logo Taalvlinder

Militaire termen - landmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
AA anti-aircraft: luchtdoel.../luchtafweer...
AAA anti-aircraft artillery
AA artillery luchtdoelartillery
absent without official leave (AWOL) afwezig zonder verlof, gedeserteerd
Academy, the West Point
act of war oorlogshandeling/oorlogsdaad
actuator aandrijving (raket)
advance opmars
AE's : armed elements gewapende elementen
AFV armoured fighting vehicle: tank
air defence artillery luchtdoelartillerie
air defence missile luchtdoelraket
air to air missile lucht-luchtraket
air to surface missile lucht-grondraket
ammunition munitie
ammunition boot modelschoenen/kistjes
ammunition bread commiesbrood/kazernebrood
ammunition carrier munitievoertuig
ammunition depot munitiedepot
ammunition dump munitiedepot
ammunition shoe moedelschoenen/kistjes
ammunition car munitiewagon (spoorweggeschut)
ammunition carrier muinitievoertuig
ammunition magazine munitiedepot
ammunition stowage munitiebergruimte
ammunition wagon munitiewagon (spoorweggeschut)
amphibious ... amfibie...
amphibious light tank lichte amfibische tank
amphibious tank amfibische tank
annoy bestoken
anti-aircraft ... luchtdoel.../luchtafweer
anti-aircraft artillery luchtdoelartillerie
anti-aircraft cover luchtafweer
anti-aircraft gun luchtdoelkanon
anti-aircraft rocket luchtdoelraket
anti-aircraft tank luchtdoeltank
anti-aircraft vehicle luchtdoelvoertuig
anti-personnel … antipersoneel…/tegen personen gericht
anti-personnel bomb brisantbom/antipersoneelbomb
anti-personnel mine antipersoneelmijn
anti-radar missile antiradarraket
anti-ship missile antischipraket
anti-tank ... antitank...
anti-tank battery antitankbatterij
anti-tank grenade antitankgranaat
anti-tank grenade launcher antitankgranaatwerper
anti-tank gun antitankkanon
anti-tank mine antitankmijn
anti-tank missile antitankraket
anti-tank rifle antitankgeweer
anti-tank rocket antitankraket
anti-tank rocket launcher antitankraketwerper
anti-tank role antitankrol
anti-tank weapon antitankwapen
anti-radar missile anti-radarraket
anti-radiation missile anti-stralingsraket
anti-ship missile anti-schipraket
anti-tank bomb anti-tankbom
anti-tank missile anti-tankraket
anti-tank rocket launcher antitankraketwerper
APO = Army Post Office (vroeger: veldpostkantoor)
area 51 geheime militaire basis (VS)
arm vuurwapen/geweer; wapen (als afdeling)
arm (ww) zich bewapenen; bewapenen/versterken;scherpstellen/afstellen (van wapen)
armament wapentuig/oorlogstuig;bewapening/het bewapenen
armament industry wapenindustrie
armed gewapend/strijd...; uit/toegerust
armed forces strijdkrachten
armed insurrection gewapende opstand
armed neutrality gewapende neutraliteit
armed services strijdkrachten (in vredestijd)
armistice wapenstilstand
armless ongewapned/zonder wapens
armo(u)r pantser(bekleding)/pantsering;(div.) pantservoertuigen
armo(u)r (ww) pantseren
armoured gepantserd
armoured ammunition vehicle gepantserd munitievoertuig
armoured artillery gepantserde artillerie
armoured battalion pantserbataljon
armoured brigade pantserbrigade
armoured car pantserwagen
armoured division pantserdivisie/tankdivisie
armoured infantry pantserinfanterie
armoured personnelvehicle gepantserd personeelsvoertuig
armoured plate pantserplaat (tank)
armoured vehicle pantserwagen/pantservoertuig
armourer wapenmeester
armour-piercing pantserdoorborend
armour-piercing ammunition pantserdoorborende munitie
armour-piercing shell anti-pantsergranaat
armour plate pantserplaat
armo(u)ry wapenkamer/wapenmagazijn; wapenarsenaal;wapenfabriek; (AE)exercitieplein/drilplaats
armrack wapenrek
arms wapenen/oorlogswapens/bewapening;oorlogvoering/strijd
arms control wapenbeheersing
arms industry wapenindustrie
arms race bewapeningswedloop
army leger
Army Act krijgsartikelen (militaire straf- en tuchtwetten)
army airport militair vliegveld
army base legerbasis
army chaplain aalmoezenier
army contractor legerleverancier
army corps legerkorps
Army Council legerraad
army goods legergoederen
Army List (BE) officierslijst
army man militair
army medic legerarts
army officer legerofficier
army of occupation bezettingsleger
Army Ordnance Office logistieke dienst
army truck legertruck
army unit legereenheid
artillerist artillerist
artillery artillerie/geschut
artillery barrage artilleriebeschieting
artillery battery artilleriebatterij
artillery bombardment artilleriebombardement
artillery fire artillerievuur
artillery grenade artilleriegranaat
artillery half-track artilleriehalftrack
Artillery Inspector inspecteur van de artillerie
artillery man artillerist
artillery piece artilleriewapen
artillery projectile artillerieprojectiel
artillery regiment artillerieregiment
artillery rounds artilleriegranaten (?)
artillery shell artilleriegranaat
artillery pit artilleriestelling
artillery spotter artillerieverkenner
artillery support artillerieondersteuning
artillery tractor artillerietractor/artillerietrekker
artillery weapon artilleriewapen
art of war krijgskunst/krijgkunde/strategie
ARV armoured recovery vehicle
assault aanval/bestorming
assault (ww) bestormen
assault artillery aanvalsartillerie
assault-at-arms (BE) militair assaut
assault course stormbaan
assault craft licht landingsvaartuig
assault gun aanvalsgeschut (?)
assault troops stormtroepen
AT anti-tank
A/Tk anti-tank
atomic artillery nucleaire artillerie
atomic bomb atoombom
ATS luchtmachtvrouwen (GB)
attack sector aanvalssector
auntie antiraketraket
automatic gun automatisch kanon/geschut
automatic mortar automatische mortier
automatic weapons automatische wapens
AV assault vehicle
AWL / AWOL absent without leave / ...without offical leave: gedeserteerd
azimuth azimut
bakelite body bakelieten lichaam (handgranaat)
bandit vijandelijk vliegtuig
barrack(s) kazerne
barrack (ww) inlegeren/inkwartieren/kazerneren
barrack-room lawyer of barracks lawyer(AE slang) dienstklopper
barracks bag plunjezak/ransel/pukkel
barracks square kazerneplein
barracks yard kazerneplein
barrage spervuur/barrage
barrage (ww) met spervuur bestoken
barrel loop; schietbuis (houwitser)
X-barreled Xloops …
barrel jacket mantel (aut. geweer)
base plate bodemplaat (mortier)
base plug schroefplug (handgranaat)
basic requirement basisbehoeftestelling (bij opdracht)
battalion bataljon
battery accu (raket); batterij (geschut of gevechtseenheid)
battle (veld)slag/strijd
battle (ww) slag leveren/vechten
battle array slagorde
battle bowler (slang) helm
battle dress gevechtstenue/veldtenue
battle fatique oorlogsneurose
battle field slagveld
battle flag strijdvaan (vero.)
battle ground gevechtsterrein/slagveld
battle group gevechtsgroep
battle station commandopost
battle tank gevechtstank
battleworthy gevechtsklaar
bayonet bajonet
bazooka bazooka
BD base detonating
beachhead bruggenhoofd
bear arms gewapend zijn/onder de wapens staan
BEF : British expedition force het Britse expeditieleger
biological warfare biologische oorlogvoering
biological weapons biologische wapens
black militaire gevangenis, cachot
black project geheim project/geheime operatie
blank cartridge losse patroon; losse flodder
BM Brigade Major
BMP (vermoedelijk) Russische tank
bobtail oneervol ontslag
bolt assist mechanism vergrendelingsmechanisme (automatisch geweer)
bomb bom; (vero.) (hand)granaat; (AE slang: blindganger
bomb (ww) bombarderen
bombard bombarderen/met granaatvuur/bommen beschieten/bestoken/bommen werpen op
bombardier (BE) korporaal bij de artillerie;(AE) bommenrichtapparaat; (AE) bommenrichter (persoon);(hist.) kannonier/schutter
bombardment bombardement/bombardering/bomaanval
bombing bombardemnet/bomaanval
bombing raid bomaanval
bomb out platbombarderen
bombshell granaat/bom
bombshelter schuilkelder/bunker
bombsight bommenvizier
bomb site platgebombardeerde plek
bomb up met bommen beladen
bomrep bombing report
boot recruut
bowlerhat uit het leger gaan, afzwaaien
box barrage vuurdekking / spervuur van alle kanten
BRA Brigadier
breech(ing) kulas/stootbodem/broek (van kanon);staartstuk (van geweer)
breech block sluitstuk (houwitser/kanon); grendel (geweer)
breech block operating(lever)assembly sluitstukhefboom
breech piece staartstuk (kanon)
breech pin staartschroef (kanon)
bridge head bruggenhoofd
bridge train pontontrein
brig Brigadier; (slang) militaire gevangenis/petoet/cachot
brigade brigade
brigade (ww) tot een brigade samenvoegen
Brigadier (BE) brigadegeneraal
bring into action gevechtsklaar maken
Bronze Star idem / Amerikaanse militaire onderscheiding
BT battle tank
bull's eye het doel
bursting charge hoofdlading (handgranaat)
butt kolf (van wapen); laatste periode van militaire dienst
butt plate kolfplaat (machinepistool)
calibre kaliber
call to arms te wapen roepen
campaign campagne
cannon kanon
carabineer karabinier/infanterist
carabinier karabinier/infanterist
carbine karabijn
cargo lading/vracht
carriage onderstel/de affuit
carriage recoil mechanism terugstootmechanisme
carrying handle handvat (licht machinegeweer)
cartridge patroon (pistool)
cartridge chamber laadslede
casemate kazemat
casemated (versterkt)met kazematten / gepantserd
cavalry cavalerie
cavalry tank cavalerietank
central army group Centrale Legergroep
charge aanval; lading
charge (ww) aanvallen; laden
charging handle laadhendel (autom. geweer)
chassis chassis
chatterbox (luchtdoel)mitrailleur
Chelsea pensioner bewoner van Chelsea Royal Hospital voor oude en invalide militairen, vergelijk Bronbeek
chemical warfare chemische oorlogvoering
Chief of Staff chef-staf, stafchef
Chiefs of Staff chefs-van-staven
choke point afsluiting/verstopping; knelpunt
CI counter-intelligence
C in C Commander in Chief
citadel fort/citadel/bolwerk
citation eervolle vermelding
class lichting, jaar, jaarklasse
cluster bomb clusterbom
CO Commanding Officer: commandant
coastal battery kustbatterij
coastal defence gun kustverdedigingsgeschut
coastal gun kustverdedigingsgeschut
coast artillery kustartillerie
cocking lever veiligheidsgrendel (lanceerbuis)
cold ongevaarlijk
Colonel kolonel
colonel (ww) tot kolonel bevorderen
colonelcy kolonelsrang
colonelship kolonelsrang
column colonne
combat pay (hogere) soldij in oorlogstijd
combat role gevechtstaak
command bevel; legeronderdeel; commando / militair gezag
command, in – of bevel voeren over
command, under onder het bevel van
command (ww) bevelen geven; bevel/commando voeren over;
Commandant commandant/bevelvoerend officier
commandeer tot militaire dienst dwingen / inlijven
Commander commandant/bevelhebber
Commander in Chief opperbevelhebber
commander's seat zitplaats voor de commandant (tank)
commanding bevelvoerend
commanding officer commandant/bevelvoerend officier
commandment bevel / order
commando commando/stoottroeper /commando's
commando raid commandoraid/commandoexpeditie
command post commandopost
command tank commandotank
command vehicle commandovoertuig
Commissioned Officer officier
Communications verbindingsdienst
company compagnie
Company Officer subaltern officier
Company Sergeant-Major compagniesergeant-majoor
corps (leger)korps
Corps Commander korpscommandant
control room commandotoren; controlekamer
conventional weapon conventioneel wapen
council of war krijgsraad
counter attack tegenaanval
counter attack (ww) in de tegenaanval gaan/terugslaan
counter barrage versperringsvuur (als reactie)
counter battery fire artilleriebestrijdingsvuur / grondwapensysteembestrijdingsvuur
counter-intelligence contrasionage/(binnenlandse) veiligheidsdienst
cover kap (handgranaat)
CP command post
cradle wieg (houwitser)
cruise missile kruisraket
crush crew hulpploeg
cylinder cilinder (revolver)
declare ware on de oorlog verklaren aan
declassify vrijgeven van informatie; openbaar maken (van iets wat niet langer geheim is)
defence verdediging; defensie/landsverdediging
Defence Intelligence militaire inlichtingendienst
defences verdedigingswerken/fortificaties/ vestingwerken/versterkingen
defence weapon verdedigingswapen
defend verdedigen
defensive afweermiddel
defensive (bn) verdedigend/defensief
defensive strategy defensiestrategie/verdedigingsstrategie
defensive war verdedigingsoorlog
demolition de genie
detached post vooruitgeschoven post
detachment detachement; detachering
detonator detonator/slaghoedje/ontsteker
discharge ontslag (uit militaire dienst)
discharge (ww) ontslaan (uit militaire dienst)
division divisie
divisional divisie.../van een divisie
dogs of war oorlogsverwoestingen
door dunker boordschutter (Vietnam; vanuit heli-
double-barreled dubelloops
dough boy veteraan
draw bar trekstang (mortier)
ejection port uitwerpmechanisme (aut. geweer)
electrical charge elektrische lading
electronical warfare elektronische oorlogvoering
elevating arc richtboog (houwitser)
elevating handle richthendel hoogte (mortier)
elevation elevatie(hoek) (van kanon/raket)
elite forces keurtroepen
emplacement geschutemplacement
engineer genieofficier/geniesoldaat
engineering vehicle geneivoertuig
Engineers, the de genie
envelope bereik (van een wapen)
equilibrator ondersteuningsinrichting (houwitser)
evacuation evacuatie
expeditionary force expeditieleger
explosive charge explosieve lading
explosives explosieven
extractor van afzuiger
FA field artillery: veldartillerie
field artillery veldartillerie
field battery veldbatterij
field cornet veldkornet (hoofd van militie Zuid-Afrika)
field day manoeuvre/oefening
field engineer geniesoldaat
field gun veldkanon/veldstuk
field hospital veldhospitaal
field howitzer veldhouwitser
field kitchen veldkeuken
Field Marshal veldmaarschalk
Field Officer hoofdofficier
field pack ransel
field rank (rang van) hoofdofficier
field telegraph veldtelegraaf
field training velddienstoefening
fieldwork (veld)schans
fighting compartment ???
filling vulling (van projectiel)
filling hole vulgat (handgranaat)
fin vin/staartvleugel (raket)
finned met vinnen
fin-stabilised vingestabiliseerd
fire het vuren/vuur/schot
fire (af)vuren/schieten/afgaan
firearm vuurwapen
fireball (mil. hist.)brandkogel/vuurkogel
fire bomb brandbom
fire control vuurleiding
fire control radar vuurleidingradar
firecracker (AE slang) bom/torpedo
fire power vuurkracht
fire step banket (verhoging achter borstwering)
fire support vuursteun
firewatcher brandwacht (bij bombardementen)
firewatching brandwacht
firing het vuren
firing indication vuuraanwijzer
firing lanyard afvuurinrichting (houwitser)
firing line vuurlinie
firing mechanism afvuurmechanisme
firing order vuurbevel
firing party vuurpeloton
firing platform lanceerplatform; vuurstelling
firing position vuurstelling; (af)vuurstand(van kanon o.a.)
firing range schootsbereik; oefenterrein
firing shaft afvuurstang (houwitser)
firing site vuurstelling
firing squad vuurpeloton
firing turret geschutkoepel (o.a. op tanks)
First Lieutenant eerste luitenant
Fixed breechblock vast sluitstuk (op kanon)
fixed winglet vast vleugeltje (raket)
flak (lucht)afweergeschut; afweervuur
flak wagon (lucht)afweerwagon (op spoorweggeschut)
flamethrower vlammenwerper
flamethrowing vlammenwerpend
flank flank
flank (ww) in de flank aanvallen; de flank dekken / versterken; enfileren: in de lengte beschieten
flash hider mondingsvlamdemper (autom. geweer)
float onderdeel terugstootschop (houwitser)
fogthrower rookwerper
FOO Forward Observing Officer
force krijgsmacht/militaire eenheid/leger
Forces, the strijdkrachten/krijgsmacht
forming-up point verzamelpunt
fortification fortificatie/versterking/vestingwerk; versterkingskunst
fortify fortificaties/vestingwerken bouwen
forward artillery spotter artillerieverkenner
four-barreled vierloops
fragmenting bomb fragmentatiebom
Frogman duiker
front het front; aan het front
frontline front(linie): in de de frontlinie
front grip greep
front sight (housing) vizierkorrel
fully automatic weapons volautomatische wapens
fume extractor rookafzuiger (tank)
FUP forming-up point
fuse body ontstekingsmantel (handgranaat)
gas bomb gasgranaat
gas cylinder gascilinder (licht machinegeweer)
gasmask gasmasker
gas warfare chemische oorlogvoering
GB guided bomb
General generaal
general (ww) aanvoeren
generalcy generaalschap/generaalsrang
general headquarters hoofdkwartier
General Officer opperofficier
General of the Army (AE) veldmaarschalk
general operationalrequirement algemene operationele basisbehoefte
generalship generaalschap/generaalsrang;veldheerskunst/strategisch inzicht
GHQ general headquarters
GOC General Officer Commanding
go to war ten strijde trekken/een oorlog beginnen
grade climbing ability stijgvermogen
green troops (waarschijnlijk) infanterie
grenade granaat
grenade discharger granaatwerper
grenade launcher granaatwerper
grenadier grenadier
Grenadier Guards (BE) Koninklijk Infanterieregiment
guard gardesoldaat/lid van garderegiment;bescherming/beveiliging (o.a. van geweer)
guard duty wachtdienst
guard house wachthuisje
guard mount(ing) het betrekken van de wachtdienst; wachtdienst
guard of honour erewacht
guard room wachthuisje
Guards, the garderegiment/gardetroepen
guardsman gardesoldaat
guided geleid
guided bomb geleide bom
guided missile geleide raket
gun stuk geschut/kanon (mv: kanons); vuurwapen/geweer/ pistool/revolver
gun barrel kanonsloop
gunboat diplomacy (militair) machtsvertoon/machtspolitiek)
gun captain geschutscommandant
gun carriage de affuit
guncrew stuksbemanning
gun emplacement geschutemplacement
gunfire kanonvuur/geschutvuur
gunlayer (BE) richter
gunlock grendel (van geweer)
gunmetal kanonmetaal/geschutbrons
gunned met geschut
gunner kanonnier/artillerist; boordschutter
gunner's sight episcoop van de kanonnier (tank)
gunnery artillerie; het inzetten van de artillerie
gunnery lieutenant artillerieluitenant
gunnery officer artillerieofficier
gunpit (uitgegraven) geschutstelling
gunport geschutpoort/geschutgat
gunpowder buskruit
gunpower vuurkracht
gunroom (BE) wapenkamer
gunship bewapende helikopter
gunshot schot
gunshot wound schotwond/kogelwond
gunsite geschutstelling
gunstock geweerlade/geweerkolf
gun tackle geschuttalie
gunteam stuksbemanning
gun turret geschuttoren/geschutkoepel
half-track halftrack/halfrupsvoertuig
half-track vehicle halftrack
hammer haan (pistool)
hand grenade handgranaat
hand guard handbeschermer (autom. geweer)
hard launched site vaste lanceerbasis
HE high explosice
HEAP high explosive armour-piercing
HEAT high explosive anti-tank
heavily gunned met zwaar geschut
heavy artillery zware artillerie
heavy artillery gun zwaar geschut
heavy field howitzer zware veldhouwitser
heavy gun(s) zwaar geschut
heavy infantry gun zwaar infanteriegeschut
heavy mortar zware mortier
heavy tank zware tank
Hellcat Grumman F6F; jager; anti-tankwapen; een kleine door Buick tijdens WO II geproduceerde tank
High Command opperbevel
high explosive charge explosieve lading
high explosive shell brisantgranaat
highlander militair in een van de Schotse Highland regimenten
HMG heavy machine gun
hollow charge holle lading
hollow shaped charge holle lading
hot gevaarlijk
HOT-missile HOT-raket
howitzer houwitser
HQ: headquarters hoofdkwartier, hoofdpost
HUMV grote jeep (Amerikaans)
in arms gewapend
incendiary bomb/shell brandbom
infantry infanterie
infantry brigade infanteriebrigade
infantry division infanteriedivisie
infantry gun infanteriegeschut
Infantry Inspector inspecteur van de infanterie
infantry man infanterist
infantry soldier infanterist
infantry support gun ondersteuningsgeschut
infantry support weapon ondersteuningswapen
infantry tank infanterietank
infra-red infrarood
infrared camera infraroodcamera
infrared homing head infraroodsensor (raket)
infrared searchlight infraroodzoeklicht
in full regimentals in groot tenue
in service operationeel
instrument panel bedieningspaneel
intel inlichtingendienst
intelligence inlichtingen
Intel Officer inlichtingenofficier/intel-officier
invade binnenvallen
invasion invasie
ISUM intelligence summary
JCS Joint Chiefs of Staff
jeep jeep
join the army in militaire dienst gaan/ in dienst treden
join the Forces in militaire dienst gaan/in dienst treden
JPS Joint Planning Staff
KP kitchen police: corvee(dienst)
kitchen police corvee(dienst)
LAC luitenant (GB)
landing craft landingsvaartuig
landing craft assault landingsvaartuigaanval
landing vehicle landingsvoertuig
landmine landmijn
launch lancering
launch (ww) lanceren/afvuren
launcher lanceerinrichting (geleide projectielen)
launcher position vuurstelling
launcher tube lanceerbuis
LAV pantservoertuig
laws of war oorlogswetten
lay siege to belegeren
LCA landing craft assault
LCI landing craft infantry
LCM landing craft mechanized
LCP landing craft personnel
LCT landing craft tank
LCTR landing craft tank (rocket)
LCVP landing craft vehicle and personnel
lead ball loden kogel (handgranaat)
left elevating handwheel linkerhoogtehandwiel (houwitser)
left trail affuitbeen (houwitser)
levy war against/(up)on de oorlog verklaren aan/oorlog voeren tegen
liaison officer verbindingsofficier
lieut luit (luitenant)
Lieutenant luitenant; (BE) eerste luitenant
Lieutenant-Colonel luitenant-kolonel
Lieutenant-General luitenant-generaal
lifting handle handgreep (houwitser)
light armoured licht gepantserd/lichte pantser…
light armoured car lichte pantserwagen/tank
light artillery lichte artillerie
light field artillery lichte veldartillerie
light field gun licht veldgeschut
light machine gun licht machinegeweer
light mortar licht mortier
light tank lichte tank
limpet mine kleefmijn
line of defence verdedigingslinie
lines of communication verbindingslijnen
LMG light machine gun
LO Liaison Officer
locking ring borgschroef (houwitser)
L of C line of communication
long-range … langeafstands…
long-range gun langeafstandsgeschut
LSA landing ship assault
LSD landing ship dock
LSH landing ship headquarters
LSI landing ship infantry
LSL landing ship logistic
LST landing ship tank
LT lieutenant: luitenant
LVT landing vehicle tracked
LVTA landing vehicle tracked armoured
machinegun machinegeweer
magazine munitiedepot/munitiekamer/wapenkamer/Magazijn; magazijn (van geweer)
magazine base magazijnbasis (pistool)
magazine catch magazijnvergrendelpal (pistool)
magazine rifke magazijngeweer
magnetron generator in radarzender
make war (up)on/against oorlog voeren tegen/strijden tegen
Mark X Mark X (niet vertalen)
mass destruction massavernietiging
maximum range het maximale bereik (van een wapen)
mechanised (division bv) gemotoriseerde (divisie)
medium artillery middelzware artillerie
medium artillery arm middelzwaar artillerieleger
medium heavy artillery middelzware artillerie
medium howitzer middelzware houwitser
medium machine gun middelzwaar machinegeweer
medium tank middelzware tank
mess rats/ratjetoe/soldatenkost; mess/kantine/eetzaal
mess hall detail kantine-corvee
mess jacket smokingjasje (vnl. van officieren)/apenpak
MI : military intelligence militaire inlichtingendienst
MIA missing in action
militarise militariseren;>van militair materieel voorzien
military leger/soldaten/strijdkrachten
military (bn) militair.../oorlogs…/dienst…/leger.../soldaten...
military academy militaire academie
military age, of de dienstplichtige leeftijd hebbend
military band militaire kapel
military engineer genieofficier
military honours militaire onderscheidingen
military hospital militair hospitaal
military-industrial militair-industrieel
military-industrial complex het militair-industrieel complex
military intelligence (agency) (MI) militaire inlichtingendienst
military law krijgsrecht/standrecht
military man militair/soldaat
military observer waarnemer
military operation militaire operatie
military police militaire politie/de MP
military port oorlogshaven
military service (leger)dienst
military tribunal krijgsraad/standrecht
mine (land)mijn
mineclearing mijnopruiming
minecleering tank mijnopruimingstank
minefield mijnenveld
missile raket
missing in action vermist
MM : military medal militaire onderscheiding
MMG medium machine gun
MO Medical Officer; military observer: waarnemer
molotov cocktail molotovcocktail
MP military police: militaire politie/MP
NSC generale staf
morale het moreel
mortar mortier
mortrep mortaring report
MOS: military occupational specialty vakgebied of specialisatie
mountain army bergleger
mountain artillery bergartillerie
mountain corps berglegerkorps
mountain division bergdivisie
mountain gun berggeschut
mountain howitzer berghouwitser
mountain troops bergtroepen/bergleger
MT mechanical transport
MTO Mechanical Transport Officer
MTGAS motor transport gasoline
muzzle mond (mortier);
national defence landsverdediging/nationale defensie
NCO; non-commissioned officer onderofficier
negation system apparatuur die vijandelijke systemen (bijv. kunstmanen) moet uitschakelen
Night Stalkers idem (Amerikaanse verkenningseenheid)
nuclear artillery nucleaire artillerie
nuclear warhead kernkop
november (vermoedelijk) aanduiding voor noord of noordelijk (N)
number nine purgeermiddel
observation post observatiepost
observatory observatiepost
observatory hill waarnemingsheuvel/waarnemingshoogte
observer waarnemer
offensive aanval
officer officier
officer commanding commandant
OFP ordnance field park
OP observation post
open up het vuur openen
operating rod veiligheidsgrendel (licht machinegeweer)
operation operatie
ORBAT order of battle
order bevel
ordnance (zwaar) geschut/artillerie/kanonnen;militaire voorraden en materieel/oorlogsmaterieel: wapenarsenaal/munitie/ voertuigen/ onderhoudsmateriaal enz.
Ordnance Corps logistieke dienst/bevoorradingskorps
overextended sterk verspreid
panzer army pantserleger
panzer corps tankkorps
panzer division pantserdivisie
panzer grenadier division pantserinfanteriedivisie
panzer troops pantsertroepen
parachute army paratroepen
paratroops paratroepen
party afdeling/detachement
payload springlading
PD point detonating
pdr afk. van pounder (gewichtsaanduiding)
periscope sight periscopisch vizier (tank)
periscopic sight periscopisch vizier (tank)
personnel troepen/manschappen
personnel carrier personeelvoertuig
piece wapen
pile arms de geweren aan rotten zetten
pillbox kleine bunker (met kanon)
pilot besturing (raket)
pistol grip pistoolgreep (aut. geweer)
platoon peloton
pockets of resistance verzetshaarden
poison gas gifgas
pontoneer pontonnier
pontonier pontonnier
pontoon ponton
pontoon bridge pontonbrug
Post Exchange (PX) postkantoortje/winkeltje(op kazerneterrein)
potwar naoorlogs/na de oorlog
POW prisoner of war
pr afk. van pounder (gewichtsaanduiding)
present arms (commando) presenteer het geweer
pre-war vooroorlogs/voor de oorlog
primer slaghoedje (handgranaat)
prisoner of war krijgsgevangene
private soldaat (zonder rang)
private first class soldaat eerste klas
profession of arms, the een militaire loopbaan
projectile projectiel
projector werper/lanceerinrichting
propaganda propaganda
propellent charge stuwlading
proving ground testterrein
proximity fuse radarontstekingsknop (raket)
PW prisoner of war
PX Post Exchange
QMG / Quartermaster General kwartiermeester-generaal; hoofdintendant
Quartermaster Sergeant foerier
quartermaster intendant/kwartiermeester/kwartiermaker
quickstep militaire mars
quick stop snelle landing (helikopter)
radar-homing radargeleid
radar receiver radarontvanger
radar site radarstation
radio radio
radio station radiostation
radio telephony radiotelefonie
radio vehicle radiovoertuig
rail gun spoorweggeschut
railroad gun spoorweggeschut
railway gun spoorweggeschut
raise the siege het beleg opbreken
range bereik/reikwijdte (van een wapen)
Rangers Rangers: Amerikaanse commando-eenheid
rapid fire snelvuur; snelvuurgeschut
rate gyro snelheidsbepaling (raket)
rate of fire vuursnelheid
RDF radio direction finding
rear sight vizier (bazooka); vizierkeep (autom. geweer)
receiver laadslede (autom. geweer)
recoil terugstoot
recoilless terugstootloos
recoilless gun terugstootloos geschut/kanon (off. terugstootloze vuurmond)
recoilless rifle terugstootloos geweer
recoil mechanism terugstootmechanisme
recoil sleigh slede (houwitser)
recon verkenning
reconnaissance verkenning
reconnaissance tank verkenningstank
reconnaissance vehicle verkenningsvoertuig
recuperator cylinder vooruitbrengcilinder (houwitser)
recuperator cylinder front head vooruitbrengcilinderkop (houwitser)
reg. regiment
regiment regiment
regiment (ww) in regimenten indelen
regimental regiments.../van het regiment
regimental colour regimentsvaandel
regimental flag regimenstvaandel
regimentals regimentsuniform/militair uniform
regimental standard regimentsvaandel
regt regiment
reinforcements versterkingen
rendezvous verzamelplaats
reserve reservist
reserve (ww) opnieuw dienen
Reserve Officer resserveofficier
reserves reservetroepen
reservist reservist
retired buiten dienst/b.d.
return fire terugschieten
reverse arms (commando)het geweer met de kolf naar boven houden
reverse battery rugbatterij
reverse fire rugvuur
RIF : Reduction in Force troepenvermindering
rifle geweer/karabijn/buks/geschut (met getrokken loop); trek (spiraalvormige groef in loop van geweer)
rifle brigade karabinierspeloton/jagers
rifle grenade geweergranaat
rifle grenade launcher geweergranaatwerper
rifle man karabinier
rifle-range schietbaan/exercitieveld
riflescope (geweer)kijker
rifleshot geweerschot
rifling trekken (van de loop)
rights of war oorlogsgebruiken/oorlogsrecht
RO Reserve Officer
rocket raket
rocket battery raketbatterij
rocket launcher raketwerper
rocket launcher battalion raketwerperbataljon
rocket launcher frame raketframe
rocket motor raketmotor
rocket projectile raket
rocket projector raketwerper
rocket weapon raketwapen
ROTC reservekader
round/rounds schot(s); kogel; route
rounds, the ronde
R/T radio telephony
rules of engagement geweldsinstructies
RV rendezvous
rudder roer (raket)
SAA small arms ammunition
safety veiligheid (autom. geweer)
safety cap veiligheidskap (handgranaat)
salient de saillant (voorste punt van front)
SAM surface to air missile: grond-luchtraket / SAM-raket
SAM-site SAM-lanceerbasis
SAR search and rescue = SAR
SARGE surveillance and reconnaissance en verkenningsapparatuur
saturate platbombarderen
saturation bombing platbombarderen
SC Supreme Commander
scout verkenner
scout car verkenningswagen
screening smoke shell rookgranaat
Search and rescue role SAR-taak
search light zoeklicht
Second Lieutenant tweede luitenant
section smaldeel/peloton
sector afdeling
secure arms (commando) het geweer onder de oksel dragen met de loop naar beneden
see service, to ingezet worden/dienst doen/vechten
self-propelled gemotoriseerd
self-propelled artillery gemotoriseerde artillerie
self-propelled field artillery gemotoriseerde veldartillerie
self-propelled gun gemotoriseerd geschut
self propelled assault gun gemotoriseerd aanvalsgeschut
self-propelled mortar gemotoriseerde mortier
self-propelled mount gemotoriseerd onderstel
self-propellent gemotoriseerd
semi-automatic weapon semi-automatisch wapen
sergeant-chef (Frans) eerste sergeant
service krijgsmachtonderdeel; dienstvak
serviceman militair/soldaat
servicewoman vrouwelijke militair; milva/marva/luva
shell granaat; (AE)patroon
shock tactics stoottactiek
shock troops stoottroepen
shoulder pad schouderkussen (lanceerbuis)
shoulder rest schoudersteun
shrapnel (soort) granaat; granaatscherven
shrapnel grenade shrapnelgranaat
siege belegering
siege (ww) belegeren
siege artillery belegeringsartillerie
siege gun belegeringskanon
siege howitzer belegeringshouwitser
siege mortar belegeringsmortier
siege war(fare) belegeringsoorlog
sight richtmiddel (mortier)
signal seinapparaat
signal (ww) seinen
signal corps verbindingsdienst of verbindingstroepen
signal gun seinpistool
signal(l)er seiner
signal pistol seinpistool
single barrel ... eenloops ...
SITREP situation report
situation report verslag/situatierapport
skirt startmantel (van raket)
slide slede
sliding breech sluitwig (houwitser)
SMG sergeant-major: sergeant-majoor
smoke bombardment rookbombardement
smoke bomb discharger rookbommenwerper (tank)
smoke discharger rookwerper
smoke mortar rookmortier
smoke screen rookgordijn
smoke shell rookgranaat
smokethrower roowerper
snowdrop (sl) MP; lid van de Amerikaanse militaire politie
SOE Special Operations Executive
SOP standard operating procedure
soldier of fortune huursoldaat
spade terugstootschop (houwitser)
special forces mariniers
spin-stabilised rotatiegestabiliseerd
spotter verkenner
spring veer (bazooka)
sprocket wheel aandrijfwiel (tank)
standard operating procedure standaardprocedure
stand to arms in het geweer komen/zijn
stationary site vaste lanceerbasis
sten gun stengun
stick(y)bomb kleefbom; steelgranaat (Stielgranate)
stick round kleefbom; steelgranaat (Stielgranate)
sticky bomb kleefbom
stonk (BE) geconcentreerd artillerievuur; (alg.) bombardement
striker slagpin (handgranaat)
stronghold bolwerk/bastion/vesting
submachine gun machinegeweer
super gun zeer zwaar geschut
super heavy … zeer zwaar
super heavy artillery zeer zware artillerie
super heavy gun zeer zwaar geschut
super heavy mortar zeer zwaar mortier
supply/supplies voorraden/bevoorrading; verpleging/intendance
supply carrier bevoorradingsvoertuig
supply column verplegingscolonne
supply department verplegingsdienst
supply depot bevoorradingspost
Supply Officer verplegingsofficier/intendant
supply service verplegingsdienst
supreme command opperbevel
Supreme Commander opperbevelhebber
surface to air missile grond-luchtraket
surface to (sub)surface missile grond-grondraket
take up arms naar de wapens grijpen/onder de wapens komen/in dienst gaan
take French leave drossen, zonder permissie passagieren
tank army pantserleger
tank brigade tankbrigade
tank commander tankcommandant
tank company tankcompagnie
tank corps tankcorps
tank division pantserdivisie
tank force pantserleger
tank regiment tankregiment
tank support tankondersteuning
tape band met loodverzwaring (handgranaat)
target doel
target area doelgebied
target sector doelsector
task force speciale eenheid
task group speciale eenheid
telescope sight telescoopvizier
TF task force
theatre slagveld
Tk/A tank attack gun
tommy gun tommygun
TOT time on target
towing eye sleepoog (houwitser)
tracer tracer/lichtspoorkogel
tracked met rupsbanden
tracked vehicle rupsvoertuig
track link rupsbandschakel (tank)
track shoe rupsband (tank)
tractor (sleep)tractor/trekker
trade of war het beroep van soldaat/militair
trail arms (BE) het geweer horizontaal dragen;van 30 graden dragen
trajectory baan (van een projectiel)
traversing handle richthendel breedte
trench loopgraaf; greppel
trench (ww) loopgraven/greppels graven
trench fight loopgravengevecht
trench mortar loopgraafmortier
trench warfare loopgravenoorlog
trigger guard trekkerbeugel (pistool)
troop troep/peloton (cavalerie/artillerie);(AE) eskadron (cavalerie); ritmeesterschap; marssignaal
troop carrier troepentransportmiddel: transportwagen /transportvoertuig/transporttank/transportschip/transportvaartuig/ transportvliegtuig
troop concentration troepenconcentratie
trooper cavalerist; soldaat; cavaleriepaard;transportschip/transportvaartuig
troop-horse cavaleriepaard
trooplanding troepenlanding
trooplanding helicopter troepenlandingshelikopter
troopparachute luchtlandingsparachute
troops troepen(macht)/soldaten/manschappen
troopship (troepen)transportschip/transportvaartuig
trooptrain troepentrein
TSO Technical Staff Officer
tube lanceerbuis (bazooka)
turret draaitoren (tank)
UGV unmanned ground vehicle: onbemand voertuig
under arms onder de wapenen
under fire, be onder vuur liggen/genomen worden
unexploded bomb niet-ontplofte bom
unit eenheid
umounted artillery onbereden artillerie
unserviceable defect/onbruikbaar
up in arms gevechtsklaar
U/S unserviceable
UXB unexploded bomb
VCP vehicle collecting point
venturi venturi (op lanceerbuis)
venturi fastening lever hendel om venturi vast te zetten(terugstootloze lanceerbuis)
wage war (up)on/against oorlog voeren tegen/strijden tegen
walkie-talkie walkie-talkie/portofoon
war oorlog/gewapende strijd
war (ww) oorlog/strijd voeren
war chest oorlogskas/strijdkas
war crime oorlogsmisdaad
war criminal oorlogsmisdadiger
war damage oorlogsschade
war dead gesneuvelde
War Department ministerie van oorlog
war effort oorlogsinspanningen
war establishment oorlogssterkte
warfare oorlogvoering
war fighting oorlogvoering
war footing, on a op voet van oorlog
war game oorlogsspel/oorlogsscenario; manoeuvres
war gaming het spelen van een oorlogsscenario
war grave oorlogsgraf
warhead wapenkop/oorlogskop/springkop/koplading/explosieve kop
war hero oorlogsheld
warlike militair/oorlogs...
warlord militair leider; militaire machthebber (tijdens Chinese burgeroorlog) ook warlord/krijgsheer, vooral bij stammemoorlogen in Afrika
warning system waarschuwingssysteem
war of attrition uitputtingsoorlog/slijtageslag
War Office ministerie van oorlog
warrant officer hogere onderofficier; (ong.) adjudant-onderofficier
war record oorlogsverleden
war risk oorlogsrisico
war room kaartenkamer
war song strijdlied
wartime oorlogstijd
war trophy oorlogstrofee
war victim oorlogsslachtoffer
war-weary oorlogsmoe
WD War Department / Ministerie van Oorlog
weapon wapen