logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
NA (Narcotics Anonymous) idem (ook in Nederland)
Naegleria idem
Naegleria fowleri idem
naevus moedervlek/pigmentvlek/wijnvlek
naevus maternus moedervlek
naked onbehaard/kaal
narcolept narcolepticus
narcoleptic narcoleptisch
narcotic (bn) narcotisch/verdovend/bedwelmend
narcotics verdovende middelen/narcotica
Narcotics Anonymous idem/NA (ook in Nederland)
narial m.b.t. neusgat(en) (zie ook nasal)
narrow complex smal complex (m.b.t. ECG)
narrow complex with inverted T smal complex met negatieve T-top
narrowed pupils vernauwde pupillen
narrowing versmalling
nas(o) nas(o)... (neus)
nasal (bn) nasaal/neus… (zie ook narial)
naso… naso…/neus… (anat.)
nasofrontal van of m.b.t. neus en voorhoofd
nasogastric van of m.b.t. neus en buik
nasolachrymal zie nasolacrimal
nasolacrimal nasolacrimaal (met betrekking tot de neus en tranen)
natal teeth melktanden/melkgebit
National Boards (VS) centrale eindtoets voor eerstejaars arts-assistenten
National Health Service (NHS) (BE) het ziekenfonds
natural killer cell NK-cel
naturopathic m.b.t. natuurgeneeswijzen
naturopathy natuurgeneeswijze(n)/natuurgeneeskunde
navicular m.b.t./van het scheepvormig been
nebulizing verneveling
neck nek (van zaadcel)
necr(o) necr(o)... (dood)
necrobiosis necrobiose/celafsterving
necrophil(e)/necrophiliac necrofiel
necrophiliac (bn) necrofiel
necropsy lijkschouwing
necrose/necrotise necrotiseren/aan necrose onderhevig zijn/afsterven
negative negatief/afwezig; resusnegatief
negative pressure onderdruk (relatieve druk op een bepaalde plaats)
negativistic negativistisch
neglect verwaarlozing
Neisseria gonorrhoeae idem/gonokok
Neisseria meningitides bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt
nematodes nematoden/Nematoda (rondwormen of draadwormen)
neocortical neocorticaal
neonatal neonataal (bij/m.b.t. pasgeborenen)
neonatal mortality zuigelingensterfte
neoplasm nieuwvorming
neoplastic neoplastisch (gepaard gaand met nieuwvorming)
nephr(o) nefr(o).../nephr(o).../nier...
nephritic nefritisch/nier...
nephrogenic nefrogeen
nephrotic nefrotisch (met betrekking tot nierziekten)
neprhotoxic nefrotoxisch (giftig voor de nieren)
nefrotoxicity nefrotoxiciteit
nerve cell zenuwcel/neuron
nerve function zenuwfunctie
nerve impulse zenuwprikkel/zenuwimpuls
nerve signal zenuwsignaal
nerve tonic zenuwsterkend middel
nerve toxin(s) zenuwgif(fen)
nerveless krachteloos/zwak/slap/lusteloos/futloos; zenuwloos
nervine (bn) de zenuwen beïnvloedend, betreffend/(i.h.b.) zenuwstillend
nervous nervaal/nerveus/zenuw.../van of m.b.t. het zenuwstelsel
nervous impulse zenuwprikkel
nervous tension zenuwspanning
NETA zie norethisteron-acetate
neur(o) neur(o)... (zenuw)
neural neuraal/de zenuwen, het zenuwstelsel betreffend/zenuw...; aan de rugzijde liggend
neural cell zenuwcel
neural conduction zenuwgeleiding
neuraminidase idem (enzym)
neurasthenic neurasthenicus (iemand die lijdt aan een depressieve neurose)
neurasthenic (bn) neurastheen
neurbiological neurobiologisch
neurite neuriet/axon
neuroanatomical neuroanatomisch
neuroblast neuroblast (ongedifferentieerde zenuwcel)
neurocirculatory neurocirculatoir
neuroconsult neurologisch consult
neurodynamic substances neurodynamische substanties
neuroectodermal neuroectodermaal
neurogenic neurogeen
neuroglia steuncel
neurohormonal neurohormonaal
neurohormone neurohormoon
neuro-immune neuro-immuun
neuroleptanalgesia neuroleptanalgesie/pijnstilling
neuroleptic neuroleptisch
neuro-linguistic programming neurolinguïstisch programmeren
neurological neurologisch (met betrekking tot de zenuwen)
neuroglia gliacellen
neuromodulator idem (stof in hersenen)
neuromuscular neuromusculair (met betrekking tot zenuwen en spieren)
neuron(e) neuron/zenuwcel
neuronal neuronaal (met betrekking tot een zenuwcel) (zie ook neural)
neuronal integration neuronale integratie
neuron impulse zenuwimpuls
neuron(e) theory neuronentheorie
neuropath zenuwpatiënt
neuropathic neuropathisch
neuropsychiatric neuropsychiatrisch
neurosecretion neurosecretie (vorming en afscheiding van stoffen door zenuwcellen)
neurotic zenuwpatiënt
neurotic (bn) neurotisch/zenuwziek (m.b.t. een ziekelijke houding)
neurotoxic neurotoxisch (giftig voor het zenuwstelsel)
neurotoxicity neurotoxiciteit
neurotransmitter neurotransmitterprikkeloverdrager (overbrenger van de zenuwprikkel)
neurovascular neurovasculair
neurovegetative neurovegetatief (met betrekking tot het autonome zenuwstelsel)
neutralization neutralisatie/opheffing
neutron neutron
neutrophil(e) neutrofiel
neutrophil(e) (bn) neutrofiel (kleurbaar met neutrale kleurstoffen)
NHS (BE) (National Health Service) het ziekenfonds
nidation nidatie/innesteling
nightmare nachtmerrie
nil nihil/niets
nit neet/luizenei(tje)
nitrogen bubbles stikstofbellen (in bloedbaan, i.v.m. decompressieziekte)
nitrogen cycle stikstofkringloop
NK cell (natural killer cell) NK-cel
NLV zie Norwalk-like viruses
Nobel Prize in medicine de Nobelprijs voor geneeskunde
Nocardia idem (bacterie)
nociceptor idem/pijnreceptor/pijnzintuigje (mv:nociceptoren)
nocireceptor zie nociceptor
nocturnal nocturnus/nachtelijk
nocturnal emission natte droom
node knobbel; knoop/knop
nodose nodeus/knobbelig
nodose zie nodular
nodular/nodulated nodeus/knobbelig/knoestig (anat.)
nodule/nodulus (mv: noduli) knobbeltje
Nomina Anatomica idem
non-allergic niet-allergisch
non-cancerous goedaardig/niet-carcinomateus
non-conjugated bilirubin indirecte of niet-geconjugeerde bilirubine
non-febrile koortsvrij
non-feverish koortsvrij
non-functional niet-functioneel (b.v. van lichaamsdeel)
non-invasive non-invasief
non-ketotic niet-ketotisch
non-penetrating niet-penetrerend
non-rapid eye movement sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
non-seminomal niet-seminoom/non-seminoom
non-specific aspecifiek/niet-specifiek
non-spherocytic niet-sferocytair
non-sterile niet-steriel
non-sterile operation niet-steriele operatie
non-traumatic atraumatisch
noradrenalin(e) noradrenaline
norethisteron-acetate norethisteronacetaat
normalization normalisatie (in overeenstemming brengen met een norm)
normal grief normale rouw
normotensive normotensief (met gewone bloeddruk)
Norwalk-like viruses idem/Norwalk-achtige virussen/NLV’s
nosocomial nosocomiaal (door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt)
notch inkeping/inkerving (anat.)
notched ingekeept/ingekerfd (anat.)
NREM (non-rapid eye movement) sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
nuchal nek…/m.b.t. de nek
nuclear nucleair
nuclear membrane kernmembraan
nucleolus nucleolus (in cel)
nucleus nucleus (groep zenuwcellen in centrale zenuwstelsel)
nullipara kinderloze vrouw/nullipara (vrouw die niet gebaard heeft)
nulliparous nullipara (vrouw die nog geen kind heeft gebaard)
nulliparous (bn) kinderloos/niet gebaard hebben (van vrouw)
numb verdoofd/verstijfd/verlamd; pijnloos
numb (ww) verzachten (van pijn)
nummular nummulair/muntvormig (ter grootte van een muntstuk)
nurse (ww) zogen
nursing verpleegkunde
nursing school verpleegopleiding/verpleegstersopleiding
nursing staff verplegend personeel
nutri nutri... (voeden)
nutrient nutriënt/voedingsstof
nymphomaniac nymfomane
nymphomaniac (bn) nymfomaan
O2 zuurstof
O2 sat(uration) zuurstofverzadiging/O2-saturatie
oath of Hippocrates eed van Hippocrates (zie onderaan)
objective objectief/waarneembaar
obligately pathogenic obligaat pathogeen
oblique (bn) schuin (m.b.t. anatomie)
oblique lie dwarsligging/schouderligging (van kind in baarmoeder)
oblong rechthoekig; langwerpig; ellipsvormig
observation observatie/waarneming; stagering
observership stage
obsolete rudimentair
obstetric(al) obstetrisch/verloskundig
occasional occasioneel (nu en dan voorkomend)
occipital (bn) occipitaal/het achterhoofd betreffende
occlusion occlusie/afsluiting; occlusie (m.b.t. het gebit)
occlusive occlusief
occult occult/esoterisch, geheim, verborgen
occupational opgelopen in of veroorzaakt door een bepaald beroep (m.b.t. ziekten)
ocul(o) ocul(o)... (oog)
ocular oculair/oog.../gezichts.../m.b.t. het oog
oculogyric oculogyrisch (met betrekking tot de oogbewegingen)
oculomotor oculomotorisch (m.b.t. bewegingen van oogbol)
oculomucocutaneous oculomucocutaan (met betrekking tot het oog)
oculopharyngeal oculofaryngeaal
o.d. overdosis
odon... (G) tand...
odont(o)... tand...
odontoblast odontoblast (odontoblasten)
odontoid tandachtig/tandvormig
odour odor/reukzin
odyn(o) odyn(o)... (pijn)
oedematose/oedematous waterzuchtig
oesophageal van/m.b.t. de slokdarm/slokdarm...
oesophageal speech slokdarmspraak/oesofagusspraak (na stembandoperatie)
oestrogen oestrogeen (vrouwelijk hormoon)
oestrogen receptor oestrogeenreceptor
office hours (AE) spreekuur
officinal geneeskrachtig; officinaal (bereid volgens recept van de farmacopee)/in de apotheek verkrijgbaar
O(h) two zuurstof
oids (slang) steroïden
oeic acid oliezuur
olfaction het ruiken
olfactory olfactorisch/reuk.../van de reukzin/(dienend) om te ruiken
olfactory reukzin
olfactory (bn) olfactorisch/reuk…
olfactory cell reukcel
olfactory sense reukzin
oligo... (G.) verminderd/weinig
oligoarticular oligoarticulair
oligoelement oligoelement/spoorelement
oligophrenic oligofreen
oma/ome ...oma/...oom (achtervoegsel, betekent tumor/gezwel)
omental van/voor/m.b.t. het omentum
on call bereikbaarheidsdienst; aanwezigheidsdienst (meestal adequaat te vertalen met dienst of nachtdienst); na een functie wordt het ‘van dienst’, b.v. oncologist on call :de oncoloog van dienst
onco... onc(o)-/gezwel-, tumor-
oncogene oncogen (gezwellen veroorzakend gen)
oncogenicity oncogeniciteit
oncotic oncotisch (met betrekking tot zwelling)
on doctor’s advice op doktersadvies
one-celled eencellig
O neg(ative) O-negatief (bloedgroep)
on oxygen beademd (worden)/aan de beademing
onset het ontstaan van c.q. het manifest worden van een ziekte
ontogenesis ontogenese
ontogenetic(al) ontogenetisch
ontogenic ontogenetisch
ontogeny ontogenie/ontogenese
oocyte oöcyt (cel waaruit door meiose een eicel ontstaat)
oogamy oögamie
oogenesis oögenesis/oögenese/eicelvorming
oophor(o) oöfor(o).../oophor(o)... (eierstokken)
opalescent opalescent/bijna doorschijnend
open hospital open ziekenhuis
operability operabiliteit/opereerbaarheid
operable operabel/opereerbaar/te opereren
operation report operatieverslag
operative operatief/heelkundig, chirurgisch
ophthalm(o) oftalm(o).../ophthalm(o).../oog.../oculair.../van of m.b.t het oog
ophthalmic oftalmisch (m.b.t. oogziekten)
ophthalmic oculair/oog..; ontstoken (van oog)/aangetast door oftalmie; oogheelkundig/oog(lijders)...
ophthalmological oftalmologisch (met betrekking tot de oogheelkunde)
opia (achtervoegsel) ...opie (zicht)
oppilate verstoppen
opportunistic opportunistisch (toevallig schadelijk)
opportunistic infection gelegenheidsinfectie
opposable opponeerbaar (van duim)
opposable (thumb) opponeerbare (duim)
opposed tegenover de vingers van dezelfde hand (positie van duim)
opposition plaatsing van de duim t.o. vingers van dezelfde hand
opsin opsine (een eiwit)
opsonic opsonisch/opsonine...
opsonin opsonine (substantie in bloed(serum) die helpt bij fagocytose)
opsy (achtervoegsel) ...opsie (onderzoek)
optic (bn) gezichts.../oog.../m.b.t. het gezicht of het oog/optisch; met betrekking tot het licht
optimal optimaal/het beste
orad in de richting van de mond of het gebied rond de mond
oral oraal (met betrekking tot de mond)
oral hygiene mondhygiëne
oral phase orale fase (Freud)
orbital orbitaal/m.b.t. de oogkas(sen)/oogkas...
orchi(o) orch(id)... (testikels)
organ donation orgaandonatie
organ donor orgaandonor
organ donor card donorcodicil
organ recital (slang) auto-anamnese van een hypochonder
organicism organicisme
organogenesis organogenese (vorming en ontwikkeling van orgaan in de evolutie of in het individuele leven)
organogenic organogeen (ontstaan uit organismen)
orgasm orgasme (lustgevoelens bij seksuele opwinding)
Orientia tsutsugamushi idem
orientation oriëntatie (vermogen tot plaatsbepaling)
origin aanhechtingspunt (van spier)
origin (of muscle) aanhechtingspunt (van spier)
orofacial orofaciaal (met betrekking tot de mond en het gelaat)
oronasal oronasaal (mond en neus betreffend)
oropharyngeal orofaryngeaal
orthodox langzaam (m.b.t. slaap)
orthodox sleep NREM-slaap/S-state/droomloze slaap
orthognatic orthognatisch
orthopaedic orthopedisch (m.b.t. behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten)
orthostatic orthostatisch (wat bij rechtstaan optreedt)
os bot/been
osculat mond…/oraal
O sign (slang) comateuze patiënt met de mond wijd open (Zie ook Q Sign)
osis ...ose/...osis (toestand)
osmolality osmolaliteit (concentratie van oplossing) (aantal osmols per kg oplosmiddel)
osmoreceptor(s) osmoreceptor(en)
osmotic osmotisch (door wederzijdse doordringing veroorzaakt)
osse(o) osse(o)... (bot)
osseous ossaal/beenachtig/benig
ossification ossificatie/botvorming/beenvorming/verbening
oste(o) oste(o)... (bot)
osteoarticular osteoarticulair
osteoblast(s) osteoblast(en)
osteoblast activity osteoblastenactiviteit (Bodansky)
osteoblastic osteoblastisch (m.b.t. vorming van botweefsels)
osteoclast osteoclast
osteoclastic osteoclastisch (m.b.t. ontaarding van botweefsels)
osteocyte beencel/beenlichaampje/osteocyt
osteogenesis osteogenese/been(weefsel)vorming/botvorming
osteoid osteoïd/benig/beenachtig
osteology beendergestel/beenderstelsel
osteon botcel/osteocyt
osteoplastic osteoplastisch
osteoporotic osteoporotisch
ot(o) ot(o)... (oor)
OTC drugs (over the counter) zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
otic oor../gehoors...
oto... oto... (oor)
otolaryngological keel-, neus- en oor-/KNO-
otorhinolaryngological keel-, neus- en oor-/KNO-
ototoxic ototoxisch (schadelijk voor het oor)
ototoxicity ototoxiciteit
O two zuurstof
outbreak uitbraak/het uitbreken van een ziekte/epidemie
outer border buitenrand (anat.)
outer layer buitenlaag/buitenste laag (anat.)
outer side buitenkant
outer wall buitenwand (anat.)
outgrowth uitwas/uitloper/uitgroeisel (anat.)
outline omtrek(lijn)/contour/silhouet
out of control ontregeld (b.v. van bloedsuiker)
outpatient poliklinische patiënt; ambulante patiënt
ovarial/ovarian ovariaal/ovarieel/van de eierstok(ken)
ovarian function ovariumfunctie
over the counter drugs zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
overdosage overdosering (toediening van een te grote hoeveelheid)
overdose overdosis/te grote dosis
ovi... ei...
ovicidal eierdodend
oviferous eicellen producerend
ovo... ei.../eier.../ovo...
ovular eier...
ovulation ovulatie/eisprong
ovum ovum/ei(tje)/eicel (reeds ontwikkeld voor de bevruchting)
oxidation oxidatie (verbinding met zuurstof)
oxycephalic oxycefaal/met puntvormige schedel
oxygen zuurstof
oxygen absorption zuurstofopname
oxygen-absorbing zuurstofopnemend
oxygenate van zuurstof voorzien (van bloed)
oxygenation oxygenatie/zuurstofvoorziening/zuurstofverzadiging (verzadiging met zuurstof)
oxygen concentration zuurstofconcentratie
oxygen consumption zuurstofopname
oxygen cycle zuurstofcyclus
oxygenic zuurstofhoudend
oxygenize/oxygenise zie oxygenate
oxygen level(s) zuurstofgehalte
oxygenous zie oxygenic
oxygen partial pressure pO2/partiële zuurstofdruk
oxygen rich zuurstofrijk (van bloed)
oxygen sat/saturation zuurstofverzadiging/O2-saturatie
oxygen supply zuurstoftoevoer/zuurstofleverantie/zuurstofaanbod
oxyh(a)emoglobin oxyhemoglobine/HBO2
oxyopia oxyopie/scherpziendheid
oxytocic oxytocisch (wat de bevalling bespoedigt)
oxytocin oxytocine (hormoon)
ozone ozon
ozone depletion ozondepletie
P300 idem (i.v.m. neurologisch onderzoek)
pacemaker impulse(s) pacemakerritme
packed (red) cells erytrocyten-concentraat/packed cells
packed cell volume packed cell-volume/PVC
pad of fat vetkussentje
paediatric pediatrisch (met betrekking tot de kindergeneeskunde)
pain free pijnloos
pain receptor pijnzintuigje/pijnreceptor (anat.)
pain threshold pijndrempel
pain tract pijnbaan
painless pijnloos
paired nerves gepaarde zenuwen
palatal (bn) gehemelte...
palliative palliatief/pijnstillend/verzachtend
palmar (bn) (hand)palm...
palmed met handpalmen
palpable palpabel
palpebral palpebraal (met betrekking tot het ooglid/de oogleden)
palpebrate met oogleden
palsied geparalyseerd/verlamd/lam
palsy (ww) paralyseren/verlammen
pancreatic m.b.t./van de pancreas/alvleesklier/alvleesklier.../pancreas...
pancreatic juice pancreassap/alvleessap
pancreatin pancreatine
pandemic pandemie (algemene volksziekte)
pannicular m.b.t een panniculus
panniculus weefsellaag (i.h.b. een onderhoudse vetlaag)
pannus gewrichtsexsudaat
papaverine papaverine
papillar(y) papillair/papilvormig/papil...
papillate met papillen bedekt; papilvormig
papillose zie papillate
Papova virus papovavirus
papular papuleus
para... para... (naast)
paradoxical paradoxaal (in strijd met de verwachting)
paraesthesia paresthesie/tinteling
paraganglion idem
parallel parallel/evenwijdig
paralyse/paralyze paralyseren/verlammen
paralysed verlamd/geparalyseerd
paralytic paralytisch
parameter parameter/kenmerk
paranasal paranasaal
paranoiac paranoïcus/paranoialijder
paranoid paranoïde (overmatig achterdochtig of wantrouwend)
paraplegic paraplegielijder
parasite parasiet
parasitic parasitair (door parasieten veroorzaakt)
parasternal parasternaal
parasympathetic parasympatisch
parathyroid (bn) naast de schildklier (gelegen); parathyreoïd/bijschildklier...; paratyfus...; tyfusachtig
paravaginal paravaginaal
paravenous paraveneus (naast de ader)
paravertebral paravertebraal
parenchymal parenchymatisch/parenchym...
parenchymatic zie parenchymal
parenchymatous zie parenchymal
parental ouder...
parenteral parenteraal (door inspuiting)
parenteral nutrition parenterale voeding
paretic paretisch
parietal pariëtaal/wand…/wandbeen…
parity pariteit (aantal zwangerschappen)
paroophoric zie parovarian
parotic (bn) rond of vlak bij het oor gelegen
parotid (bn) (gelegen) bij de oorspeekselklier/parotis
parovarian het ovariumgebied betreffend
paroxysmal paroxismaal/paroxistisch (in aanvallen optredend)
partial partieel (b.v. in partiële gastrectomie)
partial oxygen pressure pO2/partiële zuurstofdruk
particle partikel/klein deeltje
particularly piss-poor protoplasm gebruikt bij patiënt die er slecht aan toe is
parturifacient het geboorteproces versnellend (middel)
parturition partus/baring/geboorte/bevalling
Parvovirus parvovirus
Parvovirus B19 parvovirus B19
pass a patient een patiënt goedkeuren
passage passage/ontlasting; gang/kanaal (anat.)
passageway gang/kanaal (anat.)
passive passief (niet zelfstandig werkzaam)
passive immunization passieve immunisatie
passive smoking (passief) meeroken
Pasteurella multocida idem
patellar (tendon) reflex kniepeesreflex/KPR
patent open
patent medicine geneesmiddel met merknaam
path(o) path(o)... (ziekte/aandoening)
pathogen ziekteverwekker/kiemdrager/pathogeen/ziektekiem (stof die ziekte veroorzaakt)
pathogen free kiemvrij
pathogenic pathogeen/ziekmakend
pathogenicity pathogeniciteit
pathogenic organism kiemdrager/ziekteverwekker/ziektekiem
pathol.; pathological pathologisch
pathological Q waves pathologische Q-golven (m.b.t. ECG)
patient patiënt/zieke
patient care patiëntenzorg
patient day verpleegdag
patient flow patiëntenstroom
patient history anamnese/ziektegeschiedenis
patient referral het verwijzen van een patiënt (meestal door huisarts)
patient report patiëntenverslag
patient specific patiëntspecifiek
pattern of an illness ontwikkelingspatroon van een ziekte
patulous gapend (van wond); wijd uiteengespreid
pauci-articular pauci-articulair (weinig gewrichten betreffend)
pavement tegelvormige ordening (biol.)
pavement cells tegelvormig geordende cellen
p.c. (post coenam) na de maaltijd
pCO2 idem/koolzuurspanning
PCWP (pulmonary-capillary wedge pressure) pulmonale capillaire wiggedruk/PCWP
peak expiratory flow rate expiratoire piekstroomsnelheid
peak flow peak flow (hoogste uitademingssnelheid)
peak pressures hoogste druk
pearl kleine capsule met geneesmiddel
pectinate(d) gekamd/getand; kamvormig
pectination kam(vorm); kamvormigheid
pectoral(ly) pectoraal/m.b.t., van, voor de borst/thoracaal
ped(o) ped(o)... (kind)
pedal m.b.t. de voet/voet...
pediatric pediatrisch/kindergeneeskundig
pedicel steel(tje)/stengeltje (anat.)
pedicellar gesteeld
pedicellar/pedicellate(d) gesteeld
pedicle of a tumor steel van een tumor
pedicle/pedicel steel(tje)/stengeltje (anat.)
pedicular/pediculous luis.../luizen...
pediculate(d) gesteeld (anat.)
Pediculus humanus mensenluis
Pediculus humanus capitis hoofdluis/pietje
Pediculus humanus corporis/humanus kleerluis/lichaamsluis
pedo... zie paed(o)...
pedunculate(d) gesteeld (anat.)
pelage behaarde lichaamshuid
pellagrin pellagralijder/pellagrapatiënt
pellagrous pellagreus
pelvic pelvisch/bekken.../m.b.t. het bekken
pelvic presentation zie breech presentation
pemphigoid op pemphigus gelijkend
penetration penetratie/binnendringing
penia (achtervoegsel) ...penie (tekort/gebrek)
penial penis.../van of m.b.t. de penis
penicillinase penicillinase (verhoogde weerstand tegen penseelschimmel)
penile penis.../van of m.b.t. de penis
peps/pept peps.../pept... (verteren)
peptic peptisch/digestief/de (spijs)vertering bevorderend/maag.../spijsverterings...
Peptococcus idem
Peptostreptococcus idem
perception perceptie/waarnemingsvermogen
perceptual-motor perceptueel-motorisch
percutaneous percutaan (door de huid heen)
perennial permanent (één of meer jaren durend)
perforated geperforeerd/door (b.v. de zweer is door)
perforation perforatie/doorboring
perfusion ononderbroken infusie/infuus; perfusie/vochttoediening
peri... peri... (rondom)
perianal perianaal (rondom de aars)
periapical periapicaal
pericardiac pericardiaal/van, aan het pericard(ium)/hartzakje
pericardial zie pericardiac
peridural periduraal (rond het harde hersenvlies)
perimenopausal perimenopauzaal (rond de overgang)
perimenopause perimenopauze
perinatal perinataal (kort voor en na de geboorte/rond de geboorte)
perineal perineaal (met betrekking tot de bilnaad/het perineum)
period (menstruatie)periode/ongesteldheid/maandstonden
periodic (niet:periodical) periodiek/periodisch/regelmatig terugkerend
periodontal periodontaal/paradontaal/parodontaal/m.b.t. het wortelvlies
perioperative per(i)operatief (tijdens een heelkundige ingreep)
perioral perioraal (rondom de mond)
periorbital periorbitaal (rondom de oogkas)
periosteal/periosteous m.b.t. het beenvlies
periotic (bn) rond het oor; m.b.t. bep. (beschermende) botjes rond het binnenoor
peripheral aan de rand (gelegen)/perifeer (anat.)
peripheral hospital perifeer ziekenhuis
peripheral organs perifere organen (anat.)
peripheral vision perifeer zien/indirect zien
peripheric(al) zie peripheral
periphery periferie/oppervlak
periphery rand (anat.)
peristalsis peristaltiek/darmbeweging
peristaltic peristaltisch; wormvormig
peritoneal peritoneaal
peritonsillar peritonsillair
perivascular perivasculair (rondom de vaten)
periventricular periventriculair
perivisceral perivisceraal (rond de ingewanden gelegen)
permanent permanent/blijvend
permanent teeth blijvend gebit
permeability permeabiliteit/doordringbaarheid
permeable permeabel/doorlaatbaar
permeable skin permeabele/doorlaatbare huid
permeable to water waterdoorlatend (b.v. van huid)
pernicious pernicieus/schadelijk/kwaadaardig/verderfelijk; dodelijk
peroneal (bn) peroneaal/kuitbeen...
peroral per os/door de mond/peroraal (door de mond, bijv. van een intubatie)
per os via de mond in te nemen/toe te dienen
peroxisomal peroxisomaal
per-q/perQ (percutaneous) percutaan (door de huid heen)
persistent persistens (persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig)
personal release form (ong.) vrijwaringsformulier
perspiration perspiratio/huidademhaling
perspiration transpiratie/zweet
perspire transpireren/zweten
perversion perversie/perversiteit/tegennatuurlijkheid/verdorvenheid
pervert pervers persoon
perverted geperverteerd/pervers/verdorven; ontaard
petechial/petechiate petechiaal
petrosal (bn) m.b.t. het rotsbeen
petrous (bn) zie petrosal
PGP's (Prepaid Group Practices) zie Health Maintenance Organizations lijst JG
ph ph/waterstofexponent
phag(o) fag(o).../phag(o)... (eten/vernietigen)
phage faag (mv: fagen)
phagedenic fagedenisch/in de omgeving doordringend (van een zweer)
phagocyte fagocyt
phagocytic fagocytair
phagocytize/phagocytise fagocyteren
phalangal zie phalangeal
phalangeal van m.b.t. de falanx(en)
phallic fallisch (met betrekking tot het mannelijk lid )
phallic phase fallische fase/genitale fase (Freud)
phantom fantoom (i.v.m. radiologie)
pharmaceutical farmaceutisch (uit de apotheek )
pharmaco farmaco... (geneesmiddel)
pharmacokinetic farmacokinetisch (m.b.t. leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam)
pharmacological farmacologisch (leer van de geneesmiddelen betreffende)
pharmacon farmacon/geneesmiddel
pharmacopoeia lijst van toegelaten medicijnen
pharyng(e)al faryngaal/van of m.b.t. de keelholte
pharyng(o) faryng(e/o/a).../pharyng(e/o).../keel.../keelholte...
phase fase (trap van ontwikkeling )
phenomenon fenomeen/verschijnsel
phenylalaline fenylalaline (een aminozuur)
Philadelphia chromosome Philadelphia-chromosoom
phleb(o) fleb(o).../phleb... (ader)
phlebitic m.b.t./van flebitis/m.b.t., van aderontsteking
phleboid (bn) m.b.t. of lijkend op een ader
phlegm slijm/mucus
phlogistic ontstekings.../ontstoken
phobia/phobic... fobie/...foob (angst)
phosphate fosfaat
phosphorus salt fosforzout
photophobic lichtschuw/dagschuw
photopigment fotopigment
photoreceptor fotoreceptor
photosensitive lichtgevoelig
photosensitive cell lichtgevoelige cel (in oog)
photosensitivity lichtgevoeligheid/fotosensibiliteit
phototherapeutic fototherapeutisch
phrenic (bn) m.b.t. het diafragma/het middenrif/diafragma.../middenrifs...
phrenological frenologisch/schedelkundig
Phthirus pubis schaamluis/platje
phthisic teringachtig/tuberculeus
phylogenetic fylogenetisch
physic artsenij; geneeskunde/geneeskunst.../medisch ambt
physical (bn) fysiek/natuurlijk/lichamelijk/lijfelijk
physical exercise lichaamsbeweging
physicochemical fysicochemisch (met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde)
physiological fysiologisch (m.b.t. de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen)
physiological maturity fysiologische volwassenheid
phytanic acid fytaanzuur
phytoestrogen(s) fyto-oestrogeen/fyto-oestrogenen (hormoon)
PI (pulsatility index) maat voor vaatweerstand
pick line punctieplaats
Picorna virus picornavirus
pigment pigment
pigment cell pigmentcel
pigmental/pigmentary pigment…/van pigment
pigmentation pigmentatie
pigmented gepigmenteerd
piloerection pilo-erectie (rechtop gaan staan van lichaamsharen)
pilonidal pilonidaal (haarnest bevattend)
pilot study verkennend (proef)onderzoek
pineal pineaal/m.b.t. de pijnappelklier
ping-pong (slang) (nodeloos) van de ene naar de andere specialist sturen
pink puffer (slang) longpatiënt die snel en oppervlakkig ademhaalt
pinworm draadworm
piriform peervormig
pit een kuiltje achterlaten (na vingerdruk)
pit groef (in huid)/putje; diepte/holte (anat.)
pitted gegroefd/met kuiltjes of putjes (anat.)
pituitary (bn) hypofyse.../van de hypofyse; (vero.) slijm.../slijmafscheidend/slijmig
pituitous slijmafscheidend/slijmachtig/slijmig/slijm...
placebo placebo (geneesmiddel zonder werking)
placebo effect placebo-effect
placenta placenta/moederkoek/nageboorte
placental placentaal
placentation placentatie (vorming van een placenta; ligging of bouw van de placenta)
plane vlak (anat.)
plane joint gewricht met vlakke gewrichtsvlakken (anat.)
planocyte zwerfcel
plantar (bn) plantair/voetzool...
plant stanol ester plantaardige stanolester
plasia plasi(a/e) (vorming/groei)
plasm(a) (bloed)plasma; protoplasma/cytoplasma; (melk)wei/melkserum
plasma cell plasmacel
plasmacyte plasmacel
plasma membrane celmembraan
plasma protein plasmaproteïne (eiwit in het bloedplasma)
plasmatic (proto)plasma...
plasmic zie plasmatic
plasminogen plasminogeen (eiwit in het bloed)
Plasmodium idem
Plasmodium falciparum idem (i.v.m. malaria)
Plasmodium malariae idem
Plasmodium ovale idem
Plasmodium vivax idem
plastic plastisch
plasticity plasticiteit (‘veerkracht’ van hersenen)
plasty ...plastie(k) (herstellen)
plate plaatachtig(e) deeltje/structuur/orgaan
platelet bloedplaatje/thrombocyt
player (slang) zie Gomer
pleat plooi (anat.)
pleg(ia) ...plegie (verlamming)
plethoric volbloedig
pleural borstvlies...
pleural effusions pleuravocht (bij een obductie)
pleural fluid pleuravocht
pleuritic pleurislijder
pleuritic (bn) pleuritisch
pleuro... pleur/pleura/zijde/rib
pleurogenous m.b.t of afkomstig van de pleura
pleuropulmonary pleuropulmonair/pleuropulmonaal
plexiform netwerkvormig (anat.)
pliable/pliant buigbaar/buigzaam/soepel/flexibel (anat.)
plicate(d) geplooid (anat.)
plication plooi (anat.)
plumbic loodhoudend/lood...
PMSB (slang) (poor miserable son of a bitch) patiënt die het zwaar heeft en met wie wordt meegeleefd
PN (parenteral nutrition) parenterale voeding
pnea ...pneu/...pnoe(a) (ademhaling)
pneum(ato) pneum(a/o)... (adem/lucht)
pneumatized gepneumatiseerd
pneumo... pneumo.../long... (anat.)
pneumococcus pneumokok/pneumococcus (bacterie)
pneumocyte pneumocyte/longcel
pneumogastric van of m.b.t. de longen en de maag
pneumon(o) pneumon(o)... (long)
pneumonic m.b.t. longontsteking/veroorzaakt/aangetast door longontsteking; long.../van, m.b.t. de long(en)
PO/p.o. zie per os
pO2 idem/partiële zuurstofdruk
pocked pokdalig
pocket zak (anat.)
pock(mark) pokkenlitteken
pockmarcked pokdalig
pod(o) pod(o)... (voet)
podagral van/m.b.t./lijdend aan podagrous/podagreus
poie(sis) ...poëse/...poët (maken/produceren)
pointing (of an abscess) doorbraakplaats (van abces)
point of attachment aanhechtingspunt (van spier)
poisonous toxisch/giftig
polar polair/pool...
pole pool (in embryo en cel)
poliovirus poliomyelitisvirus
poly poly... (veel/meerdere)
polyarticular polyarticulair (m.b.t. meerdere gewrichten/meerdere gewrichten aantastend)
polydactyl lijdend aan polydactylie
polydactyl(ous) lijdend aan polydactylie
polygene polygen
polygenesis polygenese/polyfyletisch ontstaan (het ontstaan van een soort uit meer dan één oorsprong)
polyglandular polyglandulair/diverse klieren betreffend
polymorph(ic) polymorf/veelvormig
polyostotic polyostotisch
polyp(us) (weefsel)poliep
polypary poliepenkolonie
polypeptide polypeptide (keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren)
polyphage polyfaag
polypharmacy polyfarmacie (gecombineerd gebruik van meerdere medicijnen)
polyploidy polyploïdie (met meer dan twee homologe chromosomensets)
polypoid poliepachtig/polypoïde
polypus poliep
polyunsaturated fatty acid meervoudig onverzadigd vetzuur
polyvalent polyvalent/meerwaardig
pontine van/m.b.t. de brug van Varol (anat.)
pop (open) uitpuilen (van ogen)
popliteal popliteus (van of m.b.t. de knieholte)
population populatie/bevolking
porphyria porfyrie
portal portaal
portopulmonary portopulmonaal
positive positief/aanwezig
positive for HIV HIV-positief
positive wave positieve top (m.b.t ECG)
post post ...(na)
postabdominal postabdominaal (anat.)
postaxial postaxiaal (anat.)
postcentral postcentraal (anat.)
postclimacteric postclimacterieel/na de overgang
post coenam na de maaltijd
postcranial postcraniaal (anat.)
poster(i) poster(i)... (achter)
posteriad (bn) naar achteren/in de richting van de achterzijde (gelegen)
posterior achter…/aan de achterkant/aan de rugzijde/achterliggend
posterior view achteraanzicht (b.v. op tekening)
posterolateral posterolateraal/achter en opzij (anat.)
posteromedial posteromediaal (anat.)
posterosuperior achter en boven (anat.)
postesophageal zie postoesophageal (anat.)
postganglionic postganglionair (anat.)
posthepatic posthepatisch (achter de lever)
posthepatitic a.g.v./opterdend na hepatitis
postmenopausal postmenopauzaal (na de overgang)
postmenopause postmenopauze/de periode na de overgang
postnatal postnataal/na de geboorte
postoesophageal achter de slokdarm
postoperative postoperatief (na een heelkundige ingreep)
postpartal/postpartum postpartum/postpartaal/na de bevalling
postpone later opkomen/met steeds grotere tussenpozen weerkeren
postprandial postprandiaal (na de maaltijd)
postsurgical postchirurgisch/postoperatief
postsynaptic postsynaptisch (anat.)
posttrauma .../posttraumatic posttraumatisch/volgend op een verwonding, ongeval, letsel
postural postureel (met betrekking tot de houding)
postvaccinal na vaccinatie
postvaccinial na vaccina
potassium kalium
potassium bichromate kaliumbichromaat
potency potentie/kracht
potential potentieel/mogelijk
potentialization potentialisering (versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander)
potentiation potentiëring/versterking
pouches wallen (onder de ogen)
poxy pokachtig
PPO (Preferred Provider Organization) Zie Health Maintenance Organization lijst JG
PPP zie three P’s
PPPP (slang) zie particularly piss-poor protoplasm
PQ segment PQ-segment (m.b.t. ECG) (zie ECG lijst JG)
practice praktijk
practice/practise (ww) praktiseren
practice/practise medicine de geneeskunde beoefenen
practising doctor praktiserend arts
prae zie pre...
pre... voor.../pre.../vooraf/van tevoren/vroeger
pre-anaesthesia pre-anesthesie
preanal/pre-anal pre-anaal (anat.)
preaxial preaxiaal (anat.)
precancerous precarcinomateus (voorafgaand aan kankerontwikkeling)
precipitation precipitatie/neerslag
preclimacteric preclimacterieel/voor de overgang
preclinical preklinisch (voor de ziekte merkbaar wordt)
precocious praecox/vroeg rijp/vroeg wijs
precocious puberty vroege puberteit
precordial precordiaal (vóór het hart)
precum zie pre-ejaculatory fluid
precursor precursor/voorloper
predisposition predispositie/vatbaarheid
prediction value predictiewaarde (de voorspellende waarde van bepaalde factoren of symptomen)
predispose predisponeren
pre-ejaculatory fluid voorvocht
preemie (slang) prematuur geboren kind/prematuurtje
prefrontal prefrontaal
pregnancy zwangerschap
pregnancy-related zwangerschapsgerelateerd
pregnancy test zwangerschapstest
pregnant woman gravida/zwangere vrouw
preinvasive pre-invasief
preliminary preliminair/voorafgaand
preload preload/voorbelasting
premature prematuur/voortijdig; te vroeg geboren
premature infant te vroeg geboren kind
prematurity prematuriteit/vroeggeboorte
premed(ication) premedicatie (toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt)
premedicate, to premediceren
premenopausal premonpauzaal (voor de overgang)
premenstrual premenstrueel/voor de maandstonden
prenatal prenataal/voor de geboorte
prenatal care prenatale zorg
prenatal surveillance prenatale surveillance
preneoplastic preneoplastisch
pre-op/preoperative preoperatief/voor de ingreep
prepared stump of the tooth de geprepareerde tandstomp (tandheelkunde)
preparation preparaat/bereiding
prepartum idem/vóór de bevalling
prepuberty prepuberteit
presby presby... (oudere)
presbycusis het natuurlijke verouderingsproces
presbyopic presbyoop/verziend
prescription voorschrift/recept, prescriptie; recept/geneesmiddel, preparaat
presenile preseniel
presentation ligging (positie van baby vlak voor de geboorte)
preservation of function behoud van functie
preservative bederfwerend
pressors pressoraminen
pressure druk (vaak bloeddruk)
pressure graphs drukcurven
pressure points (of the arteries) de drukpunten (van slagaderen)
pressure traces de drukcurven (op een drukmeter)
presynaptic presynaptisch (het dichtst bij de synaps) (tussen twee neutronen of een neuron en een spier)
preterm preterm
preterm baby/child/infant preterm kind/te vroeg geboren kind
prevention preventie
preventive preventief
preventive medicine preventieve geneeskunde
prevertebral prevertebraal/voor de wervel (anat.)
primary primair/oorspronkelijk
primary care eerstelijnsgezondheidszorg
primary prevention primaire preventie
primipara primipara/priem (vrouw die voor het eerst zwanger is)
primiparous voor de eerste maal barend
primordial primordiaal/oer… (anat.)
primordium primordium (rudimentaire vorm van orgaan, ledemaat enzovoort)
PR-interval idem (m.b.t ECG)
priority call spoedgeval
private medicine particuliere gezondheidszorg
procedure procedure/werkwijze
process(us) uitgroeisel/uitsteeksel/aanhangsel/processus (anat.)
procreation procreatie/voortplanting
proct(o)... proct(o).../recto.../rectaal
prodrome prodromaal verschijnsel/vroegste symptoom/voorbode van een ziekte
production productie/voortbrenging
productive productief/voortbrengend
proembryo pro-embryo
profound verborgen/sluipend
progestagen progestageen/zwangerschapshormoon
progestogen progestageen/zwangerschapshormoon
prognosis prognose (voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte)
progressive voortschrijdend/voortwoekerend/progressief
project uitsteken (anat.)
prolactin prolactine
prokaryote prokaryoot
prolapse (ww) uitzakken
prolapse of the (umbical) cord voorliggende navelstreng
proliferation proliferatie/snelle vermenigvuldiging
proliferous uitzaaiend
proline idem (een aminozuur)
prominence uitsteeksel (anat.)
promontory uitsteeksel/vooruitspringend gedeelte/promontorium (anat.)
pronate pronatie veroorzaken/de handpalm naar binnen draaien/proneren (naar binnen kantelen (van voet); naar voren kantelen (van onderarm)
pronated geproneerd (anat.)
pronation pronatie (anat.)
prone position buikligging
prong punt/uitsteeksel (anat.)
pronounce (dead) dood verklaren
proper eigenlijk (anat.)
prophylactic profylactisch/preventief beschermend
prophylaxis profylaxe/voorbehoeding
proportional proportioneel/evenredig
proprioception proprioceptie
proprioceptive proprioceptief
propulsive propulsief/voortstuwend
prostaglandin prostaglandine (vetzuur in het lichaam) (mv: prostaglandines)
prostate (bn) prostaat...
prostate-specific antigen prostaatspecifiek antigeen/PSA
prostatic prostaat...
prostatic specific antigen prostaatspecifiek antigeen/PSA
prosthesis-related prothesegerelateerd
prosthetic prosthetisch/kunst... (b.v. prosthetic arm:kunstarm)
protease protease (eiwitsplitsende giststof)
protective beschermend
protein proteïne/eiwit
protein fraction(s) eiwitfractie(s) (in het bloed)
protein spectrum eiwitspectrum
proteolytic proteolytisch/eiwitsplitsend
prothrombin protrombine/bloedstollingsfactor
prothrombin index protrombine-index
prothrombin time protrombinetijd
protopathic protopathisch
protoplasm (proto)plasma (inhoud van een cel)
prototype oervorm
protozoon protozoön (primitief ééncellig organisme)
protract strekken
protrombin zie prothrombin
protrude uitzakken
protrusion uitsteeksel (anat.)
protuberance uitsteeksel (anat.)
proximal proximaal (nabij de basis of in de richting van de basis, het dichtst bij het lichaam gelegen) (anat.)
pruriginous met prurigo; prurigoachtig
pruritic prurigineus/jeukend
PSA (prostatic-/prostate-specific antigen) prostaatspecifiek antigeen/PSA
pseud(o) pseud(o)... (vals/schijnbaar)
pseudomembranous pseudomembraneus (met vorming van een schijnbaar membraan (vlies))
Pseudomonas Pseudomonas(-bacterie)
Pseudomonas cepacia idem
psilocybine psilocybine (hallucinogene stof in bepaalde paddestoelen)
psoriasiform psoriasisachtig/psoriasiform
psoriatic psoriatisch
psych(o) psych(o)... (geest)
psychiatric psychiatrisch (met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen)
psychiatric care psychiatrisch zorg
psychic psychisch/geestelijk; helderziend
psychoceramic(slang) zeurderige patiënt
psychogenesis psychogenese (de ontwikkeling van de psyche en de psychische functie)
psychogenic psychogeen (door de geest veroorzaakt)
psychological psychologisch (met betrekking tot het gevoelsleven)
psychomotility psychomotoriek
psychomotion psychomotoriek
psychomotor psychomotorisch (met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt)
psychosexual psychoseksueel
psychosocial psychosociaal
psychosomatic psychosomatisch (met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam)
psychotic psychotisch
psychotic episode psychotische episode
psychotropic psychotroop (wat de geest beïnvloedt)
pterygoid prerygoïde/vleugelvormig
pterygoid(al) (bn) vleugelvormig (m.b.t. anatomie)
pterygopalatine op vleugelbeen en verhemelte betrekking hebbend (anat.)
Pthirus pubis schaamluis
P-top zie ECG (JG)
pubertal puberaal
puberty puberteit/(geslachts)rijpheid/overgangsleeftijd
pubescence pubescentie/beharing
pubescent pubescent/behaard
pubic m.b.t. de onderbuik/m.b.t. de schaamstreek/schaam...
pubic louse schaamluis (Pthirus pubis)
public health volksgezondheid
public hospital openbaar ziekenhuis
puerile pueriel/kinderlijk/onvolwassen
puerperal puerperaal/kraamvrouwen...
puerperium idem/kraambed
puerperium puerperium/kraambed
PUFA (polyunsaturated fatty acid) meervoudig onverzadigd vetzuur
puffy opgeblazen; kortademing
pull (ww) verrekken (van spier)
pulmon(o) pulmon(o)... (long)
pulmonary long…/pulmonaal/van, m.b.t., in de longen; met longen of longachtige organen; met longziekte
pulmonary-capillary wedge pressure pulmonale capillaire wiggedruk/PCWP
pulmonary function longfunctie
pulmonic zie pulmonary
pulmonic sound longruis
pulsate kloppen/pulseren (b.v. van slagader)
pulsatile/pulsative pulsatief
pulsatility index maat voor vaatweerstand
pulsation pulsatie
pulse hartslag/pols(slag)
pulse (ww) pulsatie/pulseren/kloppen
pulseless(ly)/pulselessness zonder hartslag
pulse diagnosis polsdiagnose (vaak i.v.m. oosterse geneeswijzen)
pulse regular to rate and rhythm pols regulair equaal
pump pomp; hart
pump (ww) (rond)pompen (van bloed)
punch-drunk punch-drunk (vnl. bij boksers)/versuft, bedwelmd, duizelig
punchy punch-drunk
punctate gestippeld/gespikkeld
punctum stippel/punt/spikkel/vlek/oneffenheid/gaatje
pupil(l)age minderjarigheid/prepuberteit
pupil(l)arity minderjarigheid/prepuberteit
pupil(l)ary pupillair/m.b.t. de oogpupil
pupillary dilation pupildilatatie/pupilverwijding
pupillary reflex pupilreflex
puriform puriform/etterachtig
purpura purpura
purulence pus
purulent purulent/etterig
pus pus/etter
push persen (bij bevalling)
pustular pustuleus (m.b.t. puisten)/puistig/met puisten
pustulate puistig/bedekt met puistjes
pustulate (ww) puistjes vormen
pustulous zie pustular
PVC (packed cell volume) packed cell-volume/PVC
P-waves P-toppen (m.b.t. ECG)
pyeamic m.b.t. pyemie
pyel(o) pyel(o)... (nierbekken)
pyloric m.b.t de portier (anat.)
pyogenic pyogeen/etterverwekkend
pyoid m.b.t. pus/pusachtig
pyorrhoea ettering
pyr(o) pyr(o)... (koorts/vuur)
pyramidal cell piramidecel
pyrexial koortsachtig/met koorts
pyridoxine idem/vitamine B6
pyriform peervormig
pyrogenic (niet pyrogen)/pyrogenous pyrogeen/koortsverwekkend
pyrosis pyrosis/maagzuur
qid (quater in die) viermaal daags
QRS wave PQ segment (i.v.m. ECG)
QRS duration/interval QRS-breedte/QRS-interval
QRS-complex idem (m.b.t. ECG)
QRST segment QRST-gedeelte(m.b.t. ECG)
Q-sign (slang) comateuze patiënt met wijd open mond (zie ook O Sign)
QT interval QT-interval (i.v.m ECG)
quack (doctor) kwakzalver
quack medicine/remedy kwakzalversmiddel
quackery kwakzalverij
quad (slang) quadriplegisch (alle vier de ledematen verlamd)
quadriplegic quadriplegisch (alle vier de ledematen verlamd)
quadruplet kind van een vierling
quadruplets vierling
qualification bevoegdheid
qualified doctor afgestudeerde/bevoegde arts
qualitative kwalitatief (naar de hoedanigheid)
quantitative kwantitatief (met betrekking tot de hoeveelheid)
quarantine quarantaine
quater in die (qid) viermaal daags
quaternary quaternair/viertallig
quickening eerste voelbare foetale bewegingen
quiescent latent/sluimerend; kalmerend/sedatief
quintuplet kind van een vijfling
quintuplets vijfling
quit smoking stoppen met roken
quotidian dagelijks terugkerend
Q wave Q-gof (i.v.m. ECG)