logo Taalvlinder

Militaire termen - landmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w 
AA anti-aircraft: luchtdoel.../luchtafweer...
AAA anti-aircraft artillery
AA artillery luchtdoelartillery
absent without official leave (AWOL) afwezig zonder verlof, gedeserteerd
Academy, the West Point
act of war oorlogshandeling/oorlogsdaad
actuator aandrijving (raket)
advance opmars
AE's : armed elements gewapende elementen
AFV armoured fighting vehicle: tank
air defence artillery luchtdoelartillerie
air defence missile luchtdoelraket
air to air missile lucht-luchtraket
air to surface missile lucht-grondraket
ammunition munitie
ammunition boot modelschoenen/kistjes
ammunition bread commiesbrood/kazernebrood
ammunition carrier munitievoertuig
ammunition depot munitiedepot
ammunition dump munitiedepot
ammunition shoe moedelschoenen/kistjes
ammunition car munitiewagon (spoorweggeschut)
ammunition carrier muinitievoertuig
ammunition magazine munitiedepot
ammunition stowage munitiebergruimte
ammunition wagon munitiewagon (spoorweggeschut)
amphibious ... amfibie...
amphibious light tank lichte amfibische tank
amphibious tank amfibische tank
annoy bestoken
anti-aircraft ... luchtdoel.../luchtafweer
anti-aircraft artillery luchtdoelartillerie
anti-aircraft cover luchtafweer
anti-aircraft gun luchtdoelkanon
anti-aircraft rocket luchtdoelraket
anti-aircraft tank luchtdoeltank
anti-aircraft vehicle luchtdoelvoertuig
anti-personnel … antipersoneel…/tegen personen gericht
anti-personnel bomb brisantbom/antipersoneelbomb
anti-personnel mine antipersoneelmijn
anti-radar missile antiradarraket
anti-ship missile antischipraket
anti-tank ... antitank...
anti-tank battery antitankbatterij
anti-tank grenade antitankgranaat
anti-tank grenade launcher antitankgranaatwerper
anti-tank gun antitankkanon
anti-tank mine antitankmijn
anti-tank missile antitankraket
anti-tank rifle antitankgeweer
anti-tank rocket antitankraket
anti-tank rocket launcher antitankraketwerper
anti-tank role antitankrol
anti-tank weapon antitankwapen
anti-radar missile anti-radarraket
anti-radiation missile anti-stralingsraket
anti-ship missile anti-schipraket
anti-tank bomb anti-tankbom
anti-tank missile anti-tankraket
anti-tank rocket launcher antitankraketwerper
APO = Army Post Office (vroeger: veldpostkantoor)
area 51 geheime militaire basis (VS)
arm vuurwapen/geweer; wapen (als afdeling)
arm (ww) zich bewapenen; bewapenen/versterken;scherpstellen/afstellen (van wapen)
armament wapentuig/oorlogstuig;bewapening/het bewapenen
armament industry wapenindustrie
armed gewapend/strijd...; uit/toegerust
armed forces strijdkrachten
armed insurrection gewapende opstand
armed neutrality gewapende neutraliteit
armed services strijdkrachten (in vredestijd)
armistice wapenstilstand
armless ongewapned/zonder wapens
armo(u)r pantser(bekleding)/pantsering;(div.) pantservoertuigen
armo(u)r (ww) pantseren
armoured gepantserd
armoured ammunition vehicle gepantserd munitievoertuig
armoured artillery gepantserde artillerie
armoured battalion pantserbataljon
armoured brigade pantserbrigade
armoured car pantserwagen
armoured division pantserdivisie/tankdivisie
armoured infantry pantserinfanterie
armoured personnelvehicle gepantserd personeelsvoertuig
armoured plate pantserplaat (tank)
armoured vehicle pantserwagen/pantservoertuig
armourer wapenmeester
armour-piercing pantserdoorborend
armour-piercing ammunition pantserdoorborende munitie
armour-piercing shell anti-pantsergranaat
armour plate pantserplaat
armo(u)ry wapenkamer/wapenmagazijn; wapenarsenaal;wapenfabriek; (AE)exercitieplein/drilplaats
armrack wapenrek
arms wapenen/oorlogswapens/bewapening;oorlogvoering/strijd
arms control wapenbeheersing
arms industry wapenindustrie
arms race bewapeningswedloop
army leger
Army Act krijgsartikelen (militaire straf- en tuchtwetten)
army airport militair vliegveld
army base legerbasis
army chaplain aalmoezenier
army contractor legerleverancier
army corps legerkorps
Army Council legerraad
army goods legergoederen
Army List (BE) officierslijst
army man militair
army medic legerarts
army officer legerofficier
army of occupation bezettingsleger
Army Ordnance Office logistieke dienst
army truck legertruck
army unit legereenheid
artillerist artillerist
artillery artillerie/geschut
artillery barrage artilleriebeschieting
artillery battery artilleriebatterij
artillery bombardment artilleriebombardement
artillery fire artillerievuur
artillery grenade artilleriegranaat
artillery half-track artilleriehalftrack
Artillery Inspector inspecteur van de artillerie
artillery man artillerist
artillery piece artilleriewapen
artillery projectile artillerieprojectiel
artillery regiment artillerieregiment
artillery rounds artilleriegranaten (?)
artillery shell artilleriegranaat
artillery pit artilleriestelling
artillery spotter artillerieverkenner
artillery support artillerieondersteuning
artillery tractor artillerietractor/artillerietrekker
artillery weapon artilleriewapen
art of war krijgskunst/krijgkunde/strategie
ARV armoured recovery vehicle
assault aanval/bestorming
assault (ww) bestormen
assault artillery aanvalsartillerie
assault-at-arms (BE) militair assaut
assault course stormbaan
assault craft licht landingsvaartuig
assault gun aanvalsgeschut (?)
assault troops stormtroepen
AT anti-tank
A/Tk anti-tank
atomic artillery nucleaire artillerie
atomic bomb atoombom
ATS luchtmachtvrouwen (GB)
attack sector aanvalssector
auntie antiraketraket
automatic gun automatisch kanon/geschut
automatic mortar automatische mortier
automatic weapons automatische wapens
AV assault vehicle
AWL / AWOL absent without leave / ...without offical leave: gedeserteerd
azimuth azimut
bakelite body bakelieten lichaam (handgranaat)
bandit vijandelijk vliegtuig
barrack(s) kazerne
barrack (ww) inlegeren/inkwartieren/kazerneren
barrack-room lawyer of barracks lawyer(AE slang) dienstklopper
barracks bag plunjezak/ransel/pukkel
barracks square kazerneplein
barracks yard kazerneplein
barrage spervuur/barrage
barrage (ww) met spervuur bestoken
barrel loop; schietbuis (houwitser)
X-barreled Xloops …
barrel jacket mantel (aut. geweer)
base plate bodemplaat (mortier)
base plug schroefplug (handgranaat)
basic requirement basisbehoeftestelling (bij opdracht)
battalion bataljon
battery accu (raket); batterij (geschut of gevechtseenheid)
battle (veld)slag/strijd
battle (ww) slag leveren/vechten
battle array slagorde
battle bowler (slang) helm
battle dress gevechtstenue/veldtenue
battle fatique oorlogsneurose
battle field slagveld
battle flag strijdvaan (vero.)
battle ground gevechtsterrein/slagveld
battle group gevechtsgroep
battle station commandopost
battle tank gevechtstank
battleworthy gevechtsklaar
bayonet bajonet
bazooka bazooka
BD base detonating
beachhead bruggenhoofd
bear arms gewapend zijn/onder de wapens staan
BEF : British expedition force het Britse expeditieleger
biological warfare biologische oorlogvoering
biological weapons biologische wapens
black militaire gevangenis, cachot
black project geheim project/geheime operatie
blank cartridge losse patroon; losse flodder
BM Brigade Major
BMP (vermoedelijk) Russische tank
bobtail oneervol ontslag
bolt assist mechanism vergrendelingsmechanisme (automatisch geweer)
bomb bom; (vero.) (hand)granaat; (AE slang: blindganger
bomb (ww) bombarderen
bombard bombarderen/met granaatvuur/bommen beschieten/bestoken/bommen werpen op
bombardier (BE) korporaal bij de artillerie;(AE) bommenrichtapparaat; (AE) bommenrichter (persoon);(hist.) kannonier/schutter
bombardment bombardement/bombardering/bomaanval
bombing bombardemnet/bomaanval
bombing raid bomaanval
bomb out platbombarderen
bombshell granaat/bom
bombshelter schuilkelder/bunker
bombsight bommenvizier
bomb site platgebombardeerde plek
bomb up met bommen beladen
bomrep bombing report
boot recruut
bowlerhat uit het leger gaan, afzwaaien
box barrage vuurdekking / spervuur van alle kanten
BRA Brigadier
breech(ing) kulas/stootbodem/broek (van kanon);staartstuk (van geweer)
breech block sluitstuk (houwitser/kanon); grendel (geweer)
breech block operating(lever)assembly sluitstukhefboom
breech piece staartstuk (kanon)
breech pin staartschroef (kanon)
bridge head bruggenhoofd
bridge train pontontrein
brig Brigadier; (slang) militaire gevangenis/petoet/cachot
brigade brigade
brigade (ww) tot een brigade samenvoegen
Brigadier (BE) brigadegeneraal
bring into action gevechtsklaar maken
Bronze Star idem / Amerikaanse militaire onderscheiding
BT battle tank
bull's eye het doel
bursting charge hoofdlading (handgranaat)
butt kolf (van wapen); laatste periode van militaire dienst
butt plate kolfplaat (machinepistool)
calibre kaliber
call to arms te wapen roepen
campaign campagne
cannon kanon
carabineer karabinier/infanterist
carabinier karabinier/infanterist
carbine karabijn
cargo lading/vracht
carriage onderstel/de affuit
carriage recoil mechanism terugstootmechanisme
carrying handle handvat (licht machinegeweer)
cartridge patroon (pistool)
cartridge chamber laadslede
casemate kazemat
casemated (versterkt)met kazematten / gepantserd
cavalry cavalerie
cavalry tank cavalerietank
central army group Centrale Legergroep
charge aanval; lading
charge (ww) aanvallen; laden
charging handle laadhendel (autom. geweer)
chassis chassis
chatterbox (luchtdoel)mitrailleur
Chelsea pensioner bewoner van Chelsea Royal Hospital voor oude en invalide militairen, vergelijk Bronbeek
chemical warfare chemische oorlogvoering
Chief of Staff chef-staf, stafchef
Chiefs of Staff chefs-van-staven
choke point afsluiting/verstopping; knelpunt
CI counter-intelligence
C in C Commander in Chief
citadel fort/citadel/bolwerk
citation eervolle vermelding
class lichting, jaar, jaarklasse
cluster bomb clusterbom
CO Commanding Officer: commandant
coastal battery kustbatterij
coastal defence gun kustverdedigingsgeschut
coastal gun kustverdedigingsgeschut
coast artillery kustartillerie
cocking lever veiligheidsgrendel (lanceerbuis)
cold ongevaarlijk
Colonel kolonel
colonel (ww) tot kolonel bevorderen
colonelcy kolonelsrang
colonelship kolonelsrang
column colonne
combat pay (hogere) soldij in oorlogstijd
combat role gevechtstaak
command bevel; legeronderdeel; commando / militair gezag
command, in – of bevel voeren over
command, under onder het bevel van
command (ww) bevelen geven; bevel/commando voeren over;
Commandant commandant/bevelvoerend officier
commandeer tot militaire dienst dwingen / inlijven
Commander commandant/bevelhebber
Commander in Chief opperbevelhebber
commander's seat zitplaats voor de commandant (tank)
commanding bevelvoerend
commanding officer commandant/bevelvoerend officier
commandment bevel / order
commando commando/stoottroeper /commando's
commando raid commandoraid/commandoexpeditie
command post commandopost
command tank commandotank
command vehicle commandovoertuig
Commissioned Officer officier
Communications verbindingsdienst
company compagnie
Company Officer subaltern officier
Company Sergeant-Major compagniesergeant-majoor
corps (leger)korps
Corps Commander korpscommandant
control room commandotoren; controlekamer
conventional weapon conventioneel wapen
council of war krijgsraad
counter attack tegenaanval
counter attack (ww) in de tegenaanval gaan/terugslaan
counter barrage versperringsvuur (als reactie)
counter battery fire artilleriebestrijdingsvuur / grondwapensysteembestrijdingsvuur
counter-intelligence contrasionage/(binnenlandse) veiligheidsdienst
cover kap (handgranaat)
CP command post
cradle wieg (houwitser)
cruise missile kruisraket
crush crew hulpploeg
cylinder cilinder (revolver)
declare ware on de oorlog verklaren aan
declassify vrijgeven van informatie; openbaar maken (van iets wat niet langer geheim is)
defence verdediging; defensie/landsverdediging
Defence Intelligence militaire inlichtingendienst
defences verdedigingswerken/fortificaties/ vestingwerken/versterkingen
defence weapon verdedigingswapen
defend verdedigen
defensive afweermiddel
defensive (bn) verdedigend/defensief
defensive strategy defensiestrategie/verdedigingsstrategie
defensive war verdedigingsoorlog
demolition de genie
detached post vooruitgeschoven post
detachment detachement; detachering
detonator detonator/slaghoedje/ontsteker
discharge ontslag (uit militaire dienst)
discharge (ww) ontslaan (uit militaire dienst)
division divisie
divisional divisie.../van een divisie
dogs of war oorlogsverwoestingen
door dunker boordschutter (Vietnam; vanuit heli-
double-barreled dubelloops
dough boy veteraan
draw bar trekstang (mortier)
ejection port uitwerpmechanisme (aut. geweer)
electrical charge elektrische lading
electronical warfare elektronische oorlogvoering
elevating arc richtboog (houwitser)
elevating handle richthendel hoogte (mortier)
elevation elevatie(hoek) (van kanon/raket)
elite forces keurtroepen
emplacement geschutemplacement
engineer genieofficier/geniesoldaat
engineering vehicle geneivoertuig
Engineers, the de genie
envelope bereik (van een wapen)
equilibrator ondersteuningsinrichting (houwitser)
evacuation evacuatie
expeditionary force expeditieleger
explosive charge explosieve lading
explosives explosieven
extractor van afzuiger
FA field artillery: veldartillerie
field artillery veldartillerie
field battery veldbatterij
field cornet veldkornet (hoofd van militie Zuid-Afrika)
field day manoeuvre/oefening
field engineer geniesoldaat
field gun veldkanon/veldstuk
field hospital veldhospitaal
field howitzer veldhouwitser
field kitchen veldkeuken
Field Marshal veldmaarschalk
Field Officer hoofdofficier
field pack ransel
field rank (rang van) hoofdofficier
field telegraph veldtelegraaf
field training velddienstoefening
fieldwork (veld)schans
fighting compartment ???
filling vulling (van projectiel)
filling hole vulgat (handgranaat)
fin vin/staartvleugel (raket)
finned met vinnen
fin-stabilised vingestabiliseerd
fire het vuren/vuur/schot
fire (af)vuren/schieten/afgaan
firearm vuurwapen
fireball (mil. hist.)brandkogel/vuurkogel
fire bomb brandbom
fire control vuurleiding
fire control radar vuurleidingradar
firecracker (AE slang) bom/torpedo
fire power vuurkracht
fire step banket (verhoging achter borstwering)
fire support vuursteun
firewatcher brandwacht (bij bombardementen)
firewatching brandwacht
firing het vuren
firing indication vuuraanwijzer
firing lanyard afvuurinrichting (houwitser)
firing line vuurlinie
firing mechanism afvuurmechanisme
firing order vuurbevel
firing party vuurpeloton
firing platform lanceerplatform; vuurstelling
firing position vuurstelling; (af)vuurstand(van kanon o.a.)
firing range schootsbereik; oefenterrein
firing shaft afvuurstang (houwitser)
firing site vuurstelling
firing squad vuurpeloton
firing turret geschutkoepel (o.a. op tanks)
First Lieutenant eerste luitenant
Fixed breechblock vast sluitstuk (op kanon)
fixed winglet vast vleugeltje (raket)
flak (lucht)afweergeschut; afweervuur
flak wagon (lucht)afweerwagon (op spoorweggeschut)
flamethrower vlammenwerper
flamethrowing vlammenwerpend
flank flank
flank (ww) in de flank aanvallen; de flank dekken / versterken; enfileren: in de lengte beschieten
flash hider mondingsvlamdemper (autom. geweer)
float onderdeel terugstootschop (houwitser)
fogthrower rookwerper
FOO Forward Observing Officer
force krijgsmacht/militaire eenheid/leger
Forces, the strijdkrachten/krijgsmacht
forming-up point verzamelpunt
fortification fortificatie/versterking/vestingwerk; versterkingskunst
fortify fortificaties/vestingwerken bouwen
forward artillery spotter artillerieverkenner
four-barreled vierloops
fragmenting bomb fragmentatiebom
Frogman duiker
front het front; aan het front
frontline front(linie): in de de frontlinie
front grip greep
front sight (housing) vizierkorrel
fully automatic weapons volautomatische wapens
fume extractor rookafzuiger (tank)
FUP forming-up point
fuse body ontstekingsmantel (handgranaat)
gas bomb gasgranaat
gas cylinder gascilinder (licht machinegeweer)
gasmask gasmasker
gas warfare chemische oorlogvoering
GB guided bomb
General generaal
general (ww) aanvoeren
generalcy generaalschap/generaalsrang
general headquarters hoofdkwartier
General Officer opperofficier
General of the Army (AE) veldmaarschalk
general operationalrequirement algemene operationele basisbehoefte
generalship generaalschap/generaalsrang;veldheerskunst/strategisch inzicht
GHQ general headquarters
GOC General Officer Commanding
go to war ten strijde trekken/een oorlog beginnen
grade climbing ability stijgvermogen
green troops (waarschijnlijk) infanterie
grenade granaat
grenade discharger granaatwerper
grenade launcher granaatwerper
grenadier grenadier
Grenadier Guards (BE) Koninklijk Infanterieregiment
guard gardesoldaat/lid van garderegiment;bescherming/beveiliging (o.a. van geweer)
guard duty wachtdienst
guard house wachthuisje
guard mount(ing) het betrekken van de wachtdienst; wachtdienst
guard of honour erewacht
guard room wachthuisje
Guards, the garderegiment/gardetroepen
guardsman gardesoldaat
guided geleid
guided bomb geleide bom
guided missile geleide raket
gun stuk geschut/kanon (mv: kanons); vuurwapen/geweer/ pistool/revolver
gun barrel kanonsloop
gunboat diplomacy (militair) machtsvertoon/machtspolitiek)
gun captain geschutscommandant
gun carriage de affuit
guncrew stuksbemanning
gun emplacement geschutemplacement
gunfire kanonvuur/geschutvuur
gunlayer (BE) richter
gunlock grendel (van geweer)
gunmetal kanonmetaal/geschutbrons
gunned met geschut
gunner kanonnier/artillerist; boordschutter
gunner's sight episcoop van de kanonnier (tank)
gunnery artillerie; het inzetten van de artillerie
gunnery lieutenant artillerieluitenant
gunnery officer artillerieofficier
gunpit (uitgegraven) geschutstelling
gunport geschutpoort/geschutgat
gunpowder buskruit
gunpower vuurkracht
gunroom (BE) wapenkamer
gunship bewapende helikopter
gunshot schot
gunshot wound schotwond/kogelwond
gunsite geschutstelling
gunstock geweerlade/geweerkolf
gun tackle geschuttalie
gunteam stuksbemanning
gun turret geschuttoren/geschutkoepel
half-track halftrack/halfrupsvoertuig
half-track vehicle halftrack
hammer haan (pistool)
hand grenade handgranaat
hand guard handbeschermer (autom. geweer)
hard launched site vaste lanceerbasis
HE high explosice
HEAP high explosive armour-piercing
HEAT high explosive anti-tank
heavily gunned met zwaar geschut
heavy artillery zware artillerie
heavy artillery gun zwaar geschut
heavy field howitzer zware veldhouwitser
heavy gun(s) zwaar geschut
heavy infantry gun zwaar infanteriegeschut
heavy mortar zware mortier
heavy tank zware tank
Hellcat Grumman F6F; jager; anti-tankwapen; een kleine door Buick tijdens WO II geproduceerde tank
High Command opperbevel
high explosive charge explosieve lading
high explosive shell brisantgranaat
highlander militair in een van de Schotse Highland regimenten
HMG heavy machine gun
hollow charge holle lading
hollow shaped charge holle lading
hot gevaarlijk
HOT-missile HOT-raket
howitzer houwitser
HQ: headquarters hoofdkwartier, hoofdpost
HUMV grote jeep (Amerikaans)
in arms gewapend
incendiary bomb/shell brandbom
infantry infanterie
infantry brigade infanteriebrigade
infantry division infanteriedivisie
infantry gun infanteriegeschut
Infantry Inspector inspecteur van de infanterie
infantry man infanterist
infantry soldier infanterist
infantry support gun ondersteuningsgeschut
infantry support weapon ondersteuningswapen
infantry tank infanterietank
infra-red infrarood
infrared camera infraroodcamera
infrared homing head infraroodsensor (raket)
infrared searchlight infraroodzoeklicht
in full regimentals in groot tenue
in service operationeel
instrument panel bedieningspaneel
intel inlichtingendienst
intelligence inlichtingen
Intel Officer inlichtingenofficier/intel-officier
invade binnenvallen
invasion invasie
ISUM intelligence summary
JCS Joint Chiefs of Staff
jeep jeep
join the army in militaire dienst gaan/ in dienst treden
join the Forces in militaire dienst gaan/in dienst treden
JPS Joint Planning Staff
KP kitchen police: corvee(dienst)
kitchen police corvee(dienst)
LAC luitenant (GB)
landing craft landingsvaartuig
landing craft assault landingsvaartuigaanval
landing vehicle landingsvoertuig
landmine landmijn
launch lancering
launch (ww) lanceren/afvuren
launcher lanceerinrichting (geleide projectielen)
launcher position vuurstelling
launcher tube lanceerbuis
LAV pantservoertuig
laws of war oorlogswetten
lay siege to belegeren
LCA landing craft assault
LCI landing craft infantry
LCM landing craft mechanized
LCP landing craft personnel
LCT landing craft tank
LCTR landing craft tank (rocket)
LCVP landing craft vehicle and personnel
lead ball loden kogel (handgranaat)
left elevating handwheel linkerhoogtehandwiel (houwitser)
left trail affuitbeen (houwitser)
levy war against/(up)on de oorlog verklaren aan/oorlog voeren tegen
liaison officer verbindingsofficier
lieut luit (luitenant)
Lieutenant luitenant; (BE) eerste luitenant
Lieutenant-Colonel luitenant-kolonel
Lieutenant-General luitenant-generaal
lifting handle handgreep (houwitser)
light armoured licht gepantserd/lichte pantser…
light armoured car lichte pantserwagen/tank
light artillery lichte artillerie
light field artillery lichte veldartillerie
light field gun licht veldgeschut
light machine gun licht machinegeweer
light mortar licht mortier
light tank lichte tank
limpet mine kleefmijn
line of defence verdedigingslinie
lines of communication verbindingslijnen
LMG light machine gun
LO Liaison Officer
locking ring borgschroef (houwitser)
L of C line of communication
long-range … langeafstands…
long-range gun langeafstandsgeschut
LSA landing ship assault
LSD landing ship dock
LSH landing ship headquarters
LSI landing ship infantry
LSL landing ship logistic
LST landing ship tank
LT lieutenant: luitenant
LVT landing vehicle tracked
LVTA landing vehicle tracked armoured