logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
D
daily inspection dagelijkse inspectie
daisy cutter (slang) zware bom/fragmentatiebom (om mijnenvelden mee te neutraliseren en oerwouden open te maken voor landingsplaatsen)
daisy pattern (slang) (klein) bomkraterpatroon
damage control schadebeperking
damage-tolerant faalveilig
danger area gevaarlijk gebied
dangerous goods gevaarlijke stoffen
dash (ww) sprinten
dashboard dashboard
dash speed sprintsnelheid (wordt alleen bereikt met naverbrander aan)
dash two volgvlieger/wingman
data distribution gegevensdoorgeleiding
data glove datahandschoen (vooralsnog in experimenteel stadium)
data link verbinding
*data plate gegevensplaatje (met serienummers e.d.)
data processing gegevensverwerking
data processing function gegevensverwerkingsfunctie
date line datumgrens
date time group datum-tijdgroep
day(light) bomber dagbommenwerper
day(light) bombing dagbombardement
day(light) fighter dagjager
day(light) operation dag(licht)operatie
day service dagdienst
DC gelijkstroom
DC gen(erator) gelijkstroomgenerator
dead heading vliegers die meevliegen als passagier
dead reckoning gegist bestek
deadstick motor uitgevallen (roept de piloot/vlieger in noodgevallen als hij moet landen)/sturen op handkracht
debrief(ing) debriefing/nabespreking
debris screen filter (in tandwielkast)
Decca idem (navigatiesysteem, merknaam)
Decca navigator Decca/Decca-navigator
decelerate vaart minderen/afremmen
deceleration vaartvermindering/afremming
decision altitude/height beslissingshoogte
decision speed beslissingssnelheid
deck dek (van passagiersvliegtuig); dek (op carrier)
deck landing aircraft carriervliegtuig
deck spotter parkeerder (zet carriervliegtuigen op hun plek op het dek na de vlucht)
decompression decompressie (plotseling wegvallen van de luchtdruk)
decoy nepdoel/lokaas
dedicated runway landingsbaan voor bijzonder doel
deep stall diep overtrokken vlucht
deep strike lange-afstandsluchtaanval (aanval diep achter vijandelijke linies)
defence fighter jager
defensive split uit elkaar vliegen (noodmanoeuvre waarbij de volgvlieger van de leider wordt gescheiden om de aanvaller in een ongunstige positie te dwingen)
defensive weapons defensieve bewapening
deflection afbuiging/deflectie; afwijking (van richting)
degrade uitschakelen/decimeren/uitdunnen (eufemisme; gedeeltelijk buiten werking stellen van een doel)
de-icer ijsbestrijder
de-ice system ontdooiingssysteem
de-icing ijsbestrijding
delamination delaminatie
delayed meteorological message vertraagd meteorologisch bericht
Delta idem/D (de letter D)
delta aircraft deltavliegtuig
delta sierra (slang) NATO-taal voor 'dumb shit' (blunder/stomme actie)
('erases all previous bravo zulus and sierra hotels')
delta wing deltavleugel; delta(vliegtuig)
delta-winged met deltavleugels
demilitarized zone gedemilitariseerde zone
*demonstrator demonstratievliegtuig/demonstratietoestel
denied boarding idem/instapweigering
denied boarding compensation idem/compensatie bij instapweigering (compensatie voor
passagier die door overboeking niet mee kan)
denied clearance vliegverbod (boven bepaald gebied)
dense upper cloud compacte hoger gelegen wolken
density altitude dichtheidshoogte
density flight dichtheidshoogte
departure besturingsverlies (controle over het vliegtuig tijdelijk verliezen
door een te sterke invalshoek en het uitvallen van een
van de motoren); vertrek; koersafwijking
departure airport/aerodrome luchthaven van vertrek
departure building vertrekhal (op luchthaven)
departure from course koersafwijking
departure lounge instapruimte
departure procedure vertrekprocedure
departure runway startbaan
departurtes vertrekhal
departure tax luchthavenbelasting
departure time vertrektijd
departure time act. werkelijke/echte vertrektijd in Zulu
departure time est. geschatte vertrektijd
depressurisation drukverlaging
depth diepte
depth bomb dieptebom
depth charge dieptebom
depth charge thrower dieptebomwerper
de-rig demonteren
descend dalen
descending turn dalende bocht
descend to dalen naar/tot
descend to and maintain ... daal tot en behoud ...
descent daalvlucht/daling
descent altitude/height dalingshoogte
descent speed daalsnelheid
descent-through-cloud landing doorsteek (landing door wolkendek)
descent velocity daalsnelheid
design ontwerp
designator besturingssysteem (van geleide raket)
design bureau ontwerpbureau
designer ontwerper
design manoeuvring speed ontwerpsnelheid
de-spin uit de spin halen
destination bestemming
destination airport/aerodrome luchthaven van bestemming
destructor destructor
det/detail dienstrooster (Who's on the det? Wie heeft er dienst?); corvee; opdracht
development(al) flight testvlucht
deviating afwijkend
deviation (koers)afwijking
dew point dauwpunt
dew point temperature dauwpunttemperatuur
diagonal spar dwarsgeplaatste hulpligger (van vleugel)
diamond diamant/diamanten brevet (zweefvliegen)
diamond wing ruitvleugel
DI code DI-code (gebruikt tussen reisagent en luchtvaartmaatschappij)
diesel engine dieselmotor
differences training geen Nederlands woord voor gevonden; training voor
cabinepersoneel om met de verschillende vliegtuigtypen
om te leren gaan
differential (corrected) GPS differentieel GPS/DGPS
differential global positioning system differentieel GPS/DGPS
diffuse (ww) zich verspreiden
digital air data computer digitale boordcomputer
digital air data system digitaal airdatasysteem/digitaal luchtgegevenssysteem
digital cockpit digitale cockpit
digital computer digitale computer
digital inertial navigation system digitaal traagheidsnavigatiesysteem
dihedral V-vorm/V-stelling (van voren gezien)
dihedral (bn) in V-vorm/in V-stelling/V-vormig
dihedral angle V-vorm(hoek)/V-stelling
dingy reddingsvlot
diplomatic passport diplomatiek paspoort
diplomatic visa diplomatiek visum
dipole antenna dipoolantenne
direct rechtstreeks (m.b.t. vliegplanklaringen)
direct approach directe naderingsvlucht
direct attack directe aanval
direct current gelijkstroom
direct flight directe vlucht/rechtstreekse vlucht
direct hit voltreffer
direction dependence richtingsafhankelijkheid (van geluid)
direction finder richtingzoeker/aanlooppeiler
direction finding station peilstation
direction indicator koersaanwijzer/richtingaanwijzer
direction of flight vliegrichting
directional gyro gyrokompas
directional stability richtingsstabiliteit
direct lift directe lift
direct lift engine VTOL-motor
direct path direct pad
direct support directe steun (meestal aan de marine)
dirigible luchtschip
dirty (slang) onderstel uit (bij vliegtuig dat gaat landen en onderstel
en kleppen heeft uitgeklapt)
disbond loslaten (van lijmverbinding)
disc/disk brake schijfrem
display (luchtvaart)show; display (op apparatuur)
display flying stuntvliegen/showvliegen
display function afleesfunctie (van een systeem)
display unit display-unit
disruptor stoordraad
distance afstand
distance from touchdown indicator afstand t.o.v. de landingsmeter
distance measuring equipment afstandmeter/afstandmeetapparatuur
Distinguished Flying Cross idem (onderscheiding)
Distinguished Flying Medal idem (onderscheiding)
Distress phase noodfase
distress signal noodsein
ditch noodlanding (van landvliegtuig op het water)
ditching procedure noodwaterlandingsvoorschriften
dive duik
dive angle duikhoek
dive angle indicator duikhoekmeter
dive bomber duikbommenwerper
dive brake remklep
dive braking flap (duik)remklep
dive flap (duik)remklep
dive recovery duikafvang/vlaktrekken (uit duik)
dive recovery flap remklep
divergence divergentie/uit elkaar bewegen
divergent flap divergerende klep
diversionary squadron afleidingssquadron
dive speed duiksnelheid
diving attack duikaanval
diving force duikkracht
diving missile raket in duikvlucht
diving moment duikmoment
diving speed duiksnelheid
diving speed indicator duiksnelheidmeter
division divisie (vier vliegtuigen)
dog fight luchtduel/luchtgevecht
doing the Linda Blair (slang) goed in het rond kijken om te zien of er geen tegenstander in de buurt is (genoemd naar de beroemde draai van 360 graden van het hoofd uit The Excorcist)
domestic binnenlands
domestic flight binnenlandse vlucht
doodad (slang) dinges/geval/hoe-heet-het
door dunker boordschutter (in helikopter) (Vietnam)
dope dope/spanlak
Doppler effect dopplereffect
Doppler navigation dopplernavigatie
Doppler VOR Doppler-VOR
Doppler VOR and TACAN Doppler-VOR en TACAN
dot van 'I'm a dot'; 'ik ben weg'
double AC failure dubbele elektrische storing
double aileron dubbel rolroer
double boom dubbele staartboom (staart)
double channel duplex dubbel tweevoudig kanaal
double entry visa double-entryvisum
double kill in één vlucht twee vijandelijke toestellen neerhalen
double redundant dubbel uitgevoerd
double sideband dubbel zijband
double-slotted flap dubbele spleetklep
double-slotted Fowler flap dubbele Fowlerklep
double strike dubbele aanval
double tail unit dubbele staart
Double Ugly bijnaam F-4 Phantom
down defect/niet mee te vliegen; 'a down pilot' is een zieke vlieger
down (ww) neerhalen
down draft downwash (bij helikopter)
down draught downwash (bij helikopter)
down gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig) zie gripe
download neerwaartse druk
downlock vergrendeling in onderste stand
downtown (slang) vijandelijk gebied (Vietnam)
downwash downwash
downwind leg rugwindbeen (i.v.m. circuitgebied bij landingen)
draft man tekenaar (in vliegtuigfabriek)
drag (lucht)weerstand
drag (para)chute remparachute of stuurparachute
drag chute housing remparachutehuis
drag-lift ratio weerstand-liftverhouding
drawbar trekstang/sleepstang
drift drift/afwijking (van de koers); weerstand
drift factor afwijkingsfactor (bij vliegers; vliegers met 'n hoge 'drift factor'
zijn niet erg betrouwbaar)
drift indicator driftmeter
drift meter driftmeter
drift sight driftmeter
drills routinehandelingen (burgerluchtvaart)
D-ring lanyard trekkoord (parachute)
drinking water truck drinkwatertankauto (op luchthaven)
driver vlieger/piloot
drive shaft aandrijfas
drizzle motregen
drogue parachute (aan kabel) (zweefvliegen); sleepschijf; windzak
drone vliegende robot/onbemand, op afstand bestuurd vliegtuig
droop flap geprofileerde vleugelneusklep
droop nose neerhangende neus
drooping wing neerhangende vleugel
drop dropping (van para's)
drop launch afwerpen
drop test valtest/valproef
drop(ping) zone landingsgebied
dry zonder brandstof (huurvliegtuig); zonder naverbranding
dry battery droge batterij (zweefvliegen)
dual hydraulic system dubbel hydraulisch systeem
dual tandem wheels dubbele tandemwielen
dual wheels dubbele wielen
dud granaat of raket die niet tot ontploffing komt
dummy nepdoel/lokaas
dummy door dummiedeur
dust stof
dust cloud stofwolk
dust devil dustdevil
dust storm stofstorm
dust whirl stofwerveling
duty free belastingvrij/taxfree
duty-free shop taxfreeshop
duty pilot startofficier (zweefvliegen)
duty runway in gebruik zijnde (start)baan
dynamic soaring dynamisch zweven
*DZ zie drop(ping) zone
E
E Echo
*eagle (VS) goede jachtvlieger (die veel toestellen heeft neergehaald)
early abort voortijdig afbreken
early warning antenna luchtwaarschuwingsradar
early-warning aircraft radarvliegtuig
early-warning network radarnetwerk
early-warning radar luchtverdedigingsradar (met groot bereik voor snelle opsporing)
earphones koptelefoon
eastbound oostwaarts
east-north-east oostnoordoost
east-south-east oostzuidoost
EATCHIP work programme document EATCHIP-werkprogrammadocument
echelon formatie in lijn
Echo idem/E (de letter E)
Echo Range testgebied (op China Lake Naval Weapons Test center)
ECM-pod ECM-gondel/ECM-houder
economy class idem/toeristenklasse
effective mass ratio effectieve massaverhouding
effective range effectief bereik (van een wapen)
effective strength operationele sterkte
effectiveness slagkracht
egg-beater (slang) propeller/schroef
egg on their hats zie those with egg on their hats
eject beacon schietstoelbaken
ejection seat schietstoel
ejector seat schietstoel
elapsed time tijdsverloop
electrical distribution system stroomverdelingssysteem
electrical generation system stroomopwekkingssysteem
electrical system elektrsich systeem
electric engine elektromotor
electric jet bijnaam F-16 Fighting Falcon
electric line elektrische leiding
electrical power unit mobiel aggregaat (op luchthaven)
electric variometer elektrische variometer
electro distance control system elektro-optische afstandmeting
electronic attitude director indicator stand- en koersaanwijzer
electronic counter-counter measures elektronische tegen- tegenmaatregelen
electronic countermeasures elektronische tegenmaatregelen electronic
flight instrument system cockpitinstrumentarium
electronic intelligence elektronische informatie (over de vijand)
electronic warfare elektronische oorlogvoering
Electronic Warfare Officer EOV-officier
electro-optics optische elektronica
electrostatic conductor statische ontlader
elevation hoogte (t.o.v. gemiddeld zeeniveau); elevatie;
elevatie (hoek van kanonloop of vliegtuig)
elevation angle elevatiehoek
elevation sector verticale sector (luchtverkeersbeveiliging)
elevator hoogteroer
elevator control hoogtebesturing
elevator flap hoogteroerklep
elevon elevon/hoogte-rolroer
elite force keurkorps/elitekorps
elliptical wing elliptische vleugel
embedded in a layer omgeven door een laag (cumulonimbus omgeven
door lagen van andere wolken)
emergency noodtoestand
emergency air bottle noodluchtfles
emergency air pressure noodlucht
emergency beeper noodzenderbaken
emergency compass noodkompas
emergency descent nooddaling
emergency electrical generation system reservegenerator/noodaggregaat
emergency equipment nooduitrusting
emergency evacuation noodontruiming
emergency evacuation signalling system signaleringssysteem voor noodontruiming
emergency exit nooduitgang
emergency exit in cabin cabinenooduitgang
emergency frequency noodfrequentie
emergency landing noodlanding
emergency landing gear reserve-onderstel
emergency light noodlamp (b.v. zaklamp)
emergency lighting noodverlichting
emergency locator transmitter baken voor nooduitzendingen (noodbaken)
emergency oxygen extra zuurstof/noodzuurstof
emergency oxygen supply nood-zuurstoftoevoer
emergency procedures noodprocedures
emergency rip panel noodscheurbaan (ballonsport)
emergency ripping line noodscheurlijn (ballonsport)
*emergency shoot noodglijbaan
emergency system noodsysteem
emission emissie
empennage staart(stuk)
empennage shape staartvorm
empty leg idem (op heen- of terugreis reizen geen passagiers mee,
m.b.t. charters)
empty seat surcharge empty seat-toeslag
empty weight leeggewicht
enclosed cockpit dichte cockpit
end of season naseizoen
end plate eindwand/eindplaat
endurance duurzaamheid/vliegduur (uren vliegtijd)
enemy aircraft warning service luchtwacht
enemy fire vijandelijk vuur
enemy radar suppression missile antigrondradarraket
engine motor
engine air inlet luchtinlaat
engine and crew alarm display waarschuwingssysteem
engine case motorwand
engine control(s) motorbediening
engine cowl(ing) motorkap
engine design motorontwerp
engineering idem (de dienst)
Engineering Officer BWK/boordwerktuigkundige
engineering school technische school
engine failure motorstoring/motor uitgevallen
engine frame motorframe
engine fuel valve brandstofschakelaar
engine housing motorhuis
engine limiter motorbegrenzer
engine mount (structure) (constructie van de) motorophanging
engine mounting pylon motorophanging
engine nacelle motorgondel
engine nozzle straalpijp/uitlaatpijp
engine-off met de motor uit
engine oil motorolie
engine-out met één uitgevallen motor
engine parameters motorparameters
engine performance motorprestatie
engine pod motorgondel
engine power motorvermogen
engine power loss verlies van motorvermogen
engine revolutions toerental
engine revs toerental
engine run motortest
engine-start het starten (van de motor)/de motor aanzetten
engine type motortype
en route en route/tijdens de vlucht/onderweg
en route altitude hoogte onderweg
en route climb stijgvlucht tot kruishoogte
en route descent daalvlucht uit kruishoogte
en route radar routeradar
en route surveillance radar en route-rondzoekradar
ensign vlag
entry and exit visa in- en uitreisvisum
entry visa inreisvisum
envelope bereik; ballon(omhulsel) (ballonvaart); vlieggrenzen
(waarbinnen vliegbewegingen mogelijk zijn);
gastank (?) (in luchtschip)
environment control system airco(nditioning)
equilibrium rate of descent stationaire daalsnelheid
equipment uitrusting
equivalent airspeed equivalente luchtsnelheid
equivalent shaft horsepower equivalent rotorvermogen
erk lid van het grondpersoneel
error correction foutcorrectie
escape route vluchtweg/vluchtroute
*escape slide noodglijbaan
escort duty escortetaak
escort fighter escortejager
escort mission escortemissie
essential system essentieel systeem
estimate schatting
estimate (ww) schatten
estimated geschat
estimated elapsed time geschat tijdsverloop
estimated off-block time geschatte vertrektijd
estimated take-off time geschatte vertrektijd
estimated time of arrival geschatte aankomsttijd
estimated time of departure geschatte vertrektijd
estimated time over (significant point) geschatte tijd boven (kenmerkend punt)
Eurocontrol idem (gevestigd in Nederland)
Eurofighter idem
European ATC harmonization and integration program zie EATCHIP (afkortingen)
European Civil Aviation Conference Europese burgerluchtvaartconferentie/ECAC
evacuation evacuatie/ontruiming
evacuation slide glijbaan
evasive manoeuvre uitwijkmanoeuvre
evening flight avondvlucht
excercise oefening
excercise (ww) oefenen
excess baggage overbagage (te hoog gewicht aan bagage)
excessive drag excessieve weerstand
excessive imbalance excessieve onbalans
excess mileage idem (toeslag voor extra gevlogen mijlen)
exchangeable power unit geheel verwisselbare motoraggregaat
excursion overschrijding van de (start- of landings)baan
executive aircraft zakenvliegtuig
Executive Officer eerste (1e) officier (mariniers)
exhaust uitlaat
exhaust cover uitlaatdeksel
exhaust duct uitlaat/straalpijp
exhaust gas analyzer uitlaatsensor
exhaust gas temperature uitlaatgastemperatuur
exhaust guide vanes luchtuitlaatstuurschoepen
exhaust nozzle straalpijp/uitlaatmond
exhaust orifice afzuigopening
exhaust pipe uitlaatpijp
exhaust stack uitlaatpijp
exhaust stub korte uitlaatpijp/uitlaatstomp
exit door uitgang
exit permit uitreisvisum
exit taxiway afrit taxibaan
exit visa uitreisvisum
expected approach time verwachte naderingstijd
expected further clearance time verwachte nadere klaringstijd
expect further clearance verwacht een nadere klaring
*extended (position) uitgeschoven (b.v. van kleppen)
extending flap uitschuifklep/uitwendige klep
extend the landing gear (doors) het landingsgestel/onderstel uitlaten; de ondersteldeuren uitlaten
extensible slat vleugelvoorrandklep
extension flap uitschuifklep
external fuel tank externe brandstoftank
external load externe lading
external rack extern rek
extinguishing agent blusmiddel
extra long range extra lange afstand
extra mileage allowance idem/EMA
extra seat idem (voor extra comfort of bijzondere handbagage)
extreme alert opperste paraatheid
extremely high frequency extreem hoge frequentie (30-300 GHz)
eyeball Mark I (slang) militaire bijnaam voor (met) het blote oog
F>
F Foxtrot
facilitaition of international air transport faciliteiten voor internationaal luchtvervoer
facsimile transmission facsimile-overbrenging
failure storing/gebrek
fairing stroomlijnkap
*falling ice ijsval
falling leaf dwarrelvlucht
false rib hulprib (van vleugel)
familiarization flight ervaringsvlucht/gewenningsvlucht
fan fan
fan blade fanblad
fangs out (slang) als een vlieger helemaal klaar is voor een luchtduel
en er zin in heeft
fangs sunk in floor board (slang) als een vlieger zich blindstaart op een doelwit
en dan zelf word geraakt
fan in wing vleugelliftmotor
fan jet turbine lagedrukturbine (voor aandrijving van de fan)
fan marker beacon waaiermerkbaken
fantail halfdek (op carrier)
fast attack... snelle-aanvals... of snelle-gevechts...
fastener (meestal) schroef of bout; bevestigingspunt
fast fighter snelle jager
fast jet snelle straaljager
father (slang) bijnaam van TACAN-station op vliegkampschip
((militair) navigatiesysteem)
fatigue damage metaalmoeheidschade
fatigue limit metaalmoeheidweerstand
fatigue measurement metaalmoeheidmeting
fatigue strenght metaalmoeheidweerstand
fear of flying vliegangst
feather (ww) (af)stellen/in vaanstand zetten (van propeller)
feathering position vaanstand (van propellerbladen)
Federal Aviation Administration idem/FAA/de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten
feet voet (hoogteaanduiding) (niet omrekenen naar meters)
feet dry over land/boven land (term van marinevliegers)
feet per minute voet(en) per minuut
feet wet over zee/boven zee (term van marinevliegers)
fellow traveller medereiziger
fence grenslaaggeleider (op vleugel)
fibre vezel
fibre(-reinforced) metal laminates vezelmetaallaminaten (m.b.t. Glare)
fibre-optic vezeloptisch
fibre-optics vezeloptica/vezeloptiek
fibre-optics gyro vezeloptiekgyro
field landing buitenlanding/veldlanding (b.v. bij zweefvliegen)
field of fire schootsveld
field of view zicht
fighter jager
fighter aircraft jager
fighter bomber jachtbommenwerper
Fighter Command (RAF) Fighter Command
fighter direction aircraft militair verkeersgeleidings-vliegtuig (AWACS)
fighter escort escortejager; jagerescorte (groep)
fighter fleet jagervloot
fighter group groep jachtsquadrons
fighter interceptor onderscheppingsjager
fighter jet jager
fighter jock jachtvlieger/gevechtsvlieger
fighter pilot jachtvlieger/gevechtsvlieger
fighter plane jager
fighter puke (slang) jachtvlieger/gevechtsvlieger (zie puke)
fighter screen jagerscherm
fighter squad gevechtssquadron/gevechtseenheid
fighter wing gevechtssquadron/gevechtseenheid
fighting aircraft jager
fighting area gevechtszone
Fighting Falcon bijnaam F-16
fighting terrain slagveld/oorlogsgebied/gevechtszone
fighting zone slagveld/oorlogsgebied/gevechtszone
fight leader commandant
filed flight plan ingediend vliegplan
fillet overgang/vloeistuk/romp-staartvlakvloeistuk
fin kielvlak/staartvin
final landingsbaan/eindbaan/final
final approach eindnadering
final approach abort procedure aanvliegafbreekprocedure
final approach and take-off area eindnaderings- en vertrekgebied (helikopters)
final approach area eindnaderingsgebied
final approach fix door radiobakens vastgestelde positie waar de eindnadering
begint (eindnaderingspositie)
final approach leg eindnaderingsbeen (van circuitgebied, i.v.m. landen en opstijgen)
final approach point het punt waar de eindnadering begint
final approach procedure aanvliegprocedure/naderingsprocedure
final check-in time uiterste meldingstijd
final leg eindnaderingsbeen (van circuitgebied, i.v.m. landen en opstijgen)
finals landingsbaan/eindbaan
fin carrier kielvlakdrager
fin decking staartvlakvin
fin-mounted tail unit staart(vleugels) (op vin)
fin post kielvlakligger
fin rib staartrib
fin-stabilized vingestabiliseerd
fire and forget weapon slim wapen/fire and forget-wapen
fire appliance building brandweergarage (op luchthaven)
fire axe brandbijl
fire balloon heteluchtballon
fire bomb brandbom
fire control vuurleiding
fire control computer vuurleidingcomputer
fire control radar vuurleidingradar
fire detection brandmelding
fire detection system brandmelder/brandmeldingssysteem
fire fighting brandbestrijding
fire fighting equipment brandbestrijdingsmiddelen
fire guidance radar vuurleidingradar
fire hazard brandgevaar
fire point afvuurgebied
fire power vuurkracht
fireproof gloves brandwerende handschoenen (gedragen door vliegers)
fire protection brandbeveiliging
fire protection system brandbeveiligingssysteem
fire support vuursteun
fire support and coordination line vuursteuncoördinatielijn
fire-up (slang) het starten van de motor
fire warning brandalarm
firing afvuren/schieten
firing position vuurpositie
first-class cabin eersteklascabine
first flight luchtdoop
First Officer tweede vlieger; (burgerluchtvaart co-piloot)
first pilot eerste vlieger
five bladed propeller vijfbladige propeller
fix bestek (m.b.t. navigatie)/positiebepaling/kruispeiling
fixed vast
fixed bladed propeller niet verstelbare propeller
fixed distance marking afstandmarkering (op start- en landingsbaan)
fixed pitch propeller vaste-spoedpropeller
fixed target vast doel
fixed undercarriage vast onderstel
fixed wing aircraft gewoon vliegtuig (i.t.t. helikopter)
fixed winglet vast vleugeltje (aan raket)
flag vlag (in navigatieapparatuur)
flag (ww) vlaggen (bij navigatieapparatuur)
flak luchtafweer
flak barrage afweervuur
flak gun luchtdoelgeschut/luchtafweergeschut
flame-damping exhaust cover vlamdemper
flame-out (ww) afslaan (van straalmotor)
flap (vleugel)klep
flap angle klephoek
flaperon flaperon (combinatie van klep en rolroer)
flap hydraulic jack hydraulische kleppenbediening
flap lever vleugelkleppenschakelaar
flap setting klepinstelling/flapstand
flap speed klepbewegingssnelheid
*flap track klepgeleiderails
flare fakkel; vuurpijl/lichtkogel
flare (ww) afvangen (van vliegtuig bij landing)
flare chute stortkoker (o.a. in Wellington voor neerlaten van vuurpijlen)
flare gun lichtpistool
flare-out afvangmanoeuvre
flare-out (ww) afvangen
flare-path (vero.) (met fakkels) verlichte landingsbaan/startbaan
flash bomb flitsbom (in verkenners)
flasher unit knipperlichtautomaat
flashing schittering
flash-out (ww) bombarderen/vernietigen
flat four engine viercilinder-boxermotor
flathatting (slang) stunten (met een vliegtuig) (onveilig en dus niet toegestaan)
flat spin vlakke spin/vlakke tolvlucht
flatten (out) gaan liggen/horizontaal trekken (van vliegtuig)
flat turn vlakke bocht
fleet vloot (van vliegtuigen, zowel bij de luchtmacht
als in de burgerluchtvaart)
Fleet Air Arm (UK) marineluchtvaartdienst
Fleet Air Wing marine-airgroup of airgroup van de marine
Flexible use of airspace flexibel gebruik van het luchtruim
flicker effect flikkereffect (met duizeligheid of misselijkheid tot gevolg)
flight vlucht; vliegreis baan (van een projectiel); deel van een squadron
flight (ww) afschieten in de vlucht
flight academy vliegschool
flight altitude vlieghoogte
flight attendant steward(ess) (flight attendants: cabinepersoneel)
flight attitude vliegstand
flight bag zak (van deltavlieger)
flight briefing room briefingroom
flight ceiling vliegplafond
flight characteristics eigenschappen (van het vliegtuig)
flight check controle tijdens vlucht
Flight Commander (vlucht)commandant
flight computer vluchtcomputer
flight conditions vluchtcondities/vluchtomstandigheden
flight connection vliegverbinding
flight control(s) vluchtleiding/(vlucht)besturing (automatisch)
(mv: besturingsorganen); verkeersleiding
flight control cable stuurkabel
flight control error besturingsfout
flight control instruments besturingsinstrumenten
flight control rules besturingslimieten
flight control software besturingssoftware (in simulator)
flight control surface stuurvlak
flight control surface runaway verlies van controle over de stuurvlakken
flight control surface vibration stuurvlaktrillingen
flight control system besturingssysteem
flight controller vluchtleider
flight controls stuurorganen/stuurbediening
flight coupon vluchtcoupon
flight crew cockpitpersoneel
flight crew member lid van het cockpitpersoneel
flight data vluchtgegevens
Flight Data Exchange idem (norm bij Eurocontrol)
Flight Data Exchange -
Interface Control Document idem/FDE-ICD (Eurocontrol)
flight data processing system systeem voor verwerking van vluchtgegevens
flight data recorder zwarte doos/vluchtrecorder
flight deck cockpit (van passasiersvliegtuig en helikopter);
vliegdek (op vliegkampschip)
Flight Deck Officer vliegdekofficier (marine)
flight direction vliegrichting
flight director (system) vluchtleider/vluchtregelaar
flight dispatcher dispatcher
Flight Engineer BWK/boordwerktuigkundige
flight envelope (vlieg)bereik/grenzen van een vliegtuig
flight height vlieghoogte
flight hour vlieguur
flight information vluchtinlichtingen/vluchtinformatie/vluchtbijzonderheden/
vluchtgegevens
flight information board vluchtinformatiebord (op luchthaven)
flight information centre vluchtinformatiecentrum
flight information office vluchtinformatiebureau/FIO
flight information region vluchtinformatiegebied
flight information service (FIS) vluchtinformatiedienst/vluchtinformatieverstrekking
flight instructor vlieginstructeur
flight instruments vlieginstrumenten; boordinstrumenten (ballonvaart)
flight instrument system vlieginstrumentarium
flight level vliegniveau (internationaal weergegeven als FL ...
(gevolgd door getal)
Flight Lieutenant kapitein(-vlieger) (RAF)
flight line squadrongebied (bij startbaan)
flight load vluchtbelasting
flight management computer vluchtbesturingscomputer
flight management system vluchtbesturingssysteem
flight manual vliegerhandboek
flight movement(s) vliegbeweging(en)
flight navigator navigator
flight number vluchtnummer
flight nurse idem (term gebruikt voor mannen én vrouwen)
flight operations vluchtuitvoering; missies; vliegtuigoperatie
flight parameters vluchtparameters
flight path vliegbaan/vliegroute/vluchtpad
flight path angle baanhoek
flight pattern vluchtpatroon
flight performance vliegprestaties (van vliegtuig)
flight phase vluchtfase
flight plan vliegplan/vluchtplan
flight plan cancellation vliegplan-annulering/annulering vluchtplan
flight plan clearance vliegplanklaring
flight plan data vluchtplangegevens
flight-planning vluchtplanning
flight plan route vliegplanroute
*flight progress vluchtvoortgang
flight record krijgsverrichtingen (van vliegtuig of vlieger)
flight recorder zwarte doos/vluchtrecorder
flight refuelling probe vulstang
flight restriction vliegverbod (m.b.t. bepaald gebied)
flight rules vluchtregels
flight safety vliegveiligheid
flight scenario vluchtscenario
flight schedule vluchtschema/vluchtindeling
flight school vliegschool
Flight Sergeant sergeant-majoor(-vlieger) (aanspreektitel majoor)
flight service vliegdienst
flight service centre/unit idem
flight simulator vluchtsimulator/vluchtnabootser/idem
flightstrip idem (strookjes gebruikt door verkeersleiding om vliegtuigen
uit elkaar te houden)
flight suit vliegeroverall
flight surcharge vluchttoeslag
flight surgeon luchtvaartgeneeskundige
flight system vluchtsysteem/(vlucht)besturing
flight-test proefvlucht
flight-test (ww) testvliegen/proefvliegen
flight-test centre testcentrum
flight-test program testprogramma
flight time vluchttijd
flight tour operator vliegtouroperator
flight training organisation/school vliegschool/vliegopleiding
flight trial testvlucht
float drijver (van watervliegtuig)
float (ww) afvangen (zweefvliegen)
floatplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
float seaplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
floor beam vloerbint/vloerbalk
floor board (vloer)deel/vloerplank
floor panel vloerpaneel
flotation cot drijvend kinderbedje (voor noodsituaties)
flow management (lucht)verkeersstroombeheer
flow management position verkeersstroombeheerspositie
flow management unit (luchtverkeers)stroombeheerspositie
flow of air luchtstroom
flow of wind windstroming
fluid cooling waterkoeling/vloeistofkoeling
flutter jengel/flutter (geluid bij hoog toerental)
flutter (ww) jengelen/flutteren (geluid bij hoog toerental)
fly vliegen; varen (met een ballon)
fly at night nachtvliegen
fly before buy vliegen voor het kopen (bij militaire vliegtuigen
voordat de productie begint)
fly blind blindvliegen
fly boy in GB algemene (spottende) benaming voor vlieger,
in de VS specifiek een luchtmachtvlieger
fly-by luchtdefilé/luchtparade
fly-by-wire elektronische besturing(ssysteem)
fly crabwise krabben (vliegend)
fly cross-country overland vliegen
fly/cruise fly-cruise
fly/drive fly-drive
flyer vlieger; piloot; vliegtuig
fly guy vlieger
fly in aankomen
fly in formation formatievliegen
flying altitude vlieghoogte
flying boat vliegboot/bootvliegtuig
flying bomb vliegende bom (V-1, V-2)
flying boom tankpijp (van de tanker)
flying CAP (flying combat air protecting) luchtdekking
flying ceiling zie flight ceiling
flying club vliegclub
flying column vliegende colonne
flying condition, in luchtwaardig
flying controls stuurorganen/besturingsorganen
flying crane vliegende kraan/kraanhelikopter
flying distance vliegafstand
flying field vliegveld
Flying Fortress vliegend fort (bijnaam B-17 bommenwerper)
flying goggles vliegbril
flying height vlieghoogte
flying helmet vliegershelm
flying hour vlieguur
flying instructor vlieginstructeur
flying lane luchtcorridor
flying lesson vliegles
flying license/licence vliegbrevet
flying machine vliegmachine
Flying Officer eerste luitenant (aanspreektitel luitenant)
flying qualities vliegeigenschappen
flying record vliegverleden (van de vlieger)
flying rigging vliegende verspanning
flying route vliegroute
flying school vliegschool
flying show luchtdefilé/luchtparade
flying speed vliegsnelheid
flying stabilizer bestuurbare stabilisator
flying suit vliegeroverall
flying technique vliegtechniek
flying test bed vliegende proefbank
flying time vliegtijd
flying trim trim/afstelling
flying weather vliegweer
flying weight vlieggewicht
flying wing vliegende vleugel
flying wire vrijlopende draad
fly into the ground neerstorten
fly inverted rugvliegen
fly on instruments op de instrumenten vliegen
fly out vertrekken
fly-over (AE) luchtdefilé/luchtparade
fly-past luchtdefilé/luchtparade
fly straight rechtuit vliegen
fly under the radar onder de radar vliegen
flyweight vlieggewicht
flywire vrijlopende draad
FMS (flight management system) besturingssysteem
fog mist
fog patch(es) mistflard(en)
folding wing opvouwbare vleugel
follow through (on the controls) meevoelen
foot (feet) voet (niet omrekenen)
foot support voetsteun (aan vliegtuigstoel)
forced descent noodlanding
forced landing noodlanding
forecast (weers)verwachting
foreign object vreemd lichaam
foreign object damage bedrijfsschade (beschadiging door vreemde lichamen)
fork tail zwaluwstaart/gespleten staart
form drag schadelijke weerstand
formation formatie
formation flying formatievliegen
former het (vorm)spant; mal/vorm (vliegtuigbouw)
forward air controller grondwaarnemer (man met radioapparatuur
die om versterkingen vraagt)
forward and right 80 naar voren en 80 eenheden naar rechts
forward bulkhead frame drukschot/schotspant
forward elevator voorste hoogteroer
forward flight voorwaartse vlucht
forward inertia voorwaartse snelheid
forward looking infrared naar voren gerichte infrarood
forward looking infrared sensor naar voren gerichte infraroodsensor
forward operating location vooruitgeschoven basis; geïmproviseerde startbaan
forward quarter intercept onderschepping (door doel van voren te naderen)
forward retracting naar voren intrekbaar
forward sweepback negatieve pijlstelling
forward swept wing voorwaartse pijlvleugel
four-bladed propeller vierbladige propeller
four flight ticket idem
four-jet viermotorig
Fowler flap Fowlerklep
fox one code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Sparrow)
fox three code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Phoenix-raket)
fox two code voor 'raket afgevuurd' (in dit geval een Sidewinder)
Foxtrot idem/F (de letter F)
fragmentation bomb fragmentatiebom/splinterbom
fragmentation shell fragmentatiebom/splinterbom
frame het spant
frame section spantboog
fratricide eigen-vuurslachtoffer (per ongeluk iemand
van de eigen partij beschieten)
free baggage allowance bagagevrijdom/vrijgestelde bagage
Freedoms of the Air idem (ICAO)
free fall vrije val
free fall tube lanceerkoker (in Orion voor de sonoboeien)
free fire area ongelimiteerde gevechtszone (waar op alles geschoten
mag worden)
free flight rocket ongeleide raket
freely supported beam vrijdragende balk
freezing bevroren; onderkoeld
freezing drizzle bevroren motregen
freezing fog bevroren mist
freezing rain bevroren regen
freight vracht
freight ton-mile vrachttonkilometer
freighter vrachtvliegtuig
frequencing scattering radarsignaalonderdrukking
frequency frequentie
frequency modulation FM/frequentiemodulatie
frequent flyer frequent flyer
frequent-flyer program frequent flyer-programma
friction wrijving
friction coefficient wrijvingscoëfficiënt
friendly fire vriendelijk vuur
Frogfoot bijnaam Su-25
front front (meteorologische term)
frontal area frontaal oppervlak
frontal upcurrent frontale stijgwind
front avionics bay voorste avionicsruim
front fan jet voorste fanstraalmotor
front fighter tactische jager
front fuselage rompvoorstuk
front hatch het voorste luik
front landing gear neuswiel
front line frontlinie
front turret neuskoepel
front wing voorvleugel
fucking magic (slang) zeer technisch (gebruikt bij zaken waarvan men niet precies weet
hoe ze werken)
fuel brandstof
fuel-air explosive (hoog explosieve) gasbom
fuel-air mixture brandstof-luchtmengsel
fuel capacity brandstofcapaciteit
fuel consumption brandstofverbruik
fuel control brandstofregelaar
fuel distribution brandstofdistributie
fuel efficiency brandstofefficiency
fuel efficient zuinig
fuel flow (FF) brandstofstroom
fuel gauge brandstofmeter
fuel imbalance ongelijke brandstofverdeling
fuel imbalance limits grenzen voor ongelijke brandstofverdeling
fuel injection injectie/brandstofinspuiting
fuel injection engine injectiemotor
fuel jettisoning system brandstoflozingssysteem
fuel jettison tank afwerpbare tank
fuel leak brandstoflekkage
fuel line brandstofleiding
fuelling operation het tanken
fuel load vliegbrandstof
fuel management brandstofmanagement
fuel pod externe brandstoftank
fuel pressure brandstofdruk
fuel pressure gauge brandstofdrukmeter
fuel quantity brandstofpeil
fuel quantity indicating system brandstofmeter
fuel remaining resterende brandstof
fuel report melding van resterende brandstof
fuel supply brandstoftoevoer
fuel surcharge brandstoftoeslag
fuel system brandstofsysteem
fuel tank brandstoftank
fuel valve brandstofklep
full afterburn volledige naverbranding
full boost maximale druk
full dry power vol vermogen (zonder naverbranding)
full dry power take-off start op vol vermogen (zonder naverbranding)
full flaps kleppen neer
full military power topsnelheid (zonder gebruik te maken van de naverbrander)
full panel volledig instrumentenbord
full stop landing landing tot stilstand
fully-feathering propeller volledig verstelbare propeller
fun meter zie my fun meter is pegged
funnel cloud trechtervormige wolk
furball (verward) luchtduel (met veel vliegtuigen)
furnishing meubilair (in het vliegtuig)
further clearance nadere klaring
further route of flight verdere vliegroute
fuselage romp
fuselage belly buik
fuselage bottom rompbodem
fuselage box hoofdrompframe
fuselage box beam hoofdrompspant
fuselage box beam wall eindschot van hoofdrompframe
fuselage cavity rompruimte
fuselage centre (section) middenromp
fuselage centre box middenrompdeel
fuselage dorsal vin rugvin
fuselage forward (section) voorromp
fuselage frame rompspant
fuselage lap joint rompoverlapverbinding
fuselage light romplicht
fuselage mounted tail unit normale staart
fuselage nose neus
fuselage of multistringer
monocoque type multistringer-schaalromp
fuselage origin begin van de romp
fuselage panel romppaneel
fuselage rear (section) achterromp
fuselage reference plane romporiëntatievlak
fuselage section rompdeel/rompsectie
fuselage shell rompwand
fuselage side rompflank
fuselage skin romphuid
fuselage skin panel romphuidpaneel
fuselage strut rompstijl
fuselage tail staart
fuselage tank romptank
fuselage-to-tail unit