R Romeo R/T procedure radiotelefonieprocedure rabbit lights naderingslichten racer racevliegtuig racing aircraft sportvliegtuig racing pilot racepiloot/racevlieger racing sea plane racewatervliegtuig racon radarbaken radar (radio detection and ranging) radar radar absorbent material radarabsorberend materiaal radar air defence system radarafweersysteem radar aircraft radarvliegtuig radar antenna radarantenne radar approach radarlanding radar approach control (radar)verkeersleiding radar beacon radarbaken radarborne boordradar radar centre radarcentrum radar check radarcontrole radar contact radarecho/radarcontact radar control (radar)verkeersleiding radar control room radartoren radar controlled radarbegeleid/radargestuurd radar controller radarluchtverkeersleider radar deflection radarafbuiging radar dome radome/radarkegel/radarkoepel radar early warning system radarwaarschuwingssysteem radar echo radarecho/radarcontact radar equipment radarpapparatuur radar guidance radargeleiding radar guided radargeleid radar homing radar-doelzoekend radar homing and warning radardoelzoeken en alarmering radar identification radaridentificatie/radarherkenning radar installation radarstation/radarinstallatie Radar Intercept Officer wapen- en navigatie-expert (tweede vlieger in F-4 en F-14) radar interference (ongewilde) radarstoring radar jamming radarstoring (bewust) radar man radaroperateur radar mast radarmast/radartoren radar nose radome/radarneuskegel radar operator radaroperateur radar pedestal radartoren radar position radarpositie radar position symbol radarpositiesymbool radar post radarpost/radarstation radar reflection radarweerkaatsing radar scan radarpad/radarzoekpatroon radar scanner radarzoeker radar screen radarscherm radar separation radarseparatie radar signal radarsignaal radar signature radarbeeld van doel radar site radarpost/radarstation radar station radarpost/radarstation radar system radarsysteem radar tower radartoren radar trap radarcontrole radar tube radarbuis radar unit radareenheid/radarinstallatie radar van radarwagen radar vectoring (radar)koersgeleiding radial radiaal radial engine stermotor radial passenger loading area instapruimte (op luchthaven) radiator radiator radiator flap radiatorklep radio radio radio (ww) melden/doorgeven radio altimeter radiohoogtemeter radio and navigation equipment radionavigatieapparatuur radio antenna radioantenne radio beacon radiobaken radio beam radiosignaal radio call radio-oproep radio call sign code/roepnaam radiocommunication radiocommunicatie/radioverkeer radiocommunication failure mislukte radiocommunicatie radiocommunication system radiocommunicatiesysteem radio compass radiokompas radio control room radiokamer radio direction finder radiozoekantenne radio distress call noodsignaal/noodsein radio equipment boordradio/radioapparatuur radio frequency golflengte radiogoniometer aanlooppeiler radiogoniometer aanlooppeiler radio-guided radiogeleid radiomarker beacon radiobaken radio navigation radionavigatie radio navigation equipment radionavigatieapparatuur radio navigation mode radionavigatiemodus radio operator radio-operator radio range radiobereik radio range beacon radiobaken radio receiver ontvanger radio signal radiosignaal radio station radiostation radio system radiosysteem radiotelegraph radiotelegraaf radio telephone radiotelefoon radio telephone procedure radiotelefonieprocedure radio telephony radiotelefonie radio telephony messages radiotelefonieberichten/RTF-berichten radio teletypewriter radiotelex radio transcript het transcript (uitgeschreven versie van al het radioverkeer tijdens een vlucht of een missie) radio wave radiogolf radius of action actieradius radius of gyration traagheidsstraal radius of inertia traagheidsstraal radome radome/radarkoepel raid (lucht)aanval/aanvalsgolf rail gun elektromagnetisch kanon (product van Star Wars onder Reagan) rain regen ram air stuwlucht ram ar turbine stuwluchtturbine ram ar turbine extension het uitlaten van de stuwluchtturbine ram intake ram(lucht)inlaat ramjet ramjetmotor ramjet engine ramjetmotor ramp (verplaatsbare)vliegtuigtrap/aviobrug; platform (op luchthaven) ramp chart platformkaart range bereik/actieradius; reikwijdte/dracht (van lichtbakens bij luchthaven) range finder afstandmeter range of runway visibility meteorologisch zicht range of visibility meteorologisch zicht ranking officer hoge officier rapid fire snelvuur rapid fire gun snelvuurkanon rate snelheid; tarief rated thrust nominale stuwkracht rate gyro snelheidsbepaling (op raket) rate of climb klimsnelheid rate of climb indicator variometer/stijgsnelheidsmeter rate of descent daalsnelheid rate of fire vuursnelheid rate of knots (hoge) snelheid rate of roll rolsnelheid rate of sink daalsnelheid rates tarieven rating toelaatbare stuwkracht; bevoegdheid (toevoeging bij vliegbrevet) raunchy (slang) stom/onhandig/niet op z'n taak berekend (van persoon) reach cruising altitude bereik kruishoogte reaction control gasstraalbesturing reaction control valve gasstraalbesturingsklep read aflezen (van meter, instrument); een vlieger informatie geven over z'n exacte positie; een vliegtuig van de eigen partij op het radarscherm zien reading stand/waarde (op meter) read-out uitlezen/uitlezing (van instrumenten) ready-room readyroom/wachtlokaal real time ... real-time.../live (in de zin van direct, zonder vertraging) real time imagery real-timebeelden/live beelden *real weight netto belading (van vliegtuig) rear avionics bay achterste elektronicaruimte rear engine staartmotor/achterste motor rear firing gun achterwaarts vurend kanon rear fuselage rompachterstuk rear gunner achterste (boord)schutter rear light achterlicht rearmement herbewapening rear passenger door achterste passagiersdeur rear turret achterste geschutkoepel rebook omboeken receive ontvangen receiver ontvanger receiving only alleen ontvangst recent recent (m.b.t. weersverschijnselen, b.v. recente regenval) reception altitude ontvangsthoogte reclearance herklaring/nieuwe klaring reclearance in flight nieuwe klaring tijdens de vlucht recleared herklaard recommended practices aanbevolen werkwijzen (ICAO) reconaissance plane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion reconnaissance verkenning reconnaissance aircraft/aeroplane/airplane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion reconnaissance bomber verkenningsbommenwerper reconnaissance camera verkenningscamera reconnaissance in force verkenningsexpeditie reconnaissance photo verkenningsfoto/inlichtingenfoto reconnaissance squadron verkenningssquadron recording system registratiesysteem recover herstellen/rechttrekken (na tolvlucht bijvoorbeeld) recreational aircraft/(air)plane privé-vliegtuig/sportvliegtuig recreational flying sportvliegen/privé-vliegen recreational pilot's license sportvliegbrevet/RPL (internationaal) rectangular wing rechthoekige vleugel recurrent trainig periodieke training/opleiding (van cabinepersoneel) Red Flag gesimuleerde luchtoorlog (oefening van Amerikaanse luchtmacht op luchtmachtbasis Nellis, Las Vegas, Nevada; vier keer per jaar) redline speed (never-exceed speed) maximumsnelheid reds raketten reduced separation verminderde separatie reduced vertical separation minimum verminderd verticaal separatieminimum reduction gear tandwielvertraging reduction gearbox reductiekast/tandwielkast redundant system meervoudig uitgevoerd systeem red warning function rode waarschuwingsfuntie (van een systeem) re-engine de motor vervangen/een nieuwe motor plaatsen reference (point) richtpunt (op de grond) reference datum height referentievlakhoogte (voor ILS) reference to verwijzing naar refer to verwijzen naar reflector sight spiegelvizier/reflectorvizier refuel (bij)tanken refuelling plane tanker /tankvliegtuig refuelling point tankstop refuelling probe vulbuis/brandstofslang refuelling stop tankstop refusal of entry instapweigering region luchtstreek regional area forecast centre regionaal centrum voor gebiedsweersverwachtingen regional OPMET bulletin exchange regionale OPMET-bulletinuitwisseling regional supplementary procedures aanvullende regionale procedures registration registratie registration marking registratiemarkering regroup hergroeperen Regulus vanaf onderzeeboot gelanceerde raket van de Amerikaanse marine reheat naverbrander; naverbranding reheat take-off naverbranderstart reinforcement(s) versterking(en) rejected take-off afgebroken start rejected take-off distance available beschikbare afgebroken startafstand rejected take-off distance available helicopter beschikbare afgebroken startafstand helikopter relative bearing relatieve koers relay station relaisstation/steunzender relay system verbindingssysteem relay to geef door aan release losraken (van een onderdeel); loslaten/ontkoppelen/losmaken release (the cable) ontkoppelen (zweefvliegen) release knob/toggle (the bun) ontkoppelknop release signal ontkoppelingssignaal (zweefvliegen) remark opmerking remotely piloted vehicle op afstand bestuurd vliegtuig/vliegende robot rendez vous point rendez-vouspunt (luchtmacht); ontmoetingspunt (luchthaven) repair herstelling/reparatie repair handbook herstellingshandboek repetitive flight plan doorlopend vliegplan replacement flight plan vervangend vliegplan replacement pilot vervanger report melding report (ww) melden reporting point meldingspunt report leaving rapporteer verlaten report reaching rapporteer het bereiken request verzoek requested verzocht requested level change en route verzoek om onderweg de hoogte te veranderen request flight plan verzoek om vliegplan request level not available gevraagde hoogte niet beschikbaar request on frequency message bericht met vraag over frequentie (Eurocontrol) request supplementary flight plan verzoek om aanvullend vliegplan required navigation performance vereiste navigatienauwkeurigheid requirement eis/opdracht requirements vereisten re-role een nieuwe taak geven re-route langs een andere route sturen/wijzigen van de vluchtroute rescue boat reddingsboot rescue co-ordination centre reddingscoördinatiecentrum rescue flight reddingsvlucht rescue helicopter reddingshelikopter rescue sub centre reddingscentrum rescue vessel reddingsvaartuig research airplane testvliegtuig research and development idem/R&D/onderzoek en ontwikkeling research center onderzoekscentrum/testcentrum research pilot testpiloot research plane testvliegtuig reservation reservering reservation class reserveringsklas (m.b.t. indeling van economy class) reservation requirements reserveringsvoorwaarden reserved airspace gereserveerde luchtruimte reserve tank reservetank reservoir reservoir responder beacon antwoordbaken restricted area beperkt gebied restricted airspace verboden luchtruim restricted PPL beperkt vliegbrevet resupply herbevoorraden retaliate vergelden retaliation vergelding retaliative bombing vergeldingsbombardement reticketing in-de-plaaststelling retire ook: het verwijderen van een defect/beschadigd onderdeel retractable intrekbaar/inklapbaar retractable landing gear intrekbaar onderstel retractable nose landing gear (unit) intrekbaar onderstel retractable nose undercarriage (unit) intrekbaar onderstel retractable wheel intrekbaar wiel *retracted position ingetrokken (b.v. van kleppen) retraction mechanism intrekmechanisme retract the landing gear (doors) het landingsgestel/onderstel intrekken; de ondersteldeuren intrekken retrieval by aerotow terugsleep (zweefvliegen) retrieve ophalen (ook op vliegveld) (zweefvliegen) retrieve crew ophaalploeg (zweefvliegen) return flight retourvlucht return to service terug naar de dienst rev. counter/meter tachometer/toerenteller revenue management revenue-management (bron jaarverslag KLM op internet) revenue passenger mile (RPM) gemiddelde opbrengst per passagierskilometer revenue per available seat mile (RASM) gemiddelde opbrengst per stoelkilometer revenue ton mile tonkilometer reversal of controls omgekeerd effect van de stuurorganen reverse pulley autostart met kabelomkering (zweefvliegen) reverse(d) thrust stuwstraalomkering reverser straalomkeerder reversible pitch prop(eller) verstelbare propeller (kan blad zo ver draaien dat hij als rem gaat werken) revision message herzien bericht (Eurocontrol) revolution counter/meter tachometer/toerenteller revolutions toeren revolutions per minute toerental/tpm/toeren per minuut *rheostat regelweerstand/reostaat (elek.) Rhino bijnaam voor de lelijke F-4 phantom rhubarb (slang) missie waarbij laag moet worden gevlogen (RAF-term WO II) rib rib ridge helling rig monteren rigger's angle of incidence instelhoek rigging montage; verspanning rigging wire draaglijn (van deltavlieger) right of search recht om bagage te doorzoeken right tank fuel gauge brandstofmeter voor de rechtertank rigid rotor stijve rotor/niet scharnierende rotor rip cord trekkoord (van parachute); scheurkoord/scheurlijn (ballonvaart) rip panel scheurbaan (ballonsport) ripping line scheerlijn (ballonsport) riser riser/hoofdband (aan parachute) rivet klinknagel robot bomb vliegende bom/geleid projectiel rocket raket rocket aircraft raketvliegtuig rocket-assisted take-off (from the ground) start met extra raketmotor rocket booster (extra) hulpdraagraket (onderdeel van raket) rocket engine raketmotor rocket motor raketmotor rocket one (US Navy) de commandant rocket pack raketmotor (zelfstandige unit) rocket plane raketvliegtuig rocket propellant raketbrandstof rocket-propelled aircraft raketvliegtuig rocket propulsion raketvoortstuwing roger begrepen/idem roll rol(beweging)/rolvlucht roll (ww) rollen/om de lengte-as draaien roll divergence (ongewild) wegrollen roll down the chute het vliegtuig laten 'vallen' in de richting van het doel roll 'em (US Navy) film (vertoond in de readyroom) roll in zie roll in on the bomb run roll in (on the bomb run) het toestel als een baksteen laten 'vallen' in de richting van het doel rolling rollen rolling circle bocht van 360 graden met vier rols rolling moment rolmoment rolling take-off rollende start roll-out uitloop(traject) (na landing) roll out (ww) rechttrekken (als het doel beschoten is, na de roll in dus); uitlopen (na landing) roll rate rolsnelheid Romero idem/R (de letter R) roof (US Navy slang) vliegdek root wortel (plek waar de vleugel aan de romp vastzit) root rib wortelrib rotary blade rotorblad rotary engine rotatiemotor rotary wing (generaliserende term voor) rotor rotary wing(ed) aircraft helikopter rotating wing aircraft helikopter rotation omwenteling (in motor); rotatie (beweging in de lucht) rotation speed rotatiesnelheid rotations per minute toeren per minuut/tpm/rpm rotor rotor/rotorblad rotor assembly rotorconstructie rotor blade rotorblad rotor coning rotorkegel rotor control rotorbesturing/besturing van de rotor rotor core rotorkern rotor craft helikopter rotor current rotorstroom rotor disc rotorschijf rotor field rotorveld rotor frequency rotorfrequentie rotor-fuselage interaction wisselwerking tussen tussen rotor en romp rotor head rotorkop rotor hinge rotorscharnier rotor hub rotornaaf rotor mast rotormast rotor plane rotorvliegtuig; rotordraaivlak rotor pylon rotordrager (meestal aan de achterkant van de romp) rotor revolutions per minute rotortoerental rotor rpm (rotor revolutions per minute) rotortoerental rotor revolutions per minute rotortoerental rotors in tandem rotoren in tandemopstelling rotor spindle rotoras rotor system rotorsysteem rotor unbalance rotoronbalans rotor voltage rotorspanning rotor wash (het) zog rotor winding rotorwikkeling round out afronden (zweefvliegen) round the world ticket round-the-worldticket route route route forecast routeweersverwachting route of flight vluchtplan; vliegroute route transmitting frequencies routefrequenties routine inspection routine-inspectie routine maintenance routineonderhoud Royal Netherlands Airforce Koninklijke Luchtmacht Royal Netherlands Navy Koninklijke Marine rudder roer/richtingroer rudder area roeroppervlak rudder arm roerstang rudder bar voetenstuur rudder chord roerkoorde rudder control unit roerbesturingsunit rudder flap roerklep rudder pedals voetenstuur/roerpedaal rudder trim roerinstelknop rules of the air luchtverkeersregels run vlucht/aanvliegen van het doel runaway verlies van controle (b.v. over de stuurvlakken) runaway trim trimverloop running light navigatielicht running rigging zelfinstellende verspanning running take-off rollende start running-up check proefdraaicontrole run-up aanvliegroute; motortesthangaar runway baan (startbaan/start- en landingsbaan) runway alignment richtlijnbaken runway alignment beacon richtlijnbaken runway alignment indicator baanrichtingaanwijzing runway alignment indicator light system richtlijnbaken runway approach lights naderingslichten runway arresting gear baanstopmechanisme runway beacon landingsbaanbaken runway capacity baancapaciteit runway centre line hartlijn (van de baan) runway centre line light(s) (baan)hartlijnlicht(en) runway centre markings centrale lijnmarkering runway control baanverkeersleiding runway controller baanverkeersleider runway control van baanverkeersleidingswagen runway designation marking baanidentificatiemarkering runway designator baanidentificatiecode runway diagram plattegrond van startbaanstelsel runway edge baanrand runway edge lights baanrandlicht(en) runway end baaneinde runway end light(s) baaneindelicht(en) runway excursion overschrijding van de (start- of landings)baan runway identification baanidentificatie runway incursion mensen op de (start- of landings)baan runway in use baan in gebruik runway layout banenstelsel runway lead-in lighting system inleidend verlichtingssysteem naar de baan runway light baanlicht/landingslicht runway light range baanzicht runway lighting/lights baanverlichting runway marker landingsbaanbaken/baanafstandbord/kilometerpaal (langs de baan) runway marker range bordenzicht runway separation baansplitsing runway shoulder baanberm runway side stripe markings markering zijkant baan runway slope baanhelling runway spacing startbaantussenruimte runway surface baanoppervlak runway surface condition conditie van het baanoppervlak runway system banenstelsel (van luchthaven) runway threshold baandrempel runway threshold light(s) baandrempellicht(en) runway threshold markings baandrempelmarkering runway touchdown zone landingsmat runway touchdown zone light(s) landingsmatlicht(en) runway use baangebruik runway visibility baanzicht runway visibility range meteorologisch zicht runway visual range zichtbare baanlengte S safe fatigue limit alfagrens safe transportation of dangerous goods by air veilig vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen safety belt veiligheidsgordel safety demonstration veiligheidsdemonstratie safety functions veiligheidsfuncties safety levels veiligheidsniveaus safety speed veilige snelheid sail zeil (van deltavlieger) sailplane zweefvliegtuig sandbags zandzakken (bij ballonvaart) sandstorm zandstorm sand whirl zandwerveling SAR point of contact zoek- en reddingscontactpunt/SAR-contactpunt SAR satellite SAR-satelliet satcoms (satellite communications) satellietcommunicatie satellite communication(s) satellietcommunicatie satellite navigation satellietnavigatie satellite navigation system satellietnavigatiesysteem satellite terminal instapruimte (luchthaven) saturation bombardment/bombing verzadigingsbombardement/ zwaar bombardement/platbombarderen say your state Hoeveel brandstof heb je nog? (marinevliegers-uitdrukking) scaffold (ww) steigeren scanner (draaiende) radarantenne scarfring affuitring (beweegbare standaard voor machinegeweer, WO I) scattered verspreid schedule schema/rooster (per dienstregeling) scheduled ingeroosterd scheduled air carrier lijndienstmaatschappij scheduled charter service charterlijndienst scheduled flight lijnvlucht scheduled holiday flight vakantielijndienst scheduled service lijndienst scheduled test geregelde test scheduling officer planofficier (deelt roosters in) scissors kort draaien (snel opeenvolgende bochten naar links en rechts tijdens luchtgevecht) Scooter bijnaam A-4 Skyhawk scope (beeld)scherm scope (slang) bijnaam voor de Radar Intercept Officer oftewel de wapen- en navigatie-expert scramble (ww) snel laten opstijgen/starten (wegens alarm) scramble, scramble, scramble alarm(boodschap) scramble take-off alarmstart screening machine screeningapparaat (röntgen) screw propeller/schroef Scud (missile) Scud(-raket) Scudbuster Scudvernietiger (Patriot-raket) sea breeze zeebries sealed fuselage afgedichte/waterdichte romp sealed fuselage bottom afgedichte/waterdichte rompbodem sea level zeestand/zeeniveau/zeespiegel sea plane vliegboot/watervliegtuig search and rescue opsporing en redding (mag je ook afkorten tot SAR-... , is bekend bij liefhebbers/kenners) search and rescue region opsporings- en reddingsgebied search and rescue role SAR-taak search light zoeklicht search radar zoekradar search radar element opsporingsradar search unit reddingsteam sea skimming ... laagvliegend(e) ... sea skimming missile laagvliegende raket seat stoel seat allocation passagiersverdeling (over het vliegtuig) seat belt riem/veiligheidsgordel seat belt sign riemsignaal seat cushion zitkussen (zweefvliegen) seat harness harnas (aan de stoel van de piloot) seating plaatstoewijzing seat mechanism stoelmechanisme (van piloot) seat mile stoelkilometer (één beschikbare stoel gevlogen over één kilometer) seat only idem seat pitch (onderlinge) stoelafstand (in verkeersvliegtuigen)/beenruimte sea wing (romp)drijver (van watervliegtuig) secondary air flow omlooplucht (van turbofanmotor) secondary effect neveneffect secondary runway uitwijkbaan secondary structure secundaire constructie secondary surveillance radar secundaire rondzoekradar/secundaire bewakingsradar secondary system reservesysteem second in command tweede vlieger; co-piloot secretary of defence minister van defensie section sectie/formatie (twee vliegtuigen die samen een gevechtseenheid vormen) section leader formatieleider sectional VFR-navigatiekaart (schaal 1:500.000) sector sector sector altitude sectorhoogte secure datalink beveiligde verbinding security check veiligheidscontrole security inspection veiligheidsinspectie security procedures veiligheidsprocedures security surcharge veiligheidstoeslag segregated area afgezonderd gebied selective calling system selectief oproepsysteem selective identification feature selectieve identificatiemogelijkheid selector valve kiesschijf select weapons kies het wapen self defence weapons zelfverdedigingswapensysteem self-guided/guiding bomb zelfgeleidende bom/doelzoekende bom self-guided/guiding missile zelfgeleidende raket/doelzoekende raket self-handling zelfafhandeling (burgerluchtvaart/luchthaven) self-launched motor glider motorzweefvliegtuig/motorzwever self-propelled mount gemotoriseerd onderstel self protection flare zelfverdedigingsfakkel self-sealing fueltank zelfdichtende brandstoftank semi armour piercing half-pantserdoorborend semi-monocoque halfdragend/semi-monocoque semi-positive sweepback geringe pijlstelling semi-retractable landing gear halfintrekbaar onderstel semi-retractable undercarriage halfintrekbaar onderstel semi-unitary construction semi-modulaire constructie senior air traffic controller hoofd-verkeersleider sensor sensor; ook afkorting van sensor-operator sensor fuse bomb sensor-ontstekingsbom sensor-operator sensor-operator (in de Orion) sentry aircraft radarvliegtuig (b.v. de AWACS) separation separatie/afstand (tussen opstijgende en landende vliegtuigen) separation minima infringement overschrijding van de minimale separatieafstand separation minimum separatieminimum sequensing achter elkaar uitvoeren Sergeant sergeant Sergeant First Class sergeant 1e klasse served bediend service dienst; onderhoud; vliegdienst (van een vlieger) service (ww) onderhouden serviceable in goede staat/goed functionerend/bruikbaar/vliegklaar (b.v. van vliegtuig of motor); vervangbaar (onderdelen) service area werkgebied (op luchthaven) service ceiling (praktische) hoogtegrens service life levensduur (van vliegtuig) service message dienstbericht service pilot legervlieger service road weg voor grondpersoneel (op luchthaven) service vehicle servicevoertuig (op luchthaven) servicing onderhoud servicing (bn) bedienend servicing procedures onderhoudsprocedures servo-actuating mechanism bekrachtigde aandrijving servo engine servomotor servo motor servomotor servo paddle servoblad servo tab servoroer/servovlak sesquiplane anderhalfdekker set course to koers zetten naar set of equipment apparatuur severe hevig (m.b.t. weersverschijnselen) severe turbulence hevige turbulentie shackle harpje (zweefvliegen) shaft motoras shaft horsepower asvermogen shallow fog lichte mist shed hangar shell granaat shell fire granaatvuur shift verschuiving; dopplereffect shift (ww) verschuiven (b.v. van lading) shimmy wielslingering shimmy damper shimmydemper shit hot (slang) complimentje/'klasse' shock absorber schokbreker shock absorber rope voorloopstuk shock absorption schokdemping shock drag golfweerstand shock stall schokgolfweerstand shock wave schokgolf shoe (slang) (afkorting van 'blackshoes') grondpersoneel (vliegers dragen bruine shoenen) shoot and scoot verrassingsaanval shoot cue teken/seintje om te vuren shooter (US Navy slang) katapultofficier shoot list elektronische afschietlijst (bij meerdere vijandelijke toestellen wordt elektronisch een volgorde voor de af te vuren raketten bepaald, waarbij de meest gevaarlijke tegenstander als eerste aan de beurt is) shore battery kustbatterij shore bombardment force kustbombardementeenheid short haul ... korte afstand/korte-afstands... short range ... korte afstand/korte-afstands... short range attack missile korte-afstandsraket short range rocket korte-afstandsraket short service commission kort-verbandaanstelling (RAF) short take-off korte start short take-off and landing STOL short take-off and landing aircraft STOL-vliegtuig shot vlucht (van geleideprojectiel) shoulderboard insigne shoulder wing monoplane schouderdekker shoulder wing plane schouderdekker shower bui (korte) shrapnel granaatscherven shroud straalpijpring shutdown het afzetten van de motor shut down the engine de motor afzetten sideband zijband (i.v.m. radioverkeer) side by side tweezitter (naast elkaar) side propeller zijpropeller side screw zijpropeller sideslip (zijwaartse) slip/slipvlucht sideslip (ww) (zijwaarts) slippen side stick sidestick (aan de zijkant geplaatste stuurknuppel in Airbus en F-16) side wash angle zijstroomhoek side window zijraam siege beleg(ering) siege (ww) belegeren Sierra idem/S (de letter S) sierra hotel (slang)(NATO-term voor 'shit hot') compliment/klasse sight vizier sight door vizierklep sighting system zoeksysteem sight plane viziervlak sight protection vizierbescherming signal sein/signaal signal to noise ratio signaal-ruisverhouding significant point kenmerkend punt significant weather kenmerkend weer significant weather chart weerkaart (gebiedsverwachting) silk codelapje voor vliegers (soms ook voorzien van een kaart) van zijde (GB); slang voor parachute sill height drempelhoogte (b.v. van het hoofddek van een vliegtuig) Silver C Zilveren C (zweefvliegen) sim system simulator simple approach lighting system eenvoudig naderingsverlichtingssysteem simple flap gewone klep simple split flap gewone splijtklep simulator simulator single enkele reis single engine approach landing op één motor single engine(d) ... eenmotorig ... single-engine land landing op/met één (functionerende) motor single entity charter ad-hoc-charter single entry visa single-entryvisum single isolated wheel load enkelwielbelasting single open jaw idem (één traject aan eind of begin van route wordt niet gevlogen) single point fuelling centrale brandstofvulling single seat ... eenpersoons... single seat aicraft eenzitter single seater eenzitter single sideband idem/SSB/enkelzijband/enkelzijdige band single ticket enkele reis sink dalen sinker rate valsnelheid sink rate daalsnelheid (m.n. bij zweefvliegen) sister ship zusterschip (bij luchtschepen) sit a plane on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten (neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht) site vaak 'basis' of 'station' sitting duck makkelijk(e) prooi/doelwit situation indicator standaanwijzer situational awareness besef van tijd en plaats six o' clock op zes uur (recht naar achteren/recht achteruit/recht achter je) skeletal fuselage skeletromp skeleton frame skewed wing scheve vleugel skid (landings)ski; schaats (zweefvliegen) skid schuiven (o.a. in bocht) skin huid(beplating)/bespanning (van vleugel) skin friction huidwrijving/wrijvingsweerstand skinny, the (slang) actuele informatie/nieuwtjes (informeel) skirt zoom (van parachute) sky advertizing luchtreclame sky clear heldere lucht sky freighter transportvliegtuig sky jockey gevechtsvlieger sky pilot (slang) luchtmachtpredikant (VS); gelicenseerd vlieger (VS) sky scout (slang) luchtmachtpredikant skyjack(ing) vliegtuigkaping skyjacker vliegtuigkaper sky marshal airmarshal (zie air marshal, laatste betekenis) slat leivlak/leivleugel/neusvleugel/verstelbare vleugelvoorrand/neusklep slick bommen (in een vliegtuig); ook bijnaam van UH-1 transporhelikopter die geen uitwendige bewapening heeft, hence the name); (algemeen) helikopter (slang) slide glijbaan (gebruikt in burgerluchtvaart na crash) slide-raft glijbaan slideslip afglijden sliding hatch schuifkap sliper radarwaarschuwingssignaal (?) (waarschuwingssignaal dat aangeeft dat het vliegtuig is ontdekt door de vijandelijke radar) slip indicator balletje slip stream slipstroom/idem/schroefwind slope lift hellingsstijgwind (zweefvliegen) slope soaring hellingvliegen (bij het zweefvliegen) slot slot (bv. slot on 17.00 hours); slot (tijstip om te landen of op te stijgen. mv: slots); sleuf (vliegtuig); stuw- en stuurgaten (aan parachute) slot aerial sleufantenne slot allocation het toewijzen/toekennen van slots slot pool slot-pool slotted flap enkele spleetklep slow down your wing inhouden (zweefvliegen) small aircraft klein vliegtuig (< 5000 pounds) small hail korrelhagel smart bomb slimme bom smart technology slimme technologie smart UAV slimme UAV smart weapon slim wapen smash energie/kracht (van een vliegtuig) smoke bomb rookbom smoke detector/detection system rookmelder/rookmeldingssysteem/rookdetector smoke hood rookmasker (tegen giftige gassen bij vliegtuigongelukken) smoking hole (slang) plaats waar een vliegtuig gecrasht is smoke protection system rookbeveiligingssysteem snow sneeuw snow grains sneeuwkorrels snow pellets korrelsneeuw snuggle up (slang) onder de vleugel van een ander vliegtuig 'kruipen' tijdens een vlucht socked in (pot)dicht/gesloten/(wegens slecht weer) gesloten (van vliegveld); (door mist) vertraagd; aan de grond (van vliegtuigen) soft landing zachte landing softening-up bombing raids bommentapijten (eufemisme) soften-up stormrijp maken (het murw maken van vijandelijke troepen m.b.v. langdurige bombardementen) softland een zachte landing maken soft weapons zachte wapens (elektronische wapensystemen die geen gebruik maken van vernietigende explosieven) solid fuel vaste brandstof solid propellant vaste brandstof solo flight solovlucht sonar (SOund NAvigation Ranging) sonar sonic bang supersone knal sonic barrier geluidsbarrière sonic boom supersone knal sonic boom carpet geluidstrog/lawaaikielzog sonic speed geluidssnelheid sonobuoy sonoboei sonobuoy launching tube sonoboei-lanceerkoker (o.a.in de Orion) sortie vlucht/missie souls on board inzittenden sound barrier geluidsbarrière sound level geluidsniveau sound level meter geluidsniveaumeter sound locator geluidspeiler (op afweergeschut) southbound zuidwaarts southeast zuidoost southeastbound zuidoostwaarts southern latitude zuiderbreedte south-south-east zuidzuidoost south-south-west zuidzuidwest southwest zuidwest southwestbound zuidwestwaarts spaghetti kabelsalade (zweefvliegen); de remkabels (op vliegkampschip) span spanwijdte spar ligger special air report speciaal luchtrapport Special Operation Force commando-eenheid (binnen de Amerikaanse luchtmacht) special rules zone bijzonder verkeersgebied Special Service Brigade de commando's special service request bijzondere wensen van passagier/SSR specific fuel consumption specifiek brandstofverbruik specifications specificaties/eisen (van ministerie voor bepaald type vliegtuig) specified vector aangegeven koers specs (specifications) eisen/specificaties spectators' terrace bezoekersterras (op luchthaven) speedbrake remklep speedbrake lever bediening remkleppen speed check snelheidscontrole speed for best angle of climb optimale-klimhoeksnelheid speed for best rate of climb snelheid voor optimale klimsnelheid speed jeans (slang) drukpak/anti-g-pak speed limiting point snelheidsbegrenzingspunt speed of descent daalsnelheid speed of heat (slang) zeer snel speed of thought (slang) extreem snel speed slacks (slang) drukpak/anti-g-pak sphere of action bereik/actieradius sphere of influence bereik/actieradius spin spin/tolvlucht/de vrille spindle as spinner naafkap/spinner spin recovery uit de tol komen/rechttrekken spin-up de gyro opstarten *spiral spiraalvlucht spiral dive spiraalduik Spirit of St. Louis, the van Charles Lindbergh Spit koosnaam voor Spitfire splash (US Navy slang) neerstorten split aileron gedeeld rolroer split flap splijtklep spoiler spoiler spoke(s) spaak/spaken (bestemmingen van vliegtuigen van een hub (zie aldaar) spooled up (slang) opgewonden spot spotten (van vliegtuigen) spotter (plane) verkenner/verkenningsvliegtuig; (vliegtuig)spotter *spotter flight verkenningsvlucht spot wind spotwind spouse fare eegatarief (in de economy class) spring veer spring tab weerbalansvlak spud locker (US Navy slang) landing ver op het halfdek van een carrier (wie daar neerkomt, heeft te laag gevlogen) spy plane spionagevliegtuig squadron squadron (nooit eskader of eskadron als het gaat om vliegtuigen, die termen zijn sterk verouderd) squadron formation formatie Squadron Leader majoor (RAF) squadron marking squadronteken squall vlaag/bui squall line buienlijn squawk zich identificeren(een bepaalde code uitzenden via de transponder) squawk code identificatiecode SSR code SSR-code SSR code assignment message toewijzingsbericht SSR-code (Eurocontrol) SSR mode SSR-modus SST-aircraft (supersonic transport) supersone verkeersjet (Concorde) stability derivative stabiliteitsafgeleide stabilizer stabilo/stabilisatieroer/staartvlak stabilizer location stabiloplaats stabilizing fin stabilisatievin (aan raket) stabilizing panel stabilisatiepaneel (parachute) stabilizing surface stabilisatievin (aan raket) stack (groep vliegtuigen in) wachtgebied (i.v.m landing op vliegveld of vliegkampschip) stack (ww) (zich) verzamelen staff officer stafofficier Staff Sergeant stafonderofficier stall overtrek/stall stall (ww) overtrekken/in overtrokken vlucht raken; lift verliezen stall correction overtrekcorrectie stall flutter overtrekjengel/overtrekflutter stalling speed overtreksnelheid stalling speed overtreksnelheid stalling speed landing configuration stuurvlakinstelling voor zeer lage snelheid stalling speed steady flight overtreksnelheid stall turn stallturn/overtrekbocht stall vane overtrekvaan stall warning overtrekwaarschuwing stall warning system overtrekwaarschuwingsinstallatie stand an aircraft on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten (neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht) stand down ingerukt (bevel) standard operating procedure standaardwerkprocedure/standaardbedieningsprocedure standard-beam approach standaardbakenbenadering standard instrument arrival standaardinstrumentaankomst standard instrument departure standaardinstrumentvertrek standard regional route transmitting frequencies standaard regionale routefrequenties standards and recommended practices normen en aanbevolen werkwijzen (ICAO) stand by stand-bypassagier; stand-byticket stand by (bn) stand-by…/reserve/nood… stand by airspeed indicator reservesnelheidsmeter stand by altimeter reservehoogtemeter stand by attitude indictator reservegyrohorizon stand by gyroscope reservegyroscoop stand-by message stand-bybericht starboard stuurboord starboard engine rechtermotor/stuurboordmotor start up aanvangen (zweefvliegen) state hoeveelheid (resterende) brandstof (marineterm) static line treklijn (tussen parachute en vliegtuig) station station stationary stationair; vast stationary landing gear vast onderstel stationary site vaste lanceerbasis stationary target vast doel stationary undercarriage vast onderstel station-keeping positie bewaren (bij het formatievliegen) status status stealth stealth/onzichtbaar voor de radar stealth aircraft stealthvliegtuig stealth bomber stealthbommenwerper stealthed gedood/vernietigd stealth fighter (aircraft) stealthjager stealthy onzichtbaar voor de radar steam catapult stoomkatapult (op vliegkampschip) steerable nose wheel bestuurbaar neuswiel steering dot richtoriëntatiepunt (lichtvlek in het vizier dat het convergentiepunt aangeeft) steering line stuurlijn (aan parachute) step voetsteun stew steward(ess) (informeel) steward steward stewardess stewardess stick (stuur)knuppel; slang voor vlieger; groepje para's in vliegtuig; ook gedropte parachutisten; reeks uit vliegtuig uitgeworpen bommen stick and rudder aircraft gewoon vliegtuig (i.t.t. helikopter) stick centralised knuppel in middenstand stick check stickcontrole Stick Commander groepscommandant (van para's) stick force stuurkracht/kracht op de knuppel stick full halve rudder volledige halve uitslag stick lock stuurblokkering stick pusher stuurdwinger *stick shake(r) overtrekwaarschuwing stick shaker stuurschudder stop tussenlanding stop-end stop-einde (m.b.t. RVR) stop launching afplakken, licht uit (zweefvliegen) stop over tussenlanding stopway startbaanuitloop stopway light(s) startbaanuitlooplicht(en) store last (meestal bom(men) of raket(ten)) storm (in a storm) verward/opgewonden storm front onweersfront storm-front soaring frontvliegen (bij het zweefvliegen) *stowage bergruimte/bergvak; stuwage/opbergen (van bagage of lading) stowaway verstekeling stowage plan stuwplan stowed rotor opgevouwen/ingetrokken rotor strafe beschieten (van gronddoelen)/salvo afvuren straight in approach rechtstreekse nadering straight wing rechte vleugel strand kardeel straps riemen strategic air battle strategische luchtslag Strategic Air Command idem/commando van de strategische luchtmacht (USAF) strategic bomber strategische bommenwerper strategic bombing strategisch bombardement strategic missile strategische raket stratiform idem stratocirrus stratocirrus/lage vederwolk stratocruiser propellervliegtuig (C-97) stratocumulus stratocumulus stratofortress stratofort (bijnaam B-52) stratosphere stratosfeer stratotanker tanker(vliegtuig) (eigenlijk een transportvliegtuig dat wordt ingezet voor het tanken in de lucht) stratus stratus/laagwolk stream colonne/formatie (vliegtuigen) streamjet (stuw)straalmotor; straalvliegtuig streamline (ww) stroomlijnen streamlined gestroomlijnd stream take-off opstijgen in formatie stressed skin dragende huid stressed skin aluminium gestrekt aluminium stressed skin construction dragende-huidconstructie stress measurement spanningsmeting strike (lucht)aanval strike capability slagkracht strike fighter jachtbommenwerper strike force aanvalsmacht strike mission luchtaanval strike radar (grond)aanvalsradar string piefje (zweefvliegen) stringer stringer/langsverstijver strip baan (startbaan; landingsbaan) strobe their radar snel aan- en uitzetten van radar om de vijand op te sporen zonder de kans te lopen getroffen te worden door een antistralingsraket structural damage schade aan de constructie structural element constructiedeel structural failure barst/breuk/scheur structural failures constructiegebreken structural strength constructiesterkte structure constructie strut (vleugel)stijl stub wing rompdrijver (van watervliegtuig) stud lesvlieger/leerlingvlieger student (pilot) lesvlieger/leerling(vlieger) stunt flyer stuntvlieger stunt flying stuntvliegen stunt pilot stuntvlieger stunt plane stuntvliegtuig subcharter idem sub hunter onderzeebootjager (nu voornamelijk schepen) submunition minibom/clusterbommetje subsonic subsoon (onder mach 1) subsonic aircraft subsoon vliegtuig subsystem subsysteem sunday and minimum-stay rule idem sunday rule verplichte overnachting van zaterdag op zondag (i.v.m. boeken van vlucht) sunglasses zonnebril super advance purchase excursion fare super-APEX-tarief super APEX fare super-APEX-tarief supercharge aanjagen supercharged aangejaagd supercharger compressor/aanjager supercharging oplading supercirculation supercirculatie supercritical wing superkritische vleugel super cobra supercobra (vliegbeweging) super-cruise supersone kruisvlucht zonder naverbranding superheated oververhit superheating oververhitting super high frequency superhoge frequentie (3-30 GHz) super manoeuvrability superwendbaarheid super PEX fare super-PEX-tarief super purchase excursion fare super-PEX-tarief supersearch supersearch supersonic supersoon/supersonisch/sneller dan het geluid (boven mach 1) supersonic aircraft/aeroplane supersoon vliegtuig supersonic airliner supersoon verkeersvliegtuig (Concorde) supersonic bang supersone knal supersonic barrier geluidsbarrière supersonic bomber supersone bommenwerper supersonic boom supersonische knal supersonic combustion ramjet supersone ramjet supersonic dive supersone duik supersonic fastness supersone snelheid supersonic fighter supersonische jager supersonic flight supersonische/supersone vlucht; het supersonisch/ supersoon vliegen supersonic jet supersonische straaljager supersonic speed supersone snelheid supersonic transport supersoon/supersonisch vervoer supersonic transport (aircraft) supersoon/supersonisch transportvliegtuig super stall diep overtrokken vlucht supplement (VFG-)aanvullingslijst supplementary data message supplementair gegevensbericht (Eurocontrol) supplementary flight plan aanvullend vliegplan supplementary procedures aanvullende procedures supply aircraft bevoorradingsvliegtuig supply line aanvoerlijn supply plane bevoorradingsvliegtuig support helicopter transporthelikopter support plane ondersteuningsvliegtuig suppressed aerial verzonken antenne suppression of enemy air-defence lamleggen van de vijandelijke luchtafweer surface oppervlakte; de grond surface movement control verkeersleiding voor grondbewegingen surface movement radar zoekradar voor gronddoelen (militair); radar voor grondbewegingen surface search radar oppervlaktezoekradar surface to air missile grond-luchtraket/SAM-raket surface to air missile site SAM-lanceerbasis surface to air transmitter radarinstallatie surface to (sub)surface missile grond-grondraket surgical strike precisie-aanval surveillance aircraft/airplane verkenningsvliegtuig surveillance function controlefuntie (burgerluchtvaart) surveillance radar rondzoekradar surveillance radar approach rondzoekradar-nadering surveillance radar element of precision approach radar system rondzoekradardeel van precisienaderingsradarsysteem surveillance system surveillancesysteem survival pack survivalpakket suspension line draaglijn(aan parachute) sustained flight langdurige vlucht swamp (ww) bestoken (van doel) sweat bead condition one (slang) sterk bezweet sweatex (slang) inspannende oefening sweepback vleugelpijl; pijlstelling sweet (slang) functionerend swept(back)wing pijlvleugel swing bar voetenstuur swing wing zwenkvleugel/swingwing/verstelbare vleugel swing-wing aircraft zwenkvleugelvliegtuig swing-wing fighter (aircraft) zwenkvleugeljager switch schakelaar swivelling nozzle kantelende straalpijp swoop tolvlucht sword antenna zwaardantenne symmetrical wing de-icing vleugels symmetrisch ijsvrij maken synchronized gesynchroniseerd synchronized gun gesynchroniseerde mitrailleur synthetic training device nagebootst trainingshulpmiddel system check systeemcontrole system failure systeemstoring system of flaps kleppensysteem System Operator benaming voor vlieger van vliegtuig waarin alles elektronisch geregeld is; iedereen achter een toetsenbord systems display systemenbeeldscherm system supported co-ordination systeemondersteunde coördinatie (Eurocontrol) T T Tango tab stelvlak/stuurvlak tab and lock systems hulp- en vergrendelingssystemen TACAN station TACAN-station tachometer tachometer/toerenteller tactical air force tactische luchtmacht tactical air navigation (aid/system) navigatiehulpmiddel tactical air support tactische luchtsteun Tactical Aircrew Combat System luchtgevechtsimulator tactical bomber tactische bommenwerper tactical coordinator TACCO/gevechtsleider (Orion) tactical land attack missile - conventional TLAM-C-raket/conventionele tactische lucht-grondraket tactical squadron gevechtssquadron tactical support tactische steun tactical support aircraft grondaanvalsvliegtuig tactical support and reconnaissance tactische steun en verkenning tail staart tail assembly staartstuk tail attack aanval van achteren tail boom staartboom/staartdrager tail bracing wire spandraad voor de staart tail chase achtervolgingsvlucht tail cone staartkegel tail construction kielvlakconstructie tail end staartstuk tail end charlie achteraan vliegen (in formatie); achterste vliegtuig tail engine staartmotor tail fin kielvlak tail first (configuration) aircraft eendvliegtuig tail flood staartschijnwerper tail gunner staartschutter tail heavy staartlastig tail hook vanghaak (marinevliegtuig) tail light staartlicht tail loading gate achterste laaddeur tail piece staartstuk tail pipe uitlaat(pijp) tail plane stabilo/staartvlak tail propeller staartpropeller tail rotor staartrotor tail rudder staartroer tail shape staartvorm tail skid staartslof/staartsteun tail slide tailslide/staartval (beweging) tail spin staartspin (tolvlucht van vliegtuig) tail strike staart die de startbaan raakt bij het opstijgen tail support staartsteun tail unit staartvlak tail unit shape staartvorm tail warning radar staartradar tail wheel staartwiel tail wind rugwind/staartwind tail wind landing rugwindlanding take a plane supersonic door de geluidsbarrière gaan take bearings peilen take-off start; opstijging (ballonsport) take off (ww) opstijgen take-off area eind van de startbaan; vertrekgebied (helikopters) take-off climb area uitklimsector take-off decision speed go-no-go-snelheid (maximale afbreeksnelheid tijdens startaanloop) take-off distance startlengte/startafstand take-off distance available beschikbare baanlengte (ook voor helikopters) take-off distance required vereiste startbaanlengte take-off distance speed opstijgsnelheid take-off flight path vliegbaan in de start take-off point optrekpunt take-off power startvermogen take-off rating startvermogen take-off run aanloop take-off run available beschikbare aanlooplengte take-off runway startbaan take-off safety speed veilige startsnelheid/veilige loskomsnelheid take-off speed startsnelheid/ loskomsnelheid/aanloopsnelheid take-off weight vertrekgewicht take-on speed startsnelheid take up slack straktrekken (zweefvliegen) tandem aircraft tandemvliegtuig/tweezitter (achter elkaar) tandem seater tweezitter (achter elkaar) tandem wings tandemvleugels Tango idem/T (de letter T tango uniform (slang, fonetisch alfabet voor 'tits up') defect/niet werkend) tank (brandstof)tank tank (ww) (bij)tanken tank buster antitankvliegtuig tank destroyer antitankvliegtuig tanker tankervliegtuig; tankwagen (op luchthaven) tanker aircraft tankervliegtuig tanker pilot tankervlieger tanker plane tanker(vliegtuig)/tankvliegtuig tanker support tankersteun tap verrassingsaanval (op ander vliegtuig) tapered wing tapse vleugel/trapezevleugel target doel target acquisition doeldetectie target acquisition system doeldetectiesysteem (radar, inrarood enz.) target acuired doel opgespoord/bepaald target area doelgebied target cross doelkruis (voor parachutisten) target designation system doelvolgsysteem target designator doelzoeker target detection radar doelzoekradar target indication doelmarkering targeting doelbepaling/doelaanwijzing target priority list (elektronische) afschietlijst target seeking doelzoekend targets of opportunity toevallig opgespoorde doelen target tug doelsleper (soort vliegtuig) tariff coordination tariefcoördinatie tarmac (start- of landings)baan TAWS alert TAWS-alarm TAWS warning TAWS-waarschuwing tax-free shop taxfreeshop taxi (ww) taxiën taxi circuit taxibaanstelsel/rolbaanstelsel *taxi clearance taxiklaring taxi holding position taxiwachtpunt taxiing taxiën taxiing guidance system taxigeleidingssysteem taxiing trial taxitest taxi lane taxibaan/rolbaan taxi light taxischijnwerper taxiplane luchttaxi taxi test taxitest taxi track taxibaan/rolbaan taxi track lights taxibaanverlichting/rolbaanverlichting taxi trial taxitest taxi trialing proeftaxiën taxi strip taxibaan/rijbaan taxiway taxibaan/rijbaan taxiway line taxibaan/rolbaan taxiway link rijbaanaansluiting tear gas traangas technical office technisch bureau telemetry telemetrie telemetry room telemetriekamer (in testcentrum) telemetry team telemetrie-team (in testcentrum) telescopic corridor aviobrug/slurf (op luchthaven) teletypewriter telex television screen monitor/beeldscherm temperature turbine-inlaattemperatuur temperature inversion temperatuurinversie temporary guidance leaflet idem temporary reserved airspace tijdelijk gereserveerde luchtruimte temporary segregated area tijdelijk afgezonderd gebied tensile strenght treksterkte terminal terminal (op luchthaven) terminal area naderingsverkeersgebied terminal area surveillance radar rondzoekradar voor het naderingsverkeersgebied terminal control area naderingsverkeers(leidings)gebied/TMA terminal radar approach control facility (TRACON) vliegveldradar/TRACON terminal VOR naderings-VOR terrain avoidance radar obstakelradar terrain avoidance system obstakelradar terrain clearance indicator radiohoogtemeter terrain contour matching terreinherkenningsnavigatie terrain following radar terreinvolgradar test test test aircraft testvliegtuig test bed proefbank/testvliegtuig test flight testvlucht test hop testvlucht test pilot testvlieger (luchtmacht); testpiloot (burgerluchtvaart) test procedure(s) testprocedure(s) test purposes testdoeleinden Texaco (slang) tanker/tankervliegtuig theater slagveld thermal thermiek thermal thermiekbel thermal (ww) thermieken (zweefvliegen) thermal de-icing thermische ijsbestrijding thermalling hat petje (zweefvliegen) thermal soaring thermiekvliegen (bij het zweefvliegen) thermodynamic energy thermodynamische energie thickness-cord ratio vleugelbolling thingamabob (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het those with egg on their hats hogere officieren thou thousand (duizend, gebruikt bij kaartschaal) thousand pounder duizendponder thread thrust schroefdruk three bladed propeller driebladige propeller three down and locked onderstel uit (en klaar om te landen) (verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases) three down and welded onderstel volledig uit (en klaar om te landen) (verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases) three-nine line vleugelas three-point landing driepuntslanding threshold (of runway) (baan)drempel throttle(s) gashendel throttle back (slang) vaart minderen/het rustig aan doen throttle control gashendel throttle lever gashendel through check-in idem thrust stuwkracht thrust deviator stuwstraalafbuiger thrust efficiency stuwkrachtrendement thrust gain stuwkrachtwinst thrust lever vermogenshendel thrust measurement stuwkrachtmeting thrust member axiaal framedeel *thrust reverser straalomkeerder/stuwomkeersysteem (remmechanisme) thrust reversing system stuwomkeersysteem/straalomkeerder thrust to weight ratio stuwkracht-gewichtverhouding thrust vector stuwkrachtvector thrust vectoring stuwstraalbesturing thrust vectoring system stuwstraalrichtsysteem thunderstorm onweersbui/onweersstorm thundery cloud donderwolk ticket (vlieg)ticket ticket counter ticketbalie (op luchthaven) ticket on departure idem ticket point mileage totale aantal gevlogen mijlen tiger (slang) strijdlustige vlieger tight formation hechte formatie tight turn scherpe bocht tight wingtip formation hechte formatie tilt(ing) rotor kantelrotor tilt wing kantelvleugel tilt wing aircraft V/STOL-vliegtuig/kantelvleugelvliegtuig time-delayed bomb tijdbom time enroute vluchtduur time group tijdgroep time to take-off startduur; tijd die nog resteert tot de start timetable dienstregeling tip tip/(vleugel)punt tip stall tipovertrek tip tank tiptank tit flight (theatre indoctrination flight) eerste frontvlucht tits machine (slang) een goed vliegtuig (verouderd) tits up (slang) defect/niet werkend toilet cleaning vehicle toiletwagen (op luchthaven) toilet truck toiletwagen (op luchthaven) tone signaal (is hoorbaar als een raket op een vijandelijk toestel is gelockt) tools gereedschap top gate maximale hoogte Top Gun zie NFWS (afkortingen) topo kaart top of climb top van de klim/einde van de stijgvlucht top off (slang) voltanken topographical map kaart top panel bovenpaneel top spar bovenligger top speed topsnelheid top turret toren top turret gunner rugschutter top wing bovenvleugel tornado tornado torpedo aircraft torpedovliegtuig torpedo bomber torpedobommenwerper torpedo plane torpedovliegtuig torque koppel torque effect torsie-effect torsional clamp torsieneus (zweefvliegtuig) torsion box torsieneus (zweefvliegen) total weight totaalgewicht touch-and-go landing touch-and-go-landing (landing gevolgd door doorstart)/ doorstartanding touchdown landing touchdown and lift-off area landings- en opstijggebied (helikopter) touchdown indicator landingsmeter touchdown speed landingssnelheid touchdown zone landingsmat touch-drill herhalingsoefening (voor cabinepersoneel) tour code reisnummer/tourcode tour of duty tour tow slepen (van zweefvliegtuig) tow aircraft sleepvliegtuig tow bar trekstang/sleepstang (op luchthaven) tow car launch autostart (zweefvliegen) tower verkeerstoren tower controller verkeersleider tower control room cabine (van verkeerstoren) towering cumulus hoog oprijzende cumulus towing bar trekstang/sleepstang (op luchthaven) towing plane sleepvliegtuig tow launch sleepstart (zweefvliegen) TOW-missile (tube-launched optically-tracked wire-command link-guided missile) TOW-raket (type anti-tankraket) tow release knob knop voor loslaten touw (zweefvliegen) tow rope sleepkabel (zweefvliegen) tow tractor trekker (op luchthaven) tracer tracer/lichtspoor track grondkoers track and destroy opsporen en vernietigen track keeping vliegbaanbewaking (i.v.m. geluidshinder) tractive power trekkracht tractor trekschroef; trekker (op luchthaven) tractor aircraft trekschroefvliegtuig tractor prop(eller) trekschroef traffic (lucht)verkeer traffic at 2 o' clock toestel op (bijvoorbeeld) twee uur (zie ook o'clock) traffic alert and collision avoidance system antibotsingsradar traffic beacon baken traffic conference area idem (IATA-term) traffic pattern verkeerspatroon traffic supervisor duty officer traffic zone verkeersgebied trailer aanhanger (zweefvliegen) trailing arm balansarm trailing edge achterrand trailing edge flap landingsklep/vleugelklep trailing vortex afgaande wervel trail rope sleeptouw (ballonvaart) trainee leerling(vlieger) trainer lesvliegtuig/trainer/trainingsvliegtuig; vluchtsimulator training opleiding/training training aircraft trainer/trainingsvliegtuig training device modeltoestel (burgerluchtvaart) training flight oefenvlucht training glider lesvliegtuig/leskist (zweefvliegen) training purposes opleidingsdoeleinden trajectory baan (van raket); vliegbaan/vlucht transatmospheric transatmosferisch transceiver (transmitter-receiver) zendontvanger transfer overstappen; overhevelen (van brandstof) transfer initiation start van overdracht (Eurocontrol) transfer initiation message bericht van start van overdracht (Eurocontrol) transfer time overstaptijd transfer vehicle mobiele aviobrug (op luchthaven) transition altitude omslaghoogte/overgangshoogte transition level (TL) overgangshoogte/overgangsniveau transit visa transitvisum TransLant de Atlantische Oceaan oversteken (per schip of vliegtuig) transmission tranmissie transmit uitzenden transmitter zender transmitter-receiver zendontvanger transmitter-responder transponder transonic transsoon (als vliegtuig van subsonisch naar supersonisch gaat) transonic speed transsone snelheid transponder transponder/zender-ontvanger transponder code transpondercode transport transportvliegtuig transportation of dangerous goods by air vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen transport helicopter transporthelikopter trap remkabellanding op vliegkampschip tree top level boomtophoogte/boomtopniveau trench (line) loopgraaf trend trend (m.b.t. weer) trend forecast trendverwachting tri jet driemotorig triangle flight driehoeksvlucht (zweefvliegen) trick flying stuntvliegen tricycle configuration driewielig onderstel tricycle (landing) gear driewielig onderstel tricycle undercarriage driewielig onderstel triggering device ontstekingsmechanisme trigger temperature triggertemperatuur trim trim/evenwicht/afstelling trim (ww) afstellen; trimmen trim lever trimhendel trim(ming) tab trimklep/trimvlak trimmer trimhendel trim-wheel trimwiel trip fuel vliegplanbrandstof triplane driedekker triple A (anti aircraft artillery) luchtdoelgeschut/(lucht)afweergeschut triple-engined driemotorig triple redundant drievoudig uitgevoerd triple-spar met drie liggers triple tail unit drievoudige staart tripod tail support staartondersteuning trolling rondvliegen zonder speciale opdracht waabij wordt gezocht naar movers (bewegend doel) troop carrier transporthelikopter troops troepen/(meestal) soldaten tropical cyclone tropische cycloon tropopause tropopauze true airspeed werkelijke/ware luchtsnelheid true bearing ware peiling true heading ware koers true track grondkoers T-tail (unit) T-staart tube frame buizenframe tube-launched optically-tracked wire-command link-guided missile TOW-raket (type anti-tankraket) tubular construction buisconstructie tug sleper/sleepvliegtuig tug pilot sleepvlieger (zweefvliegen) tug start sleepstart turbine turbine turbine blade turbineblad turbine compressor shaft turbinecompressoras turbine disc schoep turbine engine turbinemotor turbine-entry turbine-inlaat turbine-gas temperature uitlaatgastemperatuur turbo charger turbocompressor turbo fan turbofan turbo fan engine turbofanmotor turbojet raketmotor/turbojet; turbojetvliegtuig turbo jet engine raketmotor/turbojet/turbostraalmotor turboprop turboprop turboprop engine turboprop(motor) turboprop plane turbopropvliegtuig turboprop pod turboprop(motor)gondel turbopropeller engine turboprop(motor) turbopropeller plane turbopropvliegtuig turbo ramjet turboramjet turboshaft heli(kopter)turbine turboshaft engine heli(kopter)turbinemotor turbo supercharger turbocompressor turbulence turbulentie *turbulence check idem/turbulentiecheck turbulence report turbulentierapport Turkey bijnaam F-14 Tomcat turkey shoot (slang) (ong.) prijsschieten turn draai/bocht turn (ww) (weg)draaien turn altitude draaihoogte turn and bank indicator bocht- en hellingshoekaanwijzer/bocht- en slipindicator turn and bank knob bocht- en slipknop turn and slip indicator bocht- en slipaanwijzer/bochtaanwijzer turn height draaihoogte turn indicator (with ball) bochtaanwijzer turning point punt waar de bocht wordt ingezet turning radius draaicirkel turn reversal wisselbocht turn slot stuurgat/stuurspleet (aan parachute) turret geschutkoepel tv-guided tv-geleid (van raket) tweak (slang) afstemmen/afstellen/instellen twelve o' clock op 12 uur (recht naar voren; recht vooruit; recht voor je/me) twin boom (configuration) dubbele staartboom twin contact tire jojoband twin-engine(d) tweemotorig twin guns dubbelloops kanonnen twin jet tweemotorig twin shaft engine tweespoelige motor twin spar met twee liggers twin tail dubbel kielvlak twin tail unit dubbele staart twirly (slang) waarschuwingsbaken (op een vliegtuig) two bladed propeller tweebladige propeller two flight ticket two-flightticket two-holer tweemotorig straalvliegtuig two seater tweezitter two seater ... tweezits... of tweepersoons... type of aircraft vliegtuigtype type of flight vluchttype typhoon tyfoon tyre band tyre burst klapband U U Uniform Ugly Sister bijnaaam Halifax-bommenwerper UHF tactical air navigation aid UHF-navigatiehulpmiddel met alzijdig gerichte koers en afstandsinformatie ultra-high direction finding station peilstation werkend op ultrahoge frequentie ultra-high frequency UHF/ultrahoge frequentie ultra high frequency antenna UHF-antenne ultra high frequency radio waves UHF-radiogolven ultra light (aircraft) ULV/ultralicht vliegtuig/ultralight ultra long range ultralange afstand unable niet in staat unable higher due traffic niet in staat hoger vanwege verkeer unable to approve niet in staat toe te staan unacompanied minor idem/UM (kind, niet vergezeld door volwassene) unblock vertrekken (van vliegtuig) uncertainty phase onzekerheidsfase (van reddingsoperatie) uncontrolled airspace ongecontroleerd luchtruim undercarriage onderstel undercarriage door ondersteldeur undercarriage housing wielbak/wielkast undercarriage indication onderstelindicatie undercarriage leg onderstelpoot undercarriage locking onderstelvergrendeling undercarriage strut onderstelpoot undercarriage wheel onderstelwiel under fire onder vuur underfloor (cargo) hold vrachtruim/laadruim (onder passagiersruimte) underpowered te weinig vermogen underwater-to-air missile onderwater-lucht(doel)raket unexploded bomb niet geëxplodeerde bom unguided ongeleid unguided missile ongeleide raket unified universeel/geïntegreerd Uniform idem/U (de letter U) uniform daylight period uniforme daglichtperiode unit eenheid universal coordinated time gecoördineerde wereldtijd/UTC universal step gewone trap (op luchthaven) universal time coordinated gecoördineerde wereldtijd/UTC unleaded loodvrij unlimited onbegrensd unloading (slang) de invalshoek verkleinen unmanned onbemand unmanned airplane/air vehicle onbemand vliegtuig unpressurized drukloos/zonder drukcabine unreliable onbetrouwbaar unrotated projectile niet-rollende raket unserviceable onbruikbaar unstick loskomen/van de grond komen until further notice tot nader aankondiging up (slang) functionerend/niet defect up gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig) zie gripe up on the governor (slang) ongecontroleerd (als iemand door het lint gaat) upper advisory area adviesroute in de hogere luchtruimte upper area hogere luchtruimte upper area control centre verkeersleidingscentrum voor hogere luchtruimte upper air route luchtroute in de hogere luchtruimte upper airspace hogere luchtruimte upper cloud hoger gelegen wolken upper control area algemeen verkeersleidingsgebied in de hogere luchtruimte upper deck bovendek (jumbojet) upper flight information region vluchtinformatiegebied in de hogere luchtruimte upper fuselage panel bovenste romppaneel upper information centre vluchtinformatiecentrum voor de hogere luchtruimte upper limit bovengrens upper scale bovenschaal upper temperature hoogtetemperatuur upper turret rugkoepel upper wind hoogtewind upper wind chart hoogtewindkaart upper wing bovenvleugel upside-down flight rugvlucht up slack straktrekken (zweefvliegen) up to snuff (slang) begrijpen/doorzien up to speed (slang) begrijpen/doorzien upward force opwaartse druk/kracht usable fuel bruikbare brandstof useful load nuttige lading utility aircraft multipurpose-transportvliegtuigje V V Victor V-1 idem (vliegende bom) V-2 idem (vliegende bom) V2 min (minimum take-off safety speed) minimale veilige startsnelheid valid 'de juiste' (valid missile: de juiste raket) valve ventiel/klep; ventiel/gasklep (ballonsport) valve line ventielkoord (ballonsport) vapour trail condensatiestreep variable variabel variable geometry wing variabele vleugel/vleugel met variabele pijlstelling variable-incidence tail verstelbaar stabilo variable-pitch propeller variable-spoedpropeller variable-span wing vleugel met veranderlijke spanwijdte variable-sweep wing verstelbare vleugel variable time fuse/fuze nabijheidsbuis/nabijheidsontsteking (niet tijdontsteking) variation afwijking (van kompas) variometer variometer/stijg-daalsnelheidsmeter varsity play for the deck (US Navy) goed uitgevoerde landing op dek V-echelon V-formatie vector (vliegtuig)koers/vector/richting vector (ww) sturen/koers zetten naar/positie bepalen vector chart vectorkaart vectorial ... koers... vector indicator gestuurde koersaanwijzer vectoring stuwstraalafbuiging vectoring in forward flight stuwstraalafbuiging (in voorwaartse vlucht) vector steering stuwstraalbesturing vee-engine V-motor veer ruimen (van wind) vee-tail V-staart velocity snelheid V-engine V-motor vent ventiel (ballonsport) ventilation ventilatie ventral fin buikvin ventral tank buiktank vertical attitude verticale stand vertical fin kielvlak vertical flick spin vertical rol (vliegbeweging bij stuntvliegen) vertical navigation verticale navigatie vertical needle verticale naald vertical path verticale vliegroute vertical plane het verticale vlak vertical separation verticale separatie (verticale afstand tussen vliegtuigen) vertical separation minimum verticaal separatieminimum vertical speed verticale snelheid vertical speed indicator variometer/stijg-daalsnelheidsmeter vertical stabilizer kielvlak vertical stabilizer and rudder kielvlak en roer vertical stall verticale overtrek/verticaal overtrekken vertical tail verticaal staartvlak vertical tailplane kielvlak vertical take-off verticale start/loodrecht opstijgen vertical take-off and landing VTOL (VTOL-vliegtuig bijvoorbeeld)/verticaal opstijgen en landen vertical wind shear verticale windschering vertigo desoriëntatie very high frequency VHF/zeer hoge frequentie (30-300 MHz) very high frequency antenna VHF-antenne very high frequency direction-finding stations peilstations werkend op zeer hoge frequentie very high frequency omnirange station VOR-station very high omnidirectal range antenna VOR-antenne very long range zeer lange afstand very low frequency VLF.zeer lage frequentie (3-30 kHz) Vfe (maximum flap extension speed) maximale snelheid voor uitgeklapte klep VFG amendment VFG-wijzigingslijst VFG supplement VFG-aanvullingslijst VFR flight VFR-vlucht VFR flight plan VFR-vliegplan VHF-antenne very high frequency antenna VHF-antenne VHF omnidirectional radio range alzijdig gericht radiobaken op zeer hoge frequentie/ VHF-alzijdig gericht radiobaken vibration trillingen Victor idem/V (de letter V) view (beeld)scherm; zicht violate (a nation's) airpace het luchtruim (van een land) schenden Viper bijnaam voor de F-16 visa visum visibility zicht visual visual (de landingsbaan kunnen zien) visual aid visueel hulpmiddel visual approach zichtnadering visual approach and landing chart zichtnaderingskaart visual approach chart zichtnaderingskaart visual approach slope indicator (system) visuele glijpadindicatie/visuele naderingsindicator voor daalhoek visual aural (radio) range visueel-auditief (radio)bereik visual display unit monitor/beeldscherm visual flight conditions zichtvliegweer visual flight guide VFR-gids visual flight rules zichtvliegvoorschriften visual flying conditions zichtvliegweer visual glide path indicator visuele naderingshoekindicator visual meteorological conditions zichtvliegweer/zichtweersomstandigheden visual range zichtafstand visual reference to the ground zicht op de grond visual reporting point visueel meldingspunt visual weather conditions zichtvliegweer Vle (maximum gear extended speed) maximale snelheid met de wielen uit voice recorder stemrecorder volcanic ash vulkanische as volplane zweefvlucht volplane (ww) dalen in zweefvlucht VOR airborne equipment VOR-boordapparatuur VOR airborne equipment test facility beproevingsinstallatie voor VOR-boordapparatuur VOR and TACAN combination VOR-TACAN-combinatie VOR radio direction finder VOR-aanwijsinstrument VOR receiver VOR-ontvanger VOR station VOR-station vortex (lucht)werveling (b.v. rond vleugelpunt) vortex of air wervellucht/werveling vortices wervelingen (b.v.rond vleugelpunt) V/STOL aircraft (vertical take-off and landing aircraft) V/STOL-vliegtuig V-tail V-staart VT-fuze (variable time fuse/fuze) nabijheidsbuis (niet tijdontsteking) W W Whiskey waggle waggelen waist gunner rompschutter waisted fuselage colaflesromp/ingesnoerde romp waiting room wachthal/wachtruimte (op luchthaven) wake luchtverplaatsing (achter vliegtuig) wake turbulence vliegtuigkielzog/vliegtuigturbulentie/zogwerveling war bird gevechtsvliegtuig war directive oorlogsrichtlijn *wardrobe garderobe war head wapenkop/oorlogskop/explosieve kop (t.o. oefenkop/dummy); (NB: alleen een nuclear warhead is een kernkop) war in the air luchtoorlog war load bommenlast war machine oorlogsmachine/gevechtsmiddelen warm fuzzy (slang) vol vertrouwen/je op je gemak voelen warning waarschuwing warning function waarschuwingsfunctie warning light waarschuwingslicht warning system waarschuwingssysteem war plane gevechtsvliegtuig warp one (slang) zeer snel war production oorlogsindustrie Warrant Officer adjudant-onderofficier (aanspreektitel adjudant) war room kaartenkamer wart-hog wrattenzwijn (bijnaam A-10 of Thunderbolt II) war zone gevechtszone washer sluitring wash out (slang) persoon die gezakt is voor een examen op de vliegschool; wrong wash out (ww) zakken voor een examen op de vliegschool washout rate afvalpercentage watch office wachtcentrum (meteorologie) water-cooled watergekoeld water-cooled engine watergekoelde motor waterspout windhoos water system watersysteem (in een vliegtuig) water tanker drinkwatertankauto (op luchthaven) watertight fuselage afgedichte/waterdichte romp wave golf wave lift golfstijgwind (zweefvliegen) wave soaring golfvliegen (bij het zweefvliegen) waypoint routepunt/controlepunt/enroutepunt (bij RNAV) weak link breukstuk weapon bay wapenruim weapon detector wapendetector weaponisation bewapening weapon load wapenlast weapon of mass destruction massavernietigingswapen weaponry bewapening weapons control system wapenelektronica weapons of defence defensieve bewapening weapons of mass destruction massavernietigingswapens weapons platform wapensysteem (schip, vliegtuig, (vracht)auto enz.) weapon(s) select kies het wapen/kies wapens weapon station wapenophangpunt weapon system wapensysteem ('weapon system' kan soms ook op het vliegtuig zelf slaan) Weapons System Officer tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt) weapon system simulator wapensysteemsimulator (als het om een vliegtuig gaat, is 't gewoon een vluchtsimulator) weapon(s) technician wapentechnicus weapons technology wapentechnologie weather weer weather wolken/bewolking weather brief/briefing weerbriefing weather categories weerklassen weather chart weerkaart weathercock windvaan weathercock stability windvaanstabiliteit weather conditions weersgesteldheid weather forecast weerbericht weather information weersinformatie weather map weerkaart weather radar weerradar weather radar weerradar/regenradar weather radar antenna weerradarantenne weather reconnaissance weerverkenning weather reconnaissance aircraft weerverkenner weather reconnaissance flight weerverkenningsvlucht weather report weerbericht/weerrapport weather vane windvaan/windwijzer weave ontwijken/ontwijkende bewegingen maken webbing webbing (van luchtballon) weenie board (slang) zie greenie board weight gewicht weight concept idem (gewicht bepaalt toegestane hoeveelheid mee te nemen bagage) well wielruimte westbound westwaarts western longitude westerlengte west-north-west westnoordwest west-south-west westzuidwest wet met brandstof (vaak i.v.m. huurvliegtuig) wet wing vleugel met ingebouwde tanks wheel wiel; stuurwiel wheel chock wielblok wheel covering wielkappen wheel door wieldeur wheel load wielbelasting wheel pants wielkappen wheel well wielruimte whip stall steile overtrek/steil overtrekken Whiskey idem/W (de letter W) whiskey charlie (slang) fonetisch voor 'who cares' oftewel nou en/wat zou het? whiskey delta (slang) fonetisch voor 'weak dick', een onbekwame vlieger (term wordt zelden gebruikt) white luggage label wit bagagelabel (voor passagiers die naar een land buiten de EU reizen) white type of ice formation wit type ijsvorming wicker basket tenen mand (van luchtballon) wide body aircraft mammoetvliegtuig/widebodyvliegtuig (b.v. de Boeing 747, 767 en 777) wide-body ... widebody... widespread wijdverspreid width breedte Wild Weasel bijnaam F-4G will comply voldoe aan opdracht Wimpy (dus niet Wimpey) bijnaam van de Vickers Wellington (naar het personage J. Wellington Wimpy uit Popeye) winch lier winch cable lierkabel (zweefvliegen) winch driver lierman (zweefvliegen) winch launch lierstart (zweefvliegen) winchman winchman/lierman winch operator winchman/lierman (in helikopter) winch path lierbaan (zweefvliegen) winch tow lier; lierstart wind wind wind cone windzak wind correction windcorrectie wind correction angle correctiehoek wind direction windrichting wind direction computer windrekenliniaal wind direction indicator windvaan/windwijzer/windrichtingaanwijzer Winder (slang) Sidewinder-raket wind guard windscherm (op ballon) wind has shifted, the de wind is gedraaid Window antiradarfolie (Britse codenaam voor het droppen van strips aluminiumfolie uit een vliegtuig om daarmee de vijandelijke radar te misleiden) window defroster ruitverwarming wind screen voorruit wind shear windschering (tegengestelde verticale luchtstroom) wind shield voorruit wind sleeve windzak wind sock windzak wind speed windkracht/windsnelheid wind strength windsterkte wind-T landings-T wind-tee landings-T wind tetrahedron windtetraëder wind tunnel windtunnel windward loefzijde wing vleugel; draagvlak; wing/luchtmachteenheid (verzameling squadrons) wing (to) fuselage attachment vleugel-rompverbinding wing antenna vleugelantenne wing area vleugeloppervlak wing assembly jig vleugelmal (in vliegtuigfabriek) wing bar lights wingbarlights wing bolt (main) hoofdbout wing box centraal vleugelframe wing chord vleugelkoorde Wing Commander wingcommandant; rang luitenant-kolonel (aanspreektitel overste) wing construction vleugelconstructie wing de-icing vleugels ijsvrij maken wing down approach naderen met tip laag wing drag vleugelweerstand wing drop neerhang (van de vleugel) wing flap vleugelklep wing fuel tank vleugeltank wing heavy stuurboordlastig wing leading edge voorrand (van vleugel) wing leading edge slat uitschuifbare vleugelvoorrand wingless zonder vleugels winglet voorvleugel/vleugeltip; vleugeltje wing light vleugelschijnwerper wing load(ing) vleugelbelasting wingman volgvlieger/wingman wing mount ophangpunt wing nut vleugelmoer wing-over opgetrokken bocht; (stunt met ULV, ultralicht vliegtuig) wing pallet vleugelpallet wing planform vleugelvorm wing profile vleugelprofiel wing pylon ophangpunt wing rib rib wing root vleugelwortel wings wings (niet vertalen) (vliegersinsigne) wing screw vleugelbout wing setting invalshoek/instelhoek/vleugelinstelling wing shape vleugelvorm wing skin vleugelhuid/vleugelbekleding wing slat voorligger wing span spanwijdte wing spar vleugelligger/hoofdligger wing spread spanwijdte wing strut vleugelstijl wing support steun (zowel in de lucht als van superieuren) wing surface vleugeloppervlak wing suspension vleugelophanging wing sweep(back) pijlstelling wing tank vleugeltank wingtip vleugeltip/vleugelpunt wingtip chord vleugeltipkoorde/vleugelpuntkoorde wingtip extension opstaand vleugeluiteinde wingtip stringer eindbocht wingtip tank tiptank wingtip wick vleugeltipwiek wing trailing edge achterrand wing valve vleugelklep wing warping vleugelverwringing wing width spanwijdte wire draad wire-guided draadgeleid wire launch lierstart (zweefvliegen) wireless radio wireless operator radio-operator wiring bedrading with effect from met ingang van with immediate effect met onmiddellijke ingang WIZZO tweede vlieger (die bewapening richt en afvuurt); in de Orion, een radar-sonaroperator(komt van WSO, de Weapons System Officer) woolpack cloud stapelwolk working hours openstellingsuren workshop werkplaats world aeronautical chart wereldluchtvaartkaart (ICAO) (1 1.000.000) world area forecast centre wereldcentrum voor gebiedsweersverwachtingen Worldspan idem (mega-centraal reserveringssysteem in de VS) Wright brothers, the de gebroeders Wright wrist sensor polssensor (op datahandschoen) X X-ray x-country (cross country) overland XO (Executive Officer) eerste (1e) officier X-ray idem/X (de letter X) Y Yankee idem/Y (de letter Y) yaw giering/gier(slag) yaw motion gierbeweging yaw(ing) gieren (beweging van vliegtuig) yaw string piefje (zweefvliegen) yellow caution zone gele waarschuwingszone (baanverlichting) yield gemiddelde opbrengt per passagierskilometer of tonkilometer yield management revenue-management (bron, jaarverslag KLM op internet) you have control jij hebt hem (zweefvliegen) Youngman flap Youngmanklep yo-yo wisselende dalen en klimmen langs vijandelijke formatie Z Z Zulu zap flap zapklep Zeke idem (Japanse jager) zep zeppelin zeppelin zeppelin zero beperkt zicht (tot 15 meter) Zero idem (Japanse jager) zero boost zonder extra vermogen zero-dark-thirty (slang) in de schemering (technisch gezien een half uur na middernacht, maar meestal gebruikt voor dingen die plaatsvinden in de periode na middernacht en voor zonsopgang) zero-fuel weight totaalgewicht zonder brandstof zero G gewichtloos zero hour nul uur/het uur nul (precieze tijd waarop een actie begint) zig-zag zigzagbeweging zig-zag (ww) zigzaggen zone luchtstreek zoom zoemvlucht zoom (ww) snel stijgen/de hoogte inschieten; snel doen stijgen zoombag (slang) vliegeroverall Zulu Z-tijd (nu UTC); idem/Z (de letter Z) Zulu-time Z-tijd (nu UTC)