logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
N
N November
nacelle motorgondel
nanosecond nanoseconde
nap-of-the-earth flying laag vliegen
narrow your radar scan radarpad/radarzoekpatroon/(radar)zoekbundel verkleinen
national carrier vliegmaatschappij met jaarlijkse winst tussen 100 miljoen
en 1 miljard dollar (VS)
nautical mile zeemijl
nav (navigation) navigatie
nav/com
(navigation and communication) navigatie en communicatie
navaid (navigation(al) aid) navigatiehulpmiddel
naval air station marinevliegkamp
naval aviation marineluchtvaart
naval aviator marinevlieger
naval flyer marinevlieger
naval pilot marinevlieger
navigation navigatie
navigation aid navigatiehulpmiddel
navigation database navigatiedatabase
navigation display navigatie(beeld)scherm
navigation equipment navigatieapparatuur
navigation function navigatiefunctie
navigation error navigatiefout
navigation light navigatielicht
navigation light(s) navigatielicht(en)
navigation maps navigatiekaart
navigation performance navigatienauwkeurigheid
navigation performance specifications navigatienauwkeurigheidseisen
navigation plan navigatieplan
navigation radar navigatieradar
navigation system navigatiesysteem
navigational navigatie…
navigator navigator
navy aviator marinevlieger
navy flyer marinevlieger
navy pilot marinevlieger
NBC-weapons (nuclear, biological and chemical weapons) NBC-wapens
near collision bijna-botsing
near-controlled flight into terrain
(near CFIT) maar net voorkomen van controlled flight into terrain (near-CFIT)
near miss bijna-botsing
neck vulslurf (van ballon)
neck line uitlooplijn (ballonsport)
negative flight rugvlucht; mogelijk ook verlies van lift (?)
net net (van ballon)
net balloon gasballon (met net)
netless balloon netloze ballon
net remit(tance) idem (m.b.t. afrekening op netto-basis tussen reisagenten
en vliegmaatschappijen)
network ganzenpoten (van luchtballon)
never exceed speed maximumsnelheid
night bomber nachtbommenwerper
night curfew verbod op nachtvluchten
night fighter nachtjager
night flight nachtvlucht
night flying (ww) nachtvliegen
night flying operation nachtvlucht
night glass(es) nachtkijker
night limit(s) beperking op nachtvluchten
night mission nachtmissie/nachtvlucht
night rating nachtbevoegdheid/nachtkwalificatie (toevoeging aan PPL)
night service nachtdienst
night vision nachtzicht
night vision equipment nachtzichtapparatuur
night vision goggles nachtbril/nachtkijker
night vision system nachtzichtsysteem
nil significant cloud geen wolken van betekenis
nil significant weather geen weer van betekenis
nimbostratus nimbostratus(wolk)/dicht grijs wolkendek
nimbus nimbus/regenwolk
no distinct tendency geen duidelijke tendens (m.b.t. RVR)
noise abatement lawaaibestrijding
noise abatement climb procedure stijgprocedure ter voorkoming van lawaaioverlast
noise charge geluidsheffing
noise contours geluidscontouren
noise limits geluidsgrenswaarden
noise map geluidsbelastingkaart
noise nuisance geluidsoverlast
noise parameters geluidsparameters
noise requirements geluidseisen
noise standards geluidsnormen
no joy (slang) iets niet kunnen zien of geen radiocontact kunnen maken
no-load (slang) iemand die slecht presteert
nominal thrust nominale stuwkracht
noncommissioned officer onderofficier
nondirectional antenna ongerichte antenne
nondirectional beacon ongericht baken
nondirectional radio beacon ongericht radiobaken
non-flying officer niet-vliegende (luchtmacht)officier
non-IATA carrier non-IATA-maatschappij
non-powered motorloos
non-scheduled flight chartervlucht
non self-supporting slide niet zelfdragende glijbaan
nonstop non-stop
nonstop flight non-stopvlucht
no reply heard geen antwoord gehoord
normal flap enkelvoudige gewone klep
normal operating speed operationele vliegsnelheid
normal spin normale spin/tolvlucht
normal tail (unit) normale staart
normal take-off normale start
northbound noordwaarts
northeast noordoost
northeastbound noordoostwaarts
northern latitude noorderbreedte
north-north-east noordnoordoost
north-north-west noordnoordwest
northwest noordwest
northwestbound noordwestwaarts
nose neus
no seat idem/NS (passagier die geen recht heeft op een stoel,
kinderen jonger dan één jaar)
nose attitide neusstand
nose case of the engine voorste deel van motorhuis
nose cone neuskegel
nose cowl neusbeplating
nose dive duikvlucht
nose-dive (ww) een duikvlucht maken
nose-down (met de neus) naar beneden
nose fairing neuskegel
nose gear neuswiel
nose gear flap neuswieldeuren
nose gun neusmitrailleur
noseheavy koplastig
nose hook neushaak (zweefvliegen)
nose in neus naar binnen
nose in (ww) ergens naartoe bewegen met de neus
nose into the wind opsturen
nose landing gear (unit) neusonderstel
nose landing gear flap neusonderstelklep
nose out neus naar buiten
nose-over duik
nose over (ww) duiken
nose position neusstand
nose rib neusrib/hulprib (van vleugel)
nose turret neuskoepel
nose undercarriage (unit) neusonderstel
nose undercarriage flap neusonderstelklep
nose-up (met de neus) omhoog
nose wheel neuswiel
*nose wheel steering neuswielbesturing
nose window voorruit
no-show idem (passagier die niet komt opdagen en niet heeft geannuleerd)
no significant change geen belangrijke verandering
no tail rotor helicopter notar-helikopter (helikopter zonder staartrotor)
NOTAM office NOTAM-bureau
notar helicopter (no tail rotor helicopter) notar-helikopter
notice to airmen bericht aan luchtvarenden/NOTAM
notification message kennisgevingsbericht
notification of departure vertrekbericht
not usable niet bruikbaar
November idem/N (de letter N)
nozzle straalpijp/mondstuk
nuclear load nucleaire lading/nucleaire wapenlast
nuclear missile kernraket
nuclear war kernoorlog/atoomoorlog
nuclear warhead kernkop
nugget vlieger die net z'n brevet heeft (en z'n eerste vlucht maakt),
beginneling
number aboard aantal inzittenden
number two man volgvlieger
nurkin head (slang) lesvlieger/leerlingvlieger (marine)
nut moer
nylon letdown ontsnapping met schietstoel en de daarop volgende zweefvlucht
met de parachute
O
O Oscar
OAG flightdisk OAG-flightdisk
OAG Travel Disk (worldwide edition) idem (floppy met dienstregelingen
van nat. en internat. lijnvluchten)
obscure versluieren
obscured versluierd
obscuring versluiering
observation deck bezoekersterras (op luchthaven)
observation turret observatiekoepel/waarnemingskoepel
observer waarnemer
observer's seat waarnemersstoel
obstacle hindernis/obstakel
obstacle assessment surface vlak voor het determineren van hindernissen
(i.v.m. hindernisvrije hoogte)
obstacle/obstruction clearance hindernisklaring
obstacle clearance altitude/height minimumhindernisvrije hoogte/minimale hindernisvrije hoogte
obstacle clearance surface hindernisvrij vlak
obstacle deflector prikkeldraadstang(en) (zweefvliegen)
obstacle-free zone hindernisvrijheid
obstruction clearance zie obstacle clearance
obstruction light hindernislicht/obstakellicht (op luchthaven)
occupant(s) inzittende(n) (meestal de passagier(s))
occupied runway bezette baan
oceanic area control centre verkeersleidingscentrum voor een oceaangebied
ocean station vessel stationzeeschip
o'clock uur (b.v. the wind has gone 9 o'clock: de wind is gedraaid naar 9 uur; ook gebruikt bij luchtslagen om de positie van b.v. een vijandelijk toestel aan te geven; 12 o'clock is dan recht vooruit of op 12 uur; six o'clock is recht achter je of op zes uur; three o'clock is rechts van je of op drie uur; nine o'clock is links van je of op negen uur; alle tussenliggende getallen komen ook voor; two o'clock is bijvoorbeeld schuin rechts voor je; stel je dus voor dat je in het midden van een klok staat met je gezicht naar de 12, zo kun je alle posities bepalen)
octane octaan
octane content octaangehalte
octane rating octaanwaarde
octane value octaanwaarde
off-block(s) time vertrektijd
offensive aanval (I'm offensive: ik val aan/ik ga in de aanval)
offensive weapons aanvalswapens
off season laagseizoen
ogee wing boogvormige vleugel
ogival wing boogvormige vleugel
oil pressure oliedruk
oil pressure gauge oliedrukmeter
oil system oliesysteem
oil temp olietemperatuur; olietemperatuurmeter
oil temperature olietemperatuur
oil temperature gauge olietemperatuurmeter
okta okta ('a measurement of cloud cover; one okta means
one-eighth of the sky is covered')
oleo hydraulische poot (van onderstel)
oleo leg hydraulische poot (van onderstel)
oleopneumatic hydropneumatisch
oleopneumatic hydraulics system hydropneumatisch hydraulieksysteem
oleopneumatic shock absorption hydropneumatische schokdemping
oleo strut hydraulische schokbrekerpoot
Omega idem (merknaam) (VLF-navigatiesysteem, hyperbolisch)
omni (omnidirectional radio range) rondom effectief radiobereik
omnidirectional beacon ongericht baken(radar)
omnidirectional radio beacon ongericht radiobaken
omnidirectional radio range rondom effectief radiobereik
on alert stand-by/paraat
on-board computer boordcomputer
on-board oxygen-generating system zuurstofsysteem (in gevechtsvliegtuig)
one seater eenzitter
on-line data interchange on-line gegevensuitwisseling (Eurocontrol)
on the mouse (slang) contact hebben via de radio (slaat op de koptelefoon
die veel weg heeft van de oren van Mickey Mouse)
opaque ondoorzichtig (m.b.t. wit type ijsvorming)
open cockpit open cockpit
open hangar open hangaar
open jaw(-ticket) idem (luchthaven van aankomst is niet dezelfde
als de luchthaven van vertrek)
open return (ticket) idem (vliegticket waarop de vertrekdatum niet is ingevuld)
operate exploiteren (burgerluchtvaart); bedienen (b.v. van instrumenten)
operating procedure bedieningsprocedure
operating weight vlieggewicht
operation operatie (militair)
operational operationeel/startklaar
operational air traffic operationeel luchtverkeer (militair)
operational capability inzetbaarheid
operational ceiling dienstplafond
operational control operationele leiding
operational height vlieghoogte
operational meteorological (information) operationeel meteorologische (informatie)
operational point of view operationeel gezichtspunt
operational requirements operationele behoeften
operational strike capability operationele slagkracht
operations briefing room briefingroom
operations manual handboek
Operations Officer operatie-officier/ops-officier (mariniers)
operations plotter plotter (op radarstation)
operations room commandopost
operative werkend/in werking
operator plotter (op radarstation); luchtvaartmaatschappij/exploitant
opportunity to excel vervelend klusje waarbij geen tijd is om het goed te doen
of het af te maken
opposite rudder voeten tegen (zweefvliegen)
optical infrared sight optisch infraroodvizier
optically tracked optisch geleid
ordnance algemeen militair materieel (meestal wordt de munitie
(bommen, raketten) bedoeld)
organized track system georganiseerd sporensysteem
orographic lift hellingstijgwind
Orteig, Raymond Franse hoteleigenaar die de Orteig Prize in het leven riep
voor de eerste persoon die non-stop van New York naar Parijs
zou vliegen; de prijs werd gewonnen door Charles Lindbergh
Oscar idem/O (de letter O)
oscillate slingeren; trillen
oscillating spin slingerende spin/tolvlucht
oscillograph oscillograaf
out-and-return course retourvluchtparcours (zweefvliegen)
outboard elevon buitenste elevon/hoogte-rolroer
outboard engine buitenste motor
outboard wing vleugeluiteinde
outbound vertrekkend
outer aileron rolroer/lagesnelheidsrolroer
outer contour omtrek/buitencontour
outer marker buitenmerkbaken
outer stator buitenste statorschoep
outer wing vleugeluiteinde
outer wing cell buitenvleugelcel
outer wing section buitenvleugelstuk
outer wing suspension buitenvleugelophangpunt
outlanding buitenlanding (zweefvliegen)
outlook vooruitzicht (meteorologie)
out of ground effect zonder grondeffect
out of the sun met de zon in de rug (zie ook come out of the sun)
outside air temperature buitenluchttemperatuur
outside tank buitenboordtank
outwing (ww) sneller/verder vliegen dan; overvleugelen
overbalanced uit balans
overbook overboeken
overbooked overboekt
overbooking overboeking
overcast bewolking
over-ground boven land
over-ground attack aircraft land-jachtbommenwerper
overhang overhang
overhang (ww) overhangen
overhaul revisie/periodiek onderhoud/onderhoudsbeurt/controlebeurt
overhaul (ww) reviseren/onderhoudsbeurt geven
overhead boven
*overhead instrument panel schakelpaneel in cockpitplafond
overhead locker/stowage (bin) bagagerekken/bagagevak/(op)bergvak
overhead switch panel bovenschakelbord
overheated oververhit
overheating oververhitting
overrunning of the runway overschrijding van de start- of landingsbaan
overshoot te laat ingezette landing/ doorgeschoten landing;
ook afgebroken landing
overshoot (ww) doorschieten (bij landing); ook landing afbreken
en tweede poging wagen
overshoot procedure aanvliegafbreekprocedure
overspeed overtoerental
over-speed warning waarschuwing voor te hoge snelheid
overstress overbelasten
oversweep (slang) het opklappen van de vleugels van de F-14
waardoor hij minder ruimte inneemt
overweight luggage te zware bagage
oxygen control zuurstofregeling
oxygen equipment zuurstofapparatuur
oxygen generator zuurstofgenerator
oxygen indicator zuurstoftoevoerbediening
oxygen inlet zuurstofaansluiting
oxygen mask zuurstofmasker
oxygen supply zuurstoftoevoer
oxygen supply regulator zuurstoftoevoerknop
oxygen system zuurstofsysteem
oxygen tank zuurstoftank
P
P Papa
PA autopiloot/automatische piloot
pack container (aan parachute)
*pad (landings/lanceer)platform (voor helikopter of raket)
padding stootkussen (van luchtballon)
padlocked (slang) een tegenstander goed in het vizier hebben
painted (slang) aangestraald (zijn door de radar)
pallet loader palletlader (op luchthaven)
Pan Pan (internationaal noodsignaal)
pan and brush job traverseren (zweefvliegen)
pancake doorzakken/door de wielen zakken
pancake landing noodlanding (waarbij vliegtuig beschadigd raakt)
panel scheurbaan (van luchtballon)
pantry pantry
pants-leg windzak
Papa idem/P (de letter P)
parabolic flight parabolische vlucht/paraboolvlucht
(om gewichtloosheid te bewerkstelligen)
parachute parachute (achter aan vliegtuig als remmiddel)
parachute army para's/paratroepen
parachute battalion para's/paratroepen
parachute jumping excercise parachutespringoefening
parachute valve ventiel (boven op ballon)
parafoil parachute
parasite drag parasitaire weerstand
parasitic drag parasitaire weerstand
paratroopers para's/paratroepen
paratroops para's/paratroepen
park/parking parkeren
parking area parkeerterrein (zowel van auto's als van vliegtuigen
op luchthaven)
parking brakes parkeerremmen
parking orbit wachtbaan (in de lucht van vliegtuigen die nog moeten landen)
parking place parkeerplaats (zweefvliegen)
parking site parkeerplaats (zweefvliegen)
park outside buiten parkeren van de kist (zweefvliegen)
part-charter deelcharter
parting slot slot-tijd
*part number onderdeelnummer
pass landingspoging
pass (ww) langsscheren (twee jagers die vlak langs elkaar vliegen);
passeren
passenger passagier
passenger address system omroepinstallatie
passenger aircraft passagiersvliegtuig/burgervliegtuig; ook privévliegtuig
passenger boarding bridge aviobrug/slurf
passenger cabin/compartment passagiersruimte
passenger distribution passagiersverdeling (over het vliegtuig)
passenger door passagiersdeur
passenger flight passagiersvlucht
passenger handling passagiersafhandeling (op luchthaven); omgaan
met de passagiers (i.v.m. cabinepersoneel)
passenger handling office passasiersafhandelingskantoor
passenger information list idem/verzorgingslijst (met bijzonderen wensen van passagiers)
passenger list passagierslijst
passenger loading area instapruimte (op luchthaven)
passenger loading bridge slurf/airobrug (op luchthaven)
passenger mile passagierskilometer (één pasagier vervoerd over één kilometer)
passenger movements passagiersbewegingen
passenger oxygen passagierszuurstof
passenger plane passagiersvliegtuig/burgervliegtuig
passenger roster passagierslijst
passenger safety demonstration veiligheidsdemonstratie
passenger seat passagiersstoel
*passenger service unit leeslampverlichting (?)
passenger steps (vliegtuig)trap
passenger terminal vertek- en aankomsthal/(passagiers)terminal
passenger traffic reizigersverkeer/passagiersverkeer
passenger transfer vehicle mobiele aviobrug (op luchthaven)
passing gas (slang) tanken in de lucht
passport paspoort
passport check/control paspoortcontrole
path deviation baanafwijking
pathfinder (doel)verkenner
pathfinding mission doelverkenning
path indicator dalingshoekaanwijzer
patrol squadron patrouillesquadron
pattern (VS) (zie ook circuit) wachtfiguur (van landende vliegtuigen)
pavement classification number idem
payload vracht/lading/baatlast
payload bay vrachtruim
payload operator vrachtspecialist
peak season hoogseizoen
pedal pedaal
peel off de formatie verbreken
peg (ww) blijven hangen (van instrumenten)
penetrating bomb penetratiebom
penetration of airspace penetratie van het luchtruim
performance prestaties (van een vliegtuig)
performance calculation method prestatieberekeningsmethode
performance calculations prestatieberekeningen
perimeter track randrijbaan (weg rond vliegveld)
peritrack randrijbaan (weg rond vliegveld)
personnel licensing brevettering van luchtvaartpersoneel
persons on board inzittenden/personen aan boord
petrol benzine
petrol engine benzinemotor
petrol tank benzinetank
PEX fare (purchase excursion fare) idem/PEX-tarief (IATA)
phonetic alphabet fonetisch alfabet (NATO)
photo reconnaissance fotoverkenning
photo reconnaissance aircraft fotoverkenner
photog afkorting van fotograaf
pickle (ww) (slang) een bom laten vallen/raket afvuren; een brandstoftank afwerpen
pictographs pictogrammen (op luchthaven)
piece concept idem (afmetingen en aantallen bepalen toegestane
hoeveelheid mee te nemen bagage)
pier pier (op luchthaven)
pierced steel plank doorboorde stalen plaat
piezo-electric(al) piëzo-elektrisch
pile up (ww) kraken (van vliegtuig bij start of landing vermoedelijk)
pill (slang) bom
pilot vlieger (luchtmacht); piloot (burgerluchtvaart);
besturing (van raket); vlieger (van deltavlieger); ballonvaarder
pilot (ww) vliegen/besturen
pilotage vliegkunst (op zicht/radar)
pilot briefing vliegerbriefing
pilot burner waakvlam (van luchtballon)
pilot chute uittrekparachute of loodsparachute (van de hoofdparachute)
pilot error fout van de vlieger (piloot)
pilot flying gezagvoerder
pilot incapacitation onwel worden/arbeidsongeschikt raken van de piloot
pilot in command gezagvoerder/eerste vlieger
pilot-induced oscillation PIO
pilot input handeling van de piloot/vlieger
pilotless onbemand
pilotless plane onbemand vliegtuig
pilotless reconaissance plane verkenner/verkenningsvliegtuig/luchtspion
pilot light waakvlam (van luchtballon)
pilot model prototype
Pilot Officer tweede luitenant (aanspreektitel luitenant) (RAF)
pilot parachute = drag (para)chute stuurparachute
pilot seat vliegerstoel; pilotenstoel (burgerluchtvaart)
pilot seat control instelling van de pilotenstoel/vliegerstoel
pilot's licence vliegbrevet
pilot suit vliegoverall
pilot's warning system waarschuwingsindicator
pilot training airplane trainer/trainingsvliegtuig
pilot training school vliegschool
pilot weight inhaakgewicht (deltavliegen)
pinging on (slang) goed opletten/kritisch bekijken
pinkie (slang) landing in de schemering, 's ochtends of 's avonds
PIO pilot-induced oscillation
pipe diffuser verstuiverleiding
pipper pipper(lichtvlek in het midden van het vizier
die het convergentiepunt aangeeft)
piston zuiger; zuigermotor
piston engine zuigermotor
piston-engined met zuigermotor
piston powered zuigermotoraangedreven
pit achterste zitplaats in F-14 Tomcat en F-4 Phantom
pitch spoed/bladhoek (hoek van propellerblad); langshelling;
(vlucht)hoogte; stoelafstand/beenruimte (burgerluchtvaart)
pitch (ww) stampen
pitch angle/attitude neusstand/langshoek
pitch axis dwarsas
pitch control langshellingbesturing
pitch-down moment duikmoment
pitching stampen (beweging van vliegtuig)
pitch rate steigersnelheid; duiksnelheid (afhankelijk van context, 'pitch'
is beweging in verticaal vlak, dus zowel omhoog als omlaag)
pitch up (ww) steigeren
Pitot comb pitothark
Pitot head pitotbuis
Pitot head temperature pitotbuistemperatuur
Pitot pressure pitotdruk
Pitot rake pitothark
Pitot-static head pitotdrukbuis
Pitot-static system pitotbuis
Pitot-static tube pitotbuis
Pitot tube pitotbuis
pitt pin fokkernaald
plain flap gewone klep
plain split flap gewone splijtklep
plane vliegtuig/toestel; draagvlak; vleugel
(zie ook aeroplane en airplane)
Plane Captain grondmechano/'paai' (bij de marine)
plane crash vliegramp
plane crew vliegtuigbemanning
plane disaster vliegramp
plane handler marshaller (op vliegkampschip)
plane load vliegtuiglading
plane maker vliegtuigfabrikant
plane rib rib
plane seat vliegtuigstoel
planeside vliegtuigzijde
planeside (bn) bij/naast het vliegtuig
plane ticket vliegticket
planner planner/strateeg
plan position indicator radarscherm
plateau hoogvlakte (zweefvliegen)
platform wapensysteem (verzamelnaam voor alle militaire vervoermiddelen
die wapens kunnen afvuren)
playmates (slang) naam voor mede-vliegers bij een bepaalde missie
pleasure-flying sportvliegen/privé-vliegen
plot (AE) kaart
plot (ww) positie bepalen
plotter plotter (op radarstation)
plotting chart kaart/positiekaart
plotting table kaart/positietafel
plug door deur van het plugtype
plumber (slang) onbekwame vlieger
pneaumatic pneumatisch
pneumatic line pneumatische leiding
pocket verzetshaard; geïsoleerde troepen; omsingeld gebied; luchtzak
pocket of resistance verzetshaard
pod gondel (ruimte voor brandstof onder de vleugel)
podded vrijhangend (van motor)
point kompasstreek
point of leaving the ground optrekpunt
point of no return keergrenspunt
pointy end (US Navy) de voorkant van een carrier
polar curve polaire
polar track structure polaire trackstructuur
pole (slang) de knuppel
*pontoon drijver (van watervliegtuig)
poop, the (slang) actuele informatie/nieuws (informeel)
Popeye (slang) is iemand die in slecht weer of in de wolken vliegt
porky-pigging (slang) zinloos gezwam over de radio
port bakboord
portable oxygen draagbare zuurstofapparatuur
port engine linkermotor/bakboordmotor
port of entry aanvlieghaven; luchthaven van aankomst
port quarter down links beneden
port quarter high links boven
portable zendontvanger
portable oxygen draagbare zuurstoffles
pos (position) positie
position positie
position error positiefout
position light positielicht/navigatielicht
positive sweepback sterke pijlstelling
post stall loop overtrokken lusvlucht
postal transport postvliegtuig
potable water drinkwater
potable water truck drinkwatertankauto (op luchthaven)
power vermogen
power-assisted control besturingsorgaan met stuurbekrachtiging
power barf (slang) projectielbraken
power dive duikvlucht met vol vermogen
powered glider motorzwever/motorzweefvliegtuig
power egg motor(gondel)
power loss vermogensverlies
power plant motor; energiebron
power puke (slang) projectielbraken
power to weight ratio vermogen per gewichtseenheid
power turbine lagedrukturbine
power unit (motor)aggregaat
practice flight oefenvlucht
practice low approach lage nadering voor oefening
prang (slang) een vliegtuig beschadigen
prebrief (ww) prebriefen
prebriefing prebriefing
precision approach precisienadering
precision approach lighting system precisienaderingsverlichtingssysteem
precision approach path indicator dalingshoekaanwijzer voor precisienaderingen
precision approach radar (system) precisienaderingsradar(systeem) (landingsradar)
precision approach system precisienaderingssysteem
precision bombing precisiebombardement
precision-guided munition slimme wapens/geleidewapens
precision raid precisieaanval
precision weapon slim wapen/precisiewapen
precombustion voorverbranding
predictor geluidpeiler (op afweergeschut)
pre-emptive strike preventieve aanval/de eerste klap uitdelen
(om te voorkomen dat de andere partij de eerste klap uitdeelt)
preferential runway voorkeursbaan
preflight voor de start/voor de vlucht
preflight briefing briefing/vluchtinstructies
preflight inspection voordestartinspectie
prelim(anary) plan concept
preliminary design voorlopig ontwerp
prepaid ticket idem (ticket betaalt in een ander land
dan dat waaruit passagier vertrekt)
pre-pre-emptive strike de allereerste klap uitdelen (om te voorkomen
dat de andere partij een pre-emptive strike uitdeelt)
preproduction aircraft voorserievliegtuig
prereservation voorreservering
pre-rotating wheel voorroterend wiel
pre-season voorseizoen
preseating besproken plaats
present level idem
present position huidige positie
press to talk PTT
pressure druk
pressure altitude drukhoogte
pressure bulkhead drukschot
pressure cabin drukcabine
pressure dome drukkoepel
pressure fuelling point drukvulopening onder brandstoftank
pressure head stuwbuis/pitotbuis
pressure height hoogte (bepaald aan de hand van luchtdruk)
pressure measurement drukmeting
pressure reference data drukreferentiegegevens
pressure sealed balance balancering door spleetafdichting
pressure suit drukpak
pressurisation (lucht)drukregeling; drukverhoging
pressurisation load drukbelasting
pressurised onder druk/druk…/met (lucht)drukregeling/met drukcabine
pressurised aircraft vliegtuig met drukcabine
pressurised cabin drukcabine
pri-fly (primary flight control) hoofdbesturingsorgaan
primary control hoofdbesturingsorgaan
primary flight control hoofdbesturingsorgaan
primary flight control system hoofdbesturingssysteem
primary flight display primair cockpitscherm
primary structure primaire constructie
primary surveillance radar rondzoekradar
primary warning system hoofdwaarschuwingssysteem
prime aanzetten (van de motor)
principal manoeuvres hoofdbewegingen (van een vliegtuig)
principal structural element belangrijk constructiedeel
prior notice required aankondiging van te voren vereist
prior permission required toestemming van te voren vereist
prisoner of war krijgsgevangene
private charter privé-charter
private flying sportvliegen/privé-vliegen
private pilot's licence (privé)vliegbrevet/PPL (internationaal)
probe sonde/spriet/sensor
probe-heating system sondeverwarmingssysteem
procedure design gradient procedureontwerpgradiënt
procedure design tool procedureontwerpprogramma
procedures for air navigation services procedures voor luchtvaartdiensten
procedure turn procedurebocht
proceed/proceeding doorgaan/doorgaand
production... productie...
production aircraft serievliegtuig/productiemodel
production model serievliegtuig/productiemodel
profiled leading-edge flap geprofileerde vleugelneusklep
prohibited air space no fly-zone/verboden luchtruim
prohibited area verboden gebied
proof load limietbelasting
prop propeller
propane burne propaanbrander (ballonsport)
propane tank propaantank (ballonsprot)
prop blast drukgolf van de luchtschroef
propellant brandstof
propeller propeller/schroef
propeller aircraft propellervliegtuig
propeller blade propellerblad/schroefblad
propeller driven aircraft propellervliegtuig
propeller pitch bladhoek van de propeller
propeller shaft propelleras
propeller spinner spinner/propellernaafkap
propeller synchronisation propellersynchronisatie
propeller thrust propellerdruk
propeller-to-fuselage clearance afstand tussen propeller en romp
propeller-turbine engine turboprop(motor)
propeller-turbine plane turbopropvliegtuig
propelling agent brandstof
propelling nozzle straalpijp/mondstuk
propfan idem
propjet turbopropvliegtuig
propjet engine turbopropmotor
prop spinner zie propellor spinner
propulsion voortstuwing/aandrijving
propulsion nozzle straalpijp/mondstuk
protected zone beschermd gebied
protection device beveiligingsinrichting
protective breathing equipment ademhalingsbeschermingstoestel (meestal gasmasker)
prototype prototype
proximity fuse nabijheidsbuis/nabijheidsontsteking
pucker factor (slang) de angst die je voelt in noodsituaties (het in je broek doen)
puke (slang) boer (vlieger van een ander type vliegtuig dan dat van de spreker)
zie ook 'fighter puke' of 'attack puke')
pull (back) the stick trekken (aan de knuppel)
pull back on the stick de knuppel naar je toe trekken
pull out of a (nose) dive uit de duik halen
pull the bun ontkoppelsignaal (zweefvliegen)
pull to (x G's) verhoog de snelheid tot (x g)
pull up optrekken
pulse jet engine stuwstraalbuis
pulse recurrence requency pulsfrequentie (radarterm)
pulse repetition frequency pulsfrequentie (radarterm)
Pulse-Doppler radar puls-dopplerradar
Pulse-Doppler radar with look-down/-shoot-down capabilities puls-dopplerradar tegen laagvliegende doelen
punch out (slang) uitschieten (het vliegtuig met de schietstoel verlaten)
pupil leerling
puppy (slang) vliegtuig of wapen waarvan men de precieze naam niet meer weet
purchase excursion fare idem/PEX-tarief/PEX-fare (IATA)
purple airspace tijdelijke luchtweg voor bepaalde leden van koninklijk huis (BE)
pursuit (air)plane jager
push duwen (zweefvliegen); pushen (door pushbacktruck)
pushback pushback (op luchthaven i.v.m. taxiën)
pushback driver pushback-chauffeur
pushback procedures pushbackprocedures
pushback truck pushbacktruck (op luchthaven)
pushed gepushed (door pushbacktruck)
pusher duwschroef; duwschroefjager
pusher aircraft duwschroefvliegtuig
pusher engine duwschroefmotor
pusher propeller duwpropeller
push-pull procedures push-pullprocedures
put down landen
pylon ophangpunt
pyrotechnics vuurpijlen (voor noodsituaties)