terug naar de Taalvlinder

Medische (be)handelingen

a  b  c  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

1H-MRS zie 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopic imaging
1H-nuclear magnetic resonance spectroscopic imaging nucleaire magnetische resonantiespectroscopie
ABC (airway, breathing, circulation) idem : het controleren van de belangrijkste functies
abdominal hysterectomy abdominale hysterectomie
abdominal puncture buikpunctie
abdominal surgery buikoperatie
abdominal ultrasound buikecho
abdominal wall correction buikwandcorrectie
abdominoperineal resection abdominoperineale resectie
abdominoplasty abdominoplastiek/buik(wand)plastiek/buikwandcorrectie
ablate wegnemen/wegsnijden/amputeren
ablation ablatie/wegneming/amputatie
ablution wassing
ABMT (autologous bone marrow transplantation) autologe beenmergtransplantatie/ABMT
abort aborteren (het afbreken van een zwangerschap); afdrijven (van vrucht)
abortion abortus/afdrijving (van de vrucht)
abortus provocatus idem
abscess drainage abcesdrainage
abscess treatment abcesbehandeling
ACLS zie advanced cardiac life support
acromioplasty acromioplastie
acupuncture acupunctuur (alternatief)
adenoidectomy adenoïdectomie
adenotonsillectomy adenotonsillectomie
adjunctive therapy adjunctieve therapie
adjuvant therapy adjuvanstherapie
adnexectomy adnexectomie
adrenal resection bijnierresectie
advanced cardiac life support idem/ACLS (reanimatie met gebruik van hulpmiddelen)
advanced life support reanimatie(procedure(s))/idem/ALS
advanced trauma life support idem/ATLS (opvang van ongevalslachtoffers)
aerotherapeutics luchtkuur
AF (atrium fibrillation) atriumfibrillatie
AI (artificial insemination) kunstmatige inseminatie/KI
AID (artificial insemination by donor) donorinseminatie
AIDS test aidstest
air-cure luchtkuur
alcohol ablation alcoholablatie
alloderm donorhuidtransplantaat
allopathy allopathie (geneeswijze)
ALS zie advanced life support
ambulatory EKG 24 uurs-ECG/Holter-ECG
amniocentesis amnioscopie/vruchtwaterpunctie
amnioscopy amnioscopie
amputate amputeren
amputation amputatie
anaesthesia verdoving/anesthesie
anaesthetize verdoven
analysis (on paper) of the ECG rhythm ECG-ritmeanalyse op papier
analgesia analgesie/analgie (plaatselijke verdoving)
anaplasty anaplastiek/plastische chirurgie
anastomosis anastomose (kunstmatige verbinding tussen bloedvaten of zenuwen)
androgen ablation androgene ablatie
anesthesia zie anaesthesia
angioplasty angioplastiek
ankle X-ray enkelfoto
annuloplasty plastiek (van een hartklep); reparatie van een hartklep
antenatal zwangerschapscontrole
antibiogramme antibiogram (beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen)
antibiotherapy antibiotherapie (behandeling van ziekten met bacteriëndodende middelen)
antibiotics prophylaxis antibioticaprofylaxe
antibody screening antistofscreening
antrostomy antrostomie
aorta repair aorta-operatie
apheresis aferese
appendectomy appendectomie/blindedarmoperatie
arm lift armlift (plastische chirurgie)
arterial DSA arterieel DSA
arterial embolization arteriële embolisatie
arteriography arteriografie (foto van de slagaders)
arteriotomy slagaderincisie/slagadersectie
arteriovenous hemodialysis arterioveneuze hemodialyse
arteriovenous hemofiltration arterioveneuze hemofiltratie
arthrocentesis arthrocentese
arthrography artrografie (zichtbaar maken van een gewrichtsholte d.m.v. contrastvloeistof)
arthroscopy artroscopie (bekijken van een gewricht d.m.v. een optisch instrument)
artificial insemination kunstmatige inseminatie/KI
artificial insemination by donor donorinseminatie
artificial respiration (kunstmatige) beademing
aspirate opzuigen/door zuigen verwijderen
aspiration aspiratie/opzuiging/wegzuiging/afzuiging
assay onderzoeken
ATLS zie advanced trauma life support
atrial fibrillation atriumfibrillatie/atriumfibrilleren
attend to behandelen
audiometry audiometrie (het meten van de toonfrequentie en geluidssterkte)
augmentation vergroting (b.v. breast augmentation: borstvergroting)
auscultate ausculteren/beluisteren
auscultation auscultatie (beluisteren met een stethoscoop)
autograft transplantatie van eigen weefsel/orgaan
autologous bone marrow transplantation autologe beenmergtransplantatie/ABMT
autoplasty autoplastiek
autopsy autopsie/lijkschouwing/sectie/obductie (obductie wordt verricht, gedaan of uitgevoerd)
autotransfusion autotransfusie
aversion therapy aversietherapie
aversive therapy/training aversietherapie
bacterial culture bacteriekweek
bacteriostasis bacteriostase (remmen van vermenigvuldiging van bacteriën)
BAEP (brainstem auditory evoked potential) idem/BAEP-onderzoek
bag (ww) (slang) beademen/een zuurstofmasker opzetten
balloon angioplasty ballondilatatie/dotteren/coronaire angioplastiek
bariatrics medische behandeling van zwaarlijvigheid
barium enema bariumklysma (voor röntgenonderzoek van ingewanden)
barium meal bariumpap(je) (voor röntgenonderzoek van maag)
barium swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
basic life support idem/BLS (verzorging en reanimatie zonder hulpmiddelen)
basic treatment basisbehandeling
Batista operation Batista-operatie (bij hartfalen, experimenteel, weinig succesvol tot nu toe)
behavio(u)ral therapy gedragstherapie
bilateral adnexectomy bilaterale adnexectomie
bioassay biotoets/biotest
biofeedback biofeedback
biological response modifier therapy immunotherapie
biopsy biopsie/weefselonderzoek/proefexcisie (stukje weefsel wegnemen uit ziek orgaan)
biotherapy immunotherapie
bitewing idem (soort röntgenfoto bij tandarts)
Bland Altman test Bland-Altmantest
bleach bleken (van tanden)
bleed bloed afnemen
blepharoplasty blefaroplastie/ooglidcorrectie
blood count bloedbeeld
blood culture bloedkweek
blood donation bloeddonatie
blood sample bloedmonster
blood smear bloeduitstrijkje
blood stanching bloed stelpen
blood test bloedonderzoek
blood transfusion bloedtransfusie
blood typing bloedgroepbepaling
blood urea nitrogen (BUN) nierfunctietest
blood vessel surgery vaatchirurgie
BLS zie basic life support
BMT zie bone marrow transplantation
body contouring lipolyse
bolus injection bolusinjectie (zware inspuiting in één keer)
bone biopsy botbiopsie
bone grafting bottransplantatie
bone marrow biopsy beenmergbiopsie
bone marrow transplantation beenmergtransplantatie
bone scan botscan
bone tumor resection bottumorresectie
boob job borstvergroting/borstverkleining
booster zie booster injection
booster injection herhalingsvaccinatie/inenting; aanvullend morfinespuitje
Botox injection/shot Botox-injectie
bowel resection darmresectie
brachytherapy brachytherapie/curietherapie (inwendige bestraling)
brain research hersenonderzoek
brain scan hersenscan
brainstem auditory evoked potential idem/BAEP-onderzoek
brain tumor resection hersentumorresectie
breast (up)lift borstlift
breast amputation borstamputatie/mamma-amputatie
breast augmentation borstvergroting
breast biopsy borstbiopsie
breast cancer surgery borstkankeroperatie
breast enlargement borstvergroting
breast examination borstonderzoek
breast lift borstlift (plastische chirurgie)
breast reduction borstverkleining
breast self-examination borstzelfonderzoek
breast x-ray borstfoto (vrouw, borstfoto algemeen is meestal thorax x-ray)
breast-conserving surgery borstsparende operatie
breath air into beademen
BRM therapy (biological response modifier therapy) immunotherapie
bronchoscopy bronchoscopy
bronk (slang) bronchoscopie
BUN (blood urea nitrogen) nierfunctietest
bypass bypass
by-pass (ww) met een bypass overbruggen
bypass operation bypassoperatie
CABG (coronary artery bypass grafting) coronaire bypassoperatie
caesar keizersnede/sectio
caesarean (section/birth/operation) keizersnede/sectio
call the code bel het reanimatieteam
capacitate activeren (doen ondergaan van activatie)
CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) continue ambulante peritoneaaldialyse/CAPD
Captopril renography Captopril-renografie
cardiac ... zie ook heart ...
cardiac catheterization hartkatheterisatie (met een k volgens het Groene Boekje)
cardiac compression hartmassage
cardiac massage hartmassage
cardiac rehab(ilitation) hartrevalidatie (fase 1 – en fase 2 hartrevalidatie)
cardiac rehab(ilitation) programme hartrevalidatieprogramma
cardiac stress test inspannings-ECG
cardiac tamponade harttamponade
cardiogram idem
cardiography cardiografie/cardiografisch onderzoek
cardiopulmonary resuscitation cardiopulmonaire resuscitatie (reanimatie met beademing en hartmassage)
cardiotocography cardiotocografie/CTG
cardioversion cardioversie; defibrillatie
carotid endarterectomy carotis-endarteriëctomie : (verwijdering van de door slagaderverkalking verdikte binnenwand aan de halsslagader)
carrying grip transportgreep (ehbo)
castration castratie
CAT scan (computerized axial tomography scan) CT-scan
cataract operation/surgery staaroperatie
catgut stitch catguthechting
cath someone iemand katheteriseren (let op de ‘k’)
catharsis catharsis/purgatie
catheter ablation katheterablatie (behandeling van bepaalde hartritmestoornissen met speciale elektrodekatheters)
catheterization katheterisatie (inbrengen van een slangetje)
catheterization of the heart hartkatheterisatie
catheterize katheteriseren
CAT-scan CT-scan/CAT-scan
caudography caudografie
cauterization cauterisatie/het wegbranden/dichtschroeien/uitbranden
cauterize cauteriseren/uitbranden/doodbranden/dichtschroeien/wegbranden
cautery het dichtschroeien/branden
CBC (complete blood count) bloedbeeld (soort test)
CBT (cognitive behavioral therapy) cognitieve gedragstherapie
ccHRT(continuously combined hormone replacement therapy) continu gecombineerde hormoonsuppletietherapie/ccHST /kunstmatige overgangshormonen
CCPD (continuous cycling peritoneal dialysis) continue cyclische peritoneale dialyse/CCPD
celiac block coeliacusblok(kade)
cell therapy celtherapie
cemotherapy chemotherapie
centesis centese/punctie
cervical conisation baarmoederhalsconisatie
cervical resection baarmoederhalsresectie
cervical smear uitstrijkje/cervixuitstrijkje
cervical spine surgery halswerveloperatie
cervix conisation baarmoederhalsconisatie
cesarean (section) zie caesarean
chair grip kruisgreep (ehbo)
challenge onderzoeken op immuniteit
check controle
checkup (algemeen medisch) onderzoek
chelation therapy chelatietehrapie
chemo chemotherapie
chemo course chemokuur
chemoembolization chemo-embolisatie
chemotherapy chemotherapie/bestraling (behandeling van ziekten met scheikundige stoffen)
chest compression hartmassage
chest examination thoraxonderzoek (onderzoek van de ademhalingsorganen)
chest grip okselgreep (ehbo)
chest massage hartmassage
chest PT longtest
chin augmentation kincorrectie/kinvergroting
cholangiography cholangiografie (zichtbaar maken van galwegen)
cholecystectomy cholecystectomie/galblaasoperatie
cholecystography cholecystografie (galblaasopname/röntgenonderzoek van de galblaas)
cholesterol test cholesteroltest
chordotomy chordotomie
chorionic villus/villi sampling (CVS) chorionvillusbiopsie (CVB)/'vlokkentest'
cHRT (combined hormone replacement therapy) gecombineerde hormoonsuppletietherapie/cHST
circumsize besnijden
circumcision besnijdenis/circumcisie
clamp (ww) krammen
clamp off afklemmen
clamping afklemmen
clear! achteruit (geroepen bij defribillatie)
clip clippen (plaatsen van klemmetje op een aneurysma)
clitoridectomy clitoridectomie
clyster klisteer (klysma/lavement/darmspoeling)
coeliac block zie celiac block
cognitive behavioral therapy cognitieve gedragstherapie
cognitive therapy cognitieve therapie
coil coilen (laten dichtgroeien van een aneurysma met een stolsel en een opgekrulde platinadraad)
colectomy colectomie
collyrium collyrium/oogspoeling
colonic irrigation klysma (darmspoeling/lavement)/irrigatie van de darm/lavement
colonoscopy colonoscopie
colostomy colostomie/stoma-operatie
colotomy insnijding in de dikke darm
colposcopy colposcopie
combination chemotherapy combinatiechemotherapie
combined hormone replacement therapy gecombineerde hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
complementary therapy alternatieve therapie
complete blood count (CBC) bloedbeeld (soort test)
complete hysterectomy totale hysterectomie
compression therapy compressietherapie
computed tomography (CT) CT-scan
computerized axial tomography scan CT-scan
conisation conisatie (onderzoek van baarmoederhalsweefsel)
conservative mastectomy borstsparende operatie
conservative surgery conservatieve chirurgie (t.o. amputatie b.v.)
conservative treatment conservatieve behandeling (medicijnen i.p.v. operatie)
continuous ambulatory/ambulant peritoneal dialysis (CAPD) continue ambulante peritoneaaldialyse/CAPD
continuous cycling peritoneal dialysis continue cyclische peritoneale dialyse/CCPD
continuously combined hormone replacement therapy continu gecombineerde hormoonsuppletietherapie/ccHST
continuous positive airway pressure idem/continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP)
continuous renal function replacement (therapy) nierfunctievervanging
continuous veno-venous hemofiltration continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH)
contrast medium injection contrastmiddelinjectie
conventional TENS conventionele TENS
corneal grafting hoornvliestransplantatie
coronary angiography coronaire angiografie
coronary angioplasty coronaire angioplastiek/dotteren/ballondilatatie
coronary artery bypass grafting/operation coronaire bypass-operatie
correction correctie (plastische chirurgie)
corrective surgery correctieve/esthetische/plastische chirurgie
corticotomy corticotomie
cosmetic surgery correctieve/esthetische/plastische chirurgie
counseling therapie
counterirritation afleiding (b.v. van bloed)
couple therapy huwelijkstherapie
course of penicillin penicillinekuur
CPAP (continuous positive airway pressure) idem/continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP)
CPR (cardiopulmonaire) reanimatie (reanimatie met beademing en hartmassage)
craniosacral therapy craniosacrale therapie/CST
craniotomy craniotomie(m.b.t. hersenonderzoek)
cricothyrotomy cricothyrotomie
cross-match kruisproef (zie ook type and cross) (kruisproef kan negatief of positief zijn)
CRRT (continuous renal function replacement therapy) nierfunctievervanging
cryoblock cryoblokkade (zenuwblokkade door bevriezing)
cryolesion cryolesie
cry(m)otherapy cryotherapie
cryopreservation cryopreservatie (door invriezen conserveren, bv. van semen)
cryosurgery cryochirurgie
cryotherapy cryotherapie
C-section keizersnee
CST (craniosacral therapy) craniosacrale therapie/CST
CT (computed tomography) CT-scan; cell therapy celtherapie
CTG (cardiotocography) cardiotocografie/CTG; cardiotocogram/CTG
CT scan CT-scan
culdoscopy culdoscopie
culture kweek(je) (soort onderzoek, vaak in samenstellingen bloedkweek, urinekweek enz.)
cup (ww) (laat)koppen zetten/aderlaten (d.m.v. laatkoppen)/koppen
cupping het koppen/het aderlaten met een laatkop
curarize curariseren (spierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel)
cure (ww) genezen
curettage curettage/uitkrabbing
curettement curettage
cut snijden
cut away uitsnijden
cut out uitsnijden
cutout uitsnijding
cutting out uitsnijding
CVB chorionvillusbiopsie/’vlokkentest'
CVS zie chorionic villus sampling
CCVH (continuous veno-venous hemofiltration) continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH)
cyclodialysis cyclodialyse
cyst removal cystectomie/verwijdering van een cyste
cystectomy cystectomie; blaasexcisie
cystography cystografie
cystoscopy cystoscopie (onderzoek van de blaas)
D&C (dilation and curettage) D&C/dilatatie en curettage
dab aanstippen
debridement wondtoilet/wondexcisie/debridement
declare fit medisch goedkeuren
decompression decompressie
decorticate decerebreren
decortication decorticatie/cortexverwijdering/schorsverwijdering
deep fry (slang) iemand bestralen met radioactief kobalt (bij kanker)
deep therapy radiotherapie
defaecography defaecografie
defibrillate defibrilleren
defibrillation defibrillatie (elektrische behandeling van hartritmestoornis )
delivery vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
Depo shot de ‘prikpil’ (anticonceptie in injectievorm) (merk Depo-Provera)
dermabrasion dermabrasie (rimpelbehandeling)
detoxication detoxicatie/ontgifting
DI zie donor insemination
diagnose diagnosticeren/vaststellen/constateren
diagnosis diagnose (vaststelling van een ziekte)
diagnostic peritoneal lavage buikspoeling
diagnostic test diagnostisch onderzoek
dialyse (ww) dialyse ondergaan
dialysis dialyse/kunstnierbehandeling/nierspoeling
diathermy diathermie (doorwarming van zieke organen, bij reumapatiënten)
Dieterle stain Dieterle-kleuring
differential count bloedbeeld/differentiële telling (b.v. i.v.m. leukocyten)
differential diagnosis differentiaaldiagnose
differential diagnostics diferentiaaldiagnostiek (het stellen van een differentiële diagnose)
digitalization digitalisatie (toediening van geneesmiddelen bij hartziekten)
digitalize met digitalis behandelen
digital rectal examination (DRE) digitaal rectaal onderzoek/palpatio per anum/rectaal toucher
digital subtraction angiography digitale subtractieangiografie/DSA
dilatation dilatatie
dilate verwijden/het bougisseren
dilation verwijding/bougisseren
dilation and curettage (D&C) dilatatie en curettage/D&C
direct laryngoscopy directe laryngoscopie
disarticulation exarticulatie (afzetting bij gewricht)
discontinue stopzetten (van behandeling)
disinfect desinfecteren
disinfection desinfectie
dislocation luxatie
dispense verstrekken (van geneesmiddelen)
dissect ontleden; prepareren
dissection dissectie (geen excisie!)
dissection ontleding
distil(l) distilleren/zuiveren
diurese ontwateren (van een patiënt)
DNR (do not resuscitate) NTBR/niet te beademen of reanimeren
domino transplant (slang) hart-longtransplantatie
donor insemination donorinseminatie
do not resuscitate NTBR/niet te beademen of reanimeren
doppler test doppleronderzoek (neurologisch onderzoek)
dorsal rhizotomy dorsale rhizotomie/worteldoorsnijding
double amputation dubbele amputatie
drip-feed infuus
douche (ww) irrigeren/spoelen /irrigatie (van de vagina)
DPA (dual photon absorptiometry) botmeting
DPL (diagnostic peritoneal lavage) buikspoeling
drain afzuigen/uitzuigen/draineren
draw blood bloed afnemen
draw off aftappen
DRE (digital rectal examination) digitaal rectaal onderzoek
dress verbinden/verzorgen (van wond); pappen/met een papje bestrijken
drip feed sondevoeding
DSA zie digital subtraction angiography
DTP-injection dtp-prik
dual photon absorptiometry botmeting
dual photon energy X-ray absorptiometry botmeting
duodenopancreatectomy duodenopancreatectomie
duodenoscopy duodenoscopie
Duplex idem (combinatie van echo en Doppler, onderzoek van bloedvaten met geluidsgolven)
Duplex Doppler Duplex-Doppler (soort onderzoek)
DXA (dual photon energy X-ray absorptiometry) botmeting
ear correction oorcorrectie/otoplastiek
ear surgery ooroperatie
EBR(T) zie external-beam radiation (therapy)
ECG elektrocardiogram/ECG
ECG analysis ECG-analyse
ECC (external cardiac/chest compression) hartmassage
echocardiogram idem (onderzoek van het hart met gebruik van ultra-geluidsgolven)
echocardiography echocardiografie
echography echografie (beeld van de teruggekaatste trillingen)
echoscopy echoscopie
ECT electroconvulsietherapie/elektroshocks/ECT
-ectomy ...ectomie/algehele) verwijdering
EEG elektro-encefalogram/EEG/hersenfilm(pje)
EKG (electrocadiogram) elektrocardiogram/hartfilm(pje)
ELD (external lumbar drain) externe lumbale drain/ELD
elective surgery niet strikt noodzakelijke/cosmetische operaties (bijv. facelifts e.d.)
electric (test) EEG
electric shock therapy elektroshockterapie
electrocardiogram elektrocardiogram/ECG
electrocardiography elektrocardiografie (onderzoek van de hartslagcurves)
electrocoagulation elektrocoagulatie
electroconvulsive therapy electroconvulsietherapie/elektroshocks/ECT
electrodiathermy diathermie
electroencephalogram elektro-encefalogram
electroencephalography elektro-encefalografie (beeld van de elektrische hersenstroom)
electrolysis elektrolyse
electromedicin elektrochirurgie
electromyogram elektromyogram
electromyography elektromyografie
electrophysiological test elektrofysiologisch onderzoek/EFO (onderzoek naar oorzaak van hartritmestoornissen)
electroretinography electroretinografie
electroshock elektroshock
electroshock therapy/treatment elektroshocktherapie
electrosurgery elektrochirurgie
electrotherapy elektrotherapie
embolectomy embolectomie
embolization embolisatie (inbrengen van een fibrineprop of kunststof partikels)
emergency delivery spoedbevalling
emergency surgery spoedoperatie
emergency treatment spoedbehandeling
EMG (electromyogram; electromyography) elektromyogram; elektromyografie
encephalogram encefalogram
encephalography encefalografie (onderzoek van de hersenen)
endarterectomy endarterectomie
endaural micro surgery microchirurgie van het oor
endocarditis prophylaxis endocarditisprofylaxe (innemen van een voorgeschreven antibioticum ter voorkoming van een infectie aan het hart)
endocrine therapy endocriene therapie
endonasal rhinoplasty endonasale rinoplastiek
endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie/ERCP
endoscopic prostatectomy endoscopische prostatectomie
endoscopic therapy endoschopische behandeling
endoscopic thoracic sympathectomy thoracale sympathectomie
endoscopy endoscopie (onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen)
endosonography echo
enema klysma (darmspoeling/lavement)/irrigatie van de darm/lavement
enterocentesis enterocentese/darmpunctie
enteroclusis enteroclyse
enterostomy enterostomie (aanlegging van uitmonding in buikwand)
enterotomy enterotomie (operatieve opening van de darm)
enucleate verwijderen (gezwel/oogbol)
enucleation enucleatie
enzyme diagnostics enzymdiagnostiek (bij angina pectoris)
epididymectomy epididymectomie
epidural ruggenprik/epidurale injecie/anesthesie
epidural analgesia epidurale analgesie/ruggenprik
epidural anesthesia epidurale anesthesie/verdoving in het ruggenmerg/ruggenprik
epidural nerve stimulation epidurale zenuwstimulatie
epiphysiolysis epifysiolyse
episiotomy episiotomie/het inknippen (het 'knipje' bij een bevalling)
erasion curettage
ERCP zie endoscopic retrograde cholangiopancreatography
ERT zie estrogen replacement therapy
esophageal resection/esophagus resection slokdarmresectie
EST (electroshock therapy/treatment) elektroshocktherapie
estrogen replacement therapy oestrogeensubstitutietherapie
ESWL zie extracorporeal shock wave lithotripsy
ethmoidectomy etmoïdectomie
ETS (endoscopic thoracic sympathectomy) thoracale sympathectomie
euthanize/euthanise euthanaseren/euthanasie plegen
EVD (external ventricular drain) externe ventrikeldrain
exam(ination) inspectie; (medisch) onderzoek/keuring
examine onderzoeken/onder de loep nemen/nagaan/nakijken/testen/visiteren; keuren
exc. zie excision
excise uitsnijden
excision uitsnijding
excisional biopsy excisiebiopsie
exercise ECG/EKG inspannings-ECG
expel afdrijven (van vrucht)
exploration observatieonderzoek/(i.h.b.) sondering
exploration/exploratory surgery kijkoperatie
explore onderzoeken (voor diagnose)/sonderen (wond)
expulsion expulsie/afdrijving (van de vrucht)
exteriorize naar buiten verplaatsen (b.v. orgaan tijdens operatie)
external-beam radiation (therapy) externe bestraling
external cardiac compression/massage uitwendige hartmassage
external chest compression/massage uitwendige hartmassage
external lumbar drain externe lumbale drain/ELD
external ventricular drain externe ventrikeldrain
extirpate extirperen/langs operatieve weg verwijderen/wegnemen
extirpation extirpatie/algehele operatieve verwijdering
extracorporeal dialysis nierdialyse
extracorporeal shock wave lithotripsy extracorporale schokgolflithotripsie
extract extraheren
extraction extractie
extubate extuberen/van de beademing af halen
extubation extubatie
eye operation oogoperatie
eyebag removal (blepharoplasty) blefaroplastie/ooglidcorrectie
eyelid surgery ooglidchirurgie
facet denervation facetdenervatie
family therapy gezinstherapie
fasciotomy fasciotomie (het klieven van een (relatief te strak) bindweefselomhulsel van de spieren)
fat suction lipolyse
feel betasten
fenestration fenestratie
fern test varentest (test bij zwangere vrouw die vocht verliest om te zien of het vruchtwater of urine is)
fever therapy koortstherapie
fibrillation fibrillatie
finger wave (slang) rectaal onderzoek
fistulography fistulografie
flame flamberen
flare-up idem (hormonale stimulatie bij IVF)
flower remedy bloesemremedie (Dr. Bach)
flu shot griepprik
fluorescent treponemal antibody absorption test FTA-absorptietest
fluoroscopy fluoroscopie (doorlichten)
flush (ww) spoelen
FMRI (functional magnetic resonance imaging) functionele magnetische resonatie-imaging/FMRI
foetoscopy foetoscopie
follow-up (care) nazorg/follow-up/nabehandeling
foot reflexology voetzoolmassage
forceps delivery tangverlossing
fresh-air cure luchtkuur
Friedman’s test zwangerschapstest (vergelijkbaar met onze kikkerproef)
FTA-ABS (fluorescent treponemal antibody absorption test) FTA-absorptietest (onderzoek op syfilis)
fulgurate wegschroeien (d.m.v. elektrodessicatie)
fulguration fulguratie/elektrodessicatie
full code er alles aan doen om iemands leven te redden
functional magnetic resonance imaging functionele magnetische resonatie-imaging/FMRI
functional mapping idem (het ‘in kaart brengen’ van de ligging van de hersenfuncties m.b.v. testen)
gall stones surgery galsteenoperatie
gallbladder surgery galblaasoperatie
gas/gasses gasanalyse (bloedgassen/(bloed)gaswaarden)
gastrectomy gastrectomie/maagresectie
gastric emptying maaglediging/maag leegpompen
gastric lavage maagspoeling
gastric resection partiële maagverwijdering
gastric suction maag leegpompen
gastroenterostomy gastro-enterostomie
gastrojejunostomy gastrojejunostomie
gastrotomy gastrotomie/maagoperatie
gastroscopy gastroscopie
gender realignment surgery geslachtsverandering
general anesthesia algehele verdoving
general anaesthetic algehele verdoving
gene replacement therapy genvervangingstherapie
gene therapy gentherapie
GI series bariumklysma (om vast te stellen of er sprake is van kanker in het maag-darmkanaal)
give radiation treatment/radiotherapy bestralen
glossectomy glossectomie
glucose tolerance test glucosetolerantietest (diabetestest)
gonioscopy gonioscopie (bezichtiging van de oogkamerhoek)
goniotomy goniotomie
gown up de OK-jas/operatiejas aantrekken
graft transplantatie/overplanting
graft (ww) transplanteren/overplanten
Gram stain Gram-kleuring (genoemd naar Gram)
group therapy groepstherapie
GTT (glucose tolerance test) glucosetolerantietest (diabetestest)
Guthrie test (vero.) zie PKU-test
haemo zie hemo...
Halsted operation Halsted-operatie
Halsted radical mastectomy Halsted radicale mastectomie
HbO(T) (hyperbaric oxygen therapy) hyperbare zuurstoftherapie/HbO
head CT hersenscan
head scan hersenscan
health survey gezondheidsonderzoek
heart ... zie ook cardiac
heart bypass (CABG) bypass(operatie)
heart bypass surgery bypass(operatie)
heart catheterization hartkatheterisatie (met een k volgens het groene boekje)
heart-lung resuscitation cardiopulmonaire reanimatie
heart massage hartmassage
heart operation hartoperatie
heart rehab(ilitation) hartrevalidatie
heart rehab(ilitation) programme hartrevalidatieprogramma
heart resection hartresectie
heart resuscitation hartmassage
heart surgery hartoperatie
heart transplant (operation) harttransplantatie
heart valve replacement hartklepvervanging
heart wrap wikkelhartoperatie (experimenteel, de hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
heel prick hielprik
Heimlich man(o)euver Heimlich-handgreep (bij verstikkingsgevaar)
heliotherapy heliotherapie
hemilaminectomy hemilaminectomie
hemispherectomy hemisferectomie (verwijdering van een hersenhelft)
hemistrumectomy hemistrumectomie
hemodialysis hemodialyse (bloedzuivering door middel van een kunstnier)
hemofiltration hemofiltratie
hemogram hemogram/bloedbeeld (het totaal van de bloedcel-tellingen)
hemoperfusion hemoperfusie (bloedzuivering door middel van een kunstnier)
hemostasis hemostase/bloedstelping
hemogram hemogram/bloedbeeld (het totaal van de bloedcel-tellingen)
hepatectomy hepatectomie
herniography herniografie
herniotomy breukoperatie
high enema klysma in de dikke darm
HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)
hip grip de heupgreep (ehbo)
hip replacement heupvervanging
HIV test aidstest
Holter EKG 24 uurs-ECG/Holter-ECG
Holter registration Holter-registratie (elektrocardiogram-onderzoek gedurende langere periode m.b.v. bandrecorder)
hormonal therapy hormoontherapie/hormoonbehandeling
hormone replacement therapy hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
hormone treatment hormoonbehandeling/hormoonbehandeling
HRT (hormone replacement therapy) hormoonsuppletietherapie/HST/HRT
hydrotherapy hydrotherapie/watertherapie
hyperbaric oxygen therapy hyperbare zuurstoftherapie/HbO
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)
hypnosis hypnose
hypnotize hypnotiseren
hypnotherapy hypnotherapie
hysterectomy hysterectomie/baarmoederverwijdering
hysterosalpingography hysterosalpingografie
hysteroscopy hysteroscopie (kijken in de baarmoeder)
hysterotomy hysterotomie/baarmoederincisie/baarmoederoperatie
I and D (afk. van incision and drainage) incisie en drainage (van een abces)
IHD (intermittent hemodialysis) intermitterende hemodialyse/IHD
ileostomy ileostomie (kunstmatige uitmonding van de dunne darm aanleggen)
imminent delivery spoedbevalling
immobilization immobilisatie
immobilize immobiliseren
immunization immunisatie/immunisering
immunize immuniseren/immuun maken
immunosuppression immunosuppressie
immunotherapy immunotherapie
implant (ww) implanteren/inplanten
implantation implantatie/inplanting
implantation of the pacemaker pacemakerimplantatie
implant radiation interne bestraling
improve someone’s mobility iemand mobiliseren
incision incisie/insnijding/snede
incision and drainage incisie en drainage (van abces)
incisonal breast biopsy incisionele borstbiopsie
indirect laryngoscopy indirecte laryngoscopie
induce opwekken (weeën/bevalling)
induced abortion expulsie/afdrijven (van de vrucht)
induction of labour het opwekken van weeën
influenza vaccination griepprik
infundibulotomy infundibulotomie
infusion infusie (toedienen van vloeistoffen)
inhalation narcosis inhalatienarcose
inject injecteren/inspuiten
inject insulin insuline spuiten (i.v.m. diabetes)
injection injectie/inspuiting
inseminate insemineren
insemination inseminatie
insemination by donor donorinseminatie
insert inplanten
insertion inplanting
instrumentate instrumenteren
insufflate beademen
insufflation beademing
insulin shock insulineshock
intermittent hemodialysis intermitterende hemodialyse (IHD)
internal radiation (therapy) interne bestraling
interstitial radiation interne bestraling
intervention interventie/ingreep
intramuscular injection intramusculaire injectie
intraocular lens implantation intraoculaire lensimplantatie
intraperitoneal chemotherapy intraperitoneale chemotherapie
intravenous injection/shot intraveneuze injectie
intravenous pyelography (IVP) intraveneuze pyelografie/IVP
intravenous infusion intraveneuze infusie
intravenous pyelogram intraveneus pyelogram (contrastfoto van het nierbekken)
intravenous urography intraveneuze urografie/IVU
intubate (buigzame) buis inbrengen in/via intuberen
intubate intuberen
intubation intubatie (inbrengen van een buis)
intubation intubatie/tubage
inunction inwrijving (met olie e.d.)
invasive treatment invasieve behandeling; ook agressieve behandeling
in vitro fertilization in-vitrofertilisatie/IVF
ionogram ionogram (beeld van de ontleding in ionen)
iontophoresis iontoforese
iridectomy iridectomie (afknippen van een stukje van het regenboogvlies)
iridotomy iridotomie (knipje in het regenboogvlies)
iriscopy iriscopie (diagnose stellen door de iris te ‘lezen’, wordt beschouwd als kwakzalverij)
irradiate bestralen
irradiation irradiatie/bestraling
irrigate irrigeren/uitspoelen (wond e.d.)
irrigation irrigatie/uitspoeling/wondspoeling
IUP (intravenous urography) intraveneuze urografie/IVU
IVF (in vitro fertilization) in-vitrofertilisatie/IVF
IVP (intravenous pyelogram) intravenus pyelogram (contrastfoto van het nierbekken)
IVP(intravenous pyelography) IVP/intraveneuze pyelografie
IVU (intravenous urography) intraveneuze urografie/IVU
joint replacement gewrichtsvervanging
jugulate (met een paardenmiddel) tot staan brengen (b.v. van een ziekte)
keratectomy keratectomie
keratotomy keratotomie
keratoplasty keratoplastie
kidney perfusion nierperfusie
kidney stone surgery niersteenoperatie/niersteenverwijdering
kidney transplant(ation) niertransplantatie
KIP program KIP-onderzoek
knee ligament repair kruisbandoperatie
knee operation knie-operatie
lab(s) zie lab test
lab test(s) laboratoriumonderzoek(en)/laboratoriumtest(s) (vaak volstaat test(s))
laboratory test laboratoriumonderzoek/laboratoriumtest
labs labwaarden (urinetest); algemeen: test(s)
laminectomy laminectomie (verwijdering van de wervelboog)
laminotomy laminotomie
lance (ww) incideren/opensnijden/insnijden/doorprikken (met lancet)
laparoscopic cholecystectomy laparoscopische cholecystectomie
laparoscopic surgery laparoscopie
laparoscopy laparoscopie
laparotomy laparotomie/buiksnede/buikoperatie
laryngectomy laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd)
laryngoscopy laryngoscopie/strottenhoofdonderzoek
laryngotomy laryngotomie
LASEK LASEK(-behandeling)
laser (assisted) in situ keratomileusis (LASIK) laser in-situ keratomileusis/LASIK
laser ablation laserablatie
laser coagulation lasercoagulatie
laser epithelial keratomileusis LASEK(-behandeling)
laser surgery laserchirurgie
laser treatment/therapy lasertherapie
LASIK (laser assisted in situ keratomileusis) laser in-situ keratomileusis/LASIK
lav zie lavage
lavage lavage/(orgaan)wassing
leech aderlaten met bloedzuigers/bloedzuigers aanleggen/zetten
lens implantation lensimplantatie
leucotomy leukotomie(operatie); (prefontale) leukotomie/lobotomie
life support levensondersteunende, levensbestendigende handelingen
lift lift (plastische chirurgie)
lift (ww) liften
ligate/ligature afbinden/ligeren (b.v. ader, wrat, navelstreng)
ligation afbinding/ligatie
ligature vasoligatuur
light coagulation lichtcoagulatie (plaatselijk dichtschroeien van het netvlies d.m.v. een laser)
lip augmentation lipcorrectie (lipvergroting/lipverkleining)
lipolysis lipolyse
lipoplasty lipolyse
liposculpture liposculptuur
liposuction liposuctie
lithotomy lithotomie/steensnede/blaassnede
lithotripsy lithotripsie/steenvergruizing
lithotrity lithotripsie/blaassteenvergruizing
liver biopsy leverbiopsie
liver puncture leverpunctie
liver transplant levertransplantatie
living donor lung transplant levende-donorlongtransplantatie
living donor transplant levende-donortransplantatie
lobectomy lobectomie (verwijdering van een kwab, b.v. van long)
lobotomy lobotomie/verwijdering van de hersenkwab
local analgesia analgesie/plaatselijke verdoving
local anesthesia lokale, plaatselijke verdoving/lokaalanesthesie
local anaesthetic lokale/plaatselijke verdoving
low frequency electrotherapy laagfrequente elektrotherapie
LP (lumbar puncture) lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumbar drain lumbale drain
lumbar puncture lumbale punctie/lumbaalpunctie
lumpectomy lumpectomie (verwijdering van (borst)kankergezwel)
lung biopsy longbiopsie
lung puncture longpunctie
lung tap longpunctie
lung x-ray longfoto
lung ventilation/perfusion scan V/Q-scan
luxation luxatie/ontwrichting
lymph drainage lymfedrainage
lymph node disection lymfklierdissectie
lymphadenectomy lymfadenectomie
lymphangiography lymfangiografie
magnetic resonance imaging magnetische resonantie-imaging/MRI-diagnostiek
magnetic resonance imaging scan MRI-scan
magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magnetic resonance spectroscopy (MRS) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
magneto encephalography magneto-encefalografie/MEG
magnetocardiogram magnetocardiogram
maintain traction (zie ook halo traction) hou de tractie erop
make an incision insnijden
mamma-amputation mamma-amputatie
mammectomy mammectomie
mammogram mamogram/mammografie/röntgenfoto van de borst
mammography mammografie/het doorlichten van de borst
mammoplasty mammaplastiek (plastische chirurgie van de borst)
mandibulectomy mandibulectomie
manipulate betasten/manipuleren
manual therapy manuele therapie
massage massage/manuele behandeling
mastectomy mastectomie (operatieve borstamputatie)
Master two-step test steptest van Master/hartfunctieproef
Master(‘s) (two step) test steptest van Master/hartfunctieproef
mastoidectomy mastoidectomie
mattress suture matrashechting
maxillary surgery kaakchirurgie
maxillectomy maxillectomie
maxillofacial surgery kaakoperatie
measuring the blood pressure bloeddrukmeting
mechanotherapy mechanotherapie
mediastinoscopy mediastinoscopie
medicate medisch verzorgen/geneeskundig behandelen; met een geneeskrachtige stof vermengen/behandelen/geneeskrachtig maken
MEG (magneto encephalography) magneto-encefalografie/MEG
menstrual extraction overtijdbehandeling
microsurgery microchirurgie
miscarry aborteren
MMR jab BMR-prik
modified radical mastectomy gemodificeerde radicale mastectomie
monotherapy monotherapie (behandeling met één geneesmiddel)
morning rounds ochtendvisite
mortality conference necrologiebespreking
mount prepareren
mounting preparatie
mouth-to-mouth resuscitation mond-op-mondbeademing (ehbo)
mouth-to-nose resuscitation mond-op-neusbeademing (ehbo)
MRI zie magnetic resonance imaging
MRI scan MRI-scan
MRS (magnetic resonance spectroscopy) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
MRSI (magnetic resonance spectroscopic imaging) magnetische resonantiespectroscopie/MRS
muscle biopsy spierbiopsie
muscle test spiertest
muscle-wrap heart surgery wikkelhartoperatie (experimenteel, hartspier wordt versterkt met een spier uit de rug)
muscular biopsy spierbiopsie
myelogram myelogram
myelography myelografie
myocardial scintigraphy myocardscintigrafie (onderzoeksmethode van de hartspier met isotopen)
myomectomy myomectomie (verwijdering van vleesbomen)
myringotomy myringotomie
narcotization narcotisering/onder narcose brengen/verdoven
narcotize narcotiseren/onder verdoving brengen/verdoven
nasal surgery neusoperatie
nasoendoscopy neusendoscopie
nasopharyngoscopy nasofaryngoscopie
neck (up)lift halslift (niet neklift)
needle biopsy naaldbiopsie
nephrectomy nefrectomie/operatieve verwijdering van een nier
nephrostomy nefrostomie
nephrotomy nefrotomie/insnijding in de nier/nieroperatie
nerve biopsy zenuwbiopsie
nerve block zenuwblokkade
nerve root block wortelblokkade
nerve root stimulation zenuwstimulatie
nerve stimulation zenuwstimulatie
neurobiopsy (w.g.) zenuwbiopsie
neurological surgery neurochirurgie
neurolysis neurolyse
neuromodulation neuromodulatie
neurostimulation neurostimulatie/zenuwstimulatie
neurotherapy neurotherapie
neurotomy neurotomie (chirurgische verwijdering van (deel van) een zenuw)
Nissl stain Nissl-kleuring
nitrogen narcosis stikstofnarcose
nose reshaping rhinoplastie/neuscorrectie
nutritional therapy voedingstherapie
obstetrical vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
obstruction obliteratie
op operatie
oesophag... zie esophag...
oophorectomy oöforectomie/ovariotomie (het wegnemen van één/beide eierstok(ken))
op (operation) operatie
open heart surgery openhartoperatie/openhartchirurgie
open lung biopsy openlongbiopsie
operate opereren/een operatie verrichten op
operative treatment operatie/heelkundige, operatieve behandeling
operation operatie/chirurgische ingreep
ophthalmoscopy oftalmoscopie/oogspiegelonderzoek/fundusonderzoek
oral surgery kaakchirurgie
orchidectomy orchidectomie
orchiectomy orchiectomie
organ culture orgaankweek
organ donation orgaandonatie
organotherapy organotherapie
orthodontic treatment gebitsregulatie/tandregulatie
orthodontics gebitsregulatie/tandregulatie
orthognatic surgery orthognatische chirurgie/heelkunde (kaakcorrecties)
orthopedic surgery orthopedische chirurgie
osteoplasty osteoplastiek
osteotomy osteotomie (uitsnijding van bot)
ostomy (verzamelnaam) het aanleggen van een kunstmatige opening voor drainage
otoplasty otoplastiek (ingreep ter correctie van misvormingen van het oor, b.v. flaporen)
ovarian ablation ovariumablatie
ovarian suppression ovariumablatie
ovariectomy ovariëctomie/verwijdering van de eierstok(ken)/ovariotomie
ovariotomy ovariotomie
oxygen therapy zuurstoftherapie
oxygen treatment zuurstofbeademing
ozon therapy ozontherapie
P&V pyloroplastiek/pylorusplastiek en vagotomie (chirurgische behandeling van maagzweer)
pacemaker implantation pacemaker-implantatie
pack (ww) van een kompres voorzien
packing het kompressen leggen
palliative therapy palliatieve therapie/pijnbestrijding
pallidotomy pallidotomie
palpate palperen/betasten/bekloppen
palpate lightly aantippen
palpation palpatie/betasting/bevoeling
palpatio per anum idem/PPA/digitaal rectaal onderzoek (de aars manueel betasten)
PALS zie pediatric advanced life support
pan (ww) (slang) ondersteken ronddelen
pancreatectomy pancreatectomie
P and V zie P&V
pap smear uitstrijkje
pap test uitstrijkje (vnl. voor opsporing van kanker)
paracentesis paracentese/doorprikking
parathyroidectomy parathyroidectomie
partial partieel (b.v. partiële gastrectomie)
partial colectomy partiële colectomie
partial cystectomy partiële cystectomie
partial gastrectomy partiële gastrectomie
partial glossectomy partiële glossectomie
partial hepatectomy partiële hepatectomie
partial laryngectomy partiële laryngectomie
partial mammectomy partiële mammectomie (met okselklieruitruiming)
partial mastectomy borstsparende operatie/partiële mastectomie
partial nephrectomy partiële nefrectomie
partial pancreatectomy partiële pancreatectomie
partial penile/penis amputation partiële penisamputatie
partial pneumectomy partiële pneumectomie
partial thymectomy partiële thymectomie
partial vulvectomy partiële vulvectomie
pass a patient een patiënt medisch goedkeuren
passive immunization passieve immunisatie
patch test allergietest
paternity test vaderschapstest
patterning patroontherapie
PDT (photodynamic therapy) fotodynamische therapie
pediatric advanced life support idem/PALS/kinderreanimatie (m.b.v hulpmiddelen)
PEG (percutaneous endoscopic gastrotomy) percutane endoscopische gastrotomie/PEG
pelvectomy pelvectomie
pelvic (exam/examination) bekkenonderzoek
pelvic x-ray bekkenfoto
penetrating keratoplasty penetrerende keratoplastie
penile amputation penisamputatie
penis amputation penisamputatie
penis enlargement penisvergroting
penisinjection penisinjectie
percuss percuteren/(be)kloppen
percussion percussie
percutaneous endoscopic gastrotomy percutane endoscopische gastrotomie/PEG
percutaneous radiological gastrostomy percutane radiologische gastrotomie/PRG
percutaneous SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
percutaneous transhepatic cholangiography PTC/percutane transhepatische cholangiografie
percutaneous transluminal angioplasty percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
percutaneous transluminal coronary angioplasty percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
percutaneous transluminal myocardial revascularization percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
perform surgery/an operation opereren/een operatie uitvoeren
perfusion ononderbroken infusie/infuus; perfusie/vochttoediening
pericardial puncture pericardpunctie
pericardial window pericardvenster
peritoneal dialysis/lavage buik(vlies)spoeling
peritoneography peritoneografie
perQ SANS zie Stoller afferent nerve stimulation
perseveration perseveratie
pessotherapy pessotherapie
PET scan PET-scan
PFT (pulmonary function test) longfunctietest
PG test zwangerschapstest
pharyngectomy pharyngectomie (alleen spelling met ph aan getroffen)
phase 1 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 1 hartrevalidatie
phase 2 cardiac/heart rehab(ilitation) fase 2 hartrevalidatie
phenylketonuria test/PKU test (vero.) hielprik
phlebography flebografie (foto van de aders)
phlebotomize flebotomie uitvoeren/aderlaten
phlebotomy flebotomie/aderlating/venesectie
phoniatrics foniatrie (behandeling van stem- en slikproblemen en stotteren)
photodynamic therapy (PDT) fotodynamische therapie
photorefractive keratectomy (PRK) fotorefractieve keratectomie
photosensitization fotosensibilisatie/lichtgevoeligmaking
phototherapy lichtbehandeling/fototherapie
physic (ww) medicijnen toedienen/genezen; een purgeermiddel geven
physical lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical exam(ination) lichamelijk onderzoek/medische keuring
physical reconditioning fysieke reconditionering
pilot study verkennend (proef)onderzoek
planigraphy planigrafie
plastic surgery plastische chirurgie
plethysmography plethysmografie (registratie van volumeveranderingen in een lichaamsdeel)
pleural tap pleurapunctie
pleurotomy pleurotomie
plug (ww) tamponneren
pneumocentesis longpunctie
pneum(on)ectomy pneum(on)ectomie (verwijdering van (deel van de) long)
pneumoencephalography pneumo-encefalografie
pneumoventriculography pneumo-encefalografie
polypectomy poliepectomie/poliepverwijdering
polytherapy polytherapie
pop (ww) injecteren
positioning het positioneren (ehbo)
post-mortem (examination) lijkschouwing
post-mortem cultures post-mortemkweken
poultice pappen/met een papje bestrijken
PPA zie palpatio per anum
pregnancy test zwangerschapstest
preparation preparatie
prescribe een advies geven/een remedie aanbevelen/voorschrijven (medicijnen)
pretransfusion test pretransfusieonderzoek/kruisproef (zie type and cross)
PRG (percutaneous radiological gastrostomy) percutane radiologische gastrotomie/PRG
prick doorprikken
primary vaccination primovaccinatie (eerste inenting met pokstof)
PRK (photorefractive keratectomy) fotorefractieve keratectomie (oogoperatie)
probe onderzoek
proctoscopy proctoscopie
proctosigmoidoscopy sigmoïdoscopie
prognosis prognose (voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte) (een prognose stellen)
program(me) therapie/behandeling
prophylaxis profylaxe/preventieve behandeling
prostatectomy prostatectomie
prostatic specific antigen test prostaatspecifiek-antigeentest/PSA-test
prostatic surgery prostaatoperatie
prothesis het aanbrengen van een prothese
proton magnetic resonance spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
proton MR spectroscopic imaging (proton-)magnetische resonantiespectroscopie/MRS
PSA test zie prostatic specific antigen test
psychosomatics/psychosomatic treatment psychosomatiek
psychotherapy psychotherapie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTC (percutaneous transhepatic cholangiography) PTC/percutane transhepatische cholangiografie
PTA (percutaneous transluminal angioplasty) percutane transluminale angioplastiek/dotteren/PT(C)A
PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasty) percutane transluminale coronaire angioplastiek/dotteren/PTCA
PTMR (percutaneous transluminal myocardial revascularization) percutane transluminale myocardiale revascularisatie (PTMR)
pulmonary artery angiography arteria pulmonalis-angiografie
pulmonary biopsy longbiopsie
pulmonary function test longfunctietest
pulmonary puncture longpunctie
pulmonary tap longpunctie
pulmonary ventilation/perfusion scan V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan
pulse diagnosis polsdiagnose (oosterse geneeskunst)
pump the stomach de maag leegpompen
pulse ox(imetry) pulse-oximetrie (om zuurstofverzadiging van het bloed te meten)
puncture punctie/punctuur/prik
puncture (ww) doorprikken/puncteren
put in a cast gipsen
put in a plaster gipsen
put in splints spalken
put off in slaap doen vallen/onder narcose brengen
put someone under iemand onder narcose brengen/narcotiseren/anestheseren
pyelogram het pyelogram (foto van het nierbekken)
pyelography pyelografie
pyloroplasty pyloroplastiek/pylorusplastiek
QED 'sleutelgatoperaties' (toepassing röntgenstralen, ultrageluid en endoscoop)
quilt(ed) suture matrashechting
rabbit test zwangerschapstest(vergelijkbaar met onze kikkerproef)
radial keratotomy (RK) radiale keratotomie
radiate bestralen
radiation bestraling/irradiatie
radiation surgery radiochirurgie
radiation therapy bestraling/bestralen/radiotherapie
radical cystectomy radicale cystectomie
radical hysterectomy radicale hysterectomie
radical mastectomy radicale mastectomie
radical prostatectomy radicale prostatectomie
radiofrequency catheter ablation RFCA/radiofrequente katheterablatie
radiograph röntgenfoto/radiogram
radiography radiografie (fotograferen d.m.v. röntgenstralen)
radiosurgery radiochirurgie
radiotherapy radiotherapie/bestraling
radium therapy radiumtherapie
randomized clinical trial onderzoek waarin behandeling gestandaardiseerd en onder perfecte condities wordt uitgevoerd
Rautek grip de Rautekgreep (ehbo)
ray (ww) bestralen
RBC (red blood count) erythrocytentelling
rectal biopsy rectumbiopsie
rectal examination rectaal onderzoek
red blood count erythrocytentelling
reduce a discolated elbow een ontwrichte elleboog inzetten/in het lid plaatsen
reduce a fractured arm een gebroken arm zetten
reducing diet/regimen vermageringskuur
reductive ventriculectomy zie Batista operation
reflex test reflextest
refraction/refractive surgery refractiechirurgie
regional anaesthetic regionale/plaatselijke verdoving
Reiki therapy Reiki-therapie (alternatieve geneeswijze)
reinforcement therapy operante conditionering (psychologie)
re-infusion reïnfusie
relaxation therapy ontspanningstherapie
release bevrijdingsgreep (ehbo)
release grip bevrijdingsgreep (ehbo)
renal dialysis nierdialyse
renal function replacement nierfunctievervanging
replace vervangen
replacement vervanging
replacement therapy vervangingstherapie
replantation replantatie
reposition repositie/het op zijn plaats terugbrengen
resect uitsnijden/wegsnijden/operatief wegnemen/reseceren
resection resectie/wegsnijding/uitsnijding (van organen)
resection of the stomach maagresectie
reshaping correctie (plastische chirurgie)
respiratory therapy ademhalingstherapie
resting EKG onbelaste ECG
restore someone’s mobility iemand mobiliseren
resuscitate reanimeren
resuscitation reanimatie
retraction retractie
retroperitoneal lymph node disection retroperitoneale lymfklierdissectie
revive ook reanimeren
revulsion afleiding (b.v. van bloed)
RFCA (radiofrequency catheter ablation) RFCA/radiofrequente katheterablatie
rhinoplasty rinoplastiek/neusoperatie
rhinoscopy rinoscopie (neusonderzoek met microscoop)
rhizotomy rhizotomie
ring vaccination ringvaccinatie (bij epidemieën)
rinse (out) (uit)spoelen
RK (radial keratotomy) radiale keratotomie
root canal work zenuwbehandeling (tandarts)
Rorschach test Rorschachtest
rounds visites (lopen, afleggen)
routine check-up routineonderzoek
RPLND zie retroperitoneal lymph node disection
RTG planigrafie (ongezonde voorloper van de CT-scan, ofwel tomografie)
salivary gland resection speekselklierresectie
SANS (Stoller afferent nerve stimulation) idem/SANS
salpingectomy salpingectomie (verwijdering van de eileider)
same day surgery dagbehandeling
saturation measurement saturatiemeting
scan scan
scan (ww) scannen
scarification insnijding/kerving
scarify insnijden/kerven
school medical medisch schoolonderzoek
scintigraphy scintigrafie
sclerotherapy sclerotherapie
sclerotomy sclerotomie (chirurgische ingreep in de sclera)
scope someone, to (slang) iemand onderwerpen aan een endoscopie
screen screening
scrub (in) zich wassen/handen wassen (voor een operatie of behandeling)
SDR zie selective dorsal rhizotomy
search sonderen/peilen (wond)
searching het sonderen/sondering (van wond)
section incisie/(in)snijding/(chirurgische) snee/sectie
section (ww) insnijden
sedate sederen/verdoven
sedation het kalmeren/het toedienen van een sedativum, verdoving
selective dorsal rhizotomy selectieve dorsale rhizotomie
SEP test meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
serodiagnosis serumdiagnose/serologische diagnose
seroprevalence survey seroprevalentie-onderzoek
serotherapy serotherapie/serumtherapie/serumbehandeling
sex change (operation) geslachtsverandering/geslachtsoperatie
sex reassignment surgery geslachtsverandering/geslachtsoperatie
sex therapy sekstherapie
shadowgraph röntgenfoto
shave scheren (rond een te opereren plek)
shock defibrilleren
shock therapy shocktherapie/shockbehandeling
shock treatment elektroshockbehandeling
shock wave lithotripsy schokgolflithotripsie
shot injectie
sialogram sialogram
sialography sialografie
sigmoidoscopy sigmoïdoscopie
simple prostatectomy simpele prostatectomie
single-agent approach monotherapie
single drug therapy monotherapie
single photon absorptiometry botmeting
single photon emission computed tomography SPECT/thalliumscan
skiascopy retinoscopie
skin biopsy huidbiopsie
skin-pop (ww) onderhuids injecteren
skin test allergietest/huidtest
skin therapy huidtherapie
skin transplantation huidtransplantatie
slimming diet vermageringskuur
slipped epiphysis epifysiolyse
smallpox injection/vaccination/jab/shot pokkenvaccinatie/pokkenprik
smear (test) uitstrijkje
Snellen test letterproef
sociotherapy sociotherapie
soft liposculpture zachte liposculptuur
somatosensory evoked potential evaluation meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
somatosensory evoked potential test meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
sonogram echo
SPA (single photon absorptiometry) botmeting
SPECT (single photon emission computed tomography) idem/thalliumscan
specular examination onderzoek m.b.v. een speculum
speech therapy spraaktherapie/logopedie
spinal anaesthesia ruggenprik
spinal cord stimulation ruggenmergstimulatie
spinal tap ruggenmergpunctie/lumbale punctie/lumbaalpunctie
spirometry spirometrie
splanchnicotomy splanchnicotomie
splenectomy splenectomie (verwijdering van de milt)
splint (ww) spalken
SSEP evaluation meting van de sensorische evoked potentials/SEP-test
stab culture bacteriekweek
stabilize stabliseren
stain kleuring (laboratoriumonderzoek)
staining kleuring
stanching the blood flow bloedstelping
stapedectomy stijgbeugelamputatie/stapedectomie
staple (ww) nieten/krammen
stellate ganglion block ganglion stellatum-blokkade
stem cell therapy stamceltherapie/stamcelbehandeling
stem cell transplantation stamceltransplantatie
stent implantation stent-implantatie
stereotactic biopsy stereotactische biopsie
stereotactic breast biopsy stereotactische borstbiopsie
stereotactic punture stereotactische punctie
stereotactic radiosurgery/stereotactic radiation therapy stereotactische radiochirurgie/radiotherapie
sterilisation/sterilization sterilisatie (het doden van ziektekiemen)
sterilize steriliseren
sternum puncture sternumpunctie
stethoscope (ww) met de stethoscoop onderzoeken
stethoscopy stethoscopie/onderzoek met de stethoscoop
stimulation therapy prikkeltherapie
stitch hechting
stitch (ww) hechten; krammen
Stoller afferent nerve stimulation idem/SANS
stomach examination maagonderzoek
strabotomy verkorting/verlenging van de oogspier(en)/oogcorrectie
stress EKG inspannings-ECG
stress test inspanningstest
strumectomy strumectomie (schildklieroperatie)
stypsis bloedstelping/bloedstilling
subcutaneous injection subcutane injectie (onderhuids)
sub-q zie subcutaneous
substitution substitutie/vervanging
subtotal (partial) partieel (bij operaties, b.v. subtotal hysterectomy: partiële hysterectomie)
subtotal hysterectomy zie partial hysterectomy
subtotal mastectomy borstsparende mastectomie/borstsparende operatie
suck out uitzuigen
suction afzuiging/suctie
suction (ww) afzuigen
suction curettage afzuigcurettage
suction lipectomy lipolyse
sunlight cure zonlichtbehandeling
sunray treatment zonlichtbehandeling
surg. afkorting van surgery
surgery operatie
surgical biopsy chirurgische biopsie
surgical treatment operatie/operatieve, heelkundige behandeling
suture hechting
suture (ww) hechten; krammen
swab uitstrijk(je)/uitstrijking/uitstrijkpreparaat
swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
switch (ww) (bij defibrilleren) switchen
sympathectomy sympathectomie (verwijdering van deel van symphaticus)
sympathetic nerve block sympathicusblock
synovectomy synovectomie/gewrichtsvervanging
syringe (ww) inspuiten/een injectie geven; uitspuiten/schoonspuiten
systemic therapy systemische therapie
T&C zie type and cross
T and A/T&A (tonsil and adenoidectomy) adenotonsillectomie (verwijdering van de tonsillen en de adenoïden)
T&S (type and screen) zie type and cross
tampon (ww) tamponeren
tamponade tamponade (het vullen van een lichaamsholte of wond met tampon(s))
T and C zie type and cross
T and S zie type and cross
tap aftapping/punctie
tap (ww) aftappen; percuteren/bekloppen
taxis taxis (het op zijn plaats brengen van een verschoven wervel enz.)
telediagnosis telediagnose
teletherapy teletherapie (uitwendige bestraling)
tendotomy zie tenotomy
tenotomy tenotomie (het losmaken van de pezen)
TENS (transcutaneous electrical neuro stimulation) transcutane elektrische neurostimulatie/TENS
terminate a treatment een behandeling staken
termination of pregnancy zwangerschapsafbreking
test test/proef/onderzoek
test (ww) onderzoeken
tetanus boost/injection/immunization/shot tetanusinjectie
thalamotomy thalamotomie
thalamus stimulation thalamusstimulatie
thallium (heart) scan thalliumscan/SPECT
therapy therapie/geneeswijze/behandeling
thermal ablation thermische ablatie
thermotherapy thermotherapie/warmtebehandeling
thigh lift dijbeenlift (plastische chirurgie)
thoracic puncture borstpunctie/thoraxpunctie
thoracic x-ray thoraxfoto (röntgenonderzoek van hart en longen)
thoracocentesis thoracocentese
thoracoscopic sympathectomy thoracoscopische sympathectomie
thoracoscopy thorascopie
thoracotomy thoracotomie
thoracovascular surgery thoracovasculaire operatie
thorax surgery thoraxoperatie
thorax x-ray thoraxfoto
thrombectomy trombectomie (operatieve verwijdering van een bloedstolsel)
thrombo endarteriectomy trombo-endarteriëctomie (carotis-endarteriëctomie) (verwijdering van de door slagaderverkalking verdikte binnenwand aan de halsslagader om de doorgankelijkheid van bloed te verbeteren)
throat swab culture keeluitstrijkje
thrombolysis trombolyse (uit elkaar laten vallen van een bloedstolsel met behulp van medicijnen die via een infuus worden toegediend)
thymectomy thymectomie
thyroidectomy thyreodectomie (verwijdering van de schildklier)
thyroid function test schildklierfunctietest/schildklierfunctieonderzoek
tie (off) afbinden (b.v. ader, wrat, navelstreng)
tie the tubes de eileiders afsluiten
tie up a bloodvessel een bloedvat onderbinden
tired swimmer grip de heupgreep (ehbo)
tissue culture weefselkweek/cultuur
tissue sample weefselmonster
tissue typing weefseltypering (i.v.m. bloedtransfusie)
titrate titreren
TMS (transcranial magnetic stimulation transcraniale magnetische stimulatie/TMS
toilet het schoonmaken van een lichaamsholte (enz.) na een operatie
tomgram tomogram
tomography tomografie (röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld)
-tomy ...tomie (achtervoegsel, betekent (weg)snijden)
tonsil and adenoidectomy adenotonsillectomie (verwijdering van de tonsillen en de adenoïden)
tonsillectomy tonsillectomie (het pellen van de amandel(en))
tonsillotomy tonsillotomie
total totaal (b.v totale pneumectomie)
total colectomy totale colectomie
total cystectomy totale cystectomie
total gastrectomy totale gastrectomie
total glossectomy totale glossectomie
total hepatectomy totale hepatectomie
total hip replacement totale heupvervanging
total hysterectomy totale hysterectomie
total joint replacement totale gewrichtsvervanging
total laryngectomy totale laryngectomie
total mammectomy totale mammectomie (zonder okselklieruitruiming)
total maxillectomy totale maxillectomie
total nephrectomy totale nefrectomie
total pelvectomy totale pelvectomie
total penis/penile amputation totale penisamputatie
total pneumectomy totale pneumectomie
total prostatectomy totale/radicale prostatectomie
total prostatectomy totale prostatectomie
total salpingectomy totale salpingectomie
total thymectomy totale thymectomie
total vulvectomy totale vulvectomie
towing grip transportgreep (ehbo)
tox screen toxicologische screening
trabeculectomy trabeculectomie (behandeling van glaucoom d.m.v een punctie, inclusief laserbehandeling)
trache/tracheotomy tracheo(s)tomie/luchtpijpsnede
tracheal surgery tracheotomie
tracheostomy tracheostomie
tracheotomy tracheotomie/luchtpijpsnede
traction tractie
transcranial magnetic stimulation transcraniale magnetische stimulatie/TMS
transcutaneous electric(al) nerve/neuro stimulation (TENS) transcutane elektrische neurostimulatie/TENS
transfusion (bloed)transfusie (inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel)
transilluminate doorlichten
transmyocardial revascularization transmyocardiale revascularisatie
transplant transplanteren/overplanten
transplant(ation) transplantatie/overplanting
transpupillary thermotherapy transpupillaire thermotherapie (TTT)
transscleral (laser) thermotherapy transsclerale (laser)thermotherapie
transrectal prostate biopsy transrectale prostaatbiopsie
transrectal ultrasonography transrectale ultrasonografie (TRUS)
transrectal ultrasound transrectale echo
transude transuderen
transurethral resection (TUR) transurethrale resectie/TUR
transurethral resection of the bladder (TURB) transurethrale resectie van de blaas
transurethral resection of the prostrate (TURP) transurethrale resectie van de prostaat/TURP
transurethral resection of tumour transurethrale resectie van een tumor/TURT
transvaginal ultrasound (screening) (TVS) transvaginale echo/TVS
transverse colectomy transversale colectomie
treadmill test inspannings-ECG
treat behandelen/een behandeling geven
treatment behandeling
treat with electricity elektriseren
trepan doorboren/lichten/trepaneren (schedel)
trepanation trepanatie/doorboring/schedellichting
trephination trepanatie
trephine trepaneren
tromb... zie thromb
TRUS zie transrectal ultrasonography
TSTT (transscleral (laser) thermotherapy) transsclerale (laser)thermotherapie
TTT (transpupillary thermotherapy) transpupillaire thermotherapie (TTT)
tubal(l)igation/tubal ligation tubaligatie/(tubaire) sterilisatie/het afbinden van de eileiders
tubectomy tubectomie (verwijdering van eileider(s))
tuberculin skin test tuberculinehuidtest
tumescent liposculpture tumescente liposculptuur
tummy tuck abdominoplastiek/buik(wand)plastiek
tumorectomy tumorectomie
TUR (transurethral resection) transurethrale resectie/TUR
TURB (transurethral resection of the bladder) transurethrale resectie van de blaas/TURB
TURP transurethrale resectie van de prostaat/TURP
turn off the life support system de apparatuur afsluiten
TURT (transurethral resection of tumour) transurethrale resectie van een tumor/TURT
TVS (transvaginal ultrasound (screening) transvaginale echo/TVS
TVU (transvaginal ultrasound (screening)) transvaginale echo/TVS
tying up of a blood vessel het onderbinden van een bloedvat
tympanogram tympanogram
tympanoplasty tympanoplastiek (sluiting van een trommelvliesperforatie)
type and cross (match)/type and screen bloedgroepbepaling en antistofscreening m.b.v. een kruisproef (voor een bloedtransfusie) (wordt vaak geschreeuwd in hectische (eerstehulp)situaties
typing bloedgroep- of weefselbepaling
UA (urinalysis) urineonderzoek
ultrasonogram echo
ultrasound (scan/test) echo(scopie)
ultrasound-guided puncture echogeleide punctie
undress ontzwachtelen/verband verwijderen
unilateral adnexectomy unilaterale adnexectomie
urethrotomy urethrotomie (verwijdering van de urethra)
urinalysis urineonderzoek
urine analysis urineonderzoek
urine culture urinekweek
urine tox screen toxicologische screening
urodynamic test urodynamisch onderzoek
urogram idem (röntgenfoto van de urinewegen)
urography urografie
uroscopy uroscopie/urineonderzoek
urostomy urostomie
V&P (vagotomy and pyloroplasty) vagotomie en pyloroplastiek/pylorusplastiek
vaccinate vaccineren/inenten
vaccination vaccinatie/inenting
vaccine therapy vaccinotherapie
vacuum extraction vacuümextractie (bij bevalling)
vacuum therapy vacuümtherapie
vaginal hysterectomy vaginale hysterectomie
vaginaplasty vaginaplastiek
vagotomy vagotomie
valvotomy zie valvulotomy
valvulotomy valvulotomie
variol(is)ation inenting (tegen de pokken)
variolate (tegen de pokken) inenten
variolation inenting (tegen de pokken)
vascular function test vaatfunctieonderzoek
vasectomy vasectomie/vasotomie (operatieve verwijdering van de zaadleider)
vasoligation vasoligatuur
vasoligature vasoligatuur
vasomotion vasomotie
vein surgery venenchirurgie
venepuncture venapunctie (het aanprikken van een ader)
venesection venesectie/(ader)lating/flebotomie
veno-venous hemodialysis venoveneuze hemodialyse
veno-venous hemofiltration venoveneuze hemofiltratie
ventilate beademen/van zuurstof voorzien (bloed)/zuurstof toevoeren aan
ventilation/perfusion scan V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan
ventricular fibrillation ventrikelfibrillatie (fibrillatie van de kamerspier)
ventricular drain ventrikeldrain
ventricular remodeling operation Batista-operatie (bij hartfalen, experimenteel, weinig succesvol tot nu toe)
vent setting changes wijzigingen in de beademing
vertebroplasty vertebroplastiek
vet (ww) grondig onderzoeken/(medisch) keuren
visual monitoring optische controle
V/Q scan V/Q-scan/ventilatie-perfusiescan
vulvectomy vulvectomie
warming the instruments voorverwarmen van instrumenten
wart treatment wrattenbehandeling
wash (out) (uit)spoelen
Wasserman test/reaction Wassermannreactie
water cure waterkuur/watergeneeswijze
water therapy watertherapie/hydrotherapie
wean (vóór extubatie) langzaam steeds minder zuurstof toedienen
wen uitwassen
Whipple(’s) procedure Whipple-operatie
white count leukocytentelling (aantal witte bloedcellen/leukocytengehalte) (onderzoek)
winnie block bepaalde vorm van anesthesie
withdraw support staken van de behandeling
wound care wondzorg/wondverzorging
xenograft xenotransplantatie/heterotransplantatie (b.v. met weefsel van (andere) diersoort)
x-ray examination röntgenonderzoek
x-ray therapy röntgentherapie/bestraling
X-ray treatment bestraling
XRT (X-ray treatment) bestraling