
base of the skull schedelbasis
basilar membrane het basilaire membraan (in het inwendige oor)
bed vaatbed; nagelbed
belly buik; zie belly of a muscle
belly button navel
belly of a muscle spierbuik (dikste gedeelte van een spier)
bend of the elbow elleboogholte (uitwendig)
between brain tussenhersenen/diencephalon
biceps (of the arm) biceps(spier)/tweehoofdige armspier
biceps of the thigh dijbiceps/tweehoofdige dijspier
bicollateral bundle bicollaterale vaatbundel
bicuspid premolaar/tweepuntige kies
bicuspid tooth zie bicuspid
bifurcation bifurcatie (plaats waar een bloedvat zich in tweeën splitst)
big toe grote teen
bile duct galbuis/galkanaal
bile pigment galpigment
biliary duct galgang
biliary tract galgangen/galsysteem
bipennate muscle(s) dubbel gevederde spier(en)
birth canal geboortekanaal/baringskanaal
biting tooth snijtand
black substance/matter substantia nigra/zwarte stof (in hersenen)
bladder blaas
bladder dome blaaskoepel
bladder mucosa blaasslijmvlies
bladder neck blaashals
bladder sphincter blaassluitspier
bladder wall blaaswand
bladder wall muscle blaaswandspier
blade schouderblad
blade bone schouderblad/scapula
blind pouch divertikel
blind gut blindedarm
blind spot blinde vlek (in oog)
blood capillary bloedcapillair
blood vascular system bloedvatenstelsel
blood vessel bloedvat/ader
blue pipe (slang) ader (vrgl. red pipe)
bodily tissue lichaamsweefsel
body lichaam
body cavity lichaamsholte
body hair lichaamshaar/lichaamsbeharing
body of (the) fornix hersenboog
body of (the) nail nagelplaat
body of (the) tongue tonglichaam
body part lichaamsdeel
body tissue lichaamsweefsel
body wall lichaamswand
bone bot/been; beenweefsel
bone cavity beenholte
bonelet beentje
bone matrix botmatrix
bone of the arm opperarmbeen/humerus
bone of the palm of the hand middenhandsbeentje
bone of the wrist handwortelbeentje
bones skelet/beenderen/gebeente/beendergestel
bone stock botbed
bone tissue botweefsel/beenweefsel
bony eminence botuitsteeksel (b.v. condyles en olecranon)
bony labyrinth het benig labyrint
bony orbit(a) benige oogkas
bony pelvis benig bekken/bekkenbeenderen
bony prominence botuitsteeksel
bony system beenderstelsel
bony tissue zie bone tissue
bony tubes zie bony labyrinth
bossom boezem
Botalli's duct ductus botalli/ductus arteriosus
bottom zitvlak/achterste
bowel darm(en)
bowels darmen/ingewanden
Bowman's capsule kapsel van Bowman/nierkapseltje
brachial armspier
brachial artery armslagader
brachial plexus armplexus/brachiale plexus
brachialis brachialis (spier bij ellebooggewricht)
brachioradial(is) (muscle) opperarmspaakbeenspier
brachium bovenarm
brain hersenen/brein
brain area hersengebied
brain box (inf.) hersenpan
brain case hersenschedel
brain cavity hersenholte
brain centre/center hersencentrum
brain fluid hersenvocht
brain hemisphere hersenhelft
brain lobe hersenkwab
brain mass hersenmassa
brain nerve hersenzenuw (hersenzenuw I t/m hersenzenuw XII)
brain stem hersenstam
brain structure hersenstructruur
brain surface hersenoppervlak
brain tissue hersenweefsel
brain vein hersenader
brain vessicle hersenblaasje (in embryo)
breast borst/boezem
breastbone borstbeen/sternum
bregma kruin/naadverbinding bij fontanel
bridge (pons) pons/brug (pons Varolii)
bridge (of the nose) neusrug
bridge of Varolius pons Varolii
broad ligament of uterus brede bindweefselophangband van de baarmoeder
Broca's area/center spraakcentrum/centrum of band van Broca/gebied van Broca
Brodmann's areas gebieden van Brodmann/Brodmanngebieden (in hersenschors)
bronchi meervoud van bronchus
bronchia (mv) bronchiën/bronchievertakkingen/luchtpijptakken
bronchial tree bronchiaalboom/arbor bronchialis
bronchial tube bronchus (mv: bronchiën)/luchtpijptak
brochiole/bronchiolus bronchiolus
bronchus (mv: bronchi) bronchus/bronchie (mv: bronchiën)/luchtpijptak
brow wenkbrauw; voorhoofd
Brunner's glands klieren van Brunner
brush border borstelzoom (van de nier)
buccal gland wangklier
buccinator (muscle) trompetspier/wangspier/buccinator
bulb bol(letje); verdikking; verlengde merg
bulbocavernous muscle zaadlozingsspier
bulbo-urethral gland klier van Cowper (in mannelijk geslachtsorgaan)
bulbus caroticum idem (plaatselijke verwijding in de halsslagader, waar deze zich splitst
bulbus oculi idem/oogbol
bundle branch bundeltak
bundle of His bundel van His
bundle of Kent bundel van His
bundle of muscles spierbundel
bundle of nerve fibres zenuwbundel
bundle sheath vaatbundelschede
bursa bursa/(slijm)beurs
buttock bil
C
CI/C1 de eerste of bovenste halswervel/de atlas/CI/C1
CII/C2 de tweede halswervel/de draaier/CII/C2
CIII/C3 de derde halswervel/CIII/C3
CIV/C4 de vierde halswervel/CIV/C4
CV/C5 de vijfde halswervel/CV/C5
CVI/C6 de zesde halswervel/CVI/C6
CVII/C7 de zevende halswervel/CVII/C7
caecum caecum/blindedarm
calacarine fissure hersenspleet
calcaneal tendon achillespees
calcaneum calcaneum/hiel(been)
calcaneus zie calcaneum
calf kuit
calf muscle kuitspier
caliculus gustatorius smaakknop
calix kelk/calix/kelkvormig(e) holte/orgaan
calix renalis nierkelk
calvarium schedeldak
calyceal diverticle of kidney nierdivertikel
calyx zie calix
canalis inguinalis lieskanaal
canalis nasolacrimalis traanafvoergang
canalis semicircularis halfcirkelvormig kanaal
canales semicircularis halfcirkelvormige kanalen
canaliculus kanaaltje
canine zie canine tooth
canine (tooth) hoektand/oogtand
canthus ooghoek
capillary haarvat/capillair; capillaire buis
capillary tube capillaire buis
capillary wall capillairwand
capitate (bone) kopbeentje
cappillary (blood) vessel haarvat/capillair
capsula/capsule vlies/kapsel/omhulsel/beurs (van orgaan/gewricht)
capsular space ruimte van Bowman/nierkapseltje/kapsel van Bowman (in de nier)
capsule of the kidney nierkapsel/nieromhulsel
caput kop/het caput/hoofd
caput femoris femurkop
caput of pancreas pancreaskop
cardia maagmond/maagingang/cardia
cardiac artery hartslagader
cardiac chamber hartkamer/ventrikel
cardiac muscle hartspier
cardiac orifice maagmond/cardia
cardiac septum harttussenschot
cardiac valve hartklep
cardiac vein hartader
carnassial (tooth) knipkies
carotic zie ook carotid
carotic arch carotisboog
carotic artery halsslagader
carotic body glomus caroticum
carotid (artery) halsslagader/(arteria) carotis
carotis (L.) halsslagader
carpalia (L.) handwortelbeenderen
carpal bones/carpals handwortelbeenderen/handwortelbeentjes
carpal joint/articulation handwortel
carpal tunnel carpale tunnel
carpale (mv: carpalia) zie carpus
carpus (L.) handwortel
cartilage kraakbeen/cartilago
cartilage bone kraakbenig been
cartilaginous joint synchondrose (hyaliene kraakbeenverbinding)
cartilaginous skeleton kraakbeenskelet
cartilaginous tissue kraakbeenweefsel
cartilago kraakbeen
cauda equina idem/paardenstaart (bundel zenuwvezels)
caul hoofdvlies
caval vein holle ader/vena cava
cavitas orbitalis oogkas
cavity holte
cavity of the mouth mondholte
cavity of the uterus baarmoederholte
cavum holte/kamer
cavum abdomiuis idem/buikholte
cavum septi pellucidi zie fifth ventricle
cavum thoracis borstholte
cecum, zie caecum caecum
cement(um) cement (in tand)
central incisor voorste snijtand
central nervous system centraal zenuwstelsel/CZS
centrifugal nerves/neurons gevoelszenuwen
cephalon cephalon
cerebellar cortex (left/right) hersenschors (cortex van het cerebellum/schors van de kleine hersenen)
cerebellum cerebellum/kleine hersenen
cerebral artery hersenslagader
cerebral cortex (grijze) hersenschors/hersenmantel/pallium
cerebral ganglion hersenganglion/cerebraal ganglion
cerebral hemisphere hersenhelft
cerebral meninges hersenvliezen
cerebral nerves hersenzenuwen
cerebral peduncle hersensteel
cererbospinal fluid liquor cerebrospinalis/hersen- en ruggenmergsvloeistof/liquor
cerebrospinal axis centraal zenuwstelsel
cerebrospinal system cerebrospinaal systeem
cerebrum cerebrum/grote hersenen
ceruminous gland oorsmeerklier
cervical artery halsslagader
cervical canal baarmoederhalskanaal
cervical disk wervelschijf
cervical glands halsklieren
cervical nerve cervicale zenuw/halszenuw
cervical rib halsrib
cervical spine halswervelkolom
cervical vertebra(e) halswervel(s)/nekwervel(s) (7) (zie CI/C1 - CVII/C7 hierboven)
cervicothoracic ganglion ganglion stellatum (een zenuwknoop)
cervix hals/nek; nauwe opening/hals (van een orgaan)
cervix (of uterus)/cervix uteri baarmoederhals/cervix
cervix uteri cervix uteri/baarmoederhals
chamber of the eye oogkamer
cheek wang
cheekbone jukbeen
cheek gland wangklier
chest borst(kas)/thorax
chest cavity borstholte
chesthair borsthaar
chest muscles borstspieren
chest vertebra(e) borstwervel(s)
chest wall borst(kas)wand
chewing muscle kauwspier
chiasma opticum idem
chin kin
chin muscle kinspier
chink spleet (b.v. de mondspleet)
choana (mv: chonae) choana (trechtervormige opening); choana (neusopening in keel of keelholte)
cholangiole galcapillair
cholecyst galblaas
choledochal duct galgang
chondrocranium chondrocranium/kraakbeenschedel
chord(a) zie cord
chorioid zie choroid
chorion het chorion/buitenste vruchtvlies
choroid (coat) vaatvlies/choroidea/adervlies (in oog)
choroidea zie choroid
ciliated epithelium trilhaarepitheel
cilium (mv. cilia) ooghaar/wimper; trilhaar
cingular cortex cingulaire cortex
cingulum tandhals/cingulum; cingulum/cortexwelving; gordel/band
circle of Willis cirkel van Willis/circulus arteriosus
circulating system zie circulatory system
circulatory system circulatiesysteem/(bloed/lymf)vatenstelsel
circulus arteriosus idem/cirkel van Willis
cisterna (L.) idem (verwijding van een lymfvat)
clavicle sleutelbeen/clavicula
clavicula sleutelbeen
cleft spleet/gleuf; kuiltje (in kin)
clitoris clitoris/kittelaar
cloaca cloaca (embryo)
CNS zie central nervous system
coccygeal vertebra staart(been)wervel/stuitbeenwervel/coccygeale wervel
coccyx (mv: coccyges) staartbeen/stuitbeen/os coccygis
cochlea cochlea/slakkenhuis (deel van binnenoor)
cochlear joint schroefgewricht
cochlear nerve gehoorzenuw
cochlear window/fenestra rond venster/fenestra rotunda
coecum zie caecum
coelom coeloom/secundaire lichaamsholte
coelomata zie coelom
collagen collageen/bindvliesweefsel
collarbone sleutelbeen
collateral collateraal (vertakking, b.v. van neuriet)
colon karteldarm/het colon
colon transversum idem (dwarslopende deel van de dikke darm)
columna vertebralis idem/wervelkolom
commissure commissuur/naad/zenuwweefselbandje
commissure of lips/mouth mondhoek
common carotid artery gemeenschappelijke halsslagader
common extensor of the digits (fingers/toes) gemeenschappelijke vingerstrekker; gemeenschappelijke tenenstrekker
common hepatic duct de leverbuis
common peroneal nerve gemeenschappelijke kuit(been)zenuw
complexus (muscle) bovenste halsspier
compressor samendrukkende spier
concha nasalis neusschelp
concha nasalis inferior onderste neusschelp
concha nasalis media middelste neusschelp
concha nasalis superior bovenste neusschelp
concha of auricle oorschelp
condyle (mv: condyles) condylus/gewrichtsknobbel (beenmassief, o.a. als onderdeel van kniegewricht)
condyloid joint condylgewricht
cone kegeltje (in het netvlies van het oog)
conjunctiva (mv: conjunctivae) (oog)bindvlies/conjunctiva
connective tissue bindweefsel (collageen, elastisch en reticulair bindweefsel)
contractor samentrekkende spier/samentrekker/sluitspier
convoluted tubule gekronkeld nierkanaal/tubulus contortus
convolution plooiing/winding/gyrus
convolution of the brain hersenplooiing/hersenwinding/gyrus
copulatory organ geslachtsorgaan
cor hart/cor
coracoid (bone) ravenbeksbeen/coracoid/coracoïed(been)
coracoid process (of scapula) ravenbekuitsteeksel
cord streng/band (b.v. van zenuwweefsel)
corium lederhuid/corium/cutis
cornea hoornvlies/cornea
corner hoek
corner of the eye ooghoek
corner of the mouth mondhoek
cornicle hoorntje of hoornvormig uitsteeksel
corniculum zie cornicle
cornu cornu (uitsteeksel aan bot)
cornu anterius voorhoorn
cornule zie cornicle
corona corona
coronal kroonnaad (in schedel)
coronal bone voorhoofdsbeen
coronal suture kroonnaad (in schedel)
coronary (artery) krans(slag)ader/coronairvat
coronary vessel krans(slag)ader/coronairvat
coronoid process kroonvormig uitsteeksel/processus coronoideus
corpus (mv: corpora) corpus/lichaam
corpus albicans wit lichaam (in eierstok)
corpus callosum hersenbalk
corpus cavernosum zwellichaam
corpus cavernosum clitoridis zwellichaam (linker- en rechter- -, vormen de clitorisschacht)
corpus cavernosum penis zwellichaam van de penis
corpus ciliare straallichaam/ciliair lichaam
corpus luteum corpus luteum/geel lichaam (in eierstok)
corpus pineale pijnappelklier
corpus uteri baarmoederlichaam
corpus vitreum glaslichaam/glasachtig lichaam
cortex schors/cortex; bijnierschors; hersenschors
cortex cerebellaris/cerebelli cortex van het cerebellum/schors van de kleine hersenen
cortex cerebralis/cerebri (grijze) hersenschors/schors van de grote hersenen/pallium
cortical area cortexgebied
corticospinal tract piramidebaan
cortical tissue schorsweefsel/cortexweefsel
Corti's organ orgaan van Corti (in oor)
costa rib
costal cartilage ribkraakbeen
costovertebral angle nierloge
Cowper's gland klier van Cowper/glandula Cowperi
coxa heup(gewricht)
coxal articulation/joint heupgewricht
crack fissuur
cranial artery hersenslagader
cranial bone(s) schedelbeen(deren)
cranial fornix schedeldak/fornix cranii
cranial fossa (anterior/medial/posterior) (voorste/middelste/achterste) schedelgroeve
cranial nerve craniale zenuw/hersenzenuw (hersenzenuw I t/m hersenzenuw XII)
cranial suture schedelnaad
cranial tegmentum schedeldak
cranial vault schedeldak
cranium schedel/cranium (i.h.b. hersenschedel)
'crazy bone' (AE) telefoonbotje
crest kam
crest of (the) ilium bekkenkam
crevice spleet/scheur/kloof/gleuf
cribriform plate of ethmoid/cribriform bone zeefbeen
cricoid (cartilage) ringkraakbeen (van strottenhoofd)
crista (mv: cristae) crista (zintuigepitheelverdikking in evenwichtsorgaan)
crista galli hanenkam (in de schedelholte)
crook of the arm binnenkant van de elleboog
crown kroon (van tand/kies); kruin
crown of the head kruin
cruciate ligament(s) kruisband(en)
crus (mv: crura) onderbeen
crus of helix/crus helicis steel van de helix (in oorschelp)
crypt gewelf/holte
crystalline lens kristallens (in oog)
cubital tunnel cubitale tunnel
cubitus onderarm; (soms ook) de ulna/ellepijp/elleboog
cuboid (bone) teerlingbeen/os cuboideum
cuneiform (bone) wiggebeentje (in voet)
cuneonavicular joint articulatio cuneonavicularis
cup kom
cup and ball joint kogelgewricht
cusp cuspis/tip (uitsteeksel van hartklep); cuspis/punt (uiteinde van tand)
cutaneous gland huidklier
cutaneous muscle(s) huidspier(en)
cutaneous nerve huidzenuw
cuticle opperhuid/epidermis; nagelriem; cuticula (beschermend laagje op huid)
cuticula zie cuticle
cutis lederhuid/cutis/corium
cutting tooth snijtand
cyst cyste/kiemkapsel/kapsel
cystic duct galbuis/ductus cysticus
D
dactyl vinger; teen
deciduous tooth/teeth melktand(en)
decussation chiasma
deep peroneal nerve diepe kuitbeenzenuw
deferent duct zaadleider/vas deferens
deltoid (muscle) deltaspier/driehoeksspier
delts deltaspieren
dendrite dendriet
dendritum (L.) dendriet
dens (L.) gebitselement (tand of kies)
dens incisivus idem/snijtand
dens molaris idem/ware kies
dens premolaris idem/valse kies
dens serotinus idem/verstandskies
dental alveolus tandkas
dental cavity tandholte
dental cementum cement (in tand)
dental enamel tandglazuur/tandemail
dental nerve tandzenuw
dental pulp het tandmerg/de pulpa
dental root tandwortel
dentes (L.) meervoud van dens (zie aldaar)
dentin(e) dentine/tandbeen/tandstof/odontine
denture gebit
depression kuil(tje)
depressor (muscle) neertrekkende spier
derm(a) huid (vnl. lederhuid)
dermal bone dekbeen
dermal gland huidklier
dermal papilla huidpapil
dermatoma dermatoom (gebied dat door een gevoelszenuw wordt bediend)
dermis (leder)huid
dermo-epidermal junction dermo-epidermale overgang
diaphragm middenrif/diafragma (scheidingswand/tussenschot)
diaphragm selae hypofysedak
diaphysis (been)schacht/diafyse (van pijpbeen)
[diastema diasteem/spleetje tussen de tanden]
diencephalon tussenhersenen/idem
digestive apparatus spijsverteringsstelsel
digestive organ spijsverteringsorgaan
digestive system spijsverteringsstelsel
digestive tract spijsverteringskanaal
digit digitus/digitaal element (vinger of teen)
digital nerve vingerzenuw
digital pulp vingertop
digits of the foot tenen
digits of the hand vingers
digitus I duim
digitus II wijsvinger
digitus III middelvinger
digitus IV ringvinger
digitus V pink
digitus primus duim
digitus secundus wijsvinger
digitus medius middelvinger
digitus tertius middelvinger
digitus annularus ringvinger
digitus quartus ringvinger
digitus minimus pink
digitus quintus pink
dilator/dilater/dilatator verwijdende spier
dilator muscle(s) verwijdende spier(en)
dilator pupillae muscle pupilverwijder (spiertje)
dimple (in the chin) kinkuiltje
diploe diploë (sponsachtige substantie van het schedeldak)
disc schijf (i.h.b. tussenwervelschijf)
disc/discus/disk schijf
discus intervertebralis tussenwervelschijf
disk, zie disc schijf
distal phalynx/phalanges dista(a)l(e) vingerkootje(s); dista(a)l(e) teenkootjes
diverticle of kidney nierdivertikel
diverticulum het diverticulum/de blindzak
Dogiel corpuscle lichaampje van Dogiel (gevoelsorgaantje)
dome of (the) foot voetboog
dominators dominatoren (in netvlies)
dorsal blood vessel dorsaal bloedvat
dorsalis pedis artery voetrugslagader
dorsal vertebra (12) borstwervel (first/second/third enz. dorsal vertebra: eerste/tweede/ derde borstwervel; NB geen rugwervel) (zie ook thoracic vertebra en T1 - T12)
dorsum (L.) rug (van lichaamsdeel)
dorsum of (the) foot wreef
dorsum of (the) hand handrug
dorsum of (the) nose neusrug
drum (membrane) trommelvlies/trommelholte (zie eardrum)
drumhead trommelvlies
DuBois area totale lichaamsoppervlakte van een mens
duct/ductus (L.) gang/kanaal
ductus biliaris galgang
ductus choledochus galgang
ductless gland(ular body) endocriene klier
duct of Wirsung zie pancreatic duct
ductus deferens idem/zaadleider
ductus pancreaticus idem ((hoofd)afvoergang van de alvleesklier/het pancreas)
ductus thoracicus idem/borst-lymfevat
Duncan's ventricle zie fifth ventricle
duodenal orifice of the stomach maagpoort/pylorus
duodenum twaalfvingerige darm/duodenum
dura mater hard hersenvlies/dura mater
Duverney's gland de klier van Bartholin
E
ear oor/oorschelp/gehoororgaan
ear canal gehoorgang
eardrum trommelvlies/membranum tympanum; middenoor/trommelholte/tympanum
ear flap oorlel; oorschelp/het uitwendige oor/pinna
earlap oorlel; oorschelp/het uitwendige oor/pinna
earlobe oorlel
ear ossicle gehoorbeentje
ear tip oorpunt
ear vein oorader
eccrine glands eccriene klieren (type zweetklieren die een zuur weefselvocht uitscheiden)
effector effector (o.a. spieren/klieren/trilharen)
efferent (zn) afvoerende zenuw
efferent arteriole eferent(e)/afvoerend(e) ateriole/slagadertje
efferent nerve efferente/afvoerende zenuw
efferent neuron efferente/afvoerende neuron, zenuw
eigth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
eight brain nerve/cranial nerve achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
ejaculatory duct zaadleider
elbow elleboog
elbow joint ellebooggewricht
elevator opheffer/optrekker (soort spier)
eleventh ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
eleventh brain nerve elfde hersenzenuw/nervus accessorius/hersenzenuw XI
ellipsoidal joint ellipsoïdaal gewricht/condylgewricht
enamel (of teeth) tandglazuur/tandemail
enamel organ glazuurorgaan (in tand)
enarthrosis kogelgewricht
encapsulated end organs ingekapselde verbredingen van de gevoelszenuwuiteinden
encephalon de hersenen
end capillary eindcapillair
endocardium endocardium/hartvlies
endocrine gland(s) endocriene klier(en)
endocrine organ endocrien orgaan
endolymph endolymfe/labyrintvocht/binnenvocht
endometrium uterusslijmvlies/baarmoederslijmvlies
endoneurium idem
endomysium idem (bindweefsel tussen spierbundels)
endoplasmic reticulum endoplasmatisch reticulum (in cel)
endoskeleton endoskelet/inwendig skelet
endothelium endotheel (inwendig bekleedsel van bloed- en lymfvaten)
end plate motorische eindplaat
enteron spijsverteringskanaal
entrails ingewanden/darmen
epencephalon achterhersenen/idem
ependyma ependym
epicanthic fold epicanthus/mongolenplooi (van ooglid)
epicanthus epicanthus/mongolenplooi (van ooglid)
epicantic fold zie epicanthus
epicardium epicard(ium) (op het hartspierweefsel gelegen)
epicondyle epicondylus (knobbel aan gewrichtsuitsteeksel)
epidermis opperhuid/epidermis
epididymi(de)s epididymis/bijbal
epigastrium epigastrium/bovenbuik(streek)
epiglottis strotklep(je)/de epiglottis
epimysium idem/spierfascie (bindweefsel dat een hele spier omgeeft)
epineurium idem
epiphyseal disc epifysairschijf/groeischrijf
epiphysis epifyse (gewrichtsuiteinde van lang pijpbeen); epifyse/pijnappelklier/pineaal orgaan
epistropheus draaier/epistropheus (bepaalde wervel)
epithalamus epithalamus (deel van hersenen)
epithelium epitheel/dekweefsel (opperste laag van het bekleedsel van organen)
epithelium of bladder blaasepitheel
epitympanum koepelholte
erectile tissue (of the penis/vagina) zwellichaam (van de penis of de vagina)
erector (muscle) oprichter/oprichtende spier
esophagus zie oesophagus
ethmoid(al) (bone) zeefbeen
euphotic zone zie photic zone
Eustachian canal/tube buis van Eustachius (oor)
excitatory nerve exciterend neuron
excitatory neurotransmitter exciterende neurotransmitter
excitatory synapse exciterende synaps
excitor nerve prikkelende/stimulerende zenuw
excretory duct uitscheidingskanaal/excretiekanaal/afvoerbuis (van orgaan of klier)
excretory opening uitscheidingsopening/excretieopening
excretory organ uitscheidingsorgaan
excretory pore uitscheidingsopening/excretieopening
exocrine gland(s) exocriene klier(en)
expiratory muscles uitademingsspieren
extensor (muscle) strekspier/strekker
extensor of the finger vingerstrekker
extensor tendon (of hand and fingers) strekpees (van hand en vingers)
external acoustic meatus uitwendige gehooropening
external auditory canal uitwendige gehoorgang
external auditory meatus uitwendige gehoorgang
external ear uitwendig oor
external ear canal uitwendige gehoorgang
external jugular vein uitwendige halsader
external nose uitwendige neus
external nostril uitwendig neusgat
external organs uitwendige organen
external organs of generation uitwendige geslachtsorganen
exteroceptor exteroceptor (zintuigorgaan)
extralemniscal pathway extralemniscale zenuwbaan
extrapyramidal motor areas extrapiramidale motorische gebieden
extremities extremiteiten/ledematen
extremity extremiteit/lidmaat (arm of been)
eye oog/iris
eye ball oogbal/pupil; oog
eye brow wenkbrauw
eye chamber ooghoek
eye cup oogschelp
eye fold mongolenplooi/epicanthus (oog)
eye globe oogbol
eye ground oogfundus
eye hole oogholte/oogkas
eye lash wimper/ooghaartje
eye lid ooglid
eye membrane oogvlies
eye muscle oogspier
eye pit oogholte/oogkas
eye socket oogkas/oogholte
eye tissue oogweefsel
eye tooth oogtand/hoektand (van bovenkaak)
eye tunic oogvlies
F
f... zie ook ph... (!)
fab(ric) weefsel
face gezicht/gelaat
face bone aangezichtsbot
face muscle aangezichtsspier
facet joint facetgewricht
facial hair gezichtshaar/gezichtsbeharing
facial muscle aangezichtsspier/gelaatsspier
facial nerve aangezichtszenuw/nervus facialis/hersenzenuw VII
facies facies/gelaat
Fallopian tube eileider/buis van Fallopia/tuba Fallopii
false ribs valse ribben
fang wortel (van tand of kies)
fascia de fascia/fascie/band (bindweefselvlies tussen en om spieren); iets wat gestreept is
fascicle/fasicule zenuwbundel(tje)
fasciculus zenuwbundel/zenuwstreng
fat(ty) tissue vetweefsel
fauces keelholte
female genital organs vrouwelijke geslachtsorganen
female gonopore vrouwelijke gonopore (geslachtsopening)
female sex organs vrouwelijke geslachtsorganen
femoral artery dij(been)slagader
femoral head femurkop
femoral neck femurhals
femoral nerve dijbeenzenuw
femoral shaft femurschacht
femoral vein dij(been)ader
femur bovenbeen/dij(been)/femur
fenestra idem/venster/gat (m.n. in bot)
fenestra of the cochlea zie cochlear window
fibril vezeltje/fibril; trilhaar
fibrocartilage vezelkraakbeen
fibrous tissue bindweefsel
fibula kuitbeen/fibula
fibulare fibulare
fifth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
fifth brain nerve driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
fifth digit kleine teen; pink
fifth finger pink
fifth toe kleine teen
fifth ventricle vijfde hersenkamer/vijfde ventrikel (bij minder dan 10% van de mensen)
fimbria(mv: fimbriae) fimbria (franjeachtig aanhangsel)
fimbriated extremity fimbria
finger vinger
finger extensor vingerstrekker (spier)
fingernail vingernagel
finger pad tastbal
fingertip vingertop
first ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
first brain nerve/cranial nerve reukzenuw/hersenzenuw I
first digit duim; grote teen
first molar eerste ware kies/molaar
first premolar eerste valse kies/premolaar
first toe grote teen
first ventricle eerste ventrikel (hersenen)
fissure fissuur/spleet
flat bones platte beenderen
flat of the hand handpalm
flesh huid/vlees
flesh tooth knipkies
flexor (muscle) buigspier/buiger
flexor tendon(of hand or finger) buigpees (van hand of vinger)
floating rib zwevende rib/valse rib
flocculus idem/kleine hersenkwab
floor of the mouth mondbodem
fold of (the) skin huidplooi
follicle follikel/haarzakje
folliculus zakje (b.v een haarzakje)
folliculus pili haarzakje
fontanel(le) fontanel/schedelnaad (met vlies bedekte opening in een bot)
foot voet
foot arch voetboog
footbone voetbeentje
foot joint voetgewricht
foot muscle voetspier
footpad voetkussentje
forearm onderarm
forearm bone ellepijp/ulna
forearm muscle onderarmspier
forebrain voorhersenen/prosencephalon
forefinger wijsvinger/voorvinger
fore-gut voordarm
forehead voorhoofd
forehead bone voorhoofdsbeen
foreskin voorhuid/preputium
fornix gewelf/koepel/dak
fossa kuil(tje)/groef
fossette in the chin kinkuiltje
fourchette slijmvliesplooi(bij labia majora)
fourth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
fourth brain nerve/cranial nerve katrolzenuw/vierde hersenzenuw/hersenzenuw IV
fourth digit ringvinger; vierde teen
fourth finger ringvinger
fourth toe vierde teen
fourth ventricle vierde hersenkamer/vierde ventrikel
fovea (centralis) gele vlek (gebied in netvlies met geel pigment); (algemeen) kuil/groef
fraenum zie frenum
free margin nagelrand
frenulum bandje
frenum tongriem
frons frons/voorhoofd
front tooth voortand
frontal voorhoofdsspier; voorhoofdsbeen
frontal artery voorhoofdsslagader
frontal bone voorhoofdsbeen
frontal cortex frontale cortex
frontale voorhoofdsbeen
frontal eminence voorhoofdsknobbel
frontal lobe voorhoofdskwab/frontaalkwab
frontal protuberance voorhoofdsknobbel
frontal sinus voorhoofdsholte
frontal squama voorhoofdsbeen
frontal vein voorhoofdsader
frontalis (muscle) voorhoofdsspier
fundus bodem
fundus uteri uteruskoepel/de fundus uteri
fungiform papilla papillae fungiformes (paddestoelvormige knobbeltjes op de tong)
funicle/funiculus zenuwstreng/zenuwbundel; navelstreng
funiculus spermaticus zaadstreng
funiculus umbilicalis navelstreng
'funny bone' telefoonbotje
furrow groeve/sulcus
fusiform muscle spoelvormige spier
G
gallbladder galblaas
ganglia (L) mv. van ganglion
ganglion ganglion/zenuwknoop; ganglion/peesknoop (mv: gangliën)
ganglioplexus ganglianetwerk
gaster (ventriculus) maag
gastric mucosa maagslijmvlies
gastrocnemius (muscle) (mv: gastrocnemii) gastrocnemius/(dikke) kuitspier
gastrocolic omentum het grote net
gastroenteric tract maag-darmstelsel/maag-darmkanaal
gastrointestinal tract maag-darmstelsel/maag-darmkanaal
gena gena/wang
generative organs geslachtsorganen
genital area schaamstreek
genital body zone genitale lichaamszone
genital opening geslachtsopening
genital organ(s) geslachtsorgaan/geslachtsdelen/geslachtsorganen
genital pore geslachtsopening
genitalia genitaliën/geslachtsdelen/geslachtsorganen
genitals geslachtsorganen
genu knie
giant fibre reuzenaxon
gingiva tandvlees
gingival crevice subgingivale ruimte
gingival line tandzoom
ginglymus scharniergewricht
girdle gordel
glabella voorhoofdsvlak (ruimte tussen de wenkbrauwen)
gland klier
glandula klier
glandula lacrimalis traanklier
glandula parotidea oorspeekselklier
glandulae salivariae speekselklieren
glandula sebacea talgklier
glandula sublinguinalis ondertongspeekselklier
glandula submandibularis onderkaakspeekselklier
glandula sudoripara zweetklier
glandula suprarenalis bijnier
glandula thyreoid(e)a schildklier
glandula parathyroidea bijschildklier
glandular epithelium klierepitheel
glandular tissue klierweefsel
glandular tubule klierbuisje
glandula vestibularis major de klier van Bartholin
glans (penis) (mv: glandes) glans (eikel van penis/clitoris)
glenohumeral jont schoudergewricht
glenoid cavity/fossa glenoïde holte
gliding joint kogelgewricht (vlak gewricht)
globe (of the eye) oogbol/oogbal
glomerule/glomerulus glomerulus/wondernet/haarvatenstelsel/haarvatennet; weefselkluwen; kluwenvormig einde van een kluwenklier; nierlichaampje
glossa tong
glossopharyngeal nerve tong-keel(holte)zenuw/hersenzenuw IX
glottal aperture stemspleet
glottis stemspleet/glottis/luchtpijpopening
gluteal fold/furrow bilplooi
gluteal muscle bilspier/gluteus
gluteal nerve bilzenuw
gluteal region achterwerk/zitvlak
gluteus (muscle) (mv: glutei) bilspier/gluteus
gluteus maximus/medius/minimus grote/middelste/kleinste bilspier
Golgi organ Golgi-apparaat
gonad(s) gonade(n)/geslachtsklier(en) (ovarium of testis)
gonoduct gonoduct (afvoergang van geslachtsklier)
Graafian follicle/vesicle graafse follikel/folliculi ovarici vesiculori
gracile/gracilis (muscle) slanke dijspier
gray zie grey matter
grease gland talgklier
great adductor grote adductor
greater alar cartilage neuspuntkraakbeen
greater lip grote schaamlip/labium majus
greater omentum het grote net
greater pectoral(is) (muscle) grote borstspier
greater teres de grote ronde spier
great gluteal muscle grote bilspier
great omentum het grote net
great toe grote teen/hallux
gressorial muscles loopspieren
grey matter/substance grijze stof/substantia grisea
grinder kies
grinding teeth maaltanden
group of muscles spiergroep
growth plate groeischijf/epifysairschijf
gubernaculum bindweefselstreng
gullet slokdarm/keel(gat)/strot
gum(s) tandvlees
gum line tandzoom
gum pocket tandvleespocket
gustatory bud smaakknop
gustatory nerve smaakzenuw
gustatory organ smaakorgaan
gut abdomen/buik
gut wall darmwand
gyrus plooi, i.h.b. (hersen)winding
H
hair (hoofd)haar; haar
hair bulb haarwortel
hair follicle haarfollikel/haarzakje
hair papilla haarpapil
hair root haarwortel
hair shaft haarschacht
hallux grote teen
ham dij/bil; knieboog/knieholte (vero.)
hamate (bone) haakbeentje/os hamatum
hammer hamer/malleus (middenoor)
hams achterste
hamstring (muscle) kniepees/hamstring; hakpees/achillespees
hand hand
hard palate het harde gehemelte
haunch bone darmbeen/os ilium
Haversian canals kanalen van Havers
head hoofd; kop (b.v. head of femur, femurkop)
head of (the) femur femurkop
head of pancreas pancreaskop
hearing gehoor
hearing nerve(s) gehoorzenuw(en)
hearing organ gehoororgaan
hearing pathway gehoorgang
heart hart(spier)
heart chamber hartkamer
heart line hartlijn (in handpalm)
heart muscle hartspier
heart sac pericard/hartzakje
heart tissue hartweefsel
heart tube hartbuis
heart valve hartklep
hederiform terminations schijfvormige sensorische eindorganen in de huid
heel hiel
heel bone hielbeen
helix (of the ear) helix/buitenrand (oorschelp)
hemiazygous vein linkerazygos
hemidiaphragm diafragmahelft
hemisphere hersenhelft (van de grote hersenen)
Henle zie loop of Henle
hepar lever
hepatic artery leverslagader
hepatic duct galafvoergang van de lever
hepatic portal system hepatisch portale circulatie
hepatic vein leverader
hepatopancreatic ampulla zie Vater's ampulla
hepatorenal recess/space/pouch subhepatische ruimte
hiatus spleet/opening
hilus poort/ingang
hilus of lung longpoort
hindbrain achterhersenen
hind-gut einddarm
hinge(d) joint scharniergewricht/ginglymus
hip heup
hip bone heupbeen
hip girdle bekkengordel
hip joint heupgewricht
hippocampus(mv: hippocampi) hippocampus (in hersenkamer)
hippocampus major grote hippocampus
hippocampus minor kleine hippocampus
hirci okselhaar
hollow bone beenpijp
hollow of the ham knieholte
hollow of the throat halskuiltje
homonymous arc homonieme reflexboog
hood voorhuid (bij man en vrouw)
hook bone heupbeen
horny layer hoornlaag
horse's tail paardenstaart/cauda equina
humeral articulation schoudergewricht
humeral ligament schouderband
humeral shaft humerusschacht
humeroradial joint articulatio humeroradialis/gewricht tussen humerus en radius
humerus (bone) opperarmbeen/humerus
hyaline membranes hyaliene mebranen
hyaloid membrane glasachtig vlies (van oog)
hymen hymen/maagdenvlies
hymenal membrane hymen/maagdenvlies
hyoid (bone) tongbeen/hyoideum
hyomandibular hyomandibulare
hypochondrium bovenbuik
hypogastric/hypogastrium onderbuik/hypogastrium
hypoglossal nerve ondertongzenuw/hersenzenuw XII
hypoglottis onderkant van de tong
hypopharyngeal gland hypofarynxklier
hypopharynx hypofarynx
hypophysis (cerebri) hypofyse/pijnappelklier (endocriene klier aan onderkant van hersenen)
hypothalamus hypothalamus (onderdeel van tussenhersenen)
hypothenar pinkmuis/muis van de pink
I
ICS (intercostal space) intercostaalruimte
iliac crest bekkenkam/crista iliaca
ileum idem/kronkeldarm (niet te verwarren met ilium)
ilicus zie iliacus
iliohypogastric nerve lendenbuikzenuw
ilioinguinal nerve lendenlieszenuw
iliotibial band iliotibiale band
ilium darmbeen/os ilium (niet te verwarren met ileum)
incisive teeth snijtanden
incisor (tooth) snijtand/incisivus
incudostapedial joint aambeeldstijgbeugelgewricht
incus aambeeld(sbeentje)/incus
index finger wijsvinger
inferior angle (of the scapula) onderste hoekpunt van de scapula
inferior maxilla/maxillary bone onderkaak(been)
inferior mesenteric artery onderste ingewandsslagader
inferior nasal concha onderste neusschelp
inferior parietal lobe onderste wand(been)kwab/pariëtaalkwab
inferior vena cava onderste holle ader
infero-temportal cortex infero-temporale cortex
infraspinatus (muscle) onderdoornspier
infundibulum of Fallopian tube trechtervormige opening van de eileider
inguinal canal lieskanaal
inguinal region liesstreek
inhalant orifice instroomopening
initial segment initieel segment (van axonheuvel)
inner bone of the forearm ellepijp/ulna
inner ear inwendig oor/binnenoor
inner malleolus scheenbeenknobbel
inner toe binnenste teen
innominate artery ongenoemde slagader
innomate bone heup(been)/coxa/os coxae
innominate vein heupader
instep wreef (van de voet)
integument integument/omhulsel/huid/vel/vlies
interatrial septum atriumseptum
interbrain tussenhersenen/diencephalon
intercalated duct schakelstuk (van een klier)
intercarpal articulation/joint handworteltussengewricht
intercostal tussenrib
intercostal muscles tussenribspieren
intercostal nerve tussenribzenuw
intercostal space intercostaalruimte
intergluteal cleft bilnaad
interior dental cavity tandholte
intermaxillary bone tussenkraakbeen
intermediate pad (middelste kussentje van) voetzool
inermediate tendon tussenpees
internal acoustic/auditory meatus inwendige gehoorgang
internal ear binnenoor/inwendig oor
internal ear canal inwendig gehoorgang
internal jugular vein inwendige halsader
internal limiting membranes membrana limitans interna (in oog)
internal organs inwendig organen
internal skeleton inwendig skelet/endoskelet
internasal septum neustussenschot
internode internodium (dun gedeelte van vinger- of teenkootje)
interoceptor interoceptor (zintuigorgaan)
interparietal bone inca-been
interstitial tissue bindweefsel/interstitieel weefsel
intertragic notch tussentragusinkeping (oor)
interventricular septum ventrikelseptum
intervertebral canal tussenwervelkanaal
intervertebral disc/disk tussenwervelschijf
intervertebral space tussenwervelruimte
intestinal caecum darmblindzak
intestinal tract darmkanaal
intestinal wall darmwand
intestine wall darmwand
intestine(s) darm(kanaal); (buik)ingewanden/darmen (alleen meervoud)
intestinum tenue dunne darm
intestinum crassum dikke darm
intima de intima (binnenste van de drie lagen van de slagaderwand)
intramural nervous system intramuraal zenuwstelsel
introitus idem (ingang van holte of ruimte)
introitus vaginae idem/introitus
intussusception darmuitstulping/intussusceptie/invaginatie
involuntary muscle gladde spier
ionic channel ionkanaal (van een membraan)
iris (mv: irides) iris/regenboogvlies (van oog)
irregular bone onregelmatig been
ischiadic nerve heupzenuw/grote beenzenuw/nervus ischiadicus
ischium zitbeen/ischium; ischium/ischiodiet
islets of Langerhans eilandjes van Langerhans (in de alvleesklier)
isthmus istmus (nauwe, smalle verbinding)
isthmus of Fallopian tube uitmonding van de eileider
isthmus of fauces amandelholte
IVC (inferior vena cava) onderste holle ader
J
Jacobson('s) cartilage kraakbeen van Jacobson
Jacobson's organ orgaan van Jacobson/organum vomeronasale
jaw kaak; bek/muil
jawbone kaakbeen
jaw line kaaklijn
jaw muscle kaakspier
jaw tooth kies
jejenum jejenum/ledige darm/nuchtere darm
joint gewricht/beenverbinding
joint capsule gewrichtskapsel
joint cavity gewrichtsholte
joint muscle(s) gewrichtsspier(en)
joint tissue gewrichtsweefsel
jugular vein halsader
jugal bar jukboog
jugal bone jukbeen
K
Keith(-Flack) node sinusknoop
keratin layer hoornlaag
Kerckring folds duodenumringplooien/plicae circulares
kidney nier (zie ook renal ...)
kidney bed nierloge
kidney tissue nierweefsel
knee knie
kneecap knieschijf
knee capsule het kniekapsel
knee joint kniegewricht
knee pan knieschijf
knuckle knokkel/gewrichtsknobbel
knuckle area scharniergewricht
knucklebone knokkel
knuckle pads knokkelkussentjes/tylositas articuli
Krause's corpuscles eindlichaampjes van Krause
L
L1/LI eerste lumable wervel/lendenwervel/L1
L2/LII tweede lumbale wervel/lendenwervel/L2
L3/LIII derde lumbale wervel/lendenwervel/L3
L4/LIV vierde lumbale wervel/lendenwervel/L4
L5/LV vijfde lumbale wervel/lendenwervel/L5
LA zie left atrium
labia zie labium
labia majore grote schaamlippen
labia minore kleine schaamlippen
labial commissure mondhoek
labium schaamlip; lip (of lipvormig orgaan)
labium majus grote schaamlip
labium minus kleine schaamlip
labyrinth (organ) labyrint (i.h.b. in het binnenoor)
labyrinthus membranaceus vliezig labyrint
labyrinthus osseus benig labyrint
lachrymal apparatus traanpapparaat
lachrymal bone traanbeen
lachrymal canal traankanaal
lachrymal duct traanbuis
lachrymal gland traanklier
lachrymal lake traanmeer
lachrymal passage traankanaal
lachrymal point traanpunt/punctum lacrimale
lachrymal sac traanzak
lacrimal (AE) zie lachrymal
lacteal chijlvat
lactiferous duct melkkanaal (vrouwen)
lagena lagena (zakvormige uitstulping van de sacculus van het labyrint in het binnenoor)
lag tooth verstandskies
lambdoid(al) suture lambdanaad/sutura lambdoideus (in schedel)
laniary (tooth) scheurtand/scheurkies/hoektand
lanugo idem/dons
large bone of the leg scheenbeen/tibia
large bowel dikke darm
large intestine dikke darm
laryngeal prominence adamsappel
larynx strottenhoofd/larynx
lash (oog)wimper
lateral collateral ligament laterale collaterale ligament/band (knie)
lateral condyle of femur buitenste condylus van dijbeen
lateral cutaneous femoral nerve buitenste huidzenuw van de dij
lateral incisor buitenste snijtand
lateral malleolus buitenenkel (kuitbeenknobbel)
lateral semicircular canal zijwaarts halfcirkelvormig kanaal (in binnenoor)
lateral sulcus Sylvius-groeve
lateral ventricle laterale ventrikel/zijventrikel/zijkamer van de hersenen
lats (slang) brede/grote rugspieren (latissimus dorsi-spieren)
layer of skin huidlaag
LCL (lateral collateral ligament) laterale collaterale ligament/band (knie)
leader pees
left … linker…
left arm linkerarm
left atrioventricular valve mitralisklep/linker-AV-klep
left atrium linkerboezem/linkeratrium (in hart)
left brain hemisphere linkerhersenhelft
left breast linkerborst
left bronchus linkerbronchus
left bundle branch linkerbundeltak
left clavicle linkerschouderblad
left foot linkervoet
left hand linkerhand
left internal mammary artery linkerborstbeenslagader
left kidney linkernier
left leg linkerbeen
left lung linkerlong
left lymphatic duct linkerlymfvat/linkerlymfkanaal
left parietal (bone) linkerwandbeen
left pulmonary artery linkerlongslagader
left pulmonary vein linkerlongader
left ventricle linkerkamer/linkerventrikel (in hart)
leg been
leg bone beenbot
leg muscle beenspier
leg vein beenader
lens (of the eye) (oog)lens
lenticular nucleus lenskern
lentiform nucleus lenskern
lesser lip kleine schaamlip/labium minus
lesser omentum het kleine net/omentum minus
lesser teres de kleine ronde spier
levator (muscle) hefspier/optrekker/opheffer/optrekkende spier
lien milt
ligamenta crusiata genus kruisbanden
ligament(um) ligament/gewrichtsband/bindweefselband
ligamentum patellae knieschijfpees
light receptor lichtreceptor (ogen)
LIMA (left internal mammary artery) linkerborstbeenslagader
limb lid(maat)/arm/been
limb girdle bekkengordel; schoudergordel
limbic cortex limbische cortex
limbic system limbisch systeem (in hersenen)
limbus ledemaat; rand
lining of the stomach maagwand
lingua tong
lingual bone tongbeen
lingual nerve tongzenuw
lingual papilla(e) tongpapil(len)
lingual sulcus tonggroeve
lingual tonsil tongamandel
lip lip
lip of the pudendem/vulva schaamlip
liquor cerebrospinalis hersen- en ruggenmergsvloeistof
little finger pink
little toe kleine teen
liver lever
liver bud leveraanleg (bij embryo)
liver lobe leverkwab
lobe (oor)lel; kwab/lobus
lobe of the liver leverkwab
lobe of the lung longkwab
lobus lob
lobula/lobule kwabje/lobje/lobulus; (oor)lel
lobulus lobje
lobus frontalis frontaalkwab/voorhoofdskwab
lobus occipitalis occipitaalkwab/achterhoofdskwab
lobus parietalis pariëtaalkwab/wandbeenkwab
lobus temporalis temporaalkwab/slaapbeenkwab
loin lende
long adductor lange adductor
long bone pijpbeen/pijp
long extensor of toes lange strekker van de tenen
long palmar lange handpalmspier
long peroneal/peroneus lange kuitbeenspier
long radial extensor (of the wrist) lange buitenste strekker van de pols
loop of Henle lis van Henle (deel van nierbuisje)
lower abdomen onderbuik
lower arm onderarm
lower back onderrug
lower body onderlichaam
lower canine onderhoektand
lower extremity been
lower eyelid onderste ooglid
lower incisor ondersnijtand
lower jaw onderkaak
lower jaw bone onderkaak(sbeen)
lower leg onderbeen
lower lip onderlip
lower lobe onderste lob/kwab (van long)
lower mandible onderkaak
lower molar onderkies
lower palpebra onderste ooglid
lower premolar ondervoorkies
lower vena cava onderste holle ader
lumbar nerve lendezenuw/lumbale zenuw
lumbar plexus lendeplexus
lumbar vertebra (5) lendenwervel/lumbale wervel (zie L1 - L5 hierboven)
lumosacral spine lumbosacrale wervelkolom
lumbrical (muscle) wormspier (in hand en voet)
lunar bone halvemaansbeentje/maanvormig been/os lunatum (in pols)
lunate (bone) halvemaansbeentje/maanvormig been/os lunatum (in pols)
lung long
lung artery longslagader
lung bud longknop (bij embryo)
lung hilus longpoort/longhilus/hilum pulmonis
lung lobe longkwab
lung root zie lung hilus
lung tissue longweefsel
lunula lunula/(halve)maantje (van vingernagel)
Luschka's foramen foramen van Luschka
LV zie left ventricle
lympha (L.) lymf(e)
lymphatic (zn) lymfvat/lymfkanaal
lymphatic duct (left and right -) lymfkanaal/lymfvat (linker- en rechterlymfkanaal/lymfvat
lymphatic gland lymfklier/lymfeklier
lymphatic node/nodule zie lymph node en lymph nodule
lymphatics lymfvaten(stelsel)
lymphatic system lymfvatenstelsel/lymfvaatstelsel
lymphatic tissue lymfatisch/lymfoïd weefsel
lymphatic vessel lymfvat
lymph gland lymfklier/lymfeklier
lymph heart lymfhart
lymph node lymfklier/lymfknoop
lymph nodule lymfefollikel
lymph vessel lymfvat
lymphoid tissue zie lymphatic tissue
M
macula lutea gele vlek/macula lutea (gebied in netvlies)
macula/macule (mv: maculae) huidvlek; macula (plek van zintuigepitheel in zwaartekrachtorgaan)
main bronchus hoofdbronchus
major lip grote schaamlip/labium majus
major salivary glands grote speekselklieren
malar (bone) jukbeen
male genital organs mannelijke geslachtsorganen
male gonopore mannelijke gonopore (geslachtsopening)
male sex organs mannelijke geslachtsorganen
male urethra urinebuis
malleolar prominence malleolus (binnenenkel; buitenenkel)
malleolus (mv: malleoli) malleolus (binnenkel; buitenenkel) (hamervormig uiteinde van been)
malleolus lateralis buitenenkel
malleolus medialis binnenenkel
malleus malleus/hamer (in middenoor)
Malpighian body/corpuscle lichaampje van Malpighi/nierglomerulus
Malpighian layer laag van Malpighi
mam(m)illa tepel
mamma melklier/borstklier/borst
mammary gland borstklier/melkklier
mammary ridge melklijst
mammillary bodies (of hypothalamus) tepellichamen/corpora mamillaria (in de hypothalamus)
mandible kaak/onderkaak(sbeen)/mandibula
mandibular arch kaakboog
mandibular gland speekselklier
mandibular muscle kaakspier
mantle pallium/hersenmantel
manus hand
Mariotte's spot blinde vlek (oog)
marrow bone mergbeen/mergpijp
masseter (muscle) (een) kauwspier/kaakspier
masticatory muscle kauwspier
mastoid slaapbeen
mastoid bone/process tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen/processus mastoideus
matrix matrix/kiembed/nagelbed (omhulsel van chromosomen); baarmoeder
maxillary bone kaakbeen
maxillary joint kaakgewricht
maxillary muscle kaakspier
maxillary sinus kaaholte/sinus maxillaris
maxillofacial skeleton aangezichtsskelet
MCL (medial collateral ligament) mediale collaterale ligament/band
meatus doorgang/opening
meatus acusticus externus uitwendige gehoorgang
meatus acusticus internus inwendige gehoorgang
Meckel's cartilage kraakbeen van Meckel
Meckel's diverticulum Meckel's divertikel/divertikel van Meckel (ileumaanhangsel)
media zie median vein
medial zie ook median
medial atlantoaxial joint articulatio atlantoaxialis mediana
medial collateral ligament mediale collaterale ligament/band
medial condyle of femur middelste condylus van dijbeen
medial longitudinal arch de wreef
medial malleolus binnenenkel
medial nasal concha (w.g.) middelste neusschelp
medial/median mediaan/in het midden gelegen/middelste
median mediaanader
median lingual sulcus middelste tonggroeve
median nerve middelste armzenuw/nervus medianus
median vein mediaanader
mediastinum het mediastinum (tussen de longen)
medulla merg
medula renalis niermerg
medula spinalis ruggenmerg
medulla oblongata verlengde merg (in hersenen)
medullary cavity mergholte
medullary tissue mergweefsel
medullated nerve fibre merghoudende zenuwvezel
Meissner's corpuscle lichaampje van Meissner (tastzintuigjes)
Meissner's plexus plexus van Meissner (zenuwnet in darmwand)
member lid/een van de ledematen/lichaamsdeel
membrana tympani trommelvlies/membrana tympani
membrane vlies
membrane of the eye oogvlies
membranous labyrinth (vliezig) labyrint (in middenoor)
meninx (mv. meninges) vlies; hersenvlies
meninx fibrosa (vero.) dura mater
meninx serosa (vero.) arachnoidea
meniscus meniscus
mesencephalon idem/middenhersenen
mesenchyme mesenchym (soort bindweefsel)
mesenteric artery ingewandsslagader
mesenteric vein ingewandsader
mesenterium zie mesentery
mesentery mesenterium/darmvlies/darmscheil
mesonephron oernier/Wolffse lichaam
mesothelium mesothelium (celbekleding van sereuze vliezen)
metacarpal (bone) middenhandsbeen(tje)
metacarpalia middenhandsbeenderen
metacarpus middenhand; middenhandsbeentje
metanephros nanier/metanefros
metatarsal (bone) (1st/2nd/3rd/4th/5th) middenvoetsbeen(tje) (1e/2e/3e/4e/5e middenvoetsbeen(tje))
metatarsus metatarsus/middenvoet(sbeen.)
metencephalon achterhersenen
midbrain middenhersenen/mesencephalon
midcarpal joint distaal polsgewricht
middle cuneiform middelste wiggebeentje (in voet)
middle ear middenoor
middle finger middelvinger
middle gluteal muscle middelste bilspier
middle lobe middelste lob/kwab/middenkwab (van long)
middle nasal concha middelste neusschelp
middle phalynx/phalanges middelste vingerkootje(s); middelste teenkootje(s)
middle toe middelste teen
mid-gut middendarm
milk molar melkkies
milk tooth/teeth melktand(en)
milk-secreting gland borstklier (vrouwen)
minor lip kleine schaamlip/labium minus
mitral valve mitralisklep
modiolus modiolus (in oor)
molar(tooth) ware kies/kies/maaltand
molariform teeth maaltanden
molars maaltanden
mons pubis schaamheuvel/venusheuvel
mons veneris schaamheuvel/venusheuvel
monticule uitstulpinkje op huidoppervlak
Morrison's pouch subhepatische ruimte
mortise joint enkelgewricht
motor motor (spier die beweging veroorzaakt of uitvoert)
motor area motorische gebieden van de hersenschors
motor cortex motorische cortex/motorische gebieden van de hersenschors
motor end plate motorische eindplaat/zenuweindplaat
motor nerve motorische zenuw
motor neuron motorische zenuwcel
motor speech area spraakcentrum
motor unit spiervezelgroep
motor(y) nerve motorische zenuw
mount of Venus schaamheuvel/venusheuvel
moustache snor(haren)
mouth mond
mouth floor mondbodem
mouth of uterus baarmoederhals/cervix
mouth opening mondopening
mucosa slijmvlies
mucous gland slijmklier
mucous membrane slijmvlies
mucous membrane of the nose neusslijmvlies
mucous membrane of the stomach maagslijmvlies
mucus slijm/mucus
Müllerian duct gang van Müller
multipennate muscle(s) veelzijdige gevederde spier(en)
muscle spier; spierweefsel/spieren
muscle belly spierbuik (dikste gedeelte van een spier)
muscle fibre/fiber spiervezel
muscle group spiergroep
muscle head spierhoofd
muscle layer spierlaag
muscle mass spiermassa
muscle segment spiersegment/myomeer
muscle sheath spierschede/perimysium
muscle spindle spierspoel(tje)
muscle system spierstelsel
muscle tissue spierweefsel
muscle unit spier(vezel)groep
muscle wall spierwand
muscular belly spierbuik
muscular fibre/fiber spiervezel
muscular system musculatuur/spierstelsel
muscular tissue spierweefsel
musculature spierstelsel/musculatuur
musculus (L.) spier
musculus biceps brachii tweekoppige bovenarmspier
musculus biceps femoris tweekoppige bovenbeenspier
musculus trapezius monnikskapspier
musculi intercostales tussenribspieren
myelencephalon myelencephalon (in achterhersenen)
myelin myeline/mergschede
myeloid tissue myeloïed weefsel/beenmerg
myenteric plexus plexus van Auerbach
myocardium idem/myocard/hartspierweefsel
myofibril(s) myofibril(len) (dwarsgestreepte spiervezel)
myometrium idem (musculeuze wand/spierwand van de baarmoeder)
myringa trommelvlies
N
nadir nadir/voetpunt
nail nagel
nail fold nagelriem
nail matrix nagelbed
nail plate nagel
nail rim nagelriem
nape (of the neck) nek
nares neusgaten
narial septum nasi/neustussenschot
naris (mv: nares) neusgat
nasal neusbeen(tje)
nasal aperture neusgat/neusopening
nasal bone neusbeen(tje)
nasal cavity neusholte
nasal concha (inferior/medial/superior) neusschelp
nasal hair neushaar
nasal membrane neusslijmvlies
nasal mucosa neusslijmvlies
nasal orifice neusgat/neusopening
nasal root neuswortel
nasal septum nasi/neustussenschot/neusseptum
nasal vestibulum neusholte
nasolabial fold nasolabiale plooi
nasopharynx neuskeelholte/nasofarynx
nasus (externus) (L.) (uitwendige) neus
natal teeth melktanden/melkgebit
nates zitvlak/billen
navel navel/umbilicus
navel string navelstreng
navicular bone bootvormig/scheepvormig been (in hand en voet)
neck (meestal) hals; nek; hals (van tand)
neck joint halsgewricht
neck of (the) femur dijbeenhals
neck of a tooth tandhals
neck plexus halsvlecht
neck vein halsader
neck vertebra(e) nekwervel(s)
nephron nefron (kleinste functionele eenheid van de nier)
nephrostome nefrostoma (opening van nierbuisje in het coeloom)
nerve zenuw; (vero.) pees
nerve bulb motorische eindplaat
nerve centre zenuwknoop
nerve cord zenuwstreng
nerve end(ing) zenuwuiteinde
nerve fibre/fiber zenuwvezel/axon
nerve ganglion ganglion
nerve net zenuwnet(werk)
nerve root (dorsal en ventral) zenuwwortel
nerve termination zenuwuiteinde
nerve tissue zenuwweefsel
nerve tract zenuwbaan (bundel zenuwvezels)
nervi meervoud van nervus
nervi cranialis hersenzenuwen
nervi spinalis ruggenmergzenuwen
nervous system zenuwstelsel
nervous tissue zenuwweefsel
nervus (L.) zenuw
nervus ischiadicus idem/heupzenuw/grote beenzenuw
nervus opticus oogzenuw
nervus vestibulocochlearis achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
net/network net/netwerk (b.v. van zenuwen)
neural arch wervelboog/neurale boog
neural tube neuraalbuis
neuraxis centraal zenuwstelsel
neural canal wervelkanaal
neural circuit neuraal circuit
neural crest neurale lijst
neural route neurale route
neural tube neurale buis
neurilemma mergschede/myelinschede/neurilemma/schede van Schwann
neurite neuriet/axon
neuritum (L.) neuriet
neurocranium hersenschedel/neurocranium
neurocytus (L.) zenuwcel/neuron
neuro-endocrine system neuro-endocrien systeem
neuroglia (neuro)glia (zenuwsteunweefsel)
neurohypophysis hypofyseachterkwab/neurohypofyse
neurolemma zie neurilemma
neuromuscular junction neuromusculaire verbinding
neuromuscular synapse neuromusculaire synaps
ninth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
ninth brain nerve/cranial nerve hersenzenuw IX/negende hersenzenuw/tong-keelzenuw
nipple tepel
nociceptor idem/pijnreceptor/pijnzintuigje (mv: nociceptoren)
nocireceptor zie nociceptor
node of Ranvier knoop/insnoering van Ranvier (in myelineschede)
nose neus
noseband neusriem
nose cone neuskegel
nose hair neushaar
nose leather neus
nose piece neusriem
nostril (hole) neusgat/neusopening
nucha nek (achterkant)
nucleus lentiformis/lenticularis lenskern
nymphae kleine schaamlippen/labia minora
O
oblique schuine spier
oblongata verlengde merg/medulla oblongata
oblong medulla zie medulla oblongata
occipital (bone) achterhoofdsbeen
occipital condyle achterhoofdsknobbel
occipital cortex occipitale cortex
occipital lobe achterhoofdskwab/occipitaalkwab
occipitalis (muscle) achterhoofdsspier
occiput achterhoofd/occiput
ocular bulb oogbol
ocular cup oogbeker
ocular globe oogbol
ocular muscle oogspier
oculomotor nerve oculomotorische zenuw/nervus oculomotorius/hersenzenuw III
oculus oculus/oog
oculus dexter het rechteroog
oculus sinister het linkeroog
OD zie oculus dexter
odontoid process tandvormig uitsteeksel (op tweede halswervel)
oesophagus slokdarm/oesophagus
olecranon (process) ellepijphoofd/elleboogknokkel/de olecranon (punt van de elleboog)
olfactories reukorganen
olfactory bulb reukkwab/reukcentrum
olfactory cortex olfactorische cortex
olfactory epithelium reukepitheel/reukslijmvlies
olfactory lobe reukkwab/bulbus olfactorius
olfactory mucosa reukmembraan
olfactory nerve reukzenuw/hersenzenuw I
olfactory organ reukorgaan
olivary bodies olijfkernen (olijfvormige opeenhopingen in het verlengde merg)
olive olijf
omentum omentum/net/darmscheil
omentum majus/minus het grote/kleine net
on-off areas of the brain on-offgebieden in de hersenen
opponent (muscle) antagonist/(tegen(over)steller
optic (vero.) gezichtsorgaan
optic nerve gezichtszenuw
optic(al) chiasma/chiasm chiasma opticum (kruising van de gezichtszenuwen)
optical cortex optische schors
optic(al) disc/disk blinde vlek (oog)
optic(al) lobe gezichtscentrum
optic(al) nerve oogzenuw/gezichtszenuw
optic papilla blinde vlek (oog)
optic stalk oogsteel
optic tract gezichtsbaan/tractus opticus
oral cavity mondholte
oral fissure mondspleet
oral mucous membrane mondslijmvlies
oral zone orale lichaamszone
orbicular bone gehoorbeentje
orbicular muscle kringspier/sluitspier/sfincter
orbicular muscle(s) (algemeen) ringspier(en)
orbit oogkas/oogholte
orbita oogkas
orbital floor oogbodem
orbital opening oogkas
orbito-frontal cortex de orbito-frontale cortex
organ orgaan
organ of Corti orgaan van Corti (in oor)
organ of equilibrium evenwichtsorgaan
organ of hearing gehoororgaan
organ of locomotion bewegingsorgaan
organ of sense gevoelsorgaan
organ of sight gezichtsorgaan
organ of smell reukorgaan
organ of taste smaakorgaan
organ of touch tastorgaan
organ of vision gezichtsorgaan
organ system orgaansysteem
organum vestibulocochleare gehoor- en evenwichtsorgaan
orifice opening (anat.)
origin aanhechtingspunt (van spier)
origin (of muscle) aanhechtingspunt (van spier)
origo idem (oorsprong van een spier)
OS zie oculus sinister
os bot/been
os coccygis staartbeen
os coxae heupbeen
os ischii zitbeen
os lacrimale traanbeen
ossa metacarpi middenhandsbeenderen
os nasale neusbeen
os palatinum gehemeltebeen
os parietale wandbeen
os pubis schaambeen
ossa botten/beenderen
osseous labyrinth benig labyrint
os sphenoidale wiggebeen
ossicle ossiculum/beentje
ossicle (of ear) gehoorbeentje/ossiculum
ossicular chain gehoorbeentjes
os temporale slaapbeen
osteon (G.) bot
ostium het ostium
os zygomaticum jukbeen
otolith otoliet/gehoorsteentje/evenwichtssteentje/statoliet
outer bone of the forearm spaakbeen/radius
outer ear uitwendig oor
outer malleolus kuitbeenknobbel/buitenenkel
outer skin opperhuid
outer toe buitenste teen
oval window ovaal venster (in binnenoor)
ovary eierstok/ovarium
oviduct eileider/oviduct/buis van Fallopio
ovisac (Graafse) follikel
P
pacemaker gangmaker/sinusknoop (groep hartspiercellen)
pad muis (van hand); kussentje (b.v. vetkussentje)
pain receptor pijnzintuigje/pijnreceptor (anat.)
palatal gehemeltebeen
palatal vault verhemltegewelf
palate gehemelte/verhemelte
palatine bone(s) verhemeltebeen/verhemeltebeenderen
palatine tonsil verhemelteamandel
palatum gehemelte
palatoglossal arch achterste amandelpijler
paleocerebellum paleocerebellum (oude deel van cerebellum)
paleocortex paleocortex (oudste deel van cortex)
pallium hersenmantel/pallium
palm (of the hand) (hand)palm
palmar handpalmspier
palpebra ooglid
palpebra inferior onderste ooglid
palpebra superior bovenste ooglid
pancreas pancreas/alvleesklier
pancreatic duct afvoergang van de alvleesklier/het pancreas
panniculus weefsellaag (i.h.b. een onderhoudse vetlaag)
papilla(e) papil(len); blinde vlek (in oog)
papilla mammae tepel
papillary muscle klepspiertje/papillairspier (in hart)
paranasal sinus neusbijholte
parasympathic nerves parasympatische zenuwen
parasympathic nervous system parasympatisch zenuwstelsel
parasympathic system parasympatisch systeem
parathyroid (gland) bijschildklier
paraurethral duct(s) gang(en) van Skene
paraurethral gland(s) klier(en) van Skene
parenchyma parenchym/orgaanweefsel/edel weefsel/klierweefsel
parietal bone wandbeen
parietal cortex pariëtale cortex
parietal lobe wand(been)kwab/pariëtaalkwab
parietal organ pariëtaal orgaan
parietal pleura borstvlies
parotid (gland) oorspeekselklier/parotis
parotid duct kanaal van Steno
patella knieschijf/patella
patellar tendon knieschijfpees
pathway route/circuit/pad
PBS (peripheral nervous system) perifeer zenuwstelsel
PCL (posterior cruciate ligament) achterste kruisband
PC muscle pubococcygeus
pecs borstspieren
pectineus (muscle) pectineus (spier tussen pubis en femur)
pectoral borstspier
pectoral arch/girdle schoudergordel
pectoralis borstspier
pectoralis major/minor grote/kleine borstspier
pectoral muscle borstspier
pedicle steel/voetje
peduncle verbindingssteel/streng
pella (Grieks) huid/cutis
pellicula epidermis
pelvic arch bekkengordel
pelvic artery bekkenslagader
pelvic cavity bekkenholte
pelvic floor bekkenbodem
pelvic floor muscle bekkenbodemspier
pelvic girdle bekkengordel
pelvic inlet bekkeningang
pelvic muscle bekkenspier
pelvic organ bekkenorgaan
pelvic outlet bekkenuitgang
pelvic vein bekkenader
pelvic vertebra bekkenwervel
pelvis bekken; nierbekken/pyelum
pelvis of the kidney nierbekken
pelvis renalis idem/nierbekken
penis penis
peptic gland spijsverteringsklier/maagsapklier
perceptual-motor region perceptueel-motorisch gebied
perforating canal kanaal van Volkmann
pericardial cavity pericardholte/pericardiale holte
pericardium het pericard(ium)/hartvlies/hartzakje
pericementum wortelvlies
perichondrium perichondrium/kraakbeenvlies
pericranium pericranium/schedelvlies
peridontium wortelvlies/paradontium
perilymph perilymf
perimetrium idem (weefsel rond de baarmoeder)
perimysium perimysium/spiervlies/spierschede/spierfascie (bindweefsel rond spierbundels)
perinaeum zie perineum
perinephrium nierkapsel/nieromhulsel
perineum bilnaad/perineum (huid tussen anus en geslachtsdelen)
perineurium zenuwschede/perineurium
periodontal ligament beenvliesbindweefsel
periodontal membrane wortelvlies
periodontium wortelvlies/paradontium
perionyx nagelriem/nagelwal
periosteum het periost/beenvlies
peripheral nerve perifere zenuw
peripheral nerve fiber perifere zenuwvezel
peripheral nervous system het perifere zenuwstelsel
peripheral organs perifere organen (anat.)
peripheral sympathetic nervous system perifeer sympatisch zenuwstelsel
peripheral parasympathetic neuron perifeer parasympathetisch neuron
peripheral pathway perifere zenuwbaan
peristome mondslijm(vlies)/mondveld
peritoneal lining buikvlies
peritoneum peritoneum/buikvlies
peritoneum parietale idem (buikvlies dat het buitenblad bekleed)
permeable membrane permeabel/doorlaatbaar membraan
peroneal (muscle) kuitbeenspier
peroneal nerve kuit(been)zenuw
peroneal tendon kuitbeenpees
peroneus kuitbeenspier
pes voet
petrosal bone rotsbeen (bevat het binnenoor)
petrous bone zie petrosal bone
phalanx falanx/(vinger- of teen)kootje
phallus fallus/penis; fallus (huidvergroeiing bij embryo waaruit de penis of de clitoris ontstaat)
pharyngeal opening keelholte
pharyngeal tonsil keelamandel
pharynx keel/keelholte/farynx
photoreceptor fotoreceptor
philtrum filtrum/neus-lipgroeve
pia mater (L.) zachte hersenvlies
pigment gland pigmentklier
pilus haar
pili haren
pineal body/gland/organ pijnappelklier/epifyse/pineaal orgaan
pinkie (inf.) pink
pinna oorschelp/auricula
pisiform (bone) erwtbeentje
pisiform joint articulatio ossis pisiformes
pituitary hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary body hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary gland hypofyse/hersenaanhangsel
pituitary membrane neusholteslijmvlies
pituitary stalk hypofysesteel
pituitary vesicle zakje van Rathke
pivot (joint) draaigewricht/rolgewricht
plane joint vlakke gewrichtsverbinding/gewricht met vlakke gewrichtsvlakken
plantar voetzool
plantar interosseous tussenbeenspiertje
platysma (muscle) platysma (dunne huidspier van de hals)
pleasure centre genotcentrum
pleat platte plooi
pleura pleura/borstvlies (mv: pleurae)
pleural cavity pleuraholte
pleura parietalis idem (borstvlies dat het buitenblad bekleed)
pleura visceralis idem (borstvlies dat het binnenblad bekleed)
plexus (of nerves) plexus/zenuwvlecht/zenuwnetwerk
plexus brachialis idem
plexus cervicalis idem
plexus lumbalis idem
plexus sacralis idem
plica (huid)plooi
ploughshare bone ploegschaarbeen
plowshare zie ploughshare
pneumogastric (nerve) (oude naam van) vagus nerve (zie aldaar)
pneumoperitoneum pneumoperitoneum
pocket zakje/holte/saccus
pointer wijsvinger
pointing finger wijsvinger
Polian vesicle blaasje van Poli
pollex duim
pomum adami adamsappel
pons pons/brug (pons Varolii)
pons cerebelli/cerebri/pons Varolii brug (van Varol)/pons (Varolii)/pons (cerebelli)(verbinding tussen kleine hersenhelften)
pontine angle brughoek
popliteal space knieholte
pore porie
portal portaal
portal system (of veins) poortaderstelsel
portal vein poortader/vena porta
portio (mv: portiones) (L.) orgaandeel/orgaandelen
portio vaginalis baarmoedermond
postcentral gyrus postcentale gyrus (hersenen)
posterior aspect achterkant
posterior chamber achterste oogkamer
posterior cruciate ligament achterste kruisband
posterior horn achterhoorn (in grijze stof)
posterior lobe (of hypophysis/pituitary gland) hypofyse-achterkwab/neurohypofyse
posterior part of hypophysis/pituitary gland) hypofyse-achterkwab/neurohyopfyse
posterior pituitary neurohypofyse
posterior semicircular canal achterste halfcirkelvormige kanaal
posterior vena cava achterste holle ader
postganglionic parasympathetic (neuron) postganglionair parasympatisch neuron
postsynaptic neuron postsynaptisch neuron
pouch zakje/holte/plooi
pouch of Douglas douglasholte (vrouwen)
prae... zie pre...
precaval vein bovenste holle ader
prefrontal cortex prefrontale cortex (hersenen)
preganglionic parasympathetic nerve preganglionair parasympatisch neuron
preganglionic sympathetic neuron preganglionair sympatisch neuron
premolar (tooth) premolaar/voorkies/valse kies
prepubis schaamheuvel
prepuce preputium/voorhuid (penis/clitoris)
preputium voorhuid (van penis en clitoris)
presacral region presacrale streek
primary visual cortex primaire visuele cortex (hersenen)
prime mover agonist (spier)
primitive gut oerdarm/archenteron
privy parts (inf.) schaamstreek/schaamdelen
procencephalon zie prosencephalon
processus spinosus doornuitsteeksel
processus transversus dwarsuitsteeksel
processus xiphoideus zwaardvormig aanhangsel (van het borstbeen)
proglottis proglottis
prominent vertebra zevende halswervel/CVII/C7
promontorium idem
promontory uitsteeksel
pronephros pronefros
proprioceptor proprioceptor
prosencephalon voorhersenen
prostate (gland) prostaat(klier)
provascular tissue provasculair weefsel
proximal phalynx/phalanges proxima(a)l(e) vingerkootje(s); proxima(a)l(e) teenkootje(s)
Prussak's pouch/space ruimte van Prussak
pseudocele zie fifth ventricle
pseudoventricle zie fifth ventricle
psoas (muscle) lendespier/psoas
pterygium vleugelvlies (van conjunctiva)
pterygoideus musculus pterygoideus
pterygoid muscle musculus pterygoideus
pubes schaamstreek; schaamhaar
pubic arch schaambeenboog
pubic area schaamstreek
pubic bone schaambeen/pubis
pubic hair/pubes schaamhaar
pubic region schaamstreek
pubic symphysis schaamvoeg/symphisis pubis of pubica (kraakbenige verbinding tussen linker- en rechterschaambeen)
pubococcygeus (muscle) pubococcygeus
pudenda schaamstreek/schaamdelen
pulmo long
pulmonary alveolus longblaasje
pulmonary artery longslagader
pulmonary pleura longvlies
pulmonary trunk longslagaderstam
pulmonary valve longklep/pulmonaalklep/pulmonalisklep
pulmonary vasculature longvaatbed
pulmonary vein longader
pulmones longen
pulp/pulpa het tandmerg/de pulpa
pulp canal tandwortelkanaal
pulp cavity/chamber tandholte
pump pomp; hart
pupil pupil
Purkinje fibres vezels van Purkinje
pyelum nierbekken/nierkelk/pyelum
pyloric duct pylorisch kanaal
pyloric region of stomach portiermaag
pyloric sphincter portier
pyloric stomach portiermaag
pylorus pylorus/portier/maagportier/maagpoort
pyramidal bone driehoeksbeen/os triquetrum
pyramidal system piramidaal systeem
pyramidal system channels piramidebaan
pyramidal tract piramidezijstrengbaan
Q
quadrate (bone) vierkantsbeen/kwadraatbeen
quadrate muscle(s) vierkante spier(en)
quadriceps (muscle) vierhoofdige dijspier/quadriceps
R
RA zie right atrium
racemose gland trosklier
rachis ruggengraat
radial radius; spaakbeenzenuw; spaakbeenader
radial artery polsslagader
radial head radiuskop
radial nerve spaakbeenzenuw
radial vein spaakbeenader
radicle zenuwvezel
radius spaakbeen/radius
radix anterior idem (mv: radices anterior)
ramus idem (tak/zenuwtak)
ramus communicans verbindingstak
Rathke's bag/pouch het zakje van Rathke
recessus superior membranae tympanicae idem/ruimte van Prussak
rectosigmoid endeldarm
rectum rectum/endeldarm
rectus abdominis rechte buikspier
recurrent nervous circuit zenuwcircuit
red pipe (slang) slagader
reins nieren (vero.); lendenen
Reissner's membrane reissnermembraan/membraan van Reissner (in cochlea)
ren nier
renal (convoluted) tubule nierbuisje
renal artery nierslagader/nierarterie
renal calculus niersteen
renal calyx nierkelk/calix renalis
renal cortex nierschors
renal hilus nierpoort
renal medulla niermerg
renal papilla nierpapil
renal parenchyma nierparenchym (het werkzame deel van de nier)
renal pelvis nierbekken/nierkelk/pyelum
renal portal system renale portale circulatie
renal pyramid nierpiramide
renal vein nierader
reproductive aperture geslachtsopening
reproductive gland geslachtsklier/gonade (ovarium of testis)
reproductive organ geslachtsorgaan/voortplantingsorgaan
reproductive tract geboortekanaal/baringskanaal
respiratory apparatus ademhalingsstelsel
respiratory centre/center adem(halings)centrum
respiratory mucosa slijmvlies van de luchtwegen
respiratory muscle ademhalingsspier
respiratory organ ademhalingsorgaan
respiratory route ademhalingskanaal/luchtwegen/ademhalingswegen
respiratory system ademhalingsstelsel
respiratory tract (upper and lower -) ademhalingskanaal/luchtwegen/ademhalingswegen
rete netwerk
reticular activating system reticulaire formatie (netwerk van zenuwcellen)
reticular fibres reticulaire vezels
reticular formation (of the brain stem) reticulaire formatie (in de hersenstam)
reticulate connective tisssue reticulair bindweefsel
reticulum netwerk (van vezels)
retina retina/netvlies (in oog)
retinal vein netvliesader
retractor retractor/retractiespier (anat.)
rhachis zie rachis
rhinencephalon rhinencephalon/reukhersenen
rhinopharynx neus-keelholte/nasofarynx
rhodopsin gezichtspurper/r(h)odopsine/staafjesrood (soort fotoreceptor)
rhomboideus romboïdeus(spier) (ruitvormige spier)
rib(s) rib(ben)
rib cage ribbenkast
ridge kam/crista/plooi
ridge of the nose neusrug
right arm rechterarm
right atrium rechterboezem (in hart)
right brain hemisphere rechterhersenhelft
right breast rechterborst
right bronchus rechterbronchus/rechterluchtpijptak
right clavicle rechterschouderblad
right foot rechtervoet
right internal mammary artery rechterborstbeenslagader
right kidney rechternier
right leg rechterbeen
right lobe (of liver/lung) rechterlob (van de lever/long)
right lung rechterlong
right lymphatic duct rechterlymfvat/rechterlymfkanaal
right parietal (bone) rechterwandbeen
right pulmonary artery rechterlongslagader
right pulmonary vein rechterlongader
right radius rechterspaakbeen
right testicle/testis rechterzaadbal
right ulna rechterellepijp
right ventricle rechterkamer/rechterventrikel (in hart)
RIMA (right internal mammary artery) rechterborstbeenslagader
rom of the belly (vero.) buikvlies/peritoneum
ring cartilage ringvormig kraakbeen
ring finger ringvinger
ring-shaped cartilage ringvormig kraakbeen
rod staafje (in oog/netvlies)
roof dak
roof of the mouth het gehemelte
root apex tandwortel
root canal wortelkanaal (in gebit)
root of the hair haarwortel
root of the nail nagelwortel
root of the nose neuswortel
root of the tongue tongwortel/tongbasis
root of the tooth tandwortel
rotary joint draaigewricht (anat.)
rotator draaispier
rotator cuff idem (soort spiermanchet)
rotula knieschijf/patella
round ligament of uterus rond ligament (ronde bindweefselophangband van baarmoeder)
round pronator ronde handdraaier
round pupil ronde pupil
round window rond venster/fenestra rotunda
Ruffini's corpuscle lichaampje van Ruffini
ruga plooi/rimpel
rugosity plooi/rimpel
rump romp
rump bone heiligbeen/sacrum
RV zie right ventricle
S
SI/S1 eerste heiligbeenwervel/eerste sacrale wervel/S1
SII/S2 tweede heiligbeenwervel/tweede sacrale wervel/S2
SIII/S3 derde heiligbeenwervel/derde sacrale wervel/S3
SIV/S4 vierde heiligbeenwervel/vierde sacrale wervel/S4
SV/S5 vijfde heiligbeenwervel/vijfde sacrale wervel/S5
saccule de sacculus (deel van vliezig membraan in binnenoor)
sacral plexus heiligbeenplexus
sacral region sacrale streek/heiligbeengebied
sacral vertebra(e) heiligbeenwervel(s)/sacrale wervel(s) (zie SI - SV/S1 - S5 hierboven)
sacred bone heiligbeen/kruisbeen/sacrum
sacroiliac ligaments (anterior en posterior) sacroiliacale ligamenten/banden
sacrum heiligbeen/kruisbeen/os sacrum
saddle joint zadelgewricht
sagittal plane het sagittale vlak
sagittal suture(of the skull) pijlnaad (van schedel)
salivary duct speekselkanaal
salivary gland speekselklier
salpinx eileider/oviduct/buis van Fallapio
saltcellar (inf.) zoutvaatje (holte bij sleutelbeen)
sartorius (muscle) kleermakersspier
scala kanaal/scala (in cochlea) (mv: scalae)
scala media scala media (in cochlea)
scala tympani scala tympani (in cochlea)
scala vestibuli scala vestibuli (in cochlea)
scalene (muscle) zie scalenus
scalenus schuine halsspier (musculus scalenus)
scalp schedel/hoofdhuid
scaphoid (bone) scheepvormig been (in hand- en voetwortel; os naviculare)
scapula/scapular schouderblad/idem
scapular arch schoudergordel
scarf skin opperhuid (i.h.b. cuticula)
Schwalbe's corpuscle smaakknop
Schwann sheath mergschede/neurilemma/schede van Schwann
sciatic nerve heupzenuw/grote beenzenuw/nervus ischiadicus
sclera sclera/harde oogrok
sclerotic(a) harde oogrok/sclera
scrotum balzak/scrotum
scruff (of the neck) het nekvel
scutum schild; knieschijf
seat zitvlak
seat bone zitbeen/ischium
sebaceous gland talgklier
second ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
secondary cortex secundaire cortex
secondary follicles secundaire follikels
secondary ocular vesicle oogbeker
second brain nerve/cranial nerve tweede hersenzenuw/hersenzenuw II
second digit wijsvinger; tweede teen
second finger wijsvinger
second molar tweede ware kies/molaar
second premolar tweede valse kies/premolaar
second toe tweede teen
second ventricle tweede ventrikel (hersenen)
sectorial teeth snijtanden
sella (turcica) Turks zadel (aan het wiggebeen)
semicircular canal halfcirkelvormig kanaal (in binnenoor)
semilunar bone halvemaansbeentje/os lunatum
semilunar cartilage meniscus
semilunar valve semilunaire klep
semimembranous/semimembranosus (muscle) halfvliezige spier
seminal duct zaadleider
seminal tube zaadleider/zaadbuis
seminal tubule zaadkanaaltje
seminal vesicle zaadblaasje
seminiferous tubule zaadkanaaltje
semipermeable membrane halfdoorlaatbaar membraan
semitendinosus halfpezige spier/semitendinosus
sense organ zintuig(orgaan)
sensor system sensorisch systeem
sensory areas zintuigelijke gebieden
sensory nerve zintuigzenuw/sensorische zenuw
sensory organ zintuigorgaan
sensory pathways zintuigelijke banen
sensory receptor gevoelsreceptor
sensory root gevoelswortel
sensory system zintuigstelsel
sensory tissue zintuigweefsel
sentinel lymph node schildwachtklier
septal cartilage of (the) nose neustussenschotkraakbeen
septum septum/tussenschot/(scheidings)vlies/membraan (b.v. in hart); neustussenschot
septum lucidum septum lucidum
septum nasale neustussenschot
septum of the heart harttussenschot
serosa zie serous membrane
serous gland sereuze klier
serous membrane weivlies/sereus vlies
serratus (muscle) zaagspier (in borst en schouders)
sesamoid bone sesambeentje/straalbeentje
seventh ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
seventh brain nerve/cranial nerve zevende hersenzenuw/hersenzenuw VII
sex glands geslachtsklieren
sexual apparatus geslachtsapparaat
sexual organ(s) geslachtsorgaan/geslachtsdelen/geslachtsorganen
shaft schacht (b.v. van penis); schacht/diafyse (van pijpbeenderen)
shaft of humerus humerusschacht
shank onderbeen/crus
sheath omhulsel/schacht; vrouwelijk geslachtsorgaan; schacht (van penis)
sheath of Schwann schede van Schwann
shell of ear oorschelp/auricula
shin scheen
shinbone scheenbeen/tibia
short bone(s) kort been/korte beenderen
short extensor of toes korte strekker van de tenen
short hairs (inf.) schaamhaar
short palmar korte handpalmspier
short peroneal/peroneus korte kuitbeenspier
short radial extensor of wrist korte buitenste strekker van de pols
short rib valse rib
shoulder schouder
shoulder blade schouderblad
shoulder bone schouderblad
shoulder girdle shoudergordel
shoulder joint schoudergewricht
shoulder ligament schouderband
shoulder muscle schouderspier
side zij
sigmoid sigmoïd (S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm)
sigmoid flexure sigma (laatste deel van dikke darm)
sign flexure sigma (laatste deel van dikke darm)
simple joint enkelvoudig gewricht (anat.)
sinciput schedeldak/schedelkap/kruin; voorhoofd
sinew (spier)pees
sinister links/linker
sinoauricular node sino-auriculaire knoop
sinus sinus/voorhoofdsholte; holte
sinus cavity sinus(holte)/kaakholte/voorhoofdsholte
sinus ethmoidalis idem
sinus frontalis voorhoofdsholte
sinus maxillaris kaakholte/idem
sinus node sinusknoop/SA-knoop
sinus paranasalis neusbijholte
sinus sphenoidalis wiggebeensholte/wiggebeensinus
sixth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
sixth brain nerve/cranial nerve zesde hersenzenuw/hersenzenuw VI
sixth ventricle zesde hersenkamer/zesde ventrikel
skeletal muscle(s) skeletspier(en)
skeletal system beenderstelsel
skeleton skelet/geraamte
Skene's duct(s) gang(en) van Skene
Skene's gland(s) klier(en) van Skene (slijmvliesklier van de urethra bij de vrouw)
skin huid
skin crease huidplooi
skin fold huidplooi
skin gland huidklier
skin muscle(s) huidspier(en)
skin surface huidoppervlak
skull schedel; (inf.) schedelpan/hersenen
skull bone schedelbeen
skullcap schedeldak
SMA (superior mesenteric artery) bovenste ingewandsslagader
small bone of the leg kuitbeen/fibula
small bowel dunne darm
small intestine dunne darm
small of the back lende, lendestreek
smell receptor geurreceptor
smooth muscle(s) gladde spier(en)
socket holte; gewrichtsholte; (oog)kas
socket of the tooth tandkas
soft palate het zachte gehemelte
soft tissue zacht weefsel/weke delen (b.v. van hersenen)
solar plexus zonnevlecht (plexus solaris)
sole (voet)zool
sole of the foot voetzool
soleus (muscle) scholspier
solid bone compact bot
soma lichaam
somatic muscle dwarsgestreepte spier
somatic skeleton somatisch skelet
speech area spraakcentrum (in hersenen)
spermaduct zaadleider
spermary zaadorgaan
spermatic cord zaadstreng
spermatic duct zaadleider/zaadbuis
sperm duct zaadleider/zaadbuis
spermiduct zaadleider/zaadbuis
sphenoidal sinus wiggebeensholte/wiggebeensinus
sphenoid bone wigebeen/os sphenodaile
sphenoideum zie sphenoid (bone)
spheroid joint kogelgewricht
sphincter (muscle) (of anus) sluitspier/kringspier/sfincter
spicula/spicule naaldvormige botpunt
spiculum zie spicula
spina ruggengraat
spinal arachnoids spinnenwebvliezen (van het ruggenmerg)
spinal canal wervelkanaal/ruggenmergholte
spinal column ruggengraat/wervelkolom
spinal cord ruggenmerg
spinal ganglion ruggenmergzenuwknoop/spinaal ganglion
spinal marrow ruggenmerg
spinal meninges ruggenmergvliezen
spinal nerve ruggenmergzenuw/spinale zenuw
spinal (nerve) root ruggenmergwortel
spinal tract ruggenmerg
spine wervelkolom
spine of (the) scapula schouderbladuitsteeksel
spiral organ orgaan van Corti
splanchocranium idem/aangezichtsschedel
spleen milt
splenium splenium
splint (bone) kuitbeen
spoke-bone spaakbeen/radius
spur botuitsteeksel
squamosal (bone) squamosum (schubvormig schedelbeen)
stapes stijgbeugel/stapes (in oor)
stellate ganglion ganglion stellatum (een zenuwknoop)
sternoclavicular joint borstbeensleutelbeengewricht
sternomastoid (muscle) schuine halsspier
sternum borstbeen
stirrup stijgbeugel/stapes (in oor)
stomach maag
stomach lining maagslijmvlies
stomach muscle buikspier
stomach tooth onderste melkhoektand
stomach wall maagwand
stratum laag
stratum basale idem (basale laag (in huid))
stratum corneum idem (hoornlaag van de huid)
stratum germinativum idem (kiemlaag van de huid)
stratum granulosum idem (korrellaag van de huid)
stratum lucidum idem (heldere laag van de huid)
stratum spinosum idem (doorncellaag)
stretching muscle strekspier
striated muscle(s) dwarsgestreepte spier(en)
string of the tongue tongriem
stroma steunweefsel/weefselmatrix
subarachnoid space (sub)arachnoïdale ruimte (hersenen)
subclavian ondersleutelbeenslagader/-zenuw/-spier
subclavian artery ondersleutelbeenslagader
subclavian muscle zie subclavius
subclavian nerve ondersleutelbeenzenuw
subclavian vein ondersleutelbeenader
subclavius ondersleutelbeenspier
subcutane tissue onderhuids weefsel
subcutaneous fascia/tissue onderhuids/subcutaan weefsel
subcutaneous fat onderhuids vet
subcutis subcutis (deel van onderhuid of onderhuids bindweefsel)
subhepatic space/region subhepatische ruimte
sublingual gland ondertongsspeekselklier
submandibular gland onderkaakspeekselklier
submandibular lymph gland lymfknoop/lymfklier
submaxillary gland onderkaaksklier
substantia nigra zwarte stof/idem (in hersenen)
sudoriferous duct zweetkanaal
sudoriferous glands zweetklieren
sulcus groeve/fissuur/spleet
superchiasmatic nucleus suprachiasmatische kern (kern die zich boven het chiasma opticum bevindt)
supercilium wenkbrauw
superciliary arch wenkbrauwboog
superficial fascia/tissue onderhuids/subcutaan weefsel
superficial peroneal nerve oppervlakkige kuit(been)zenuw
superficial tissue onderhuids/subcutaan weefsel
superior angle of the scapula bovenste mediale hoekpunt van de scapula
superior dental arch bovenste tandenrij
superior dorsal nerve nervus dorsalis penis (zenuw in mannelijk lid)
superior maxilla/maxillary bone bovenkaak(been)
superior mesenteric artery bovenste ingewandsslagader
superior mesenteric vein bovenste ingewandsader
superior nasal concha bovenste neusschelp
superior recess of tympanic membrane ruimte van Prussak
superior semicircular canal bovenste halfcirkelvormige kanaal (in oor)
superior vena cava bovenste holle ader
supinator (muscle) supinator (spier in de arm)
supraoccipital bone supraoccipitaal
suprarenal capsules zie suprarenal glands
suprarenal glands bijnieren
suprarenal medulla bijniermerg
sural nerve kuitzenuw
surgical neck andere naam voor shaft of humerus (vanwege de vele breuken in dit gedeelte)
suspensory ligament ophangband
sustentaculum idem
sutura idem/sutuur (naad tussen twee beenderen)
sutura coronalis kransnaad
sutura cranialis schedelnaad
sutura lambdoidea lambdanaad
sutura sagittalis pijlnaad
suture sutuur/sutura/pijlnaad/schedelnaad
SVC (superior vena cava) bovenste holle ader
swallow (inf.) slokdarm/keelgat
sweat gland zweetklier
Sylvia fissure Sylvius-groeve
Sylvian ventricle zie fifth ventricle
sympathetic sympathicus/sympathische zenuw
sympathetic nerve sympathische zenuw
sympathetic nervous system sympathicus/sympathisch of vegetatief zenuwstelsel
sympathetic neurons sympathische neuronen/zenuwcellen
sympathic system sympathisch zenuwstelsel
symphysis symfyse (kraakbeenverbinding)
symphysis (pubis) symfyse/schaam(been)voeg
synapse synaps
synchondrosis synchondrose
syndesmosis gewrichtsband
synostosis beennaad
synovia synovia/gewrichtsvocht/gewrichtssmeer
synovial joint synoviaal gewricht
synovial membrane synoviaal membraan, vlies/slijmvliesbekleding/synovia
syrinx muscle syrinxspier
T
T1/TI eerste thoracale wervel/eerste borstwervel/T1
T2/TII tweede thoracale wervel/tweede borstwervel/T2
T3/TIII derde thoracale wervel/derde borstwervel/T3
T4/TIV vierde thoracale wervel/vierde borstwervel/T4
T5/TV vijfde thoracale wervel/vijfde borstwervel/T5
T6/TVI zesde thoracale wervel/zesde borstwervel/T6
T7/TVII zevende thoracale wervel/zevende borstwervel/T7
T8/TVIII achtste thoracale wervel/achtste borstwervel/T8
T9/TIX negende thoracale wervel/negende borstwervel/T9
T10/TX tiende thoracale wervel/tiende borstwervel/T10
T11/TXI elfde thoracale wervel/elfde borstwervel/T11
T12/TXII twaalfde thoracale wervel/twaalfde borstwervel/T12
tactile organ tastorgaan
tailbone staartbeen/stuitbeen; (slang) kont/krent/reet
tail of helix staart van de helix (van oor)
tailor's muscle kleermakersspier
tallow gland talgklier
talocrural articulation/joint enkelgewricht
talus sprongbeen (van het voetskelet)
tapetum tapetum
tapetum lucidum tapetum lucidum (bindweefsellaag in vaatvlies)
tarsal (bone) voetwortelbeentje
tarsal joint spronggewricht
tarsus voetwortel; ooglidkraakbeen
taste bulb/bud smaakknop/smaakpapil
taste corpuscle smaakknop/smaakpapil
taste receptor smaakreceptor
tear bag traanzak
tearduct/tear-duct traanbuis
tear gland traanklier
tear sac traanzak
teat tepel
teeth tanden/gebit
tegmentum bedekking (van bepaald weefsel)
telencephalon eindhersenen/telecenphalon
temple slaap/zijkant van hoofd
temporal slaapbeen; slaapspier
temporal artery slaapslagader
temporal bone slaapbeen
temporal cortex temporale cortex
temporal gyrus slaapwinding
temporalis temporaal/slaapspier; slaapzenuw
temporal lobe slaap(been)kwab/temporaalkwab
temporal maze temporaal labyrint
temporal muscle temporaal/slaapspier
temporal vein slaapader
temporale slaapbeen
temporary cartilage tijdelijk kraakbeen
temporary teeth melkgebit
temporomandibular articulation/joint temporomandibulair gewricht/TMG/kaakgewricht
tendinous arch peesboog
tendinous cords peesdraden
tendinous inscription/intersection tussenpees
tendinous sheath peesschede
tendo pees
tendo Achillis achillespees
tendon (spier)pees
tendon sheath peesschede
Tenon's capsula oogkapsel
tensor strekspier/spanspier/strekker
tenth ... kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
tenth brain nerve/cranial nerve tiende hersenzenuw/hersenzenuw X
terminal bronchiole eindtak van de luchtpijp
tertiary follicles tertiaire follikels
testes zie testicle
testicle testis (mv: testes)/teelbal/zaadbal/testikel
testiculi (mv) testes/teelballen/zaadballen/testikels
testis zie testicle
Th 1 - Th 12 zie T1 - T12 hierboven
thalamus thalamus (grijze stof van de tussenhersenen)
thenar duimbal/duimmuis
thenar eminence duimmuis
thenar muscle korte duimspier
thermal receptor warmtereceptor
thermoreceptor thermoreceptor
thigh dij
thighbone dijbeen
thigh muscle dijspier
third brain nerve/cranial nerve oculomotorische zenuw/nervus oculomotorius/hersenzenuw III
third digit middelvinger; derde teen
third finger middelvinger
third molar derde molaar/verstandskies
third toe derde teen
third ventricle derde hersenkamer/derde ventrikel
thoracic aorta thoracale aorta
thoracic cavity borstholte
thoracic duct borstbuis
thoracic esophagus thoracale slokdarm
thoracic nerve borst(kas)zenuw
thoracic vertebra borstwervel (zie T1 - T12 hierboven)
thoracic wall (anterior/lateral) borstwand
thoracolumbar vertebra borst-lendewervel
thorax thorax/borstkas/borst
throat keel
throat muscle(s) keelspier(en)
thumb duim/pollex
thumb muscle duimspier
thumb nail duimnagel
thymus (gland) thymus/zwezerik
thyroid schildklier; schildkliervormig kraakbeen
thyroid cartilage adamsappel
thyroid gland schildklier
tibia scheenbeen/tibia
tibial scheenbeenspier
tibial artery scheenbeenslagader
tibial muscle scheenbeenspier
tibial nerve scheenbeenzenuw
tibialis scheenbeenspier
Tiedemann's gland de klier van Bartholin
tip of (the) nose neuspunt
tip of (the) tongue tongpunt
tissue weefsel
TMJ (temporomandibular joint) temporomandibulair gewricht/TMG/kaakgewricht
toe teen
toe bone teenkootje/teenbotje
toe tip teenpunt
toenail teennagel
tongue tong
tongue bone tongbeen/os hyoideum
tongue papillae tongpapillen
tongue tip tongpunt
tonsilla palatina gehemelteamandel
tonsils (keel)amandelen/tonsillen
tooth tand/kies
tooth enamel tandglazuur
tooth pulp het tandmerg/de pulpa
top lip bovenlip
top of the head kruin
torso idem/romp
trachea(e) trachea/luchtpijp
tracheal system tracheeënstelsel
tragus(of the ear) tragus (oor)
transverse furrow dwarsgroef
trapezius monnikskapspier
triangular fossa driehoekige holte (in oorschelp)
triangular muscle(s) driehoekige spier(en)
transverse colon colon transversum (dwarslopende deel van de dikke darm)
triangular bone driehoeksbeen
triceps (of the arm) triceps/driehoofdige armspier/strekspier van de arm
tricuspid(al) valve tricuspidalisklep
trigeminal (nerve) driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
trigeminus driehoekszenuw/drielingszenuw, (nervus) trigeminus/hersenzenuw V
triquetral/triquetrum (bone) driehoeksbeen (in achterste rij handwortelbeentjes)
trochanter trochanter (beenuitsteeksel van het femur voor spieraanhechting)
trochlea katrol/trochlea (bovenste deel van sprongbeen)
trochlear (nerve) katrolzenuw/vierde hersenzenuw/hersenzenuw IV
trochoid joint draaigewricht/radgewricht
true rib ware rib/lange rib
true skin lederhuid
trumpetter muscle trompetspier/wangspier
trunk romp/tors
tuba/tube buis
tuba uterina eileider
tuberosity (groot rond) botuitsteeksel
tubulus renalis niertubulus (nierbuisje)
tummy buik
tunica adventitia idem (buitenste weefsellaag van een bloedvat)
tunica intima idem (binnenste laag van de wand van een bloedvat)
tunica media idem (middelste laag van de slagaderwand)
turbinal neusschelp
turbinate bone neusschelp
twelfth … kijk voor wervels bij C1 - C7, L1 - L5, S1 - S5 en T1 - T12
twelfth brain nerve/cranial nerve twaalfde hersenzenuw/hersenzenuw XII
tympanic bulla trommelholteblaas
tympanic cavity trommel(vlies)holte
tympanic membrane trommelvlies
tympanum trommelvlies; trommel(vlies)holte/middenoor
U
ulna ellepijp/ulna
ulnar extensor (of the wrist) binnenste strekker van de pols
ulnar flexor (of the wrist) binnenste buiger van de pols
ulnar nerve ellepijpzenuw
ulnare ulnare (een van de elementen van de handwortel)
umbilical (cable/cord) navelstreng
umbilical ring navelring
umbilical vessel navelstrengvat
umbilicus navel
unciform bone haakbeentje/os hamatum
underbelly onderbuik
unguis nagel
unipennate muscle(s) enkelvoudig gevederde spier(en)
unstriated muscle(s) gladde spier(en)
upper abdomen bovenbuik/maagstreek
upper airways bovenste luchtwegen
upper arm bovenarm
upper body bovenlichaam
upper canine bovenhoektand
upper carnassial tooth bovenknipkies
upper extremity arm
upper eyelid bovenste ooglid
upper incisor bovensnijtand
upper jaw (bone) bovenkaak/maxilla
upper leg bovenbeen
upper lip bovenlip
upper lobe (of the lung) bovenste lob, kwab/bovenkwab (van de long)
upper molar bovenkies
upper palpebra bovenste ooglid
upper premolar bovenvoorkies
upper pulmonary lobe bovenkwab (van de long)
upper respiratory system/tract bovenste luchtwegen
upper thigh bovendij
upper tooth/teeth boventand(en)
upper vena cava bovenste holle ader
ureter ureter/urineleider
urethra urethra/urinekanaal/urinebuis/pisbuis
urinary bladder urineblaas
urinary duct urineleider
urinary passage urinebuis/urinekanaal
urinary passages urinewegen
urinary system urinewegen
urinary tract urinebuis/urinekanaal
uriniferous tubule nierbuisje/nierkanaaltje
urogenital aperture/opening urogenitale opening
urogenital apparatus urogenitaal stelsel/systeem
urogenital system/tract urogenitaal stelsel/systeem
uterine tube eileider
uterine wall baarmoederwand
uterovesical pouch baarmoeder-blaasspleet
uterus baarmoeder/uterus
utricle/utriculus cel/kleine lichaamsholte; utriculus (deel van labyrint)
uvea uvea/druifvlies (van oog)
uvula huig; aanhangsel
V
V1 (first ventricle) eerste ventrikel (hersenen)
V2 (second ventricle) tweede ventrikel (hersenen)
V3 (third ventricle) derde ventrikel (hersenen)
V4 (fourth ventricle) vierde ventrikel (hersenen)
vagal nerve zie vagus (nerve)
vagina vagina/schede
vaginal fornix/fornices schedegewelf/schedegewelven
vaginal lip(s) schaamlip(pen)
vagina tendinis peesschede
vagus (nerve) zwervende zenuw/dwalende zenuw/(nervus) vagus (tiende hersenzenuw)
vallecula groef/gleuf
valva (L.) (grote) klep
valve klep
valve of the heart hartklep
Varoli's bridge brug van Varol/pons Varolii/pons cerebelli (verbinding tussen kleine hersenhelften)
vas (L.) bloedvat; ductus deferens (mv: vasa)
vascular coat of the eye (choroid) vaatvlies/choroidea/adervlies
vascular system vaatstelsel
vascular tissue vaatweefsel
vasculature vaatbed
vasomotor center vasomotorencentrum
vasomotor nerve vasomotorische zenuw
Vater's ampulla ampul(la) van vater
Vater's corpuscles lichaampjes van (Vater) Pacini/drukreceptoren
Vater's papilla papil van Vater
vault welving
vault of the diaphragm diafragmagewelf
vault of the skull schedeldak
vault of the vagina schedegewelf
vegetative nerve vegetatieve zenuw
vegetative nervous system vegetatieve zenuwstelsel/autonome zenuwstelsel
vein ader/bloedvat
veinlet adertje/kleine ader
vein of calf kuitader
vein wall aderwand
vela zie velum
velamen velum/vlies/membraan
velum vlies/membraan; velum/het zachte gehemelte
vena (L.) ader/vena/vene
vena cava (mv: vena cavae) holle ader/vena cava
vena femoralis idem/dijbeenader
vena perforans idem (dwarsverbinding tussen de vena saphena magna of parva met een dieper liggende vene)
vena pulmonalis longvene/longader
vena renalis niervene/nierader
vena saphena idem
vena saphena magna idem (langste ader van het lichaam, die begint aan de voet en uitmondtin de vena femoralis (ader in het dijbeen)
vena saphena parva idem (kleine saphena-ader die van de zijkant van de voet via de kuit tot onder de knie loopt)
venous system aderstelsel
venter buik (van spier)/spierbuik/dikste gedeelte, venter
ventral aorta ventrale aorta
ventral blood vessel ventraal bloedvat
ventricle (orgaan)holte/ventrikel; hartkamer; hersenholte/hersenventrikel
ventricle of brain hersenventrikel (zie V1 - V4 hierboven)
ventricle of Sylvius zie fifth ventricle
ventricular septum tussenschot (in hart)
ventricular system ventriculair systeem
ventriculus cordis hartkamer (linker- en rechterhartkamer, linker- en rechterventrikel)
ventriculus dexter rechter(hart)kamer; rechterventrikel
ventriculus lateralis zie lateral ventricle
ventriculus quartus zie fourth ventricle
ventriculus sinister linker(hart)kamer/linkerventrikel
ventriculus tertius zie third ventricle
ventriculus quintus zie fifth ventricle
ventriculus maag
venula (L.)/venule adertje/venula
vermiform appendix wormvormig aanhangsel van de blindedarm
vermis (cerebelli) worm (in hersenen)
vertebra (ruggen)wervel
vertebrae wervels/wervelkolom/ruggengraat
vertebrae cervicales halswervels
vertebrae lumbales/lumbares lendenwervels
vertebrae thoracicae borstwervels
vertebral arch wervelboog
vertebral articulation wervelgewricht
vertebral canal wervelkanaal/ruggenmergholte
vertebral column wervelkolom/ruggengraat
vertebral foramen wervelholte
vertebral joint wervelgewricht
vertebrobasilar (arterial) system het vertebrobasilaire systeem
vertex (of the skull) (mv. vertices) kruin/schedelkap
vesica blaas (i.h.b. urineblaas/galblaas)
vesica biliaris galblaas
vesica fellea galblaas
vesical neck blaashals
vesica urinaria (urine)blaas
vesicle/vesicula blaasje/zakje
vesicourethral orifice blaashals
vesicula seminalis zaadblaasje
vessel vat; bloedvat; lymfvat
vessel lumen vaatlumen
vessel wall vaatwand
vestibular apparatus evenwichtsorgaan/vestibulair orgaan (in oor)
vestibular organ evenwichtsorgaan/vestibulair orgaan
vestibular system vestibulair systeem
vestibulocochlear nerve achtste hersenzenuw/hersenzenuw VIII
vestibulum idem (voorhof)
vestibulum vaginae idem/voorhof van de vagina/schedevoorhof
Vieussens' ventricle zie fifth ventricle
villus (mv: villi) darmvlok/villus
vinculum gewrichtsband
virginal membrane hymen/maagdenvlies
viscera inwendige organen/ingewanden
visceral arch viscerale boog
visceral groove viscerale groeve
visceral layer het viscerale blad
visceral muscle (bep. type) gladde spier
visceral nervous system sympathisch zenuwstelsel/sympathicus/viscerale zenuwstelsel
visceral organ(s) inwendig/visceraal orgaan (mv: ingewanden)
visceral pleura longvlies
visceral pouch visceraal zakje
visceral skeleton visceraal skelet
viscerocranium viscerocranium/gezichtsschedel
viscus orgaan (in een lichaamsholte)
visual center gezichtscentrum/visuele centrum
visual cortex visuele hersenschors/cortex (hersenen)
visual lobe gezichtscentrum
visual nerve oogzenuw
visual purple gezichtspurper/r(h)odopsine/staafjesrood (soort fotoreceptor)
visual white retinawit
vital organs vitale organen
vitreous body/humour glasachtig lichaam/corpus vitreum (geleiachtige massa in oogbol)
VNO zie vomeronasal organ
vocal cord(s) stemband(en)
vocal ligaments ware stembanden
voice box strottenhoofd/larynx
voice pipe/tube spreekbuis
Volkmann's canals kanalen van Volkmann
voluntary muscle willekeurige spier
volvulus darmkronkel
vomer idem/ploegschaarbeen
vomeronasal organ vomeronasaal orgaan/VNO
vulva idem/schaamspleet
vulvovaginal gland de klier van Bartholin
W
waist taille/middel
wall wand
wall of the chest borstwand
Wenzel's ventricle zie fifth ventricle
Wernicke's area gebied van Wernicke (hersenen)
whirl bone patella/knieschijf; femurkop
white oogwit
white body wit lichaam/corpus albicans (in eierstok)
white matter witte stof (in hersenen en ruggenmerg)
white of the eye oogwit
white substance (of brain) witte stof
windpipe luchtpijp/trachea
wing vleugel/ala (bij beenderen)
wisdom tooth verstandskies
womb baarmoeder
worm-like attachment wormvormig aanhangsel/appendix vermiformis
wrist pols(gewricht)
wrist joint pols(gewricht)
wrist muscle polsspier
X
xiphisternum xifisternum
xiphoid (appendix/process) xifisternum (zwaardvormig aanhangsel) (van borstbeen)
Y
yellow body geel lichaam/corpus luteum (in eierstok)
yellow spot gele vlek/macula lutea (zie aldaar)
Y-joint scharniergewricht
yoke bone jukbeen
Z
zygoma jukboog; jukbeen
zygomatic arch jukboog/arcus zygomaticus
zygomatic bone jukbeen