logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
R Romeo
R/T procedure radiotelefonieprocedure
rabbit lights naderingslichten
racer racevliegtuig
racing aircraft sportvliegtuig
racing pilot racepiloot/racevlieger
racing sea plane racewatervliegtuig
racon radarbaken
radar (radio detection and ranging) radar
radar absorbent material radarabsorberend materiaal
radar air defence system radarafweersysteem
radar aircraft radarvliegtuig
radar antenna radarantenne
radar approach radarlanding
radar approach control (radar)verkeersleiding
radar beacon radarbaken
radarborne boordradar
radar centre radarcentrum
radar check radarcontrole
radar contact radarecho/radarcontact
radar control (radar)verkeersleiding
radar control room radartoren
radar controlled radarbegeleid/radargestuurd
radar controller radarluchtverkeersleider
radar deflection radarafbuiging
radar dome radome/radarkegel/radarkoepel
radar early warning system radarwaarschuwingssysteem
radar echo radarecho/radarcontact
radar equipment radarpapparatuur
radar guidance radargeleiding
radar guided radargeleid
radar homing radar-doelzoekend
radar homing and warning radardoelzoeken en alarmering
radar identification radaridentificatie/radarherkenning
radar installation radarstation/radarinstallatie
Radar Intercept Officer wapen- en navigatie-expert (tweede vlieger in F-4 en F-14)
radar interference (ongewilde) radarstoring
radar jamming radarstoring (bewust)
radar man radaroperateur
radar mast radarmast/radartoren
radar nose radome/radarneuskegel
radar operator radaroperateur
radar pedestal radartoren
radar position radarpositie
radar position symbol radarpositiesymbool
radar post radarpost/radarstation
radar reflection radarweerkaatsing
radar scan radarpad/radarzoekpatroon
radar scanner radarzoeker
radar screen radarscherm
radar separation radarseparatie
radar signal radarsignaal
radar signature radarbeeld van doel
radar site radarpost/radarstation
radar station radarpost/radarstation
radar system radarsysteem
radar tower radartoren
radar trap radarcontrole
radar tube radarbuis
radar unit radareenheid/radarinstallatie
radar van radarwagen
radar vectoring (radar)koersgeleiding
radial radiaal
radial engine stermotor
radial passenger loading area instapruimte (op luchthaven)
radiator radiator
radiator flap radiatorklep
radio radio
radio (ww) melden/doorgeven
radio altimeter radiohoogtemeter
radio and navigation equipment radionavigatieapparatuur
radio antenna radioantenne
radio beacon radiobaken
radio beam radiosignaal
radio call radio-oproep
radio call sign code/roepnaam
radiocommunication radiocommunicatie/radioverkeer
radiocommunication failure mislukte radiocommunicatie
radiocommunication system radiocommunicatiesysteem
radio compass radiokompas
radio control room radiokamer
radio direction finder radiozoekantenne
radio distress call noodsignaal/noodsein
radio equipment boordradio/radioapparatuur
radio frequency golflengte
radiogoniometer aanlooppeiler
radiogoniometer aanlooppeiler
radio-guided radiogeleid
radiomarker beacon radiobaken
radio navigation radionavigatie
radio navigation equipment radionavigatieapparatuur
radio navigation mode radionavigatiemodus
radio operator radio-operator
radio range radiobereik
radio range beacon radiobaken
radio receiver ontvanger
radio signal radiosignaal
radio station radiostation
radio system radiosysteem
radiotelegraph radiotelegraaf
radio telephone radiotelefoon
radio telephone procedure radiotelefonieprocedure
radio telephony radiotelefonie
radio telephony messages radiotelefonieberichten/RTF-berichten
radio teletypewriter radiotelex
radio transcript het transcript (uitgeschreven versie van al het radioverkeer
tijdens een vlucht of een missie)
radio wave radiogolf
radius of action actieradius
radius of gyration traagheidsstraal
radius of inertia traagheidsstraal
radome radome/radarkoepel
raid (lucht)aanval/aanvalsgolf
rail gun elektromagnetisch kanon (product van Star Wars onder Reagan)
rain regen
ram air stuwlucht
ram ar turbine stuwluchtturbine
ram ar turbine extension het uitlaten van de stuwluchtturbine
ram intake ram(lucht)inlaat
ramjet ramjetmotor
ramjet engine ramjetmotor
ramp (verplaatsbare)vliegtuigtrap/aviobrug; platform (op luchthaven)
ramp chart platformkaart
range bereik/actieradius;
reikwijdte/dracht (van lichtbakens bij luchthaven)
range finder afstandmeter
range of runway visibility meteorologisch zicht
range of visibility meteorologisch zicht
ranking officer hoge officier
rapid fire snelvuur
rapid fire gun snelvuurkanon
rate snelheid; tarief
rated thrust nominale stuwkracht
rate gyro snelheidsbepaling (op raket)
rate of climb klimsnelheid
rate of climb indicator variometer/stijgsnelheidsmeter
rate of descent daalsnelheid
rate of fire vuursnelheid
rate of knots (hoge) snelheid
rate of roll rolsnelheid
rate of sink daalsnelheid
rates tarieven
rating toelaatbare stuwkracht; bevoegdheid (toevoeging bij vliegbrevet)
raunchy (slang) stom/onhandig/niet op z'n taak berekend (van persoon)
reach cruising altitude bereik kruishoogte
reaction control gasstraalbesturing
reaction control valve gasstraalbesturingsklep
read aflezen (van meter, instrument); een vlieger informatie geven
over z'n exacte positie; een vliegtuig van de eigen partij
op het radarscherm zien
reading stand/waarde (op meter)
read-out uitlezen/uitlezing (van instrumenten)
ready-room readyroom/wachtlokaal
real time ... real-time.../live (in de zin van direct, zonder vertraging)
real time imagery real-timebeelden/live beelden
*real weight netto belading (van vliegtuig)
rear avionics bay achterste elektronicaruimte
rear engine staartmotor/achterste motor
rear firing gun achterwaarts vurend kanon
rear fuselage rompachterstuk
rear gunner achterste (boord)schutter
rear light achterlicht
rearmement herbewapening
rear passenger door achterste passagiersdeur
rear turret achterste geschutkoepel
rebook omboeken
receive ontvangen
receiver ontvanger
receiving only alleen ontvangst
recent recent (m.b.t. weersverschijnselen, b.v. recente regenval)
reception altitude ontvangsthoogte
reclearance herklaring/nieuwe klaring
reclearance in flight nieuwe klaring tijdens de vlucht
recleared herklaard
recommended practices aanbevolen werkwijzen (ICAO)
reconaissance plane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
reconnaissance verkenning
reconnaissance aircraft/aeroplane/airplane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
reconnaissance bomber verkenningsbommenwerper
reconnaissance camera verkenningscamera
reconnaissance in force verkenningsexpeditie
reconnaissance photo verkenningsfoto/inlichtingenfoto
reconnaissance squadron verkenningssquadron
recording system registratiesysteem
recover herstellen/rechttrekken (na tolvlucht bijvoorbeeld)
recreational aircraft/(air)plane privé-vliegtuig/sportvliegtuig
recreational flying sportvliegen/privé-vliegen
recreational pilot's license sportvliegbrevet/RPL (internationaal)
rectangular wing rechthoekige vleugel
recurrent trainig periodieke training/opleiding (van cabinepersoneel)
Red Flag gesimuleerde luchtoorlog (oefening van Amerikaanse luchtmacht
op luchtmachtbasis Nellis, Las Vegas, Nevada; vier keer per jaar)
redline speed (never-exceed speed) maximumsnelheid
reds raketten
reduced separation verminderde separatie
reduced vertical separation minimum verminderd verticaal separatieminimum
reduction gear tandwielvertraging
reduction gearbox reductiekast/tandwielkast
redundant system meervoudig uitgevoerd systeem
red warning function rode waarschuwingsfuntie (van een systeem)
re-engine de motor vervangen/een nieuwe motor plaatsen
reference (point) richtpunt (op de grond)
reference datum height referentievlakhoogte (voor ILS)
reference to verwijzing naar
refer to verwijzen naar
reflector sight spiegelvizier/reflectorvizier
refuel (bij)tanken
refuelling plane tanker /tankvliegtuig
refuelling point tankstop
refuelling probe vulbuis/brandstofslang
refuelling stop tankstop
refusal of entry instapweigering
region luchtstreek
regional area forecast centre regionaal centrum voor gebiedsweersverwachtingen
regional OPMET bulletin exchange regionale OPMET-bulletinuitwisseling
regional supplementary procedures aanvullende regionale procedures
registration registratie
registration marking registratiemarkering
regroup hergroeperen
Regulus vanaf onderzeeboot gelanceerde raket
van de Amerikaanse marine
reheat naverbrander; naverbranding
reheat take-off naverbranderstart
reinforcement(s) versterking(en)
rejected take-off afgebroken start
rejected take-off distance available beschikbare afgebroken startafstand
rejected take-off distance available helicopter beschikbare afgebroken startafstand helikopter
relative bearing relatieve koers
relay station relaisstation/steunzender
relay system verbindingssysteem
relay to geef door aan
release losraken (van een onderdeel); loslaten/ontkoppelen/losmaken
release (the cable) ontkoppelen (zweefvliegen)
release knob/toggle (the bun) ontkoppelknop
release signal ontkoppelingssignaal (zweefvliegen)
remark opmerking
remotely piloted vehicle op afstand bestuurd vliegtuig/vliegende robot
rendez vous point rendez-vouspunt (luchtmacht); ontmoetingspunt (luchthaven)
repair herstelling/reparatie
repair handbook herstellingshandboek
repetitive flight plan doorlopend vliegplan
replacement flight plan vervangend vliegplan
replacement pilot vervanger
report melding
report (ww) melden
reporting point meldingspunt
report leaving rapporteer verlaten
report reaching rapporteer het bereiken
request verzoek
requested verzocht
requested level change en route verzoek om onderweg de hoogte te veranderen
request flight plan verzoek om vliegplan
request level not available gevraagde hoogte niet beschikbaar
request on frequency message bericht met vraag over frequentie (Eurocontrol)
request supplementary flight plan verzoek om aanvullend vliegplan
required navigation performance vereiste navigatienauwkeurigheid
requirement eis/opdracht
requirements vereisten
re-role een nieuwe taak geven
re-route langs een andere route sturen/wijzigen van de vluchtroute
rescue boat reddingsboot
rescue co-ordination centre reddingscoördinatiecentrum
rescue flight reddingsvlucht
rescue helicopter reddingshelikopter
rescue sub centre reddingscentrum
rescue vessel reddingsvaartuig
research airplane testvliegtuig
research and development idem/R&D/onderzoek en ontwikkeling
research center onderzoekscentrum/testcentrum
research pilot testpiloot
research plane testvliegtuig
reservation reservering
reservation class reserveringsklas (m.b.t. indeling van economy class)
reservation requirements reserveringsvoorwaarden
reserved airspace gereserveerde luchtruimte
reserve tank reservetank
reservoir reservoir
responder beacon antwoordbaken
restricted area beperkt gebied
restricted airspace verboden luchtruim
restricted PPL beperkt vliegbrevet
resupply herbevoorraden
retaliate vergelden
retaliation vergelding
retaliative bombing vergeldingsbombardement
reticketing in-de-plaaststelling
retire ook: het verwijderen van een defect/beschadigd onderdeel
retractable intrekbaar/inklapbaar
retractable landing gear intrekbaar onderstel
retractable nose landing gear (unit) intrekbaar onderstel
retractable nose undercarriage (unit) intrekbaar onderstel
retractable wheel intrekbaar wiel
*retracted position ingetrokken (b.v. van kleppen)
retraction mechanism intrekmechanisme
retract the landing gear (doors) het landingsgestel/onderstel intrekken;
de ondersteldeuren intrekken
retrieval by aerotow terugsleep (zweefvliegen)
retrieve ophalen (ook op vliegveld) (zweefvliegen)
retrieve crew ophaalploeg (zweefvliegen)
return flight retourvlucht
return to service terug naar de dienst
rev. counter/meter tachometer/toerenteller
revenue management revenue-management (bron jaarverslag KLM op internet)
revenue passenger mile (RPM) gemiddelde opbrengst per passagierskilometer
revenue per available seat mile (RASM) gemiddelde opbrengst per stoelkilometer
revenue ton mile tonkilometer
reversal of controls omgekeerd effect van de stuurorganen
reverse pulley autostart met kabelomkering (zweefvliegen)
reverse(d) thrust stuwstraalomkering
reverser straalomkeerder
reversible pitch prop(eller) verstelbare propeller (kan blad zo ver draaien
dat hij als rem gaat werken)
revision message herzien bericht (Eurocontrol)
revolution counter/meter tachometer/toerenteller
revolutions toeren
revolutions per minute toerental/tpm/toeren per minuut
*rheostat regelweerstand/reostaat (elek.)
Rhino bijnaam voor de lelijke F-4 phantom
rhubarb (slang) missie waarbij laag moet worden gevlogen (RAF-term WO II)
rib rib
ridge helling
rig monteren
rigger's angle of incidence instelhoek
rigging montage; verspanning
rigging wire draaglijn (van deltavlieger)
right of search recht om bagage te doorzoeken
right tank fuel gauge brandstofmeter voor de rechtertank
rigid rotor stijve rotor/niet scharnierende rotor
rip cord trekkoord (van parachute); scheurkoord/scheurlijn (ballonvaart)
rip panel scheurbaan (ballonsport)
ripping line scheerlijn (ballonsport)
riser riser/hoofdband (aan parachute)
rivet klinknagel
robot bomb vliegende bom/geleid projectiel
rocket raket
rocket aircraft raketvliegtuig
rocket-assisted take-off
(from the ground) start met extra raketmotor
rocket booster (extra) hulpdraagraket (onderdeel van raket)
rocket engine raketmotor
rocket motor raketmotor
rocket one (US Navy) de commandant
rocket pack raketmotor (zelfstandige unit)
rocket plane raketvliegtuig
rocket propellant raketbrandstof
rocket-propelled aircraft raketvliegtuig
rocket propulsion raketvoortstuwing
roger begrepen/idem
roll rol(beweging)/rolvlucht
roll (ww) rollen/om de lengte-as draaien
roll divergence (ongewild) wegrollen
roll down the chute het vliegtuig laten 'vallen' in de richting van het doel
roll 'em (US Navy) film (vertoond in de readyroom)
roll in zie roll in on the bomb run
roll in (on the bomb run) het toestel als een baksteen laten 'vallen' in de richting
van het doel
rolling rollen
rolling circle bocht van 360 graden met vier rols
rolling moment rolmoment
rolling take-off rollende start
roll-out uitloop(traject) (na landing)
roll out (ww) rechttrekken (als het doel beschoten is, na de roll in dus);
uitlopen (na landing)
roll rate rolsnelheid
Romero idem/R (de letter R)
roof (US Navy slang) vliegdek
root wortel (plek waar de vleugel aan de romp vastzit)
root rib wortelrib
rotary blade rotorblad
rotary engine rotatiemotor
rotary wing (generaliserende term voor) rotor
rotary wing(ed) aircraft helikopter
rotating wing aircraft helikopter
rotation omwenteling (in motor); rotatie (beweging in de lucht)
rotation speed rotatiesnelheid
rotations per minute toeren per minuut/tpm/rpm
rotor rotor/rotorblad
rotor assembly rotorconstructie
rotor blade rotorblad
rotor coning rotorkegel
rotor control rotorbesturing/besturing van de rotor
rotor core rotorkern
rotor craft helikopter
rotor current rotorstroom
rotor disc rotorschijf
rotor field rotorveld
rotor frequency rotorfrequentie
rotor-fuselage interaction wisselwerking tussen tussen rotor en romp
rotor head rotorkop
rotor hinge rotorscharnier
rotor hub rotornaaf
rotor mast rotormast
rotor plane rotorvliegtuig; rotordraaivlak
rotor pylon rotordrager (meestal aan de achterkant van de romp)
rotor revolutions per minute rotortoerental
rotor rpm (rotor revolutions per minute) rotortoerental
rotor revolutions per minute rotortoerental
rotors in tandem rotoren in tandemopstelling
rotor spindle rotoras
rotor system rotorsysteem
rotor unbalance rotoronbalans
rotor voltage rotorspanning
rotor wash (het) zog
rotor winding rotorwikkeling
round out afronden (zweefvliegen)
round the world ticket round-the-worldticket
route route
route forecast routeweersverwachting
route of flight vluchtplan; vliegroute
route transmitting frequencies routefrequenties
routine inspection routine-inspectie
routine maintenance routineonderhoud
Royal Netherlands Airforce Koninklijke Luchtmacht
Royal Netherlands Navy Koninklijke Marine
rudder roer/richtingroer
rudder area roeroppervlak
rudder arm roerstang
rudder bar voetenstuur
rudder chord roerkoorde
rudder control unit roerbesturingsunit
rudder flap roerklep
rudder pedals voetenstuur/roerpedaal
rudder trim roerinstelknop
rules of the air luchtverkeersregels
run vlucht/aanvliegen van het doel
runaway verlies van controle (b.v. over de stuurvlakken)
runaway trim trimverloop
running light navigatielicht
running rigging zelfinstellende verspanning
running take-off rollende start
running-up check proefdraaicontrole
run-up aanvliegroute; motortesthangaar
runway baan (startbaan/start- en landingsbaan)
runway alignment richtlijnbaken
runway alignment beacon richtlijnbaken
runway alignment indicator baanrichtingaanwijzing
runway alignment indicator light system richtlijnbaken
runway approach lights naderingslichten
runway arresting gear baanstopmechanisme
runway beacon landingsbaanbaken
runway capacity baancapaciteit
runway centre line hartlijn (van de baan)
runway centre line light(s) (baan)hartlijnlicht(en)
runway centre markings centrale lijnmarkering
runway control baanverkeersleiding
runway controller baanverkeersleider
runway control van baanverkeersleidingswagen
runway designation marking baanidentificatiemarkering
runway designator baanidentificatiecode
runway diagram plattegrond van startbaanstelsel
runway edge baanrand
runway edge lights baanrandlicht(en)
runway end baaneinde
runway end light(s) baaneindelicht(en)
runway excursion overschrijding van de (start- of landings)baan
runway identification baanidentificatie
runway incursion mensen op de (start- of landings)baan
runway in use baan in gebruik
runway layout banenstelsel
runway lead-in lighting system inleidend verlichtingssysteem naar de baan
runway light baanlicht/landingslicht
runway light range baanzicht
runway lighting/lights baanverlichting
runway marker landingsbaanbaken/baanafstandbord/kilometerpaal
(langs de baan)
runway marker range bordenzicht
runway separation baansplitsing
runway shoulder baanberm
runway side stripe markings markering zijkant baan
runway slope baanhelling
runway spacing startbaantussenruimte
runway surface baanoppervlak
runway surface condition conditie van het baanoppervlak
runway system banenstelsel (van luchthaven)
runway threshold baandrempel
runway threshold light(s) baandrempellicht(en)
runway threshold markings baandrempelmarkering
runway touchdown zone landingsmat
runway touchdown zone light(s) landingsmatlicht(en)
runway use baangebruik
runway visibility baanzicht
runway visibility range meteorologisch zicht
runway visual range zichtbare baanlengte
S
safe fatigue limit alfagrens
safe transportation
of dangerous goods by air veilig vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen
safety belt veiligheidsgordel
safety demonstration veiligheidsdemonstratie
safety functions veiligheidsfuncties
safety levels veiligheidsniveaus
safety speed veilige snelheid
sail zeil (van deltavlieger)
sailplane zweefvliegtuig
sandbags zandzakken (bij ballonvaart)
sandstorm zandstorm
sand whirl zandwerveling
SAR point of contact zoek- en reddingscontactpunt/SAR-contactpunt
SAR satellite SAR-satelliet
satcoms (satellite communications) satellietcommunicatie
satellite communication(s) satellietcommunicatie
satellite navigation satellietnavigatie
satellite navigation system satellietnavigatiesysteem
satellite terminal instapruimte (luchthaven)
saturation bombardment/bombing verzadigingsbombardement/
zwaar bombardement/platbombarderen
say your state Hoeveel brandstof heb je nog? (marinevliegers-uitdrukking)
scaffold (ww) steigeren
scanner (draaiende) radarantenne
scarfring affuitring (beweegbare standaard voor machinegeweer, WO I)
scattered verspreid
schedule schema/rooster (per dienstregeling)
scheduled ingeroosterd
scheduled air carrier lijndienstmaatschappij
scheduled charter service charterlijndienst
scheduled flight lijnvlucht
scheduled holiday flight vakantielijndienst
scheduled service lijndienst
scheduled test geregelde test
scheduling officer planofficier (deelt roosters in)
scissors kort draaien (snel opeenvolgende bochten naar links
en rechts tijdens luchtgevecht)
Scooter bijnaam A-4 Skyhawk
scope (beeld)scherm
scope (slang) bijnaam voor de Radar Intercept Officer oftewel de wapen-
en navigatie-expert
scramble (ww) snel laten opstijgen/starten (wegens alarm)
scramble, scramble, scramble alarm(boodschap)
scramble take-off alarmstart
screening machine screeningapparaat (röntgen)
screw propeller/schroef
Scud (missile) Scud(-raket)
Scudbuster Scudvernietiger (Patriot-raket)
sea breeze zeebries
sealed fuselage afgedichte/waterdichte romp
sealed fuselage bottom afgedichte/waterdichte rompbodem
sea level zeestand/zeeniveau/zeespiegel
sea plane vliegboot/watervliegtuig
search and rescue opsporing en redding (mag je ook afkorten tot SAR-... ,
is bekend bij liefhebbers/kenners)
search and rescue region opsporings- en reddingsgebied
search and rescue role SAR-taak
search light zoeklicht
search radar zoekradar
search radar element opsporingsradar
search unit reddingsteam
sea skimming ... laagvliegend(e) ...
sea skimming missile laagvliegende raket
seat stoel
seat allocation passagiersverdeling (over het vliegtuig)
seat belt riem/veiligheidsgordel
seat belt sign riemsignaal
seat cushion zitkussen (zweefvliegen)
seat harness harnas (aan de stoel van de piloot)
seating plaatstoewijzing
seat mechanism stoelmechanisme (van piloot)
seat mile stoelkilometer (één beschikbare stoel gevlogen
over één kilometer)
seat only idem
seat pitch (onderlinge) stoelafstand (in verkeersvliegtuigen)/beenruimte
sea wing (romp)drijver (van watervliegtuig)
secondary air flow omlooplucht (van turbofanmotor)
secondary effect neveneffect
secondary runway uitwijkbaan
secondary structure secundaire constructie
secondary surveillance radar secundaire rondzoekradar/secundaire bewakingsradar
secondary system reservesysteem
second in command tweede vlieger; co-piloot
secretary of defence minister van defensie
section sectie/formatie (twee vliegtuigen die samen
een gevechtseenheid vormen)
section leader formatieleider
sectional VFR-navigatiekaart (schaal 1:500.000)
sector sector
sector altitude sectorhoogte
secure datalink beveiligde verbinding
security check veiligheidscontrole
security inspection veiligheidsinspectie
security procedures veiligheidsprocedures
security surcharge veiligheidstoeslag
segregated area afgezonderd gebied
selective calling system selectief oproepsysteem
selective identification feature selectieve identificatiemogelijkheid
selector valve kiesschijf
select weapons kies het wapen
self defence weapons zelfverdedigingswapensysteem
self-guided/guiding bomb zelfgeleidende bom/doelzoekende bom
self-guided/guiding missile zelfgeleidende raket/doelzoekende raket
self-handling zelfafhandeling (burgerluchtvaart/luchthaven)
self-launched motor glider motorzweefvliegtuig/motorzwever
self-propelled mount gemotoriseerd onderstel
self protection flare zelfverdedigingsfakkel
self-sealing fueltank zelfdichtende brandstoftank
semi armour piercing half-pantserdoorborend
semi-monocoque halfdragend/semi-monocoque
semi-positive sweepback geringe pijlstelling
semi-retractable landing gear halfintrekbaar onderstel
semi-retractable undercarriage halfintrekbaar onderstel
semi-unitary construction semi-modulaire constructie
senior air traffic controller hoofd-verkeersleider
sensor sensor; ook afkorting van sensor-operator
sensor fuse bomb sensor-ontstekingsbom
sensor-operator sensor-operator (in de Orion)
sentry aircraft radarvliegtuig (b.v. de AWACS)
separation separatie/afstand (tussen opstijgende en landende vliegtuigen)
separation minima infringement overschrijding van de minimale separatieafstand
separation minimum separatieminimum
sequensing achter elkaar uitvoeren
Sergeant sergeant
Sergeant First Class sergeant 1e klasse
served bediend
service dienst; onderhoud; vliegdienst (van een vlieger)
service (ww) onderhouden
serviceable in goede staat/goed functionerend/bruikbaar/vliegklaar
(b.v. van vliegtuig of motor); vervangbaar (onderdelen)
service area werkgebied (op luchthaven)
service ceiling (praktische) hoogtegrens
service life levensduur (van vliegtuig)
service message dienstbericht
service pilot legervlieger
service road weg voor grondpersoneel (op luchthaven)
service vehicle servicevoertuig (op luchthaven)
servicing onderhoud
servicing (bn) bedienend
servicing procedures onderhoudsprocedures
servo-actuating mechanism bekrachtigde aandrijving
servo engine servomotor
servo motor servomotor
servo paddle servoblad
servo tab servoroer/servovlak
sesquiplane anderhalfdekker
set course to koers zetten naar
set of equipment apparatuur
severe hevig (m.b.t. weersverschijnselen)
severe turbulence hevige turbulentie
shackle harpje (zweefvliegen)
shaft motoras
shaft horsepower asvermogen
shallow fog lichte mist
shed hangar
shell granaat
shell fire granaatvuur
shift verschuiving; dopplereffect
shift (ww) verschuiven (b.v. van lading)
shimmy wielslingering
shimmy damper shimmydemper
shit hot (slang) complimentje/'klasse'
shock absorber schokbreker
shock absorber rope voorloopstuk
shock absorption schokdemping
shock drag golfweerstand
shock stall schokgolfweerstand
shock wave schokgolf
shoe (slang) (afkorting van 'blackshoes') grondpersoneel (vliegers dragen bruine shoenen)
shoot and scoot verrassingsaanval
shoot cue teken/seintje om te vuren
shooter (US Navy slang) katapultofficier
shoot list elektronische afschietlijst (bij meerdere vijandelijke toestellen
wordt elektronisch een volgorde voor de af te vuren raketten
bepaald, waarbij de meest gevaarlijke tegenstander als eerste
aan de beurt is)
shore battery kustbatterij
shore bombardment force kustbombardementeenheid
short haul ... korte afstand/korte-afstands...
short range ... korte afstand/korte-afstands...
short range attack missile korte-afstandsraket
short range rocket korte-afstandsraket
short service commission kort-verbandaanstelling (RAF)
short take-off korte start
short take-off and landing STOL
short take-off and landing aircraft STOL-vliegtuig
shot vlucht (van geleideprojectiel)
shoulderboard insigne
shoulder wing monoplane schouderdekker
shoulder wing plane schouderdekker
shower bui (korte)
shrapnel granaatscherven
shroud straalpijpring
shutdown het afzetten van de motor
shut down the engine de motor afzetten
sideband zijband (i.v.m. radioverkeer)
side by side tweezitter (naast elkaar)
side propeller zijpropeller
side screw zijpropeller
sideslip (zijwaartse) slip/slipvlucht
sideslip (ww) (zijwaarts) slippen
side stick sidestick (aan de zijkant geplaatste stuurknuppel
in Airbus en F-16)
side wash angle zijstroomhoek
side window zijraam
siege beleg(ering)
siege (ww) belegeren
Sierra idem/S (de letter S)
sierra hotel (slang)(NATO-term
voor 'shit hot') compliment/klasse
sight vizier
sight door vizierklep
sighting system zoeksysteem
sight plane viziervlak
sight protection vizierbescherming
signal sein/signaal
signal to noise ratio signaal-ruisverhouding
significant point kenmerkend punt
significant weather kenmerkend weer
significant weather chart weerkaart (gebiedsverwachting)
silk codelapje voor vliegers (soms ook voorzien van een kaart)
van zijde (GB); slang voor parachute
sill height drempelhoogte (b.v. van het hoofddek van een vliegtuig)
Silver C Zilveren C (zweefvliegen)
sim system simulator
simple approach lighting system eenvoudig naderingsverlichtingssysteem
simple flap gewone klep
simple split flap gewone splijtklep
simulator simulator
single enkele reis
single engine approach landing op één motor
single engine(d) ... eenmotorig ...
single-engine land landing op/met één (functionerende) motor
single entity charter ad-hoc-charter
single entry visa single-entryvisum
single isolated wheel load enkelwielbelasting
single open jaw idem (één traject aan eind of begin van route wordt niet gevlogen)
single point fuelling centrale brandstofvulling
single seat ... eenpersoons...
single seat aicraft eenzitter
single seater eenzitter
single sideband idem/SSB/enkelzijband/enkelzijdige band
single ticket enkele reis
sink dalen
sinker rate valsnelheid
sink rate daalsnelheid (m.n. bij zweefvliegen)
sister ship zusterschip (bij luchtschepen)
sit a plane on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten (neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht)
site vaak 'basis' of 'station'
sitting duck makkelijk(e) prooi/doelwit
situation indicator standaanwijzer
situational awareness besef van tijd en plaats
six o' clock op zes uur (recht naar achteren/recht achteruit/recht achter je)
skeletal fuselage skeletromp
skeleton frame
skewed wing scheve vleugel
skid (landings)ski; schaats (zweefvliegen)
skid schuiven (o.a. in bocht)
skin huid(beplating)/bespanning (van vleugel)
skin friction huidwrijving/wrijvingsweerstand
skinny, the (slang) actuele informatie/nieuwtjes (informeel)
skirt zoom (van parachute)
sky advertizing luchtreclame
sky clear heldere lucht
sky freighter transportvliegtuig
sky jockey gevechtsvlieger
sky pilot (slang) luchtmachtpredikant (VS); gelicenseerd vlieger (VS)
sky scout (slang) luchtmachtpredikant
skyjack(ing) vliegtuigkaping
skyjacker vliegtuigkaper
sky marshal airmarshal (zie air marshal, laatste betekenis)
slat leivlak/leivleugel/neusvleugel/verstelbare
vleugelvoorrand/neusklep
slick bommen (in een vliegtuig); ook bijnaam van UH-1
transporhelikopter die geen uitwendige bewapening heeft,
hence the name); (algemeen) helikopter (slang)
slide glijbaan (gebruikt in burgerluchtvaart na crash)
slide-raft glijbaan
slideslip afglijden
sliding hatch schuifkap
sliper radarwaarschuwingssignaal (?) (waarschuwingssignaal
dat aangeeft dat het vliegtuig is ontdekt door de vijandelijke radar)
slip indicator balletje
slip stream slipstroom/idem/schroefwind
slope lift hellingsstijgwind (zweefvliegen)
slope soaring hellingvliegen (bij het zweefvliegen)
slot slot (bv. slot on 17.00 hours); slot (tijstip om te landen
of op te stijgen. mv: slots); sleuf (vliegtuig); stuw- en stuurgaten
(aan parachute)
slot aerial sleufantenne
slot allocation het toewijzen/toekennen van slots
slot pool slot-pool
slotted flap enkele spleetklep
slow down your wing inhouden (zweefvliegen)
small aircraft klein vliegtuig (< 5000 pounds)
small hail korrelhagel
smart bomb slimme bom
smart technology slimme technologie
smart UAV slimme UAV
smart weapon slim wapen
smash energie/kracht (van een vliegtuig)
smoke bomb rookbom
smoke detector/detection system rookmelder/rookmeldingssysteem/rookdetector
smoke hood rookmasker (tegen giftige gassen bij vliegtuigongelukken)
smoking hole (slang) plaats waar een vliegtuig gecrasht is
smoke protection system rookbeveiligingssysteem
snow sneeuw
snow grains sneeuwkorrels
snow pellets korrelsneeuw
snuggle up (slang) onder de vleugel van een ander vliegtuig 'kruipen'
tijdens een vlucht
socked in (pot)dicht/gesloten/(wegens slecht weer) gesloten (van vliegveld);
(door mist) vertraagd; aan de grond (van vliegtuigen)
soft landing zachte landing
softening-up bombing raids bommentapijten (eufemisme)
soften-up stormrijp maken (het murw maken van vijandelijke troepen
m.b.v. langdurige bombardementen)
softland een zachte landing maken
soft weapons zachte wapens (elektronische wapensystemen die geen gebruik
maken van vernietigende explosieven)
solid fuel vaste brandstof
solid propellant vaste brandstof
solo flight solovlucht
sonar (SOund NAvigation Ranging) sonar
sonic bang supersone knal
sonic barrier geluidsbarrière
sonic boom supersone knal
sonic boom carpet geluidstrog/lawaaikielzog
sonic speed geluidssnelheid
sonobuoy sonoboei
sonobuoy launching tube sonoboei-lanceerkoker (o.a.in de Orion)
sortie vlucht/missie
souls on board inzittenden
sound barrier geluidsbarrière
sound level geluidsniveau
sound level meter geluidsniveaumeter
sound locator geluidspeiler (op afweergeschut)
southbound zuidwaarts
southeast zuidoost
southeastbound zuidoostwaarts
southern latitude zuiderbreedte
south-south-east zuidzuidoost
south-south-west zuidzuidwest
southwest zuidwest
southwestbound zuidwestwaarts
spaghetti kabelsalade (zweefvliegen); de remkabels (op vliegkampschip)
span spanwijdte
spar ligger
special air report speciaal luchtrapport
Special Operation Force commando-eenheid (binnen de Amerikaanse luchtmacht)
special rules zone bijzonder verkeersgebied
Special Service Brigade de commando's
special service request bijzondere wensen van passagier/SSR
specific fuel consumption specifiek brandstofverbruik
specifications specificaties/eisen (van ministerie voor bepaald type vliegtuig)
specified vector aangegeven koers
specs (specifications) eisen/specificaties
spectators' terrace bezoekersterras (op luchthaven)
speedbrake remklep
speedbrake lever bediening remkleppen
speed check snelheidscontrole
speed for best angle of climb optimale-klimhoeksnelheid
speed for best rate of climb snelheid voor optimale klimsnelheid
speed jeans (slang) drukpak/anti-g-pak
speed limiting point snelheidsbegrenzingspunt
speed of descent daalsnelheid
speed of heat (slang) zeer snel
speed of thought (slang) extreem snel
speed slacks (slang) drukpak/anti-g-pak
sphere of action bereik/actieradius
sphere of influence bereik/actieradius
spin spin/tolvlucht/de vrille
spindle as
spinner naafkap/spinner
spin recovery uit de tol komen/rechttrekken
spin-up de gyro opstarten
*spiral spiraalvlucht
spiral dive spiraalduik
Spirit of St. Louis, the van Charles Lindbergh
Spit koosnaam voor Spitfire
splash (US Navy slang) neerstorten
split aileron gedeeld rolroer
split flap splijtklep
spoiler spoiler
spoke(s) spaak/spaken (bestemmingen van vliegtuigen van een hub
(zie aldaar)
spooled up (slang) opgewonden
spot spotten (van vliegtuigen)
spotter (plane) verkenner/verkenningsvliegtuig; (vliegtuig)spotter
*spotter flight verkenningsvlucht
spot wind spotwind
spouse fare eegatarief (in de economy class)
spring veer
spring tab weerbalansvlak
spud locker (US Navy slang) landing ver op het halfdek van een carrier
(wie daar neerkomt, heeft te laag gevlogen)
spy plane spionagevliegtuig
squadron squadron (nooit eskader of eskadron als het gaat om vliegtuigen,
die termen zijn sterk verouderd)
squadron formation formatie
Squadron Leader majoor (RAF)
squadron marking squadronteken
squall vlaag/bui
squall line buienlijn
squawk zich identificeren(een bepaalde code uitzenden
via de transponder)
squawk code identificatiecode
SSR code SSR-code
SSR code assignment message toewijzingsbericht SSR-code (Eurocontrol)
SSR mode SSR-modus
SST-aircraft (supersonic transport) supersone verkeersjet (Concorde)
stability derivative stabiliteitsafgeleide
stabilizer stabilo/stabilisatieroer/staartvlak
stabilizer location stabiloplaats
stabilizing fin stabilisatievin (aan raket)
stabilizing panel stabilisatiepaneel (parachute)
stabilizing surface stabilisatievin (aan raket)
stack (groep vliegtuigen in) wachtgebied (i.v.m landing op vliegveld
of vliegkampschip)
stack (ww) (zich) verzamelen
staff officer stafofficier
Staff Sergeant stafonderofficier
stall overtrek/stall
stall (ww) overtrekken/in overtrokken vlucht raken; lift verliezen
stall correction overtrekcorrectie
stall flutter overtrekjengel/overtrekflutter
stalling speed overtreksnelheid
stalling speed overtreksnelheid
stalling speed landing configuration stuurvlakinstelling voor zeer lage snelheid
stalling speed steady flight overtreksnelheid
stall turn stallturn/overtrekbocht
stall vane overtrekvaan
stall warning overtrekwaarschuwing
stall warning system overtrekwaarschuwingsinstallatie
stand an aircraft on its tail scherp optrekken/een vliegtuig op z'n staart zetten
(neus scherp omhoog richten tijdens de vlucht)
stand down ingerukt (bevel)
standard operating procedure standaardwerkprocedure/standaardbedieningsprocedure
standard-beam approach standaardbakenbenadering
standard instrument arrival standaardinstrumentaankomst
standard instrument departure standaardinstrumentvertrek
standard regional route transmitting frequencies standaard regionale routefrequenties
standards and recommended practices normen en aanbevolen werkwijzen (ICAO)
stand by stand-bypassagier; stand-byticket
stand by (bn) stand-by…/reserve/nood…
stand by airspeed indicator reservesnelheidsmeter
stand by altimeter reservehoogtemeter
stand by attitude indictator reservegyrohorizon
stand by gyroscope reservegyroscoop
stand-by message stand-bybericht
starboard stuurboord
starboard engine rechtermotor/stuurboordmotor
start up aanvangen (zweefvliegen)
state hoeveelheid (resterende) brandstof (marineterm)
static line treklijn (tussen parachute en vliegtuig)
station station
stationary stationair; vast
stationary landing gear vast onderstel
stationary site vaste lanceerbasis
stationary target vast doel
stationary undercarriage vast onderstel
station-keeping positie bewaren (bij het formatievliegen)
status status
stealth stealth/onzichtbaar voor de radar
stealth aircraft stealthvliegtuig
stealth bomber stealthbommenwerper
stealthed gedood/vernietigd
stealth fighter (aircraft) stealthjager
stealthy onzichtbaar voor de radar
steam catapult stoomkatapult (op vliegkampschip)
steerable nose wheel bestuurbaar neuswiel
steering dot richtoriëntatiepunt (lichtvlek in het vizier
dat het convergentiepunt aangeeft)
steering line stuurlijn (aan parachute)
step voetsteun
stew steward(ess) (informeel)
steward steward
stewardess stewardess
stick (stuur)knuppel; slang voor vlieger; groepje para's in vliegtuig; ook
gedropte parachutisten; reeks uit vliegtuig uitgeworpen bommen
stick and rudder aircraft gewoon vliegtuig (i.t.t. helikopter)
stick centralised knuppel in middenstand
stick check stickcontrole
Stick Commander groepscommandant (van para's)
stick force stuurkracht/kracht op de knuppel
stick full halve rudder volledige halve uitslag
stick lock stuurblokkering
stick pusher stuurdwinger
*stick shake(r) overtrekwaarschuwing
stick shaker stuurschudder
stop tussenlanding
stop-end stop-einde (m.b.t. RVR)
stop launching afplakken, licht uit (zweefvliegen)
stop over tussenlanding
stopway startbaanuitloop
stopway light(s) startbaanuitlooplicht(en)
store last (meestal bom(men) of raket(ten))
storm (in a storm) verward/opgewonden
storm front onweersfront
storm-front soaring frontvliegen (bij het zweefvliegen)
*stowage bergruimte/bergvak; stuwage/opbergen (van bagage of lading)
stowaway verstekeling
stowage plan stuwplan
stowed rotor opgevouwen/ingetrokken rotor
strafe beschieten (van gronddoelen)/salvo afvuren
straight in approach rechtstreekse nadering
straight wing rechte vleugel
strand kardeel
straps riemen
strategic air battle strategische luchtslag
Strategic Air Command idem/commando van de strategische luchtmacht (USAF)
strategic bomber strategische bommenwerper
strategic bombing strategisch bombardement
strategic missile strategische raket
stratiform idem
stratocirrus stratocirrus/lage vederwolk
stratocruiser propellervliegtuig (C-97)
stratocumulus stratocumulus
stratofortress stratofort (bijnaam B-52)
stratosphere stratosfeer
stratotanker tanker(vliegtuig) (eigenlijk een transportvliegtuig
dat wordt ingezet voor het tanken in de lucht)
stratus stratus/laagwolk
stream colonne/formatie (vliegtuigen)
streamjet (stuw)straalmotor; straalvliegtuig
streamline (ww) stroomlijnen
streamlined gestroomlijnd
stream take-off opstijgen in formatie
stressed skin dragende huid
stressed skin aluminium gestrekt aluminium
stressed skin construction dragende-huidconstructie
stress measurement spanningsmeting
strike (lucht)aanval
strike capability slagkracht
strike fighter jachtbommenwerper
strike force aanvalsmacht
strike mission luchtaanval
strike radar (grond)aanvalsradar
string piefje (zweefvliegen)
stringer stringer/langsverstijver
strip baan (startbaan; landingsbaan)
strobe their radar snel aan- en uitzetten van radar om de vijand op te sporen zonder
de kans te lopen getroffen te worden door een antistralingsraket
structural damage schade aan de constructie
structural element constructiedeel
structural failure barst/breuk/scheur
structural failures constructiegebreken
structural strength constructiesterkte
structure constructie
strut (vleugel)stijl
stub wing rompdrijver (van watervliegtuig)
stud lesvlieger/leerlingvlieger
student (pilot) lesvlieger/leerling(vlieger)
stunt flyer stuntvlieger
stunt flying stuntvliegen
stunt pilot stuntvlieger
stunt plane stuntvliegtuig
subcharter idem
sub hunter onderzeebootjager (nu voornamelijk schepen)
submunition minibom/clusterbommetje
subsonic subsoon (onder mach 1)
subsonic aircraft subsoon vliegtuig
subsystem subsysteem
sunday and minimum-stay rule idem
sunday rule verplichte overnachting van zaterdag op zondag
(i.v.m. boeken van vlucht)
sunglasses zonnebril
super advance purchase excursion fare super-APEX-tarief
super APEX fare super-APEX-tarief
supercharge aanjagen
supercharged aangejaagd
supercharger compressor/aanjager
supercharging oplading
supercirculation supercirculatie
supercritical wing superkritische vleugel
super cobra supercobra (vliegbeweging)
super-cruise supersone kruisvlucht zonder naverbranding
superheated oververhit
superheating oververhitting
super high frequency superhoge frequentie (3-30 GHz)
super manoeuvrability superwendbaarheid
super PEX fare super-PEX-tarief
super purchase excursion fare super-PEX-tarief
supersearch supersearch
supersonic supersoon/supersonisch/sneller dan het geluid (boven mach 1)
supersonic aircraft/aeroplane supersoon vliegtuig
supersonic airliner supersoon verkeersvliegtuig (Concorde)
supersonic bang supersone knal
supersonic barrier geluidsbarrière
supersonic bomber supersone bommenwerper
supersonic boom supersonische knal
supersonic combustion ramjet supersone ramjet
supersonic dive supersone duik
supersonic fastness supersone snelheid
supersonic fighter supersonische jager
supersonic flight supersonische/supersone vlucht; het supersonisch/
supersoon vliegen
supersonic jet supersonische straaljager
supersonic speed supersone snelheid
supersonic transport supersoon/supersonisch vervoer
supersonic transport (aircraft) supersoon/supersonisch transportvliegtuig
super stall diep overtrokken vlucht
supplement (VFG-)aanvullingslijst
supplementary data message supplementair gegevensbericht (Eurocontrol)
supplementary flight plan aanvullend vliegplan
supplementary procedures aanvullende procedures
supply aircraft bevoorradingsvliegtuig
supply line aanvoerlijn
supply plane bevoorradingsvliegtuig
support helicopter transporthelikopter
support plane ondersteuningsvliegtuig
suppressed aerial verzonken antenne
suppression of enemy air-defence lamleggen van de vijandelijke luchtafweer
surface oppervlakte; de grond
surface movement control verkeersleiding voor grondbewegingen
surface movement radar zoekradar voor gronddoelen (militair);
radar voor grondbewegingen
surface search radar oppervlaktezoekradar
surface to air missile grond-luchtraket/SAM-raket
surface to air missile site SAM-lanceerbasis
surface to air transmitter radarinstallatie
surface to (sub)surface missile grond-grondraket
surgical strike precisie-aanval
surveillance aircraft/airplane verkenningsvliegtuig
surveillance function controlefuntie (burgerluchtvaart)
surveillance radar rondzoekradar
surveillance radar approach rondzoekradar-nadering
surveillance radar element of precision approach radar system rondzoekradardeel van precisienaderingsradarsysteem
surveillance system surveillancesysteem
survival pack survivalpakket
suspension line draaglijn(aan parachute)
sustained flight langdurige vlucht
swamp (ww) bestoken (van doel)
sweat bead condition one (slang) sterk bezweet
sweatex (slang) inspannende oefening
sweepback vleugelpijl; pijlstelling
sweet (slang) functionerend
swept(back)wing pijlvleugel
swing bar voetenstuur
swing wing zwenkvleugel/swingwing/verstelbare vleugel
swing-wing aircraft zwenkvleugelvliegtuig
swing-wing fighter (aircraft) zwenkvleugeljager
switch schakelaar
swivelling nozzle kantelende straalpijp
swoop tolvlucht
sword antenna zwaardantenne
symmetrical wing de-icing vleugels symmetrisch ijsvrij maken
synchronized gesynchroniseerd
synchronized gun gesynchroniseerde mitrailleur
synthetic training device nagebootst trainingshulpmiddel
system check systeemcontrole
system failure systeemstoring
system of flaps kleppensysteem
System Operator benaming voor vlieger van vliegtuig
waarin alles elektronisch geregeld is;
iedereen achter een toetsenbord
systems display systemenbeeldscherm
system supported co-ordination systeemondersteunde coördinatie (Eurocontrol)
T
T Tango
tab stelvlak/stuurvlak
tab and lock systems hulp- en vergrendelingssystemen
TACAN station TACAN-station
tachometer tachometer/toerenteller
tactical air force tactische luchtmacht
tactical air navigation (aid/system) navigatiehulpmiddel
tactical air support tactische luchtsteun
Tactical Aircrew Combat System luchtgevechtsimulator
tactical bomber tactische bommenwerper
tactical coordinator TACCO/gevechtsleider (Orion)
tactical land attack missile - conventional TLAM-C-raket/conventionele tactische lucht-grondraket
tactical squadron gevechtssquadron
tactical support tactische steun
tactical support aircraft grondaanvalsvliegtuig
tactical support and reconnaissance tactische steun en verkenning
tail staart
tail assembly staartstuk
tail attack aanval van achteren
tail boom staartboom/staartdrager
tail bracing wire spandraad voor de staart
tail chase achtervolgingsvlucht
tail cone staartkegel
tail construction kielvlakconstructie
tail end staartstuk
tail end charlie achteraan vliegen (in formatie); achterste vliegtuig
tail engine staartmotor
tail fin kielvlak
tail first (configuration) aircraft eendvliegtuig
tail flood staartschijnwerper
tail gunner staartschutter
tail heavy staartlastig
tail hook vanghaak (marinevliegtuig)
tail light staartlicht
tail loading gate achterste laaddeur
tail piece staartstuk
tail pipe uitlaat(pijp)
tail plane stabilo/staartvlak
tail propeller staartpropeller
tail rotor staartrotor
tail rudder staartroer
tail shape staartvorm
tail skid staartslof/staartsteun
tail slide tailslide/staartval (beweging)
tail spin staartspin (tolvlucht van vliegtuig)
tail strike staart die de startbaan raakt bij het opstijgen
tail support staartsteun
tail unit staartvlak
tail unit shape staartvorm
tail warning radar staartradar
tail wheel staartwiel
tail wind rugwind/staartwind
tail wind landing rugwindlanding
take a plane supersonic door de geluidsbarrière gaan
take bearings peilen
take-off start; opstijging (ballonsport)
take off (ww) opstijgen
take-off area eind van de startbaan; vertrekgebied (helikopters)
take-off climb area uitklimsector
take-off decision speed go-no-go-snelheid (maximale afbreeksnelheid
tijdens startaanloop)
take-off distance startlengte/startafstand
take-off distance available beschikbare baanlengte (ook voor helikopters)
take-off distance required vereiste startbaanlengte
take-off distance speed opstijgsnelheid
take-off flight path vliegbaan in de start
take-off point optrekpunt
take-off power startvermogen
take-off rating startvermogen
take-off run aanloop
take-off run available beschikbare aanlooplengte
take-off runway startbaan
take-off safety speed veilige startsnelheid/veilige loskomsnelheid
take-off speed startsnelheid/ loskomsnelheid/aanloopsnelheid
take-off weight vertrekgewicht
take-on speed startsnelheid
take up slack straktrekken (zweefvliegen)
tandem aircraft tandemvliegtuig/tweezitter (achter elkaar)
tandem seater tweezitter (achter elkaar)
tandem wings tandemvleugels
Tango idem/T (de letter T
tango uniform
(slang, fonetisch alfabet voor 'tits up') defect/niet werkend)
tank (brandstof)tank
tank (ww) (bij)tanken
tank buster antitankvliegtuig
tank destroyer antitankvliegtuig
tanker tankervliegtuig; tankwagen (op luchthaven)
tanker aircraft tankervliegtuig
tanker pilot tankervlieger
tanker plane tanker(vliegtuig)/tankvliegtuig
tanker support tankersteun
tap verrassingsaanval (op ander vliegtuig)
tapered wing tapse vleugel/trapezevleugel
target doel
target acquisition doeldetectie
target acquisition system doeldetectiesysteem (radar, inrarood enz.)
target acuired doel opgespoord/bepaald
target area doelgebied
target cross doelkruis (voor parachutisten)
target designation system doelvolgsysteem
target designator doelzoeker
target detection radar doelzoekradar
target indication doelmarkering
targeting doelbepaling/doelaanwijzing
target priority list (elektronische) afschietlijst
target seeking doelzoekend
targets of opportunity toevallig opgespoorde doelen
target tug doelsleper (soort vliegtuig)
tariff coordination tariefcoördinatie
tarmac (start- of landings)baan
TAWS alert TAWS-alarm
TAWS warning TAWS-waarschuwing
tax-free shop taxfreeshop
taxi (ww) taxiën
taxi circuit taxibaanstelsel/rolbaanstelsel
*taxi clearance taxiklaring
taxi holding position taxiwachtpunt
taxiing taxiën
taxiing guidance system taxigeleidingssysteem
taxiing trial taxitest
taxi lane taxibaan/rolbaan
taxi light taxischijnwerper
taxiplane luchttaxi
taxi test taxitest
taxi track taxibaan/rolbaan
taxi track lights taxibaanverlichting/rolbaanverlichting
taxi trial taxitest
taxi trialing proeftaxiën
taxi strip taxibaan/rijbaan
taxiway taxibaan/rijbaan
taxiway line taxibaan/rolbaan
taxiway link rijbaanaansluiting
tear gas traangas
technical office technisch bureau
telemetry telemetrie
telemetry room telemetriekamer (in testcentrum)
telemetry team telemetrie-team (in testcentrum)
telescopic corridor aviobrug/slurf (op luchthaven)
teletypewriter telex
television screen monitor/beeldscherm
temperature turbine-inlaattemperatuur
temperature inversion temperatuurinversie
temporary guidance leaflet idem
temporary reserved airspace tijdelijk gereserveerde luchtruimte
temporary segregated area tijdelijk afgezonderd gebied
tensile strenght treksterkte
terminal terminal (op luchthaven)
terminal area naderingsverkeersgebied
terminal area surveillance radar rondzoekradar voor het naderingsverkeersgebied
terminal control area naderingsverkeers(leidings)gebied/TMA
terminal radar approach control facility (TRACON) vliegveldradar/TRACON
terminal VOR naderings-VOR
terrain avoidance radar obstakelradar
terrain avoidance system obstakelradar
terrain clearance indicator radiohoogtemeter
terrain contour matching terreinherkenningsnavigatie
terrain following radar terreinvolgradar
test test
test aircraft testvliegtuig
test bed proefbank/testvliegtuig
test flight testvlucht
test hop testvlucht
test pilot testvlieger (luchtmacht); testpiloot (burgerluchtvaart)
test procedure(s) testprocedure(s)
test purposes testdoeleinden
Texaco (slang) tanker/tankervliegtuig
theater slagveld
thermal thermiek
thermal thermiekbel
thermal (ww) thermieken (zweefvliegen)
thermal de-icing thermische ijsbestrijding
thermalling hat petje (zweefvliegen)
thermal soaring thermiekvliegen (bij het zweefvliegen)
thermodynamic energy thermodynamische energie
thickness-cord ratio vleugelbolling
thingamabob (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
those with egg on their hats hogere officieren
thou thousand (duizend, gebruikt bij kaartschaal)
thousand pounder duizendponder
thread thrust schroefdruk
three bladed propeller driebladige propeller
three down and locked onderstel uit (en klaar om te landen)
(verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases)
three down and welded onderstel volledig uit (en klaar om te landen)
(verplichte bevestiging bij landingen op luchtmachtbases)
three-nine line vleugelas
three-point landing driepuntslanding
threshold (of runway) (baan)drempel
throttle(s) gashendel
throttle back (slang) vaart minderen/het rustig aan doen
throttle control gashendel
throttle lever gashendel
through check-in idem
thrust stuwkracht
thrust deviator stuwstraalafbuiger
thrust efficiency stuwkrachtrendement
thrust gain stuwkrachtwinst
thrust lever vermogenshendel
thrust measurement stuwkrachtmeting
thrust member axiaal framedeel
*thrust reverser straalomkeerder/stuwomkeersysteem (remmechanisme)
thrust reversing system stuwomkeersysteem/straalomkeerder
thrust to weight ratio stuwkracht-gewichtverhouding
thrust vector stuwkrachtvector
thrust vectoring stuwstraalbesturing
thrust vectoring system stuwstraalrichtsysteem
thunderstorm onweersbui/onweersstorm
thundery cloud donderwolk
ticket (vlieg)ticket
ticket counter ticketbalie (op luchthaven)
ticket on departure idem
ticket point mileage totale aantal gevlogen mijlen
tiger (slang) strijdlustige vlieger
tight formation hechte formatie
tight turn scherpe bocht
tight wingtip formation hechte formatie
tilt(ing) rotor kantelrotor
tilt wing kantelvleugel
tilt wing aircraft V/STOL-vliegtuig/kantelvleugelvliegtuig
time-delayed bomb tijdbom
time enroute vluchtduur
time group tijdgroep
time to take-off startduur; tijd die nog resteert tot de start
timetable dienstregeling
tip tip/(vleugel)punt
tip stall tipovertrek
tip tank tiptank
tit flight (theatre indoctrination flight) eerste frontvlucht
tits machine (slang) een goed vliegtuig (verouderd)
tits up (slang) defect/niet werkend
toilet cleaning vehicle toiletwagen (op luchthaven)
toilet truck toiletwagen (op luchthaven)
tone signaal (is hoorbaar als een raket op een vijandelijk toestel
is gelockt)
tools gereedschap
top gate maximale hoogte
Top Gun zie NFWS (afkortingen)
topo kaart
top of climb top van de klim/einde van de stijgvlucht
top off (slang) voltanken
topographical map kaart
top panel bovenpaneel
top spar bovenligger
top speed topsnelheid
top turret toren
top turret gunner rugschutter
top wing bovenvleugel
tornado tornado
torpedo aircraft torpedovliegtuig
torpedo bomber torpedobommenwerper
torpedo plane torpedovliegtuig
torque koppel
torque effect torsie-effect
torsional clamp torsieneus (zweefvliegtuig)
torsion box torsieneus (zweefvliegen)
total weight totaalgewicht
touch-and-go landing touch-and-go-landing (landing gevolgd door doorstart)/
doorstartanding
touchdown landing
touchdown and lift-off area landings- en opstijggebied (helikopter)
touchdown indicator landingsmeter
touchdown speed landingssnelheid
touchdown zone landingsmat
touch-drill herhalingsoefening (voor cabinepersoneel)
tour code reisnummer/tourcode
tour of duty tour
tow slepen (van zweefvliegtuig)
tow aircraft sleepvliegtuig
tow bar trekstang/sleepstang (op luchthaven)
tow car launch autostart (zweefvliegen)
tower verkeerstoren
tower controller verkeersleider
tower control room cabine (van verkeerstoren)
towering cumulus hoog oprijzende cumulus
towing bar trekstang/sleepstang (op luchthaven)
towing plane sleepvliegtuig
tow launch sleepstart (zweefvliegen)
TOW-missile (tube-launched optically-tracked wire-command link-guided missile) TOW-raket (type anti-tankraket)
tow release knob knop voor loslaten touw (zweefvliegen)
tow rope sleepkabel (zweefvliegen)
tow tractor trekker (op luchthaven)
tracer tracer/lichtspoor
track grondkoers
track and destroy opsporen en vernietigen
track keeping vliegbaanbewaking (i.v.m. geluidshinder)
tractive power trekkracht
tractor trekschroef; trekker (op luchthaven)
tractor aircraft trekschroefvliegtuig
tractor prop(eller) trekschroef
traffic (lucht)verkeer
traffic at 2 o' clock toestel op (bijvoorbeeld) twee uur (zie ook o'clock)
traffic alert and collision
avoidance system antibotsingsradar
traffic beacon baken
traffic conference area idem (IATA-term)
traffic pattern verkeerspatroon
traffic supervisor duty officer
traffic zone verkeersgebied
trailer aanhanger (zweefvliegen)
trailing arm balansarm
trailing edge achterrand
trailing edge flap landingsklep/vleugelklep
trailing vortex afgaande wervel
trail rope sleeptouw (ballonvaart)
trainee leerling(vlieger)
trainer lesvliegtuig/trainer/trainingsvliegtuig; vluchtsimulator
training opleiding/training
training aircraft trainer/trainingsvliegtuig
training device modeltoestel (burgerluchtvaart)
training flight oefenvlucht
training glider lesvliegtuig/leskist (zweefvliegen)
training purposes opleidingsdoeleinden
trajectory baan (van raket); vliegbaan/vlucht
transatmospheric transatmosferisch
transceiver (transmitter-receiver) zendontvanger
transfer overstappen; overhevelen (van brandstof)
transfer initiation start van overdracht (Eurocontrol)
transfer initiation message bericht van start van overdracht (Eurocontrol)
transfer time overstaptijd
transfer vehicle mobiele aviobrug (op luchthaven)
transition altitude omslaghoogte/overgangshoogte
transition level (TL) overgangshoogte/overgangsniveau
transit visa transitvisum
TransLant de Atlantische Oceaan oversteken (per schip of vliegtuig)
transmission tranmissie
transmit uitzenden
transmitter zender
transmitter-receiver zendontvanger
transmitter-responder transponder
transonic transsoon (als vliegtuig van subsonisch naar supersonisch gaat)
transonic speed transsone snelheid
transponder transponder/zender-ontvanger
transponder code transpondercode
transport transportvliegtuig
transportation of dangerous goods
by air vervoer door de lucht van gevaarlijke stoffen
transport helicopter transporthelikopter
trap remkabellanding op vliegkampschip
tree top level boomtophoogte/boomtopniveau
trench (line) loopgraaf
trend trend (m.b.t. weer)
trend forecast trendverwachting
tri jet driemotorig
triangle flight driehoeksvlucht (zweefvliegen)
trick flying stuntvliegen
tricycle configuration driewielig onderstel
tricycle (landing) gear driewielig onderstel
tricycle undercarriage driewielig onderstel
triggering device ontstekingsmechanisme
trigger temperature triggertemperatuur
trim trim/evenwicht/afstelling
trim (ww) afstellen; trimmen
trim lever trimhendel
trim(ming) tab trimklep/trimvlak
trimmer trimhendel
trim-wheel trimwiel
trip fuel vliegplanbrandstof
triplane driedekker
triple A (anti aircraft artillery) luchtdoelgeschut/(lucht)afweergeschut
triple-engined driemotorig
triple redundant drievoudig uitgevoerd
triple-spar met drie liggers
triple tail unit drievoudige staart
tripod tail support staartondersteuning
trolling rondvliegen zonder speciale opdracht waabij wordt gezocht
naar movers (bewegend doel)
troop carrier transporthelikopter
troops troepen/(meestal) soldaten
tropical cyclone tropische cycloon
tropopause tropopauze
true airspeed werkelijke/ware luchtsnelheid
true bearing ware peiling
true heading ware koers
true track grondkoers
T-tail (unit) T-staart
tube frame buizenframe
tube-launched optically-tracked
wire-command link-guided missile TOW-raket (type anti-tankraket)
tubular construction buisconstructie
tug sleper/sleepvliegtuig
tug pilot sleepvlieger (zweefvliegen)
tug start sleepstart
turbine turbine
turbine blade turbineblad
turbine compressor shaft turbinecompressoras
turbine disc schoep
turbine engine turbinemotor
turbine-entry turbine-inlaat
turbine-gas temperature uitlaatgastemperatuur
turbo charger turbocompressor
turbo fan turbofan
turbo fan engine turbofanmotor
turbojet raketmotor/turbojet; turbojetvliegtuig
turbo jet engine raketmotor/turbojet/turbostraalmotor
turboprop turboprop
turboprop engine turboprop(motor)
turboprop plane turbopropvliegtuig
turboprop pod turboprop(motor)gondel
turbopropeller engine turboprop(motor)
turbopropeller plane turbopropvliegtuig
turbo ramjet turboramjet
turboshaft heli(kopter)turbine
turboshaft engine heli(kopter)turbinemotor
turbo supercharger turbocompressor
turbulence turbulentie
*turbulence check idem/turbulentiecheck
turbulence report turbulentierapport
Turkey bijnaam F-14 Tomcat
turkey shoot (slang) (ong.) prijsschieten
turn draai/bocht
turn (ww) (weg)draaien
turn altitude draaihoogte
turn and bank indicator bocht- en hellingshoekaanwijzer/bocht- en slipindicator
turn and bank knob bocht- en slipknop
turn and slip indicator bocht- en slipaanwijzer/bochtaanwijzer
turn height draaihoogte
turn indicator (with ball) bochtaanwijzer
turning point punt waar de bocht wordt ingezet
turning radius draaicirkel
turn reversal wisselbocht
turn slot stuurgat/stuurspleet (aan parachute)
turret geschutkoepel
tv-guided tv-geleid (van raket)
tweak (slang) afstemmen/afstellen/instellen
twelve o' clock op 12 uur (recht naar voren; recht vooruit; recht voor je/me)
twin boom (configuration) dubbele staartboom
twin contact tire jojoband
twin-engine(d) tweemotorig
twin guns dubbelloops kanonnen
twin jet tweemotorig
twin shaft engine tweespoelige motor
twin spar met twee liggers
twin tail dubbel kielvlak
twin tail unit dubbele staart
twirly (slang) waarschuwingsbaken (op een vliegtuig)
two bladed propeller tweebladige propeller
two flight ticket two-flightticket
two-holer tweemotorig straalvliegtuig
two seater tweezitter
two seater ... tweezits... of tweepersoons...
type of aircraft vliegtuigtype
type of flight vluchttype
typhoon tyfoon
tyre band
tyre burst klapband
U
U Uniform
Ugly Sister bijnaaam Halifax-bommenwerper
UHF tactical air navigation aid UHF-navigatiehulpmiddel met alzijdig gerichte koers
en afstandsinformatie
ultra-high direction finding station peilstation werkend op ultrahoge frequentie
ultra-high frequency UHF/ultrahoge frequentie
ultra high frequency antenna UHF-antenne
ultra high frequency radio waves UHF-radiogolven
ultra light (aircraft) ULV/ultralicht vliegtuig/ultralight
ultra long range ultralange afstand
unable niet in staat
unable higher due traffic niet in staat hoger vanwege verkeer
unable to approve niet in staat toe te staan
unacompanied minor idem/UM (kind, niet vergezeld door volwassene)
unblock vertrekken (van vliegtuig)
uncertainty phase onzekerheidsfase (van reddingsoperatie)
uncontrolled airspace ongecontroleerd luchtruim
undercarriage onderstel
undercarriage door ondersteldeur
undercarriage housing wielbak/wielkast
undercarriage indication onderstelindicatie
undercarriage leg onderstelpoot
undercarriage locking onderstelvergrendeling
undercarriage strut onderstelpoot
undercarriage wheel onderstelwiel
under fire onder vuur
underfloor (cargo) hold vrachtruim/laadruim (onder passagiersruimte)
underpowered te weinig vermogen
underwater-to-air missile onderwater-lucht(doel)raket
unexploded bomb niet geëxplodeerde bom
unguided ongeleid
unguided missile ongeleide raket
unified universeel/geïntegreerd
Uniform idem/U (de letter U)
uniform daylight period uniforme daglichtperiode
unit eenheid
universal coordinated time gecoördineerde wereldtijd/UTC
universal step gewone trap (op luchthaven)
universal time coordinated gecoördineerde wereldtijd/UTC
unleaded loodvrij
unlimited onbegrensd
unloading (slang) de invalshoek verkleinen
unmanned onbemand
unmanned airplane/air vehicle onbemand vliegtuig
unpressurized drukloos/zonder drukcabine
unreliable onbetrouwbaar
unrotated projectile niet-rollende raket
unserviceable onbruikbaar
unstick loskomen/van de grond komen
until further notice tot nader aankondiging
up (slang) functionerend/niet defect
up gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig) zie gripe
up on the governor (slang) ongecontroleerd (als iemand door het lint gaat)
upper advisory area adviesroute in de hogere luchtruimte
upper area hogere luchtruimte
upper area control centre verkeersleidingscentrum voor hogere luchtruimte
upper air route luchtroute in de hogere luchtruimte
upper airspace hogere luchtruimte
upper cloud hoger gelegen wolken
upper control area algemeen verkeersleidingsgebied in de hogere luchtruimte
upper deck bovendek (jumbojet)
upper flight information region vluchtinformatiegebied in de hogere luchtruimte
upper fuselage panel bovenste romppaneel
upper information centre vluchtinformatiecentrum voor de hogere luchtruimte
upper limit bovengrens
upper scale bovenschaal
upper temperature hoogtetemperatuur
upper turret rugkoepel
upper wind hoogtewind
upper wind chart hoogtewindkaart
upper wing bovenvleugel
upside-down flight rugvlucht
up slack straktrekken (zweefvliegen)
up to snuff (slang) begrijpen/doorzien
up to speed (slang) begrijpen/doorzien
upward force opwaartse druk/kracht
usable fuel bruikbare brandstof
useful load nuttige lading
utility aircraft multipurpose-transportvliegtuigje