logo Taalvlinder

zeemacht / marine


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
40 mm anti-aircraft gun 40mm-luchtdoelkanon
40 mm twin anti-aircraft gun 40mm-dubbelloopskanon
76 mm all purpose gun with turret 76mm-toren
100 mm gun turret 10cm-kanon
127 mm gun with turret 127mm-geschutstoren
143 class E-boat snelle aanvalsboot met geleidewapens
A
AA (anti-aircraft) luchtafweer
abaft achter
abandon ship schip verlaten
abeam dwars
accommodation hulk wachtschip ('hulk' is niet operationeel meer)
action picture supervisor sensoroperator (niet vertalen)
AD (air defence) luchtverdediging
admiral's flag commandovlag/admiraalsvlag
Admiralty Admiraliteit (bevelhebber der zeestrijdkrachten of chef marinestaf, politieke pet)
aerial mining mijnenleggen vanuit lucht
aft diving plane and vertical rudder achterste duik- en richtingroer
aft funnel achterste schoorsteen
aft superstructure achteropbouw (kampanje)
aft turret achterste toren
air army luchtleger
airborne sonar vliegtuigsonar
air boss luchtverkeersleider
air combat luchtgevecht
air controller luchtverkeersleider
air control radar luchtradar
aircraft carrier vliegkampschip
aircraft lift (elevator) vliegtuiglift
air defence luchtverdediging
air extractor duct luchtaanzuigschacht
air fleet luchtvloot
air group groep van meerdere squadrons
air inlet luchtinlaat
air inlet valve luchtinlaatklep
air intake luchtinlaat
air intake valve luchtinlaatklep
air launched cruise missile kruisraket
air lift luchtbrug (naar Berlijn)
air lock luchtsluis
air man vlieger
air navigation device luchtnavigatie
air reinforcements luchtversterkingen
air search radar luchtwaarschuwingsradar
air threat luchtdreiging
air to air missile lucht-luchtraket
air to surface missile lucht-grondraket
air unit squadron
all purpose gun lucht- en zeedoelkanon
amfibious operation amfibische operatie
amfibious transport dock amfibisch transportschip
amidship(s) midscheeps
AMS machinist
ammunition ship munitieschip
anchor anker
anchor capstan ankerspil
anchor hawsepipe ankerkettingkluis
anchor winch ankerlier
angle deck hoekdek
antenna mast antennemast
anti-aircraft ... luchtdoel...
anti-aircraft battery luchtdoelbatterij
anti-aircraft gun luchtdoelgeschut
anti-aircraft missile luchtafweerrakket of anti-luchtdoelraket
anti-ballistic missile anti-ballistische raket
anti-missile self defence goalkeeper
anti-radar missile anti-radarraket
anti-satellite... anti-satelliet...
anti ship … anti-schip…
anti ship attack vessel anti-schipvaartuig
anti-ship missile anti-schipraket
anti-submarine destroyer anti-onderzeeboottorpedobootjager
anti-submarine patrol onderzeebootbestrijdingspatrouille
anti-submarine rocket anti-onderzeebootraket
anti-submarine rocket (missile) launcher lanceerinrichting voor onderzeebootbestrijdingsraket
anti-submarine torpedo tube lanceerbuis voor onderzeeboot-bestrijdingstorpedo
anti submarine warfare onderzeebootbestrijding
anti submarine warfare director onderzeebootbestrijdingsofficier
anti surface warfare oppervlaktedoelenbestrijding;anti-oppervlakte-oorlogvoering
anti-tank missile anti-tankraket
APK as-paardenkracht
armed liner bewapend koopvaardijschip
armo(u)red cruiser pantserkruiser
armo(u)r pearcing pantserdoorborend
armo(u)r pearcing shell anti-pantsergranaat
armo(u)ry wapenkamer
arrester hook vanghaak
arrester wire /cable remkabel
AS (anti-submarine ) anti-onderzeeboot...
ASM (anti-submarine missile ) onderzeebootbestrijdingsraket
ASROC anti-submarine rocket launcher
assault ship aanvalsschip
assistant OOW (officer of the watch) assistent-officier van wacht(vaak een officier in opleiding)
ASW (anti-submarine warfare) onderzeebootbestrijding
athwarthawse dwars voor boeg
athwartships dwarsscheeps
atomic pile casing mantel van atoomreactor
A-turret A-toren
automatic anti-aircraft gun goalkeeper
atomic drive nucleaire voortstuwing
atomic propulsion nucleaire voortstuwing
ATS amfibisch transportschip
attack carrier aanvalsvliegkampschip
attack periscope aanvalsperiscoop
auxiliary hulpschip
auxiliary cruiser hulpkruiser (bestaat niet meer)
auxiliary engine room noodmachinekamer
auxiliary water circuit noodwatersysteem
B
baffle board vlammenschild
balanced rudder gebalanceerd roer/actief roer
ballistic missile ballistische raket
barbette barbette
barrage kanonvuur
basis of barbette torenwal
battery accu (ook wel: kanon)
battle cruiser slagkruiser
battle line slaglinie
battle ship slagschip
beam breedte (van schip)
belt gordel/riem
bhp brake horsepower (rempaardenkracht)
bilge (onder)ruim of kim
bilge keel scheepsvlak
binnacle kompashuis
BL-gun achterlader
boiler ketel
boarding team onderzoeksteam
boat launching crane davit
body plan zijaanzicht (op tekening)
boom boom
bootnecks mariniers (scheldwoord)
bow boeg
bow bilge lenstank
bower anchor boeganker
bow ramp boegklep
bow sonar dome boegsonardome
brace dekken (wordt meestal drie keer achter elkaar gezegd)
brake horsepower rempaardenkracht
breakwater waterkering
breathing system(s) ademhalingsapparatuur
bridge brug
bridge superstructure brugcomplex
bridge wing brugvleugel
B-turret B-toren
bulkhead afscheiding
bull's eye doel (als doel vol geraakt is: roos)
C
cable winch kabelrol
CAD (cartridge activated device) afvuurpatroon
caisson waterdichte ruimte
camber zeeg
cannonade kanonvuur
cannonry kanonvuur
capstan spil
captain commandant (niet: gezagvoerder)
carrier vliegkampschip
carrier aircraft carriervliegtuig/boordvliegtuig
carrier pilot carriervlieger/boordvlieger
casemate kazemat
catapult katapult
catapult crew katapultploeg
catapult officer katapultofficier
catcher vanger
catwalk catwalk (vaste stalen bak gebruikt voor buitenboordwerk)
centre (keel) line kiel
CEP (circular error probability) trefwaarschijnlijkheidscirkel of: trefkans
chaff loader chaff-vuller
chaplain of the navy vlootaalmoezenier
chart house kaartenkamer
Chief Electrician (onderofficier) vertalen met 'monteur'
chief electrician's mate (persoon zonder rang) vertalen met 'monteur'
Chief Petty Officer Master at Arms onderofficier van politie
Chief Yeoman chef verbindingsdienst
chine strake knikspant
circular error probability trefwaarschijnlijkheidscirkel of: trefkans
coast defence ship kustverdedigingsschip
coastguard vessel kustwachtschip
cofferdam waterdichte ruimte
CMB (coastal motor boat ) TM-boat in WO I
coastal battery kustbatterij
coastal minesweeper kustmijnenveger
coastal motor boat torpedomotorboot (WO I)
(coast) watcher uitkijk
combat air patrol gevechtsvliegtuigen of jagers
combatant gevechts… (bijvoorbeeld: comabatant
vessels = gevechtsvaartuig; dit ter onderscheiding van burgervaartuig)
combat role gevechtstaak
Commander Air hoofd vliegdienst
commanders hoofden van dienst
command master chief hoofdonderofficier of: chef
commanding officer's cabin kajuit (van de kapitein)
communication antenna communicatieantenne
companion hatch luik
companion ladder trappenhuis
companionway trappenhuis
compartement compartiment
compass kompas
complement bemanning
compression diving compresieduiken
computer room computerkamer
condensor druktank (meestal stoomketel)
conning tower commandotoren (bij onderzeeboten)
control rod bedieningshandel
control room controlekamer
control tower controletoren
conventional drive dieselelektrische voortstuwing
corvette (corvet) korvet
cowl schoorsteenkap
crane kraan
crash barrier vangnet
crash dive snelle duik
cruise missile kruisraket
cruiser kruiser
cruising watch normale wacht
CT (conning tower) commandotoren
C-turret C-toren
cutter sloep
D
damage controle procedures wordt ook wel 'damage control'genoemd
dash speed sprintsnelheid (van vliegtuig)
davit davit
DCT (depth charge thrower dieptebomwerper
deck dek
deck armament dekbewapening
deck crane boordkraan
deck gun kanon of mitrailleur(afhankelijk van kaliber: zie gun)
deck house dekhuis
deck plan dekkenplan (tekening)
decompression decompressie
decompression chamber decompressiekamer
decompression sickness caissonziekte
decoy force afleidingsvloot
decoy launcher lanceerinrichting
deep diving diepduiken
deep diving exercises diepduikoefeningen
deep diving submersible diepduikvaartuig
deep-sea salvage tug zeesleper
defence watch gevechtswacht/oorlogswacht(hoogste staat van paraatheid)
*depot ship depotschip
*depot torpedocraft depottorpedovaartuig
*depot destroyer depottorpedojager
*depot submarine depotonderzeeboot
depth bomb dieptebom
depth charge dieptebom
depth charge thrower dieptebomwerper
derrick kraan
despatch vessel koerierschip
destroyer torpedo(boot)jager
DF-antenna direction finder) koerswijzer
diesel electric drive dieselelektrische voortstuwing
diesel generators dieselaggregaat
diesel submarine onderzeeboot met dieselvoortstuwing
dinghy rubberboot
direction finder koerswijzer
director tower bovenbrug
direct path direct pad
dirigible bestuurbaar
dispatch vessel koerierschip
displacement waterverplaatsing
distress flare vuurpijl
distress pinger noodpinger (soort sonar-noodsignaal)
division divisie
dive bomber duikbommenwerper
dockyard (DY) dokwerf/marinewerf
dog fight luchtduel
draught diepgang
drifter smak
dry dock droogdok
DY (dockyard) dokwerf
E
E-boat snelle-aanvalsboot (torpedoboot) (van enemyboat) ook E-boot genoemd
ECM (electronic counter measures) elektronische afweermiddelen
eight-barrel anti-aircraft rocket launcher lanceerinstallatie met acht buizen tegen luchtdoelen
electrician monteur
electricity production room generatorkamer
electronic counter measures elektronische afweermiddelen
elevation elevatie
emergency system(s) ademhalingsapparatuur
emergency crash barrier vangnet
emergency electric motor noodgenerator
enclosed bridge gesloten brug
engineer machinist
engineering school technische school
engine room machinekamer
ensign staff vlaggenmast
escape hatch ontsnappingsluik
escort carrier escorte-vliegkampschip
escort cruiser escorte-kruiser
escort destroyer escorte-onderzeebootjager
evasive manoeuvre uitwijkmanoeuvre
EW-antenna luchtwaarschuwingsradar
examination vessel onderzoeksvaartuig
exhaust escape flue opening voor uitvoer van uitlaatgassen
exhaust outlet afvoer
exhaust pipe uitlaatpijp
F
F afkorting van Fast (zie PTF)
fantail halfdek
fast attack … snelle-aanvals…of: snelle-gevechts…
fast patrol boat snelle patrouilleboot
fighter pilot gevechtsvlieger
fire control vuurleiding
fire control radar antennas vuurleidingradarantennes
fire director chef brandweer
firing tube lanceerbuis
First Sea Lord (BE) minister van marine
fish torpedo
fishpole antenna staafantenne
fixed wing aircraft vaste-vleugelvliegtuig(gewoon vliegtuig i.t.t. helikopter)
flag ship vlaggenschip
flag staf geus
flare lichtsignaal/lichtfakkel (om doelen mee te verlichten)
fleet commander smaldeelcommandant (in WO II)nu: eskadercommandant
fleet submarine onderzeeboot
flight deck vliegdek
Flight Deck Officer vliegdekofficier
flight engineer boordwerktuigkundige of BWK
flight plan vluchtschema
flivver schuit/roestbak (verouderd schip)
floating dock drijvend dok
flooded foredeck = voordek (bak)buiten drukhuid
flotilla flottielje (smaldeel) (vloot)
flotilla leader flottieljeleider (oudste)
flush deck vessel gladdekschip
folding bunks opklapbare kooien
forecastle vooronder
foremast fokkenmast
forward funnel voorste schoorsteen
forward inertia voorwaartse snelheid
forward looking infrared sensor gerichte infraroodsensor
forward superstructure voorschip
forward turret voorkanon
forward vertical rudder voorste duikroer
four-barrel anti-submarine rocket (missile) launcher vierloopsraketwerper voor onderzeebootbestrijding
FPB (fast patrol boat) snelle patrouilleboot
freeboard vrijboord (= zijkant van schip)
free fall launching tube vrije-val-lanceerkoker (in Orion)
frigate fregat
fuel tanker olietanker
full load displacement volle lading merk / waterverplaatsing volgeladen
fully enclosed bow gesloten boeg
funnel schoorsteen
G
glide glijvlucht
G-suit G-pak (eigenlijk anti-G-pak)
guardrail geleiderail (voor veiligheidslijn)
guilines ( op dek) veiligheidslijn
guided missile geleidewapen
gun In het Engels is elk wapen dat patronen afvuurt een 'gun'. In het Nederlands maakt men onderscheid: Tot kaliber 12,7 mm spreekt men van mitrailleurs. Grotere kalibers zijn kanons (meervoudsvorm bij marine)
gun boat kanonneerboot
gun fire geschutvuur
gun fire control radar vuurleidingradar
gunnery artillerie
gyroscopic compass tolkompas
H
hangar deck hangardek
hard-a-port hard naar bakboord
hawse slang/(anker)kluis of kluisgat(afstand tussen boeg en anker als schip geankerd is)
hawse pipe ankerkluis
heat exchanger warmtewisselaar
heat space schuilhut
heavy cruiser zware kruiser
height finder hoogtebepaler/hoogtemeter
helicopter carrier helikoptercarrier
helicopter flight deck helikoptervliegdek
helicopter hangar helikopterhangar
helicopter landing platform helikopterdek (vliegdek)
helideck helikopterdek
high and low pressure turbine hogedruk- en lagedrukturbine
high pressure steam pipe hogedrukleiding
hinged baffle board uitschuifbare vlammenschild
hood pantserkoepel
hook vanghaak (bij deklanding)
hospital ship hospitaalschip
hot pipe space schuilhut
hulk romp
hull romp
hull sonar sonar
hydrofoil aquavion; draagvleugelboot
hydroplane drijvervliegtuig/watervliegtuig
hydroplane duikroer (hoogteroer) (van onderzeeboot)
I
IFF transponder (Identification Friend or Foe ) IFF-transponder
indicated horsepower afleesbare paardenkracht
inshores ondiep-watermijnenvegers
into the wind in wind
IRDS detection camera (Infra Red Detection Set ) infraroodcamera
IRDS radar IRDS-radar
J
jackstaff vlaggenmast
jet blast deflector vlammenschild
jet engine test area proefbank straalmotoren
jet exhaust uitlaat
jet intake motorinlaat
K
keel kiel
kitchen kombuis
kite balloon kabelballon
kite balloon ship kabelballonschip
L
landing craft landingsvaartuig (met klep)
landing deck landingsdek
landing radar landingsradar
landing ship landingsvaartuig
lattice mast werkmast
launcher lanceeropstelling/lanceerder
launching container lanceercontainer
launching house lanceerinstallatie
launching house for short range rockets raketlanceerinstallatie korte afstand
layered (air defence) (luchtverdediging) in dieptecirkels
LCM (landing craft mechanised) gemechaniseerd landingsvaartuig
LCM(R) rubberen landingsvaartuig
lead screen loodafscherming
LHA amfibisch aanvalsschip (large helicopter assault carrier)
life line veiligheidslijn
liferaft reddingsvlot
light carrier licht vliegkampschip
light cruiser lichte kruiser
light displacement weinig diepang/ 'steekt weinig'
limpet mine kleefmijn
liquid fuel vloeibare brandstof
listening devices luisterapparatuur
living quarters bemanningsverblijven
lower deck benedendek (tussendek; (UK: matrozen en onderofficieren)
LPD (landing platform dock) amfibisch transportschip
LPH (landing platform helicopter) helikopterschip
M
magazine magazijn
main battery hoofdbatterij
main deck hoofddek (H-dek)
main electric motor hoofdgenerator
main fleet kernvloot
main hatchway centrale luik
main mast grootste mast/hoofdmast
main steam pipe hoofdstoomleiding
manger board (VS) waterkering
maritime surveillance maritieme patrouille
maritime surveillance aircraft maritieme-patrouillevliegtuig
maximum draught grootste diepgang
mean draught gemiddeldiepgang
mechanic mecano (voor vliegtuigen)
merchant vessel koopvaarder
metal detecting magnetic boom metaaldetector (op Orion)
McCann rescue chamber McCann-reddingskamer
MGB (motor gun boat) kanonneerboot
midshipman adelborst(UK: marinekorporaal = Petty Officer)
mine hunter mijnenjager
mine layer mijnenlegger
mine sweeper mijnenveger
mine sweeping gear mijnenveegtuig
missile cruiser geleide-wapenkruiser
missile fire control radar vuurleidingradar
missile launcher raketlanceerinrichting
missile launching house startcontainer voor geleidewapens
missile stowage opslag geleideprojectielen
missile tube lanceerbuis
miz(z)en (mast) bezaan(mast)
miz(z)en yard bezaanra
MM 38 anti-aircraft rocket launcher (missile launcher) in launching container M38-lanceerinstallatie
Momsen lung momsenlong
monitor monitor (vóór en tijdens WO I)
motor gun boat kanonneer(motor)boot
motor torpedo boat motortorpedoboot
MTB motortorpedoboot
multi-bladed propeller meerbladige schroef
multipurpose antenna antenne (voor algemeen gebruik)
N
naval air station marinevliegkamp
navigation(al) radar navigatieradar
navigation lights navigatielichten
navigation periscope navigatieperiscoop
navigator navigator
navy aviator marinevlieger
navy flyer marinevlieger
navy pilot marinevlieger
navy yard marinewerf
net cutter netbreker
net layer netlegger
Newtsuit newtsuit (duikpak voor grote diepten)
normal displacement standaard waterverplaatsing
NTDS Naval Technical Data System
nuclear boiler room kernreactor
nuclear-powered aircraft carrier atoom-vliegkampschip
nuclear-powered attack submarine kernonderzeeboot/atoomonderzeeboot
nuclear-powered fleet submarine kernonderzeeboot/atoomonderzeeboot
nuclear reactor casing atoomreactormantel
nuclear ship atoomschip/nucleair voortgestuwd schip
nuclear submarine kernonderzeeboot/atoomonderzeeboot nucleair voortgestuwonderzeeboot
nuclear warhead kernkop
O
officers quarters longroom
one threat bearing at 225 rood, hij komt op 225
operation control room commandocentrale
operation team operatieteam
ops team operatieteam
optical rangefinder afstandwaarnemer
ordinary seaman matroos
ordnance officer konstabel (verantwoordelijk voor bewapening)
outer doors voordeksels (voor torpedo's)
outer flap voordeksels (voor torpedo's)
P
paddle wheel wiel (van raderboot)
paddle wheel steamer raderboot
paint shop (vermoedelijk) kabelgat
panzer cruiser pantserkruiser
panzer ship pantserschip
paravane paravaan
patent anchor patentanker
patrol boat patrouillevaartuig
patrol squadron patrouillesquadron
patrol submarine onderzeeboot voor kustoperaties
pennant number registratienummer (op boeg schip;bijvoorbeeld F801)
Petty Officer Main Mechanic onderofficier technische dienst
pilot loods; vlieger
pilot vessel loodsboot
pinnace sloep
pipes leidingen (geen buizen)
plain surface stuurvlak
plane captain commandant (niet: gezagvoerder)
plane handler marshaller
pole mast paalmast
poop kampanje (achteropbouw)
port bakboord
port bow bakboord
port defence sluitboom
pressure hull drukhuid
Principal Warfare Officer commandocentrale officier (CCO bij KM)
primary water circuit primaire watercircuit
prohibited air space 'no fly'-zone
propeller schroef
propeller guard schroefbeschermer
propeller guard boss schroefbeschermer
propeller guard moulding schroefbeschermer
propeller shaft schroefas
propulsion machinery control room technische centrale
protection to vitals bescherming van vitale delen
protective deck beschermingsdek
PT boat motortorpedoboot of: torpedopatrouilleboot
PTF snelle patrouilleboot
Q
quarter verblijf
quarterdeck halfdek (marine)officieren
QF quick fire = snelvuur
Q-turret Q-toren
quick fire snelvuur
R
radar antenna radarantenne
radar controlled radarbegeleid
radar controlled 127 mm all-purpose gun in turret = radargecontroleer127mm lucht- en zeedoelkanon
radar dome radome
radar operator radaroperateur
radar scanner radarzoeker
radio antenna radioantenne
radio call sign roepnaam
radio communications transmit and recieve antennas radio-antennes
radio direction finder frame (RDF) radiozoekantenne
radio station radiostation
radius of action actieradius
radome radome
rake schuinte (val of valling) (van mast)
ram ramschip en ook: ramsteven
range finder afstandmeter
rapid fire snelvuur
RDF (radio direction finder) radiorichtingzoekerantenne
reactor core kernreactor
ready room readyroom
reconnaissance photo inlichtingenfoto
reds raketten
reduction gear tandwielreductiekast
reinforced strake =versterkte berghout
release pin veiligheidspen
repair ship reparatieschip
replenishing ship olietanker
rescue chamber reddingskamer
retractable instruments uitschuifbare masten
retractable sonar dome uitschuifbare sonardome
RF (rapif fire) snelvuur
river gun boat rivier-kanonneerboot
river monitor riviermonitor (= type schip)
rocket booster draagraket (onderdeel van raket)
rocket cruiser geleide-wapenkruiser
rocket launcher raketlanceerder
rotary turbine pump circulatieturbinepomp
RPK rem-paardenkracht
rudder roer
rules of engagement geweldsinstructie
running light navigatielichten
runway landingsbaan/startbaan
S
safety net veiligheidsnet (verwijderbaar net voor buitenboordwerk zoals schilderen)
safety pin veiligheidspen (aan ontsnappingsluik)
sail plane voorduikroer (het roer dat aan het sail hangt) ;ook: zweefvliegtuig
salvage ship bergingsschip
SAM (surface to air missile) grond-luchtraket
SAP (semi armo(u)r piercing) half-pantserdoorborend
schnorkel snuiver (snorkel)
School of Maritime Operations Operationele School
scout verkenner (type schip WO I)
screen splinterschild (splinterscherm)
screening force verkenningseenheid
sea boat sloep
seaman striker matroos eerste klas
sea plane watervliegtuig
sea plane carrier kruiser (spc bestaat niet meer)
searchlight zoeklicht
search radar zoekradar
searchlight top top zoeklicht (bestaat niet meer)
sea skimming missile laagvliegenderaket
sea to sea missile onderwater-onderwatergeleid projectiel
secondary water circuit noodstoomcircuit
semi armo(u)r pearcing half-pantserdoorborend
Senior Officer hoofdofficier (of oudste officier; niet de commandant)
sensor operator sensoroperator (niet vertalen)
Services Corrective Establishment militair tuchtrecht/krijgstucht
servicing craft reparatieschip (moederschip)
shaft as
shaft horsepower as-paardenkracht
sheer zeeg
shield schild
ship's boat officierssloep (commandantssloep)
ship's stand at ease (alle hens) op plaats rust
ship's motor boat motorboot
SHP (shaft horsepower ) as-paardenkracht
shore battery kustbatterij
shore bombardment force kustbombardementeenheid
short range rocket korte-afstandsraket
sinavigation light stuur- en bakboordnavigatielicht
sirunning light stuur- en bakboordnavigatielicht
signal lamp seinlamp (seinlicht)
six salvo rocket launcher zesloopsraketwerper
SLBM (submarine launched ballistic missile) door een onderzeeboot gelanceerd ballistisch wapen
sloop sloep
snorkel snuiver (snorkel)
snort Britse naam voor snorkel (snuiver)
sono buoy sonoboei
sono buoy launching tube sonoboei-lanceerkoker (in Orion)
sounding machine dieptemeter
spotter plane verkenningsvliegtuig
squadron squadron
SRC (submarine rescue chamber) onderzeebootreddingskamer
SSM (surface to surface missile) grond-grondraket
stabilizer stabilizer
stack schoorsteen
standard displacement standaard waterverplaatsing
starboard stuurboord
starboard diving plane stuurboord duik- en richtingroer
star shell lichtgranaat
steaming light stoomlicht
steam generator stoomgenerator
steam turbine generator stoomturbinegenerator
stem boeg
stern hek
stern light heklicht
stern ramp achterklep (bij Ro-Ro-schepen)
stockless anchor patentanker
stoker stoker
sub chaser onderzeebootjager
sub hunter onderzeebootjager
submarine onderzeeboot
submarine chaser onderzeebootjager
submarine distress pinger noodpinger
submarine rescue onderzeebootredding(soperatie)
submarine rescue chamber onderzeebootreddingskamer
submarine rescue system onderzeebootreddingsoperatiesysteem
submerged endurance duiktijd
summersible duikvaartuig
subsubkiller onderzeebootbestrijdingsonderzeeboot
superstructure deck dek
superstructures opbouw
supply aircraft bevoorradingsvliegtuig
supply plane bevoorradingsvliegtuig
supply ship bevoorradingsschip
support ship hulpschip/ondersteuningsschip
surface fleet oppervlaktevloot
surface surveillance radar zeewaarschuwingsradar of: oppervlakteradar
surface to air missile grond-luchtraket
surface-to-air rocket (missile) launcher lanceerinstallatie voor grond-luchtraketten
surface to air transmitter radarinstallatie
surface to subsurface missile grond-grondgeleid projectiel
survey(ing) ship onderzoeksvaartuig; hydrograaf
SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) boten met dubbele romp onder water (soort onderwater-catamaran)
T
TACCO TACCO (tactical coordinator)
tactical coordinator tactische coordinator
tactical squadron gevechtssquadron
tank vessel tankschip
target detection radar doelradar
telecommunication antenna telecommunicatieantenne
tender bevoorradingsschip
thrust block stuwblok
tight turn scherpe bocht
TMB (TM-boat) torpedomotorboot
top gallant mast (boven)bramsteng
top mast steng
torpedo bomber torpedobommenwerper
torpedo patrol boat motortorpedoboot (MTB)
torpedo room torpedoruimte
torpedo squadron torpedosquadron
torpedo tube torpedobuis/lanceerbuis
towing engine veeglier
towing machine veeglier
towing winch veeglier
trading vessel koopvaarder/handelsvaartuig
training ship opleidingsschip
transom hek (spiegel)
transom stern spiegelhek (halfdek; waaigat)
trial proeftocht (proefvaart)
trimming tank ballasttank
tripod lattice mast driepootswerkmast
tripod mast driepootsmast
true horsepower werkelijke paardenkracht
tug sleepboot
turbo alternator turboalternator
turret (geschut)toren of geschutskoepel
twelve-barrel underwater salvo rocket launcher twaalfloopsraketwerper voor onderzeebootbestrijding
twin 76 mm anti-aircraft gun turret 76mm-dubbelloopsluchtdoelgeschut in toren
twin anti-aircraft rocket (missile) launcher dubbelloopslanceerinstallatie(of: dubbele lanceerinstallatie voor geleidewapens tegen luchtdoelen
twin launching catapult katapult met twee startplaatsen
twin multi-blade propellers dubbele meerbladige schroef
U
underwater 5-torpedo housing lanceerinstallatie voor torpedo's (met vijf buizen)
underwater 6-salvo rocket launcher zesloopsraketwerper voor onderzeebootbestrijding
underwater rocket launcher lanceerinstallatie voor torpedo's met raketstart
upper deck bovendek
upper rudder richtingroer
V
variable depth sonar housing variabele-dieptesonar (in dome)
VDS (variable depth sonar) variabele-dieptesonar
ventilator grill ventilatierooster
ventilator openings ventilatieopeningen
VHF-antenna VHF-antenne
V/STOL (vertical and/or short take off and landing capability for aircraft) vliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen of maar een zeer korte startbaan nodig hebben(V/STOL-vliegtuig)
W
ward room officieren
warhead wapenkop/oorlogskop(t.o.v. oefenkop/dummy)
war load bommenlast
war ship oorlogsschip
watcher uitkijk
water line waterlijn
watertight door waterdichte deur
watertight compartment waterdicht compartiment
weapon system radar vuurleidingradar
whip antenna staafantenne
windlass ankerspil
wing pylon ophangpunt
WL (water line) waterlijn
work up opwerkperio(van een schip)
X
X-turret X-toren
Y
Y-turret Y-toren
*Deze schepen zijn niet operationeel meer. Ze worden ook wel 'mottenballenvloot' of 'reservevloot' genoemd.