logo Taalvlinder

politietermen Engels - Nederlands

verzameld en bewerkt door Erik Brommeijer
aangevuld met NYPD-speak van Huub Groenenberg


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
5 - 0 (five-O) de politie
28 verlofbriefje
41 (signal 41) overval
61 dossier uit het archief (check 61's: het archief induiken)
zie verder politiecodes van New York, Dallas of Los Angeles
A
act ingrijpen
action of the police/action taken by the police politieoptreden
action het ingrijpen/optreden
ADW (assault with a deadly weapon) gewapende overval
apply for a licence to the police een vergunning aanvragen bij de politie
air support unit politiehelikopter
a.k.a (also known as) alias
alarm sirene
Amrak Police (AE) spoorwegpolitie
APB opsporingsbevel (put someone out on APB / iemand op de telex zetten)
apprehend arresteren/aanhouden
arms room wapenkamer
assault and battery geweldpleging
assault team overvalcomando of arrestatieteam
assistance assistentie
attack dog politiehond
attempting to elude vluchtpoging
auxiliary police de reserve-eenheid van politie
B
B & E (breaking and entering) inbraak
bad papers vals geld; vervalste cheques of papieren
bail enforcement agent borgtochtagent
bang to rights (BE) heterdaadje
banged up in de gevangenis
barracks politiebureau
bat phone portofoon
baton knuppel
battlewagon (slang) politieauto/patrouilleauto
be known to the police bij de politie bekend zijn
be on the take / on the pad steekpenningen aannemen; corrupt zijn
be on the run/fly from the police voor de politie op de vlucht zijn
be on to (the killer) (de moordenaar) op het spoor zijn
beak (BE) rechter
beat ronde/route/wijk
Bill, the (BE) de politie
billy (club) (AE) knuppel
blag (BE) stelen, jatten, pikken
blagger (BE) dief
blood-alcohol level alcoholpromillage
blotter (politie)register; boek van gevonden voorwerpen; arrestantenregister
blue (B.E) politieagent
blue and whites geüniformeerde politie (tegenover recherche)
bobby idem (Britse politieagent)
body of police grote politiemacht
bodypacker iemand die ingeslikte drugs smokkelt; bolletjesslikker
BOLO ( be on the lookout) op de uitkijk staan
bomb sniffing dog snuffelhond/speurhond
book someone iemand arresteren
breathalyse someone iemand laten blazen; controleren op alcoholgebruik
bug someone iemand afluisteren
bug afluisterapparaatje/verborgen microfoontje; alarminstallatie
burglar alarm alarminstallatie/inbraakalarm
bust arrestatie
bust (ww) een inval doen in/huiszoeking doen bij; arresteren/aanhouden/opbrengen
by order of the police op last van de politie
C
cadaver dog speurhond getraind in het vinden van lijken
Cali cartel/kartell Cali-kartel (drugs, Colombia)
canine detective politiehond
canine unit hondenbrigade
canvass (ww) buurtonderzoek doen/getuigen zoeken; uitkammen
capture vangst
casebook register (van behandelde zaken)
catch vangst
central police station hoofdbureau
certificate of good character bewijs van goed gedrag
CI (condidential informer) informant
CIB (BE Complaints Investigations Bureau) Interne Zaken
CID zie Criminal Investigation Department
clean up the town de stad (van misdaad) zuiveren
clean up schoonvegen (van b.v. wijk of gebied)/zuiveren
clearance ontruimingsactie
clue spoor/aanwijzing
COD (cause of death) doodsoorzaak
cold case oude onopgeloste zaak
come into contact with the police in aanraking komen met de politie
composite compositietekening (schets van verdachte)
conduct away afvoeren (van b.v. relschoppers/hooligans)
constabular/constabulary politie...
constabulary politiekorps/politiemacht
cop (ww) betrappen/grijpen
cop agent (smeris/juut); arrestatie; vangst
copper's nark informant
cops, the de kit/de politie
cordon afzetting
cordoned off afgezet
crackdown (politie)optreden
crime scene plaats delikt
criminal entomology forensische entomologie
Criminal Investigation Department (CID) (BE) opsporingsdienst
criminal investigations recherche/opsporingswerk
criminal record strafblad
criminalistics technische recherche
cruiser politieauto/surveillancewagen
CSI (crime scene investigation) strafrechtelijk onderzoek; wordt gedaan door technische recherche
D
dabs (BE) vingerafdrukken
DB (dead body) lijk
DCS (deliberate conscious) met voorbedachten rade
DEA narcoticabrigade
deputy hulpsheriff
description signalement
designated driver de Bob (na drankgebruik)
detain aanhouden/aresteren
DOA dode/lijk (dead on arrival); of op weg naar het ziekenhuis overleden
DOB (date of birth) geboortedatum
doer dader
domestic violence geweld tussen echtlieden of andere familieleden
domestic echtelijke ruzie
dog squad hondenbrigade
donuts, the de kit/de politie
dope dog hasjhond
dragnet zie have a dragnet
drink driving (BE) rijden onder invloed
driving under the influence; while intoxicated rijden onder invloed
drop car achtergelaten vluchtauto
drug runner drugskoerier
drug trafficker drugshandelaar
drugs squad narcoticabrigade
dry cleaning tactiek om achtervolgers af te schudden
DUI of DWI (driving under the influence of while intoxicated) rijden onder invloed
duty surveillance
E
eliminate as (a) suspect niet langer verdenken
emergency medical technician ambulanceverpleegkundige/ambulancehulpverlener (man evt. ambulancebroeder)
EOG (explosives ordonance group) explosievenopruimingsdienst
eviction ontruimingsactie
eyeball (ww) volgen
F
factory politiebureau (vero.)
Deds, the (AE) de FBI
file (politie)dossier
filth (BE) de politie
find vangst (b.v. drugsvangst)
finger verlinken/verraden (aan de politie)/tippen (door informant)
fingering het verlinken/verraden
fix omkoping/omkoperij/(het geven van)smeergeld/steekpenningen
flattie smeris/agent
force (the force) de politie
forced entry marks braaksporen
foreign police vreemdelingenpolitie
forensics gerechtelijk laboratorium; het lab
form (BE) strafblad
foul play opzet; misdrijf
fraud squad (afdeling) fraudebestrijding
fuzz smeris; de smerissen/de kit
G
garda (mv:gardaí) politieman; politie (Ierland)
GBH / GBI(grievous bodily harm / injury) zware mishandeling
get into trouble with the police in aanraking komen met de politie
get run in/picked up opgepakt worden
give a description een signalement opgeven/doorgeven
give a ticket to beboeten
give oneself up zich aangeven/(aan)melden (bij de politie)
give over to the police overleveren aan de politie
give someone into (police) custody iemand aan de politie overleveren
go on one's beat de ronde doen (van (wijk)agent)
go one's rounds de ronde doen (van (wijk)agent)
governor zie guv
grass informant
grass on someone (BE) iemand verraden/verlinken/aangeven
grilling (stevig) verhoor/scherpe ondervraging
GSR (gun shot residu) kruitresten; kruisporen
GTA (grand theft auto) autodiefstal
gunslinger (slang) huurmoordenaar
guv (BE) (afk. van governor) iemands meerdere, 'baas', 'chef'
H
hand over someone/hand someone over to the police iemand aan de politie overleveren
harness (AE, inf.) uniform (pakkie)
hash find hasjvangst
hatchet man huurmoordenaar
harassement (door politie) intimidatie
haul vangst (b.v. drugsvangst)
have a dragnet bijeendrijven
have a record een strafblad hebben
heat de politie; politieonderzoek/huiszoeking/achtervolging (door de politie); blaffer/wapen
hold aanhouden/arresteren
hold-up beroving
homicide investigation moordzaak
homicide moord; moordenaar
Homicide Moordzaken (afdeling)
hoolivan controlebus/observatiebus (gebruikt door politie om voetbalvandalen in stadions te observeren)
hot (pas) gestolen/pas gejat; gezocht (van persoon door de politie)
huckleberry ook crimineel / tuig
human intelligence/HUMINT (FBI) via infiltranten verkregen informatie
human intelligence (FBI) infiltranten; informatie
I
ID legitimatie; identiteitsbewijs
identikit compositiefoto of -schets
informer informant
inquiry onderzoek
Internal Affairs Bureau Intere Zaken
intervention tussenkomst/ingrijpen
investigate onderzoeken
investigation(s) onderzoek/recherche/opsporingswerk
interview room verhoorkamer (op politiebureau)
issue a warrant een bevelschrift tot aanhouding uitvaardigen
J
jacket dossier
juvenile officer rechercheur van de jeugd/kinderpolitie
juvenile squad afdeling jeugdcriminaliteit/jeugdpolitie/kinderpolitie
K
K-9 (canine) hondenbrigade
L
law (the law) de politie/de sterke arm
licence (license BE) vergunning
lift stelen; arresteren (legen en politie, Ulster)
lifts vingerafdrukken
line-up (getuigen)confrontatie
listen in on someone iemand afluisteren
LKA last known address
M
make one's rounds de ronde doen (van (wijk)agent)
Man, the Man (AE, slang) de politie/de wet; dealer/drugshandelaar
ME (medical examiner) lijkschouwer
Medellin cartel/kartell het Medellin-kartel (drugs, Colombia)
median (strip) middenberm
minor minderjarige
mirand(ize) (VS) iemand op z'n rechten wijzen (you have the right to remain silent enz.)
MO (modus operandi) modus operandi/werkwijze
monitor a phone call een telefoongesprek afluisteren
mounted police/unit bereden politie/politie te paard
mounted policeman een bereden agent
move in tussenbeide komen
murder one moord (met voorbedachten rade)
mirder two doodslag
Mr Plod (BE) oom agent
N
nark informant
nick (BE) arresteren
nick, the (BE) politiebureau
nightstick knuppel
nose stille/rechercheur; informant/verklikker/aanbrenger
notify the police de politie waarschuwen
O
old friend of the police een oude bekende van de politie
oppo (BE) partner (in koppel agenten)
ossifer (AE, inf.) agent
P
pad kentekenplaat
paddy wagon politiebusje/arrestantenauto/boevenwagen
Panda car (BE) patrouillewagen
parole officer reclasseringsambtenaar
patrol unit politieauto
permit vergunning
person heard/questioned de/een ondervraagde
p.i (personal injury accident) ongeluk met gewonde / letsel
pick up arresteren
pipe bomb staafbom
place under surveillance onder surveillance plaatsen
plain clothes agent in burger, ook burgerkleding
plain-clothes (policeman) agent in burger/agent in civiel/stille
plant stille; geheim agent; bergplaats van gestolen goederen
plant (ww) onderschuiven van vals bewijsmateriaal; verbergen van gestolen goed
police (ww) onder politiebewaking stellen; door de politie bewaakt worden
police (znw) de politie; ook politieagenten (b.v. two hundred police tweehonderd politieagenten)
police action politieoptreden
police alarm politiesirene
police authority politiemacht
police description signalement/persoonsbeschrijving
police guard politiewacht (bewaking door politie)
police headquarters hoofdbureau
police informer informant
police power rechterlijke macht; politiemacht
police presence politiemacht
police provocation provocerend optreden van de politie
polis politieagent
pop (ww) (slang) arresteren
posse politiemacht
powers of investigation opsporingsbevoegdheid
PPO zie probationary police officer; groentje
precinct (AE) politiedistrict; politiebureau
prefect of police politieprefect (hoofd van politie te Parijs)
prefer a charge (to the police) against someone een aanklacht indienen (bij de politie) tegen iem.
prime / primary suspect hoofdverdachte
prior (convictions) strafblad; eerdere veroordelingen
private security company particuliere veiligheidsdienst (veel oud-agenten komen daar terecht)
probationary police officer; probie agent die nog geen jaar bij de politie werkt (groentje)
protection money smeergeld (betaald aan politie)
prowl car (AE) surveillancewagen
pursue jacht maken op
put on (to) op het spoor zetten (van) (b.v. door een informant op het spoor gezet worden)
put out a description een signalement verspreiden
put out an APB een opsporingsbevel verspreiden/op de telex zetten
put the sleeve on arresteren; identificeren (voor de politie)
Q
QRT quick response team/arrestatie team
quick response team idem/QRT
R
racket beschermingsgeld (door afpersers van ondernemers verkregen m.b.v intimidatie)
radio car met radio uitgeruste (politie)auto/mobilofoonwagen
raid inval
raid (ww) een inval doen
ranger bereden politie
rape kit intern sporenonderzoek bij slachtoffer van verkrachting
rape victim slachtoffer van verkrachting
rat squad Interne Zaken; matennaaiers
reader (slang) beschrijving van door de politie gezochte persoon
recidivism recidive
recidivist recidivist/veelpleger/draaideurcrimineel
record strafblad
register with the police zich (aan)melden bij de politie
report (oneself) to the police zich melden bij de politie
report someone to the police for something iemand bij de politie aangeven voor iets
response time aanrijtijd voor ambulances en politie e.d.
restraining order (meestal) straatverbod
riot van manschappenwagen; ME-busje
rioter relschopper
rogues gallery smoelenboek
round up oppakken (van groepen)
roust (AE, slang) arresteren; een (politie)overval doen op/een inval doen
RTA (road traffic accident) verkeersongeluk
run in oppakken
S
Saturday night special goedkoop handwapen (VS) (omgebouwd alarmpistool)
scene of the crime plaats delict; p.d.
scene of crime officer (SOCO) technisch rechercheur
Scotland Yard idem(hoofdkwartier van de Londense politie)
senior office hoofdagentschap
sex crime zedendelict
sex offender zedendelinquent
sheriff (AE) idem (hoofd van politie in een district)
sheriff substitute hulpsheriff
shit on someone iemand verlinken/verloenen (bij de politie)
shop (BE) iemand verraden; verlinken
sixty-one(s) zie 61
sixty one dossier uit het archief,"code 61" waarschuwing dat verbinding niet veilig is, kan worden afgeluisterd; NYPDverbaal, opgemaakt op straat
smoke-out, a(slang) een crimineel
snatch (AE) (slang) roof/kidnapping/ontvoering; (BE) roof/diefstal; arrestatie
snatch (ww) (slang) arresteren
snatch squad arrestatieteam (bij rellen)
snatcher gauwdief/zakkenroller
sneak thief insluiper
SOCO (scene of crime officer) technisch rechercheur
SPG (Australië) commando's
squeak (slang) klacht tegen de politie
squeak/squeal (ww) verraden
squeaker/squealer verrader/verraadster
stake out (AE) onder surveillance plaatsen
stakeout politiebewaking/toezicht/surveillance (van plaats of verdacht persoon)
state trooper(s) idem; agent
stick up gewapende overval
stitched up (BE) gezegd van bewijsstuk waarmee door de politie is gerommeld
stool pigeon politiespion
stool verlinken/verraden (bij de politie)
strangling wurgmoord
supergrass informant (Noord-Ierland)
surround omsingelen
SWAT (special weapons and tactics team) arrestatieteam
T
take a statement from someone iemand een verhoor afnemen/een verklaring opnemen
take someone into custody iemand aanhouden
tap (ww) aftappen (van telefoon)
tap a phone call een telefoongesprek afluisteren
task force speciale eenheid
Teflon vest kogelvrij vest
tender age youth/juvenile iemand jonger dan 13 (VS)
testimonial of good character bewijs van goed gedrag
third degree (stevig) verhoor
ticket (ww) beboeten/een bon, bekeuring geven, uitschrijven
tip off tippen (door informant)
tip-off tip
traffic ticket verkeersboete/bon/bekeuring
trauma van (BE) ambulance
troopers bereden politie; motorpolitie
truncheon (BE) knuppel
turn in a suspect een verdachte overleveren
turn in uitleveren/aangeven/overgeven
turn over uitleveren/overleveren (aan de politie)
turn up (slang) overdragen (aan politie ); verklikken (aan politie)
turn yourself in jezelf aangeven
U
under police surveillance onder toezicht van de politie
under the age of consent minderjarig
uniformed police politie in uniform
unit politieauto; eenheid
unmarked policecar onopvallende (recherche-)auto; gewone auto
unmounted niet bereden
V
vehicle identification number (VIN) chassisnummer (van een voertuig)
verbal (mondelinge) verklaring
Vice de Zedenpolitie
victim slachtoffer
VIN zie vehicle idenitfication number
W
wanted by the police (for a crime) gezocht door de politie
warrant of arrest arrestatiebevel/aanhoudingsbevel
warrant of caption bevel tot aanhouding met signalement
warrant to arrest (someone) bevel tot inhechtenisneming/arrestatiebevel/aanhoudingsbevel
watchhouse politiepost
Y
yard patrol smerissen/politie (in gevangenis)
Z
zero on a canvass geen getuigen
zero in on een steeds kleinere cirkel vormen rond (plek)/het net sluiten rond (persoon/organisatie)